11. Hud

1.

Alif, Laam, Raa’. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusunayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satupersatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang MahaBijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.

2.

(Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah)supaya janganlah kamu menyembah sesuatupun melainkan Allah. (Katakanlahwahai Muhammad): Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu, sebagaipemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dan pembawa berita gembira(kepada orang-orang yang beriman).

3.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu(dari perbuatan syirik), kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taatkepadaNya; supaya Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik (didunia) hingga ke suatu masa yang tertentu, dan (di akhirat pula) Dia akanmemberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (dalam sebarangamal yang soleh) akan pahala kelebihannya itu dan jika kamu berpaling(membelakangkan tiga perkara itu), maka sesungguhnya aku bimbang kamu akanberoleh azab hari kiamat yang besar (huru-haranya).

4.

Kepada Allah jualah kembalinya kamu dan Dia Maha Kuasaatas tiap-tiap sesuatu.

5.

Ketahuilah! Sesungguhnya mereka yang ingkar itumembongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan (perasaan buruk yang adadalam dada mereka) daripada Allah. Ketahuilah! Semasa mereka berselubungdengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang merekasembunyikan dan apa yang mereka zahirkan; sesungguhnya Dia Maha Mengetahuiakan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.

6.

Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yangbergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya danmengetahui tempat kediamannya dan tempat dia disimpan. Semuanya itu tersuratdi dalam Kitab (Luh Mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yangberkenaan).

7.

Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enammasa, sedang ArasyNya berada di atas air (Dia menjadikan semuanya itu untukmenguji kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya dan demisesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) berkata: Bahawa kamu akandibangkitkan hidup kembali sesudah mati tentulah orang-orang yang ingkarakan berkata: Ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata (tipuannya).

8.

Dan demi sesungguhnya! Jika kami tangguhkan azabdaripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah merekaakan berkata (secara mengejek): Apakah yang menghalangnya? Ketahuilah! Padahari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripadamenimpa mereka dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telahejek-ejek itu.

9.

Dan demi sesungguhnya! Jika Kami rasakan manusiasesuatu pemberian rahmat dari Kami kemudian Kami tarik balik pemberian itudaripadanya, mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur.

10.

Dan demi sesungguhnya! Kalau Kami memberinya pulakesenangan sesudah dia menderita kesusahan, tentulah dia akan berkata: Telahhilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya dia(dengan kesenangannya itu) riang gembira, lagi bermegah-megah (kepada orangramai).

11.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amalsoleh maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

12.

Jangan-jangan engkau (wahai Muhammad) tidakmenyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu serta merasasempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar ituberkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) perbendaharaan (hartabenda yang banyak) ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat (untukmenolongnya menyiarkan Islam)? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorangRasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualahPentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu (maka berserahlah dirikepadaNya).

13.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka bahkan mereka menuduhdengan mengatakan: Ia (Muhammad) yang mereka-reka Al-Quran itu!. Katakanlah(wahai Muhammad): (Jika demikian tuduhan kamu), maka cubalah buat sertadatangkan sepuluh surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu danpanggilah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah,jika betul kamu orang-orang yang benar.

14.

Oleh itu, jika mereka (penolong-penolong kamu) tidakdapat melaksanakan permintaan kamu (untuk membuat surah-surah yang sebandingdengan Al-Quran), maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalahmenurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembahmelainkan Allah. Setelah (terbukti hakikat yang demikian) maka adakah kamumengakui Islam dan menurut aturannya?

15.

Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mataberkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikansama oleh Al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasilusaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.

16.

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hariakhirat kelak selain daripada azab Neraka dan pada hari itu gugurlah apayang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.

17.

Jika demikian, adakah sama mereka itu denganorang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari(benda-benda yang diciptakan oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab SuciAl-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan buktiyang tersebut dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh Kitab NabiMusa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya)? Orang-orang yangberkeadaan demikian, mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akanAl-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka Nerakalah dijanjikanmenjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruhperasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran ituadalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidakpercaya kepadanya.

18.

Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orangyang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah! Orang-orang yangdemikian sifatnya akan dibawa mengadap Tuhan mereka dan pada hari itu akanberkatalah saksi-saksi (dari malaikat-malaikat, Nabi-nabi dananggota-anggota tubuh mereka sendiri): Inilah orang-orang yang membuat-buatdusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah (sesungguhnya) laknat Allah tertimpakepada orang-orang yang zalim!

19.

Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan oranglain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkokterpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat;

20.

Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allahdaripada menimpakan mereka dengan azab di dunia dan tidak ada pula bagimereka, yang lain dari Allah, sesiapapun yang dapat menolong melepaskanmereka dari seksaNya. Azab untuk mereka akan digandakan (kerana merekasangat bencikan jalan agama Allah), sehingga mereka tidak tahan mendengarnyadan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya.

21.

Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri danhilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.

22.

Tidak syak lagi, bahawa sesungguhnya merekalah yangpaling rugi, pada hari akhirat kelak.

23.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakanamal yang soleh, serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan merekadengan khusyuk, mereka itulah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.

24.

Bandingan dua golongan (yang kafir dan yang beriman)itu samalah seperti orang yang buta serta pekak, dengan orang yang celikserta mendengar; kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. (Setelahkamu mengetahui yang demikian) maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatandan insaf?

25.

Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Nabi Nuh laludia memberitahu kaumnya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini seorang Rasulpemberi amaran yang nyata kepada kamu.

26.

Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah;sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang lainnya), kamu akanditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

27.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya:Kami tidak memandangmu (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia sepertikami dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orangkami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat dan kami juga tidak memandangkamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kamimenganggap kamu orang-orang pendusta.

28.

Nabi Nuh berkata: Wahai kaumku! Jika keadaankuberdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta Dia mengurniakan pangkatNabi kepadaku dari sisiNya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur padapandangan kamu (disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati), maka adakahkamu nampak ada gunanya Kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamutidak suka kepadanya?

29.

Dan (ketahuilah) wahai kaumku! Aku tidak memintakepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu,tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata dan aku tidakakan menghalau orang-orang yang beriman (sebagaimana yang kamu minta itu),kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka (dan pada hari itumereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing); tetapi aku nampak kamusemua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.

30.

Dan lagi wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongkudari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahuingatkan kekuasaan Allah?

31.

Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu: Di sisiku adaperbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkarayang ghaib dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat dan aku jugatidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu,bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebihmengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya aku jikabertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim.

32.

Mereka berkata: Wahai Nuh! Sesungguhnya engkau telahbertikam lidah membantah kami lalu engkau banyakkan sangat hujjah-hujjahsemasa mengemukakan bantahanmu kepada kami; oleh itu, datangkanlah azabAllah yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orangyang benar.

33.

Nabi Nuh menjawab: Sesungguhnya Allah jualah yang akanmendatangkan azabNya itu kepada kamu jika Dia kehendaki dan kamu tidaksekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah!

34.

Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu, jika akuhendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu (kerana kamutetap berdegil); Dialah Tuhan kamu dan kepadaNya kamu akan kembali.

35.

(Mereka terus berdegil), bahkan mereka menuduh denganmengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta: Bahawa Tuhanmengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab denganberkata: Kalau aku yang mereka-reka wahyu itu maka akulah yang akanmenanggung dosa perbuatanku itu dan sebenarnya aku bersih dari dosakesalahan kamu menuduhku.

36.

Dan (setelah itu) diwahyukan kepada Nabi Nuh: Bahawasesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yangtelah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita tentang apa yangmereka sentiasa lakukan.

37.

Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalanKami dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya) dan janganlahengkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, keranasesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan).

38.

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu dan tiap-tiap kalisepuak dari kaumnya melalui tempat dia membina bahteranya, merekamengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab: Jika kamu memandang kami bodoh(kerana membuat bahtera ini), maka sesungguhnya kami juga memandang kamubodoh (kerana keingkaran kamu), sebagai (balasan) ejekan kamu.

39.

Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangiazab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azabyang kekal pada hari akhirat kelak.

40.

(Nabi Nuh terus bekerja) sehingga apabila datang hukumKami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yangmenandakan kedatangan taufan), Kami berfirman kepada Nabi Nuh: Bawalah dalambahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan (jantan dan betina) danbawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya(disebabkan kekufurannya), juga bawalah orang-orang beriman dan tidak adaorang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikitsahaja.

41.

Dan (ketika itu) berkatalah Nabi Nuh (kepadapengikut-pengikutnya yang beriman): Naiklah kamu ke bahtera itu sambilberkata: Dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya. SesungguhnyaTuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

42.

(Mereka semua naik) dan bahtera itupun bergerak lajumembawa mereka dalam ombak yang seperti gunung-ganang dan (sebelum itu) NabiNuh memanggil anaknya, yang sedang berada di tempat yang terpisahdaripadanya: Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkautinggal dengan orang-orang yang kafir.

43.

Anaknya menjawab: Aku akan pergi berlindung ke sebuahgunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. NabiNuh berkata: Hari ini tidak ada sesuatupun yang akan dapat melindungi dariazab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehNya dan dengan serta-mertaombak itu pun memisahkan antara keduanya, lalu menjadilah dia (anak yangderhaka itu) dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.

44.

Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkankepada bumi dan langit dengan berkata: Wahai bumi telanlah airmu dan wahailangit berhentilah dari curahan hujanmu dan (ketika itu) surutlah air, sertaterlaksanalah perintah (Allah) itu dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti diatas gunung “Judi” serta diingatkan (kepada kaum kafir umumnya bahawa):Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim.

45.

Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata:Wahai Tuhanku! Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawajanjiMu itu adalah benar dan Engkau adalah sebijak-bijak Hakim yangmenghukum dengan seadil-adilnya.

46.

Allah berfirman: Wahai Nuh! Sesungguhnya anakmu itubukanlah dari keluargamu (kerana dia telah terputus hubungan denganmudisebabkan kekufurannya); sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh,maka janganlah engkau memohon kepadaKu sesuatu yang engkau tidak mempunyaipengetahuan mengenainya. Sebenarnya Aku melarangmu dari menjadi orang yangjahil.

47.

Nabi Nuh berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya akuberlindung kepadaMu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyaipengetahuan mengenainya dan jika Engkau tidak mengampunkan dosaku danmemberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi.

48.

Allah berfirman: Wahai Nuh! Turunlah (dari bahtera itu)dengan selamat dan berkat dari Kami kepadamu dan kepada umat-umat yangbersama-samamu dan (dalam pada itu) ada umat-umat dari keturunan mereka yangKami akan beri kesenangan kepadanya (dalam kehidupan dunia), kemudian merekaakan dikenakan azab dari Kami yang tidak terperi sakitnya.

49.

(Kisah Nabi Nuh) itu adalah dari perkara-perkara yangghaib yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), yang engkau dan kaumengkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnyakesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan diakhirat) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

50.

Dan kepada kaum Aad, Kami utuskan saudara mereka NabiHud, dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiadaTuhan bagi kamu selain daripadaNya. kamu hanyalah orang-orang yangmengada-adakan perkara-perkara yang dusta (terhadap Allah).

51.

Wahai kaumku! Tiadalah aku meminta sebarang upahdaripada kamu tentang (ajaran yang aku sampaikan) itu. Upahku hanyalah dariAllah yang menciptakan daku; maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal(untuk mengetahui kebenaran)?

52.

Dan wahai kaumku! Mintalah ampun kepada Tuhan kamu,kemudian kembalilah taat kepadaNya, supaya Dia menghantarkan kepada kamuhujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yangsedia ada dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukandosa!

53.

Mereka berkata: Wahai Hud! Engkau tidak membawa kepadakami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu dan kami tidak akanmeninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu! Dankami tidak sekali-kali percaya kepadamu!

54.

Kami hanya boleh berkata bahawa setengah darituhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkauselalu mencaci penyembahan kami itu). Nabi Hud menjawab: Sesungguhnya akumenyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku, dan kamu juga saksikanlahbahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu –

55.

Menyembah yang lain dari Allah. Maka rancangkanlahtipu helah kamu semua terhadapku, kemudian jalankan terus, janganlah kamuberi tempoh kepadaku mempertahankan diri.

56.

Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepadaAllah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yangbergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. SesungguhnyaTuhanku tetap di atas jalan yang lurus.

57.

Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku,maka tidaklah menjadi hal kepadaku kerana aku telah sampaikan kepada kamuapa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya dan Tuhanku akanmenggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain (setelah kamu dibinasakan) dankamu pula tidak akan dapat membahayakanNya sedikitpun. Sesungguhnya TuhankuMaha Pengawal dan Pemelihara tiap-tiap sesuatu.

58.

Dan apabila datang azab Kami, Kami selamatkan Nabi Hudberserta dengan umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami dan Kamiselamatkan mereka dari azab yang keras.

59.

Dan itulah peristiwa kaum Aad mereka mengingkariayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepadaRasul-rasulnya dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yangbermaharajalela, lagi degil dalam keingkarannya.

60.

Dan mereka ditimpa laknat (yang tidak putus-putus)dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah Sesungguhnya kaum Aad itutelah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah! Sesungguhnyakebinasaanlah akhirnya bagi Aad: Kaum Nabi Hud.

61.

Dan kepada kaum Thamud, Kami utuskan saudara mereka:Nabi Soleh. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnyatiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Dialah yang menjadikan kamu daribahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalahampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadaNyadengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasamemperkenankan permohonan hambaNya.

62.

Mereka menjawab dengan berkata: Wahai Soleh,sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangankami (untuk memimpin kami); patutkah engkau melarang kami daripada menyembahapa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan (ketahuilah) sesungguhnya kamiberada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkauserukan kami kepadanya.

63.

Nabi Soleh berkata: Wahai kaumku! Bagaimana fikirankamu, jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata(mukjzat) dari Tuhanku dan Dia pula mengurniakan rahmat (pangkat Nabi)kepadaku sebagai pemberian daripadaNya, maka siapakah yang akan menolongkudari azab Allah kalau aku menderhaka kepadaNya? Oleh itu, kamu tidakmenambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan.

64.

Dan wahai kaumku! Ini adalah unta betina dari Allahuntuk kamu sebagai tanda (mukjizat) yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu,biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnyadengan sesuatu yang menyakitinya, (kalau kamu menyakitinya) maka kamu akanditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.

65.

Mereka kemudiannya menyembelih unta itu, laluberkatalah Nabi Soleh kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu di tempatmasing-masing selama tiga hari; tempoh yang demikian itu, ialah suatu janjiyang tidak dapat didustakan.

66.

Maka ketika datang azab Kami, Kami selamatkan Solehberserta umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami dan Kami selamatkanmereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah YangMaha Kuat, lagi Maha Kuasa.

67.

Dan orang-orang yang zalim itu, dibinasakan oleh satuletusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayatyang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.

68.

(Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernahtinggal di situ. Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhanmereka. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Thamud.

69.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusankami kepada Nabi Ibrahim, dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalumereka memberi salam dengan berkata: Salam sejahtera kepadamu (wahaiIbrahim). Nabi Ibrahim menjawab: Salam sejahtera kepada kamu. Maka tidakberapa lama selepas itu, dia membawa jamuan untuk mereka seekor anak lembuyang dipanggang.

70.

Maka apabila dia melihat tangan mereka tidak menyentuhhidangan itu, dia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut darikeadaan mereka. (Melihat kecemasannya) mereka berkata: Janganlah engkautakut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untukmembinasakan mereka).

71.

Dan isterinya pada ketika itu berdiri (mendengar), laludia ketawa (kerana hilang perasaan takutnya). Maka Kami pun memberikanberita yang menggembirakan kepadanya (melalui malaikat itu), bahawa dia akanmendapat seorang anak: Ishak, dan sesudah Ishak, (dia pula akan mendapatseorang cucu): Yaakub.

72.

Isterinya berkata: Sungguh ajaib keadaanku! Adakah akuakan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua?Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan.

73.

Malaikat-malaikat itu berkata: Patutkah engkau merasahairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmatAllah dan berkatNya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini.Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah kebaikan dankemurahanNya

74.

Maka apabila hilang perasaan takut dari hati NabiIbrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, (mulailah) diamembantah (utusan-utusan) kami tentang (azab yang akan menimpa) kaum NabiLut.

75.

Sesungguhnya Nabi Ibrahim, penyabar, lembut hati(bertimbang rasa) lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amalbakti.

76.

(Malaikat-malaikat itu berkata): Wahai Ibrahim!Janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu(menghukum mereka) dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidakakan dapat ditolak (oleh bantahan atau doa permohonan).

77.

Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lutdia merasa dukacita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untukmengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: Ini adalah hariyang amat mencemaskan.

78.

Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuanhendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasamelakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: Wahai kaumku! Di sini ada anak-anakperempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan mereka).Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadakumengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yangbijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?

79.

Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau telahpunmengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmudan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki.

80.

Nabi Lut berkata: Kalaulah aku ada kekuatan untukmenentang kamu atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat(dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu).

81.

(Mendengarkan yang demikian tetamunya berkata: WahaiLut! Sesungguhnya kami (adalah malaikat) utusan Tuhanmu. Kaum engkau yangjahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarangbencana). Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengankeluargamu pada tengah malam dan janganlah seorangpun di antara kamu menolehke belakang. Kecuali isterimu, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akanmenimpa mereka (kerana dia memihak kepada mereka). Sesungguhnya masa yangdijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh; bukankahwaktu subuh itu sudah dekat?

82.

Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah Kami,Kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada dimuka buminya) dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yangdibakar, menimpanya bertalu-talu.

83.

Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untukmembinasakan mereka) dan Ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalimitu.

84.

Dan kepada penduduk “Madyan” Kami utuskan saudaramereka: Nabi Syuaib. Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah!(Sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya dan janganlah kamumengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalamkemewahan dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yangmeliputi (orang-orang yang bersalah).

85.

Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangandengan adil dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yangmenjadi haknya dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.

86.

Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu(daripada yang kamu ambil secara haram itu), jika betul kamu orang-orangyang beriman dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatankamu.

87.

Mereka berkata: Wahai Syuaib! Adakah sembahyangmu (yangbanyak itu) menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yangdisembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami lakukannya apa yang kamisuka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau (wahaiSyuaib) adalah orang yang penyabar, lagi bijak berakal (maka bagaimana pulaengkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaankami)?

88.

Nabi Syuaib berkata: Wahai kaumku! Bagaimana fikirankamu, jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia pulamengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadaNya, (patutkah akuberdiam diri dari melarang kamu) sedang aku tidak bertujuan hendak melakukansesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuanhendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untukmenjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah akuberserah diri dan kepadaNyalah aku kembali.

89.

Dan wahai kaumku! Janganlah permusuhan kamu terhadapkumenyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaumNabi Nuh atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Soleh dan kaum Nabi Lut puntidaklah jauh dari kamu (kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpamereka).

90.

Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudiankembalilah taat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, lagi MahaPengasih.

91.

Mereka berkata: Wahai Syuaib,! kami tidak mengertikebanyakan dari apa yang engkau katakan itu dan sesungguhnya kami melihatengkau orang yang lemah dalam kalangan kami dan kalau tidaklah kerana kaumkeluargamu, tentulah kami telah melemparmu (dengan batu hingga mati) danengkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami!

92.

Nabi Syuaib berkata: Wahai kaumku! (Mengapa kamubersikap demikian)? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah serta kamu pula jadikan perintahNya sebagai sesuatu yang dibuangdan dilupakan di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku Amat MeliputipengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.

93.

Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu (untukmenentang agama Allah yang aku sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetapberusaha dengan bersungguh-sungguh (untuk mengembangkannya). Kamu akanketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pulayang berdusta dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggubersama-sama kamu.

94.

Dan ketika datang (masa perlaksanaan) perintah Kami,Kami selamatkan Nabi Syuaib berserta dengan umatnya yang beriman, denganrahmat dari Kami dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusansuara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yangtersungkur di tempat masing-masing.

95.

(Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernahtinggal di situ. Ketahuilah! kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madyan,sebagaimana binasanya kaum Thamud.

96.

Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musadengan membawa ayat-ayat keterangan Kami dan bukti (mukjizat) yang nyata;

97.

Kepada Firaun dan kaumnya; lalu kaum Firaun menurutperintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul.

98.

Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat kemudiantetaplah dia akan membawa mereka masuk ke Neraka dan seburuk-buruk tempatyang dimasuki ialah Neraka.

99.

Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putusdi dunia ini dan pada hari kiamat. (Sebenarnya) laknat itu adalahseburuk-buruk pemberian yang diberikan.

100.

Yang demikian, ialah sebahagian dari khabar beritapenduduk negeri-negeri (yang telah dibinasakan), kami ceritakan perihalnyakepadamu (wahai Muhammad). Di antaranya ada yang masih wujud (sisanya yangdapat disaksikan) dan ada pula yang telah hancur lebur (dan hilang lenyap).

101.

Dan tiadalah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalahyang menganiaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selaindari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa datangnyaazab Tuhanmu dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkankerugian sahaja kepada mereka.

102.

Dan demikianlah azab Tuhanmu, apabila ia menimpa(penduduk) negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabNya itu tidakterperi sakitnya, lagi amat keras serangannya.

103.

Sesungguhnya pada kejadian yang demikian, ada tanda(yang mendatangkan iktibar) bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaituhari yang dihimpunkan manusia padanya dan hari yang demikian ialah hari yangdihadiri oleh sekalian makhluk.

104.

Dan tiadalah Kami lambatkan hari kiamat itu melainkanuntuk suatu tempoh yang tertentu.

105.

(Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalahseorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohonpertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yangcelaka dan ada pula yang berbahagia.

106.

Adapun orang-orang yang celaka (disebabkan keingkarandan maksiatnya), maka di dalam Nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ,hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu (seperti suara keldai).

107.

Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumikecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasamelakukan apa yang dikehendakiNya.

108.

Adapun orang-orang yang berbahagia (disebabkan imannyadan taatnya), maka di dalam Syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnyaselagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagaipemberian nikmat yang tidak putus-putus.

109.

Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaanragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu.Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenekmereka yang musyrik dahulu dan sesungguhnya Kami akan menyempurnakan bagimereka bahagian mereka (dari azab yang telah ditentukan) dengan tidakdikurangi.

110.

(Janganlah engkau merasa bimbang wahai Muhammad tentangkeingkaran kaummu) kerana sesungguhnya Kami telah memberikan kepada NabiMusa Kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya dan kalau tidaklahkerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkanhukuman hingga ke suatu masa yang tertentu), tentulah dijatuhkan hukumanazab dengan serta-merta kepada mereka dan sesungguhnya mereka masih menaruhperasaan ragu-ragu tentang (kebenaran Al-Quran) itu.

111.

Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakanoleh Tuhanmu balasan amal mereka; sesungguhnya Allah Amat MendalampengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.

112.

Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasatetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamudan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmuberbuat demikian dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah;sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.

113.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yangberlaku zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api Neraka akan membakarkamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah.Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapatpertolongan.

114.

Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau danumatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang) dan pada waktu-waktu yangberhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan(terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allahyang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

115.

Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalammengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akanmenghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

116.

Maka sepatutnya ada di antara umat yang telahdibinasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akalfikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumitetapi sayang! Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaituorang-orang yang Kami telah selamatkan di antara mereka dan orang-orang yangtidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikankepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

117.

Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakanmana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasamemperbaiki keadaan sesama sendiri.

118.

Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki,tentulah Dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu.(Tetapi Dia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerusberselisihan.

119.

Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat olehTuhanmu, (mereka bersatu di dalam agama Allah) dan untuk (perselisihan danrahmat) itulah Allah menjadikan manusia dan dengan yang demikian sempurnalahjanji Tuhanmu: Sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahannam dengansekalian jin dan manusia (yang berdosa).

120.

Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-rasul itu, kamiceritakan kepadamu (wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya dantelah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran sertaperingatan bagi orang-orang yang beriman.

121.

Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman:Buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya (dari perbuatan ingkar itu).Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan (nasihat pengajaran yang Tuhanberikan kepada kami).

122.

Dan tunggulah (akibat yang buruk yang akan menimpakamu)! Sesungguhnya kami juga menunggu (akan kemenangan dan kejayaan yangdijanjikan oleh Allah kepada kami).

123.

Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumidan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Diaserta berserahlah kepadaNya dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-kali lalaiakan apa yang kamu lakukan.