9. At-Tauba

1.

Neliečiamumo (paskelbimas) nuo Alacho ir Jo Pasiuntinio tiems pagonims,
su kuriais jūs sudarėte abipuses sąjungas:-

2.

Tad keliaukite keturiems mėnesiams (kaip pageidaujate) po visą žemę,
bet vis dėlto žinokite, kad jūs negalite sužlugdyti Alacho (savo
netiesa), o Alachas apsups gėda tuos, kurie atmeta Jį.

3.

Ir paskelbimas nuo Alacho ir Jo Pasiuntinio žmonėms,
(susirinkusiems) Didžiosios Piligriminės Kelionės dieną, – kad
Alachas ir Jo Pasiuntinys panaikina (sutarties) įsipareigojimus su
pagonimis. Tuomet, jei jūs gailitės, tai būtų geriausia jums; bet
jei jūs nusigręžiate, žinokite, kad jūs negalite sužlugdyti Alacho,
ir skelbkite sunkų baudimą tiems, kurie atmeta Tikėjimą.

4.

(Tačiau sutartys) nėra panaikinamos su tais pagonimis, su kuriais
jūs sudarėte sąjungą ir kurie vėliau nė kiek neapvylė jūsų, nei
padėjo kam nors, esančiam prieš jus. Taigi, vykdykite savo
pasižadėjimus iki jų termino pabaigos: nes Alachas myli doruosius.

5.

Tačiau kada uždrausti mėnesiai praeis, tada kovokite ir
žudykite pagonis visur, kur tik juos rasite, ir grobkite juos,
persekiokite juos, ir glūdėkite laukdami jų kiekvienoje (karo)
gudrybėje; bet jei jie gailisi ir reguliariai meldžiasi, ir moka
Zakat, tuomet atverkite kelią jiems: nes Alachas yra Dažnai
atleidžiantis, Maloningiausias.

6.

Jei kuris iš Pagonių prašo tavęs prieglobsčio, suteik jį jam, kad
jis galėtų išgirsti Alacho Žodį; o tada palydėk jį į ten, kur jis
gali būti saugus, štai todėl jie yra žmonės be žinių.

7.

Kaip gali būti susitarimas prieš Alachą ir Jo Pasiuntinį su
Pagonimis, išskyrus tuos, su kuriais jūs sudarėte sutartį prie
Šventosios Mečetės? Tol, kol šie yra teisingi su jumis, būkite
teisingi su jais: nes Alachas myli doruosius.

8.

Kaip (gali būti toks susitarimas), matant, jog kai jie įgyja
pranašumą prieš jumis, jie nebepaiso nei giminystės, nei susitarimo
ryšių su jumis? (Gražiais žodžiais) iš savo lūpų jie įsiteikia jums,
bet savo širdyse jūsų nemėgsta; ir dauguma jų yra maištingi ir
nedori.

9.

Alacho Žodžius jie pardavė už apgailėtiną kainą, ir (daugelį) jie
sulaikė nuo Jo Kelio: iš tikrųjų blogi yra tavo padaryti darbai.

10.

Jie negerbia nei giminystės, nei sutarties ryšių su Tikinčiuoju! Tai
jie yra tie, kurie peržengė visas ribas.

11.

Bet (netgi esant taip), jei jie gailisi, reguliariai meldžiasi ir
moka Zakat, jie yra jūsų brolija Tikėjime: (taip) Mes detaliai
paaiškiname Ženklus tiems, kurie supranta.

12.

Bet jei jie pažeidžia savo priesaikas po susitarimo ir puola jūsų
Tikėjimą,- kaukitės su Netikėjimo vyriausiasiais: nes jų priesaikos
yra niekas jiems: kad tai jie galėtų būti prislopinti.

13.

Ar jūs nekovosite su žmonėmis, kurie sualužė savo priesaikas, rezgė
sąmokslus išvyti Pasiuntinį ir puolė jus pirmi? Ar bijote jų? Ne,
tai Alachas, yra tas, Kurio jūs turėtumėte pagrįsčiau bijoti, jei
tikite!

14.

Kovokite su jais, ir Alachas nubaus juos jūsų rankomis, ir užtrauks
jiems gėdą, padės jums (nugalėti) juos, pagydys Tikinčiųjų krūtines.

15.

Ir nuramins jų širdžių pasipiktinimą. Nes Alachas atsigręš (su
malone) į tuos, į kuriuos Jis norės: ir Alachas yra Visa žinantis,
Visa išmanantis.

16.

Negi manote, kad būtumėte palikti vieni, kol Alachas dar nežino tų
iš jūsų, kurie kovoja su energija ir jėga bei nieko nepriima kaip
draugų ir gynėjų išskyrus Alachą, Jo Pasiuntinį ir Tikinčiųjų
(bendruomenę)? O Alachas yra gerai žinantis (viską), ką jūs darote.

17.

Ne tokiems, kurie sieja dievus su Alachu, išlaikyti Alacho mečetes,
kol jie liudija prieš savo pačių sielas netikėjimą. Tokių darbai
neduoda jokių vaisių: Ugnyje jie gyvens.

18.

Alacho mečetės turi būti lankomos ir išlaikomos tokių, kurie tiki
Alachu ir Paskutiniąja Diena, reguliarai meldžiasi ir moka Zakat, ir
(iš viso) nieko nebijo išskyrus Alachą. Tai jie yra tie, iš kurių
tikimasi, jog jie bus teisingai vedami???.

19.

Ar manote, jog gėrimo davimas piligrimams ar Šventosios Mečetės
išlaikymas yra lygūs (dievobaimingai tarnystei) tų, kurie tiki
Alachu ir Paskutiniąja Diena ir iš visų jėgų kovoja Alacho vardan?
Jie nėra lygūs Alacho akyse: ir Alachas neveda tų, kurie daro bloga.

20.

Tie, kurie tiki ir emigruoja, ir kovoja iš visų jėgų Alacho
vardan savo manta ir savo asmenimis, Alacho akyse turi aukščiausią
rangą: jie yra žmonės, kurie pasieks (išgelbėjimą).

21.

Jų Viešpats perduoda jiems gerų žinių apie Malonę nuo Savęs Paties,
apie Savo gerą pasitenkinimą. Ir apie Sodus jiems, kuriuose yra
išliekančių malonumų:

22.

Jie gyvens ten amžinai. Iš tiesų pas Alachą yra atlygis, puikiausias
(iš visų).

23.

Jūs, kurie tikite! Nelaikykite saugotojais savo tėvų ir savo brolių,
jei jie myli netikėjimą labiau už Tikėjimą: jei kurie iš jūsų taip
daro, tai jie klysta.

24.

Sakyk: jei bus taip, kad jūsų tėvai, jūsų sūnūs, jūsų broliai, jūsų
antros pusės ar jūsų giminaičiai: turtas, kurį jūs įgijote; prekyba,
kurioje jūs baiminatės nuosmūkio: ar būstai, kuriuose jūs
gėritės– bus brangesni jums už Alachą ar Jo Pasiuntinį, ar
stengimąsi Jo labui; – tuomet laukite, kol Alachas sukels Savo
Sprendimą: ir Alachas neveda maištingųjų.

25.

Tikrai Alachas padėjo jums daugybėje mūšio laukų ir Hunaino
dieną: štai! Jūsų didžiulis skaičius džiugino jus, bet jis nedavė
jums jokios naudos; žemė, kuri visiems yra plati, suvaržė jus ir jūs
atsitraukėte.

26.

Bet Alachas liejo Savo ramumą ant Pasiuntinio ir ant Tikinčiųjų, ir
atsiuntė pajėgų, kurių jūs nematėte: Jis nubaudė Netikinčiuosius:
taip Jis atlygina tiems be Tikėjimo.

27.

Po to vėl Alachas atsigręžia (malonėje) į tuos, į kuriuos Jis nori:
nes Alachas yra Dažnai atleidžiantis, Maloningiausias.

28.

Jūs, kurie tikite! Iš tiesų pagonys yra nešvarūs; tad neleiskite
jiems, po šių jų metų, priartėti prie Šventosios Mečetės. Ir jei jūs
bijote skurdo, greitai Alachas praturtins jus, jei Jis panorės, iš
Savo dosnumo, nes Alachas yra Visa žinantis, Visa išmanantis.

29.

Kovokite su tais iš Knygos Žmonių, kurie netiki Alachu, nei
Paskutiniąja Diena, nei laikosi uždrausto, kas buvo uždrausta Alacho
ir Jo Pasiuntinio, nei pripažįsta Tiesos Religiją, kol jie
sumokės Jizya su noriu nuolankumu ir pasijus numalšinti.

30.

Žydai vadina ‘Uzair Alacho sūnumi ir krikščionys vadina Kristų
Alacho sūnumi. Tai yra pasakymas iš jų lūpų; (tame) jie tik
imituojatai, ką senieji Netikintieji sakydavo. Alacho prakeikimas
jiems: kaip toli jie yra nuklaidinti nuo Tiesos!

31.

Jie laiko savo kunigus ir savo atsiskyrėlius esant jų viešpačiais
šalia Alacho. Ir (jie priima kaip savo Viešpatį) Kristų, Marijos
sūnų; tačiau jiems buvo įsakyta garbinti tik Vieną Dievą: nėra jokio
dievo, tik Jis. Šlovė ir garbė Jam: (toli yra Jis) nuo partnerių
turėjimo, kuriuos jie priskiria (Jam).

32.

Mielai jie užgesintų Alacho Šviesą savo burnomis, bet Alachas to
neleis, kad Jo Šviesa būtų ištobulinta, nors Netikintieji ir gali
(jos) neapkęsti.

33.

Tai Jis, Kuris atsiuntė Savo Pasiuntinį su Vedimu ir Tiesos
Religiją, kad padarytų ją dominuojančia virš visų religijų, nors
pagonys ir gali (jos) neapkęsti.

34.

Jūs, kurie tikite! Iš tikrųjų yra daug tarp kunigų ir atsiskyrėlių,
kurie netiesoje ryja žmonių turtą ir atkerta (juos) nuo Alacho
Kelio. Ir yra tokių, kurie kaupia auksą ir sidabrą ir leidžia jį ne
Alacho Kelyje: paskelbkite jiems sunkiausią bausmę-

35.

Tą Dieną, kada jis bus įkaitintas Pragaro ugnyje, ir juo bus
paženklintos įdagais jų kaktos, jų šonai ir jų nugaros, – „Tai yra
(turtas), kurį jūs sukaupėte sau: tad ragaukite savo sukauptų
(turtų)“

36.

Mėnesių skaičius Alacho akyse yra dvylika (per metus) – taip yra Jo
įsakyta dieną, kada Jis sukūrė dangų ir žemę; iš jų keturi yra
šventi: tai yra dora religija, tad nesuklyskite joje ir kovokite su
pagonimis visi kartu, kaip jie kovoja su jumis visi kartu. Bet
žinokite, kad Alachas yra su tais, kurie susilaiko.

37.

Iš tiesų (uždraustojo mėnesio) perkėlimas yra priedas prie
Netikėjimo: Netikintieji yra skatinami taip nusidėti: nes jie padaro
jį leistinu vienais metais ir uždraudžia kitais metais tam, kad
atitiktų su Alacho uždraustų mėnesių skaičiumi ir oadarytų tokius
uždraustuosius leistinais. Jų kelio blogis atrodo patrauklus
jiems. Bet Alachas neveda tų, kurie atmeta Tikėjimą.

38.

Jūs, kurie tikite! Kas jums pasidarė, kad, kuomet jūs esate
paprašomi keliauti pirmyn Alacho Vardan, jūs tvirtai laikotės
įsikabinę į žemę?Ar jūs teikiate pirmenybę šio pasaulio gyvenimui
prieš Pomirtinį Gyvenimą? Bet menkas yra šio gyvenimo komfortas
palyginus su Pomirtiniu Gyvenimu.

39.

Jei jūs nekeliausite pirmyn, Jis nubaus jus skausminga bausme ir
pastatys kitus į jūsų vietą; bet Jam jūs nepadarysite nė menkiausios
žalos, nes Alachas turi galios visiems dalykams.

40.

Jei jūs nepadėsite (Pranašui), (tai nesvarbu): nes Alachas iš
tikrųjų padėjo jam, kada Netikintieji jį išvarė: būdamas antras iš
dviejų, jie dviese buvo Oloje, ir jis tarė savo kompanionui:
„nebijok, nes Alachas yra su mumis“: tada Alachas atsiuntė Savo
ramybę jamir sustiprino jį jėgomis, kurių jie nematė, ir nužemino į
gelmes Netikinčiųjų žodį. Bet Alacho žodis yra iškeltas į aukščius:
nes Alachas yra Aukštas galioje, Išmintingas.

41.

Keliaukite pirmyn, lengvau ar sunkiai (apsiginklavę), bei stenkitės
ir grumkitės savo daiktais ir savo asmenimis Alcho Vardan. Tai yra
geriausia jums, jei (tik) jūs (žinotumėte).

42.

Jei būtų buvę greitos naudos (akiratyje) ir kelionė lengva, jie būtų
(visi) be abejonės sekę tave, bet atstumas buvo ilgas ir (slėgė)
juos. Jie būtų iš tikrųjų prisiekę Alachu: „jei tik mes galėtume,
mes tikrai išeitume su tavimi:“ jie būtų sunaikinę savo pačių
sielas; nes Alachas žino, kad jie tikrai meluoja.

43.

Dievas yra tau gailestingas! Kodėl tu suteikei jiems lengvatų, kol
tie, kurie sakė tiesą, buvo matomi tavęs aiškioje šviesoje, ir tu
atskleidei melagius?

44.

Tie, kurie tiki Alachu ir Paskutiniąja Diena, neprašo tavęs jokios
lengvatų dėl kovojimo savo daiktais ir asmenimis. Ir Alachas puikiai
žino tuos, kurie atlieka savo pareigą.

45.

Tik tie prašo tavęs lengvatų, kurie netiki Alachu ir Paskutinąja
Diena ir kurių širdys abejoja, todėl jie yra blaškomi savo abejonėse
ten ir šen.

46.

Jei jie būtų ketinę išeiti, jie tikrai būtų prieš tai ruošęsi: bet
Alachas buvo nelinkęs juos išleisti; tad Jis privertė juos
atsilikti, ir jiems buvo pasakyta: „sėdėkite tarp tų, kurie sėdo
(neaktyvūs).“

47.

Jei jie būtų išėję su jumis, jie nebūtų pridėję jums (stiprumo), bet
tik (prisidėję prie) netvarkos, skubėdami ten ir šen tarp jūsų ir
kurstydami maištauti jus, ir būtų buvę tarp jūsų tokių, kurie būtų
paklausę jų. Bet Alachas puikiai žino tuos, kurie nusideda.

48.

Iš tikrųjų jie rezgė planus kurstymui prieš tai ir gadino tau
reikalus, – kol Tiesa atėjo ir Alacho Įsakas buvo paskelbtas,
keliantis jiems didelį pasibjaurėjimą.

49.

Tarp jų yra (daug) žmonių, kurie sako: „Suteik man išimtį ir
neįtrauk manęs į išbandymą.“ Argi jie jau papuolę į išbandymą? Ir iš
tikrųjų Pragaras supa Netikinčiuosius (iš visų pusių).

50.

Jei kas gero nutinka tau, tai liūdina juos; bet jei nesėkmė ištinka
tave, jie sako: „Mes iš tikrųjų iš anksto ėmėmės atsargumo
priemonių,“ ir jie nusigręžia džiūgaudami.

51.

Sakyk: „Nieko nenutiks mums išskyrus tai, ką Alachas įsakė mums: Jis
yra mūsų Gynėjas“: ir Alachu tegul Tikintieji pasitiki.

52.

Sakyk: „Ar jūs galite tikėtis mums (kokio nors) kito (likimo) nei
vieno iš dviejų garbingų dalykų – (kankinystės arba pergalės)? Bet
mes galime tikėtis jums tiek, kad Alachas atsiųs Savo bausmę nuo
Savęs, tiek ir mūsų rankomis. Tad laukite (numatomo); mes taip pat
lauksime jūsų.“

53.

Sakyk: „Leiskite (Tikslui) noriai ar nenoriai: ne iš jūsų tai bus
priimta: nes jūs iš tikrųjų esate maištingi ir nedori žmonės.“

54.

Vienintelės priežastys, dėl kurių jų aukos nėra priimamos, yra; kad
jie atmeta Alachą ir Jo Pasiuntinį; kad jie tik tingiai eina melstis
ir kada jie aukoja savo aukas nenoriai.

55.

Te nei jų turtai, nei jų vaikai tavęs neapakina: realiai Alacho
Noras yra nubausti juos šiais dalykais šiame gyvenime, ir kad jų
sielos galėtų pražūti (tikrai) neigdamos Alachą.

56.

Jie prisiekia Alachu, kad jie iš tikrųjų yra jūsų: bet jie nėra
jūsų: tačiau jie bijo (jūsų).

57.

Jei jie galėtų rasti vietą pabėgti, arba olų, arba slaptavietę, jie
pasuktų tiesiai ten aklai skubėdami.

58.

Ir tarp jų yra žmonių, kurie šmeižia tave dėl išmaldų
(išdalijimo). Jei jiems būna duodama jų dalis, jie būna patenkinti,
bet jei ne, štai! jie būna pasipiktinę!

59.

Jei tik jie būtų patenkinti tuo, ką Alachas ir Jo Pasiuntinys davė
jiems, ir sakę: „Pakankamas mums yra Alachas! Alachas ir Jo
pasiuntinys greitai duos mums iš Jo dosnumo: į Alachą mes kreipiame
savo viltis!“ (tai būtų buvusi teisinga Kryptis).

60.

Išmaldos yra vargstantiems ir nepasiturintiems, ir įdarbintiems
tvarkyti (lėšas): tiems, kurių širdys buvo (neseniai) sutaikytos (su
Tiesa); tiems, kurie yra nelaisvėje ir skoloje; (kovoja) Alacho
vardan; ir pakeleivingam žmogui: (taip yra) įsakyta Alacho. O
Alachas yra pilnas žinių ir išminties.

61.

Tarp jų yra žmonių, kurie kabinėjasi prie Pranašo ir sako: „Jis yra
(visų) klausantis.“ Sakykite: „Jis klausosi to, kas yra geriausia
jums: jis tiki Alachu, tiki Tikinčiaisiais, ir yra Malonė tiems iš
jūsų, kurie tiki.“ Bet tie, kurie kabinėjasi prie Pranašo, gaus
skausmingą bausmę

62.

Jums jie prisiekia Alachu. Tam, kad patenkintų jus: bet labiau
tinkama būtų, kad jie patenkintų Alachą ir Jo Pasiuntinį, jei jie
yra Tikintieji.

63.

Negi jie nežino, kad tiems, kurie prieštarauja Alachui ir Jo
Pasiuntiniui, yra Pragaro Ugnis?- Ten jie gyvens. Tai yra didžiausia
nemalonė.

64.

Veidmainiai bijo, kad nebūtų atsiųsta Sura apie juos, parodanti, kas
yra (iš tikro) jų širdyse. Sakyk: „Šaipykitės! Bet iš tiesų Alachas
atskleis viską, ko jūs bijote, (kad bus atskleista).

65.

Jei tu paklausi jų, jie (reikšmingai) pareiškia: „Mes tik tuščiai ir
juokais kalbame.“ Sakyk: „Ar iš Alacho ir Jo Ženklų, ir iš Jo
Pasiuntinio jūs šaipėtės?“

66.

Nesiteisinkite: jūs atmetėte Tikėjimą po to, kai buvote jį priėmę.
Jei Mes atleisime kai kuriems jūsų, Mes nubausime kitus iš jūsų už
tai, kad jie yra nusidėjėliai

67.

Veidmainiai, vyrai ir moterys, yra panašūs: jie reikalauja bloga ir
draudžia tai, kas yra teisinga, ir užveržia savo piniginių virveles.
Jie pamiršo Alachą: tad Jis pamiršo juos. Iš tiesų Veidmainiai yra
maištingi ir priešgynūs.

68.

Alachas pažadėjo Veidmainiams, vyrams ir moterims, ir Tikėjimo
atmetėjams Pragaro ugnį: ten jie gyvens: pakankama tai yra jiems:
jiems yra Alacho prakeikimas. Ir ilgalaikė bausmė,-

69.

Kaip ir atveju tų, kurie buvo prieš jus: jie buvo stipresni už jus
galioje ir labiau klestintys turtu ir vaikais. Jie mėgavosi savo
dalimi: ir jūs mėgaujatės savo, kaip darė tie, kurie buvo prieš jus;
ir jūs įsitraukiate į tuščias kalbas, kaip ir jie įsitraukdavo.
Jie!- jų darbai yra bevaisiai šiame pasaulyje ir Pomirtiniame
Gyvenime, ir jie yra nelaimėliai.

70.

Argi istorija apie tuos, kurie buvo prieš juos, nepasiekė jų?-
Nojaus tautos, ir ‘Ád, ir Thamúd;
Abraomo tautos, Midiano žmonių ir sunaikintų Miestų. Pas juos atvyko
jų pasiuntiniai su Aiškiais Ženklais. Tai ne Alachas suklaidino
juos, bet jie suklaidino savo pačių sielas.

71.

Tikintieji, vyrai ir moterys, yra vienas kito gynėjai: jie mėgaujasi
tuo, kas yra teisinga, ir draudžia tai, kas yra bloga: jie
reguliariai meldžiasi, moka Zakat ir paklūsta Alachui ir Jo
Pasiuntiniui. Ant jų Alachas lieja Savo malonę: nes Alachas yra
Aukštas galioje, Išmintingas.

72.

Alachas pažadėjo Tikintiesiems, vyrams ir moterims, Sodus, po
kuriais teka upės, apsigyventi ten ir gražius rūmus nuolatinio
apsistojimo Soduose, bet puikiausia palaima yra Geras Alacho
Patenkinimas: tai yra aukščiausiasis triumfas

73.

Pranaše! Kovok prieš Netikinčiuosius ir Veidmainius ir būk tvirtas
prieš juos. Jų būveinė yra Pragaras,- iš tikrųjų blogas
prieglobstis.

74.

Jie prisiekia Alachu, kad jie nesakė nieko (blogo), bet iš tikrųjų
jie šventvagiškai kalbėjo ir jie taip kalbėjo priėmę Islamą: ir jie
planavo sąmokslą, kurio jie negalėjo įvykdyti: šis jų kerštas buvo
vienintelis (jų) atsilyginimas už dosnumą, kuriuo Alachas ir Jo
Pasiuntinys juo praturtino! Jei jie gailėsis, tai bus geriausia
jiems: bet jei jie grįš (prie savo blogų kelių), Alachas nubaus juos
skausminga bausme šiame gyvenime ir Pomirtiniame gyvenime: jie nieko
neturės žemėje, kas apsaugotų ar padėtų jiems.

75.

Tarp jų yra žmonių, kurie sudarė su Alcahu Susitarimą, kad jei Jis
suteiktų jiems iš Savo dosnumo; jie duotų (gausiai) labdaroje ir
tikrai būtų tarp tų, kurie yra dori.

76.

Bet kuomet Jis suteikė jiems iš Savo dosnumo, jie tapo šykštuoliai
ir nusigręžė (nuo savo Susitarimo), nelinkę (jo išpildyti).

77.

Tad Jis kaip pasekmę įdėjo į jų širdis veidmainiškumą, (kad šis
tęstųsi) iki Dienos, po kurios jie susitiks su Juo: nes jie sulaužė
savo Susitarimą su Alachu bei (vėl ir vėl) melavo.

78.

Argi jie nežino, kad Alachas žino jų slaptas (mintis) ir jų slaptus
ketinimus, ir kada Alachas gerai žino visus nematomus dalykus?

79.

Tuos, kurie šmeižia tokius Tikinčiuosius, noromis atsiduodančius
labdaros (darbams), kaip ir tokius, kurie duoda pagal savo
išteklius,- ir pajuokia juos,- Alachas apgręš jų pajuoką prieš juos:
ir jie turės skausmingą bausmę

80.

Ar tu prašysi atleidimo jiems, ar ne, (jų nuodėmė yra
neatleidžiama): jei tu prašysi septyniasdešimt kartų atleidimo
jiems, Alachas neatleis jiems: nes jie atmetė Alachą ir Jo
Pasiuntinį: ir Alachas neveda tų, kurie yra užsispyrusiai
nepaklusnūs.

81.

Tie, kurie palikti (Tabuko ekspedicijoje), džiūgavo ilsėdamiesi už
Alacho Pasiuntinio: jie nekentė stengtis ir kovoti savo daiktais ir
savo asmenimis Alacho Vardan: jie sakė: „Nekeliaukite į
karštį.“ Sakyk: „Pragaro ugnis yra smarkesnė karštyje,“ Jei tik jie
galėtų suprasti!

82.

Tegul jie pasijuokia truputį: daug jie raudos: atlygis už (bloga),
ką jie daro.

83.

Jei, tuomet, Alachas sugrąžins tave pas kurį nors iš jų, ir jie
prašys tavęs leidimo išeiti (su tavimi), sakyk: „Niekada jūs
neišeisite su manimi, nei kovosite su priešu su manimi: nes jūs
teikėt pirmenybę sėdėti neveikliems per pirmąją progą: tada sėdėkite
(dabar) su tais, kurie pasilieka užnugaryje.“

84.

Nei kada melstis už kurį nors iš jų, kuris miršta, nei stovėk prie
jo kapo; nes jie atmetė Alachą ir Jo Pasiuntinį ir mirė būdami
užsispyrusiai nepaklusnūs.

85.

Ir te nei jų turtas, nei jų vaikai tavęs neapakina: Alacho Noras yra
nubausti juos šiais dalykais šiame pasaulyje ir kad jų sielos galėtų
išeiti, kol jie yra netikintieji

86.

Kada Sura ateina, įsakanti jiems tikėti Alachu ir stengtis bei
kovoti kartu su Savo Pasiuntiniu, tie, kurie iš jų turi turto ir
įtakos, prašo tavęs atleidimo, ir sako: „Palikit mus (užnugary): mes
būtume su tais, kurie sėdi (namie).“

87.

Jie teikia pirmenybę būti su (moterimis), kurios pasilieka
(namie): jų širdys yra užvertos ir todėl jie nesupranta.

88.

Bet Pasiuntinys ir tie, kurie juo tiki, stengiasi ir kovoja savo
turtu ir savo asmenimis: jiems yra (visi) geri dalykai: ir tai jie
bus tie, kurie klestės.

89.

Alachas paruošė jiems ten gyventi sodus, po kuriais teka upės: toks
yra aukščiausiasis triumfas.

90.

Ir tarp dykumo arabų (taip pat) buvo vyrų, kurie teisinosi ir atėjo
reikalauti atleidimo: o tie, kurie buvo neištikimi Alachui ir Jo
Pasiuntiniui, (tiktai) sėdėjo užnugary: greitai skausminga bausmė
prislėgs Netikinčiuosius tarp jų.

91.

Nėra jokių priekaištų tiems, kurie yra netvirti, sergantys ar kurie
neranda jokių resursų išleisti (Tikslui), jei jie yra nuoširdūs
(atlikdami pareigas) Alachui ir Jo Pasiuntiniui: negali būti jokio
pagrindo (nepasitenkinimui) tais, kurie dorai elgiasi: ir Alachas
yra Dažnai Atleidžiantis, Maloningiausias.

92.

Nei (yra priekaištų) tiems, kurie ateina pas tave, kad būtų
aprūpinti jojamais gyvuliais. Ir kada tu sakai: „Aš negaliu rasti
jokių jojamų gyvulių jums“, jie nusigręžia, iš jų akių liejantis
sielvarto ašaroms, jog jie neturi jokių resursų išlaidoms.

93.

Pagrindas (nepasitenkinimui) yra tik tais, kurie reikalauja
atleidimo būdami turtingi. Jie teikia pirmenybė būti su (moterimis),
kurios pasilieka užnugary: Alachas užvėrė jų širdis: tad jie nežino.

94.

Jie teisinsis jums, kada jūs grįšite pas juos. Sakyk:
„Nesiteisinkite: mes nepatikėsime jumis: Alachas jau mus informavo
apie tai, kokie iš tikro yra jūsų reikalai: jūsų veiksmus Alachas ir
Jo Pasiuntinys stebės: galiausiai jūs būsite sugrąžinti pas Jį,
Kuris žino, kas yra paslėpta ir kas yra atvira: tada Jis parodys
jums tiesą apie viską, ką jūs darėte.“

95.

Jie prisieks jums Alachu, kuomet jūs grįšite pas juos, kad
paliktumėte juos ramybėje. Tad palikite juos ramybėje: nes jie yra
bjaurastis, ir Pragaras yra jų gyvenamoji vieta, – tinkamas atlygis
už (blogį), kurį jie darė.

96.

Jie prisieks jums, kad jūs būtumėte patenkinti jais. Bet jei būsite
patenkinti jais. Alachas nėra patenkintas tais, kurie nepaklūsta.

97.

Arabai beduinai yra blogiausi netikėjimo ir veidmainystės atžvilgiu,
ir labiausiai galintys neišmanyti įsakymo, kurį Alachas atsiuntė
Savo Pasiuntiniui: bet Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingiausias.

98.

Kai kurie arabai beduinai žiūri į savo mokėjimus kaip į baudą ir
lūkuriuoja jūsų nelaimių: jiems bus Blogio nelaimė: nes Alachas yra
Tas, Kuris girdi ir žino (visus dalykus).

99.

Bet kai kurie arabai beduinai tiki Alachu ir Paskutiniąja Diena ir
žiūri į savo mokėjimus kaip į religingas dovanas, artinančias jas
prie Alacho ir užtarnaujančias Pasiuntinio maldas. Taip, iš tikrųjų
jos priartina juos prie (Jo): greitai Alachas prileis juos prie Savo
Malonės: nes Alachas yra Dažnai Atleidžiantis, Maloningiausias.

100.

(Islamo) avangardas –pirmasis iš tų, kurie paliko (savo namus) ir iš
tų, kurie suteikė jiems pagalbą, ir (taip pat) iš tų, kurie sekė
jais (visuose) geruose darbuose, – labai patenkintas yra Alachas
jais, kadangi jie yra su Juo: jiems Jis paruošė Sodus, po kuriais
teka upės, gyventi ten per amžius: toks yra aukščiausiasis Triumfas.

101.

Kai kurie iš apie jus esančių dykumos arabų yra Veidmainiai, kaip
[yra] ir tarp Medinos žmonių: jie yra atkaklūs veidmainystėje: tu jų
nežinai: Mes žinome juos: dukart Mes nubausime juos: ir dar bus jie
pasiųsti į skausmingą Baudimą.

102.

Kiti (yra tie, kurie) pripažino savo nuodėmes: jie sumaišė veiksmą,
kuris buvo geras, su kitu, kuris buvo blogas. Galbūt Alachas
atsigręš į juos (malonėje): nes Alachas yra Dažnai Atleidžiantis,
Maloningiausias.

103.

Iš jų turto imk išmaldas, kad taip galėtum apvalyti ir pašventinti
juos; ir melskis už juos. Iš tiesų tavo maldos yra saugumo šaltinis
jiems: ir Alachas yra Vienas, Kuris girdi ir žino.

104.

Negi jie nežino, kad Alachas priima atgailą iš Savo garbintojų ir
gauna jų labdaros dovanas bei kad Alachas iš tiesų yra Tas, Dažnai
Atsilyginantis, Maloningiausias?

105.

Ir sakyk: „Užsiimkite (dorumu): greitai Alachas pastebės jūsų darbą,
ir Jo Pasiuntinys, ir Tikintieji: greitai jūs būsite sugrąžinti
atgal pas Žinantį, kas yra paslėpta ir kas yra atvira: tada Jis
parodys jums tiesą visko, ką jūs darėte.“

106.

Yra (dar) kitų, esančių nežinioje dėl Alacho įsakymo, ar Jis nubaus
juos, ar atsigręš į juos malonėje: o Alachas yra Visa Žinantis,
Išmintingas.

107.

Ir yra tokių, kurie pastato mečetę siekdami apgaulės ir netikėjimo –
suskaldyti Tikinčiuosius – ruošdamiesi tam, kuris kadaise kovojo
prieš Alacho ir Jo Pasiuntinį. Jie iš tikrųjų prisieks, kad jų
ketinimai yra tik geri; bet Alachas skelbia, kad jie tikrai yra
melagiai.

108.

Niekada tu nestovėk ten. Yra mečetė, kurios pamatas nuo pirmos
dienos buvo paklotas ant pamaldumo; verčiau tau stovėti
(meldžiantis) ten. Joje yra žmonės, kurie labai nori būti apvalyti;
ir Alachas myli tuos, kurie apsivalo.

109.

Kas tuomet yra geriausia? – tas, kuris kloja savo pamatą ant
pamaldumo Alachui ir Jo Gero Patenkinimo? – ar tas, kuris kloja savo
pamatą ant plaunamo smėlio uolos, tuoj subyrėsiančios į gabalus su
juo į Pragaro ugnį. Ir Alachas neveda žmonių, kurie blogai elgiasi.

110.

Pamatas tų, kurie taip stato, niekada nėra laisvas nuo įtarimo ir
drebėjimo jų širdyse, kol jų širdys nesuplėšomos į gabalus. Ir
Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas.

111.

Alachas įsigijo Tikinčiųjų asmenis ir jų daiktus; jiems (mainais)
yra (Rojaus) Sodas: jie kovojo Jo Vardan ir žudo, ir yra žudomi:
pažadas, saistantis Jį Tiesoje, per Torą, Evangeliją ir Koraną: ir
kas yra labiau ištikimas savo Susitarimui nei Alachas? Tad
džiaukitės sandėriu, kurį jūs sudarėte: tai yra aukščiausiasis
pasiekimas.

112.

Tie, kurie atsigręžia (į Alachą) atgailaudami; kurie tarnauja Jam ir
šlovina Jį; kurie keliauja atsidavę į Alacho Tikslą; kurie lenkiasi
ir nusižemina melsdamiesi; kurie reikalauja gero ir draudžia bloga;
ir laikosi ribų, nustatytų Alacho, – (tie džiaugiasi). Tad skelbk
džiugias naujienas Tikintiesiems.

113.

Nėra tinkama Pranašui ir tiems, kurie tiki, kad jie melstų atleidimo
už pagonis, net jei jie yra giminaičiai, po to, kai jiems yra aišku,
jog anie yra Ugnies kompanionai.

114.

Ir Abraomas meldė atleidimo savo tėvui tik dėl pažado, kurį jis buvo
jam davęs. Tačiau kuomet jam tapo aišku, jog jis yra Alacho priešas,
jis atsiribojo nuo jo: nes Abraomas buvo švelniausios širdies,
pakančiausias.

115.

Ir Alachas neklaidins žmonių po to, kai Jis vedė juos, kol Jis
nepaaiškins jiems, ko jie turėtų vengti, nes Alachas turi žinių apie
visus dalykus.

116.

Alachui priklauso viešpatavimas danguje ir žemėje. Jis duoda gyvybę
ir Jis paima ją. Be Jo, jūs neturite nei jokio saugotojo, nei
padėjėjo.

117.

Alachas atsigręžė su palankumu į Pranašą, muhadžirus. Ir ansarus, –
kurie sekė Juo vargo metu, po to dalies jų širdys beveik nukrypo
(nuo pareigų); bet Jis (taip pat) atsigręžė į juos: nes Jis yra
jiems Švelniausias, Maloningiausias.

118.

(Jis atsigręžė malonėje taip pat) į tris, kurie buvo palikti
užnugaryje; (jie tiek jautėsi kalti), jog žemė jiems atrodė
sukaustyta visame jos platume, o jų (pačios) Sielos jiems atrodė
suvaržytos, – ir jie suvokė, jog nėra jokio pabėgimo nuo Alacho (ir
jokio prieglobsčio), išskyrus Jį patį. Tada Jis atsigręžė į juos,
kad jie galėtų atgailauti: nes Alachas yra Dažnai Atsilyginantis,
Maloningiausias.

119.

Jūs, kurie tikite! Bijokite Alacho ir būkite su tais, kurie yra
teisingi.

120.

Nebuvo tinkama Medinos žmonėms ir kaimynystės arabams beduinams
stovėti už Alacho Pasiuntinio, nei teikti pirmenybę savo pačių
gyvybėms prieš jo: nes nieko jie negalėjo iškentėti ar padaryti, kas
nebūtų priskirta jiems kaip dorumo darbas, – nesvarbu, ar jie kentė
troškulį, ar nuovargį, ar alkį Alacho Vardan, ar mynė takus pakelti
Netikinčiųjų įtūžiui ar gauti kokios nors naudos iš priešo: nes
Alachas nepakęstų, kad dingtų atlygis tų, kurie daro gera;-

121.

Nei jie gali išleisti ką nors (Tikslui) – mažai ar daug – nei
perkirsti slėnį, kad darbas nebūtų priskirtas jiems; kad Alachas
galėtų atsilyginti jiems geriausiu (įmanomu atlygiu).

122.

Ne Tikintiesiems keliauti pirmyn kartu: jei kontingentas iš
kiekvienos ekspedicijos keliauja pirmyn atsiduoti religijos
studijoms ir pataria žmonėms, kada jie grįžta pas juos, – kad tai
jie (galėtų išmokti)apsisaugoti (nuo blogio).

123.

Jūs, kurie tikite! Kovokite su Netikinčiaisiais, kurie yra arti
jūsų, ir neleiskite jiems rasti jumyse šiurkštumo: ir žinokite, jog
Alachas yra su tais, kurie bijo Jo.

124.

Kada tik beateitų Sura, kai kurie iš jų sako: „Kuriam iš jūsų ji
padidino tikėjimą?“ Taip, tie, kurie tiki, – jų tikėjimas yra
padidėjęs, ir jie džiaugiasi.

125.

Bet tie, kurių širdyse yra liga, – ji pridės abejonių prie jų
abejonių, ir jie mirs Netikėjimo būsenoje

126.

Negi jie nesupranta, jog jie yra bandomi kiekvienais metai kartą ar
du? Tačiau jie neatsigręžia atgailaudami ir jie nekreipia jokio
dėmesio.

127.

Kada tik beateitų Sura, jie žvelgia vienas į kitą (sakydami): „Ar
kas nors mato tave?“ Tada jie nusigręžia: Alachas nugręžė jų širdis
(nuo šviesos); nes jie yra žmonės, kurie nesupranta.

128.

Dabar atėjo pas jus Pasiuntinys iš jūsų pačių tarpo: tai, kad jūs
turit kentėti, kelia jam sielvartą, labai sunerimęs jis yra dėl
jūsų: Tikintiesiems jis yra švelniausias ir maloningiausias.

129.

Bet jei jie nusigręžia, sakyk: „Alacho pakanka man: nėra jokio kito
dievo, tik Jis, į Jį dedu savo viltis, – Jis Aukščiausiojo Sosto
Viešpats!“