90. Al-Balad

1.

Prisiekiu šiuo miestu !

2.

Juk tu (O Muhammad ) gyveni šiame miete.

3.

Prisiekiu protėviu (Adomu) ir jo palikuonimis.

4.

Juk ištiesų tai Mes sukūrėme žmogų,ir įteikėme(suteikėme) jam naštą.

5.

Nejaugi jis mano,kad niekas jo nenugalės?

6.

Žmogus sako:”Aš iššvaisčiau nesuskaičiuojamus turtus (dėl
nesantaikos su Muhammad) “.

7.

Nejaugi jis mano,kad niekas jo nematė?

8.

Argi Mes nesuteikėme jam akių,

9.

liežuvio,ir lūpų.(burnos)

10.

Ir(ne) pavedėme jo dviem keliais (gėrio ir blogio)?

11.

Tad kodėl gi, jis tada neįveikė sunkumų (vietoj to,kad leistų savo
turtus vardan pykčio su Muhammad)?

12.

Iš kur tau žinoti,kas yra ši kliūtis?

13.

(Tai yra)- vieno vergo išlaisvinimas.(Suteikti laisvę vienam vergui)

14.

arba pamaitinti alkaną

15.

vargšą esantį  tavo
giminėje

16.

ar nelaimingą vargšą.

17.

Viso to,jis turėtų būti tikintysis ir iš tų,kurie linki vieni
kitiems kantrumo,palaiminime.

18.

Šie žmonės yra -dešinioji pusė.

19.

O tie, kurie neįtikėjo Mūsų ženklais,jie ir yra kairiosios pusės
žmonės.

20.

Ir bus jie  apsupti
iš visų pūsių
  pragaro
(ugnies).