8. Al-Anfal

1.

Jie klausia tavęs apie (dalykus, paimtus kaip) karo grobis. Sakyk:
„(Toks) grobis yra Alacho ir Pasiuntinio žinioje: tad bijokite Alacho ir
palaikykite dorus santykius tarp savęs: pakluskite Alachui ir Jo
Pasiuntiniui, jei tikite.“

2.

Nes Tikintieji yra tie, kurie, kada Alachas yra paminimas, pajunta
drebulį savo širdyse, ir kada jie girdi sakomus Jo atskleidimus,
pajunta tikėjimo sustiprėjimą ir (pilnai) pasitiki savo Viešpačiu;

3.

Kurie reguliariai meldžiasi ir leidžia (dosniai) iš dovanų, kurias
Mes davėme jiems išlaikymui:

4.

Tokie iš tiesų yra Tikintieji: jie turi orumo su savo Viešpačiu, ir
atleidimą, ir dosnų išlaikymą:

5.

Taip kaip tavo Viešpats teisingai įsakė tau išeiti iš savo namų,
nors daliai Tikinčiųjų tas ir nepatiko,

6.

Jie ginčijosi su tavimi apie tiesą po to, kada ji buvo akivaizdžiai
parodyta, tarsi jie būtų vedami į mirtį, kol pamatys ją.

7.

Štai! Alachas pažadėjo jums vieną iš dviejų dalių, kad ji turėtų
būti jūsų: jūs pageidavot, kad jūsų būtų neginkluotoji, bet Alachas
norėjo įtvirtinti Tiesą pagal Savo žodžius ir nukirsti Netikinčiųjų
šaknis:-

8.

Kad Jis galėtų įtvirtinti Tiesą ir įrodyti Melą, nors tai ir būtų
nemalonu kaltiesiems.

9.

Atminkite, jog maldavote savo Viešpaties pagalbos, ir Jis atsakė
jums: „Aš pagelbėsiu jums tūkstančiu angelų, išsirikiavusių
gretomis.“

10.

Alachas padarė tai tik vilties žinia ir užtikrinimui jūsų širdims:
(bet kokiu atveju) nėra jokios pagalbos išskyrus iš Alacho: ir
Alachas yra Aukštas Galioje, Išmintingas. 

11.

Atminkite, Jis apgaubė jus mieguistumu, kad duotų jums ramybę kaip
nuo Savęs, ir jis sukėlė lietų ant jūsų iš dangaus, kad apvalytų jus
juo, kad pašalintų nuo jūsų Šėtono dėmę, kad sustiprintų jūsų širdis
ir tvirtai juo pastatytų jus ant kojų.

12.

Atminkite, tavo Viešpats įkvėpė angelus (žinia): „Aš esu su jumis:
suteikite Tikintiesiems stiprybės: Aš sukelsiu siaubą Netikinčiųjų
širdyse: smokite virš jų kaklų ir nukirskite visus jų pirštų galus
jiems.“

13.

Šitaip, nes jie kovojo prieš Alachą ir Jo Pasiuntinį: jei kas nors
kovoja prieš Alachą ir Jo Pasiuntinį, Alachas yra griežtas
bausdamas.

14.

Taip bus pasakyta: „Tad paragaukite (bausmės): tiems, kurie atmeta,
yra baudimas Ugnimi.“

15.

Jūs, kurie tikite! Kada sutiksite priešišką Netikinčiųjų
rikiuotę, niekada neatgręžkite savo nugarų jiems.

16.

Jei kas atgręžia savo nugarą jiems tokią dieną – nebent tai būtų
karo gudrybė, arba tam, kad grįžti pas (savas) pajėgas – tas
užsitraukia Alacho rūstybę, ir jo būveinė yra Pragaras, – (iš
tikrųjų) bjaurus prieglobstis!

17.

Tai ne jūs žudėte juos; tai buvo Alachas: kada tu sviedei (saują
dulkių), tai buvo ne tavo veiksmas, o Alacho: tam, kad Jis galėtų
suteikti Tikintiesiems maloningos naudos nuo Savęs: nes Alachas yra
Tas, Kuris girdi ir žino (visus dalykus)

18.

Dėl šito, ir taip pat dėl to, kad Alachas yra Tas, Kuris padaro
nevykusiais Netikinčiųjų Planus ir gudrybes.

19.

(Netikintieji!) jei jūs meldėte pergalės ir teismo, dabar teismas
atėjo pas jus: jei jūs liausitės (darę bloga), tai bus jums
geriausia: jei jūs grįšite (prie puolimo), taip pat  padarysime ir
Mes. Nė trupučio geros nebus jūsų pajėgos jums, net jei jos būtų
padaugintos: nes iš tiesų Alachas yra su tais, kurie tiki!

20.

Jūs, kurie tikite! Pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui ir
nenusigręžkite nuo jo, kada jūs girdite (jį kalbantį)

21.

Nei būkite tokie, kurie sako: „Mes girdime“, bet nesiklauso:

22.

Nes blogiausi iš gyvulių Alacho akyse yra kurti ir nebylūs, – tie,
kurie nesupranta.

23.

Jei Alachas būtų radęs juose bent kiek gėrio, Jis iš tikrųjų būtų
juos privertęs klausytis: (tačiau esant taip kaip yra), jei Jis būtų
privertęs juos klausytis, jie būtų atsigręžę ir atsisakę (tikėjimo).

24.

Jūs, kurie tikite! Atsiliepkite Alachui ir Jo Pasiuntiniui, kada Jis
kviečia jus į tai, kas duos jums gyvenimą; ir žinokite, kad Alachas
įeina tarp žmogaus ir jo širdies, ir tai Jis, pas Kurį jūs (visi)
būsite surinkti.

25.

Ir bijokite išbandymo, kuris paliečia (ne tik) konkrečiai tuos iš
jūsų, kurie daro bloga: ir žinokite, jog Alachas yra griežtas
bausdamas.

26.

Prisiminkite, kada jūs buvote negausi (grupė), ??? silpni per žemę
ir bijantys, kad žmonės gali apiplėšti ir pagrobti jus; bet Jis
suteikė saugų prieglobstį jums, sustiprino jus Savo pagalba ir davė
jums gerų dalykų pragyvenimui – kad jūs galėtumėte būti dėkingi.

27.

Jūs, kurie tikite! Neapvilkite Alacho ir Pasiuntinio, nei sąmoningai
eikvokite dalykus, patikėtus jums.

28.

Ir žinokite, kad jūsų turtas ir jūsų palikuonys yra tik
išbandymas: ir kad nuo Alacho priklauso jūsų aukščiausias atlygis.

29.

Jūs, kurie tikite! Jei bijosite Alacho, Jis suteiks jums
Kriterijų (nuspręsti tarp doro ir blogo), pašalins nuo jūsų (visus)
blogus darbus ir atleis jums: nes Alachas yra beribio gailestingumo
Viešpats.

30.

Atmink, kaip Netikintieji rezgė sąmokslus prieš tave, kad įkalintų
tave, arba nužudytų tave, arba išvarytų tave (iš tavo namų), jie
rengia sąmokslus ir planuoja, ir Alachas planuoja, bet geriausias iš
planuotojų yra Alachas.

31.

Kada Mūsų Ženklai yra kartojami jiems, jie sako: „Mes tai esame
girdėję (anksčiau): jei mes norėtume, mes irgi galėtume sakyti
tokius (žodžius): jie yra ne kas kita kaip senolių pasakos.“

32.

Atmink, kaip jie sakė: „Alachai! Jei tai iš tikrųjų Tiesa iš Tavęs,
pasiųsk ant mūsų akmenų lietų iš dangaus arba atsiųsk mums
skausmingą bausmę.“

33.

Bet Alachas neketino siųsti jiems Bausmės: kol tu buvai tarp jų; nei
Jis ketino siųsti ją, kol jie galėjo prašyti atleidimo.

34.

Bet kokį prašymą jie turėjo, kad Alachas nebaustų jų, kada jie
neprileido (žmonių) prie Šventosios Mečetės – ir jie nėra jos
sargai? Jokie žmonės negali būti jos sargais išskyrus doruosius; bet
dauguma jų nesupranta.

35.

Jų meldimasis (Alacho) Namuose nėra nieko daugiau kaip švilpimas ir
pliauškėjimas rankomis: (vienintelis atsakymas į tai gali būti):
„Ragaukite Bausmės, nes jūs šventvagiškai kalbėjote.“

36.

Netikintieji leidžia savo turtą, kad sulaikytų (žmones) nuo Alacho
kelio ir taip jie toliau leis; bet galų gale jie (tik) gailėsis ir
dūsaus; galiausiai jie bus nugalėti: ir Netikintieji bus surinkti
kartu į Pragarą;-

37.

Tam, kad Alachas galėtų atskirti netyruosius nuo tyrųjų. Sudėti
netyruosius vieną ant kito, sukrauti į krūvą ir įmesti juos į
Pragarą. Jie bus tie, kurie turės pražūti.

38.

Sakyk Netikintiesiems, jei (dabar) jie atsisakys (Netikėjimo), jų
praeitis bus atleista jiems, bet jei jie nesiliaus, bausmė tų, prieš
juos, jau yra (įspėjimas jiems).

39.

Ir kovokite prieš juos, kol nebus daugiau Persekiojimo, ir religija
pilnutinai taps Alacho. Bet jei jie nustos, iš tiesų Alachas mato
viską, ką jie daro.

40.

Jei jie atsisako, būkite tikri, kad Alachas yra jūsų Gynėjas –
Geriausias apsaugoti ir Geriausias padėti.

41.

Ir žinokite, kad nuo viso grobio, kurį jūs galite įgyti (kare),
penktoji dalis yra priskirta Alachui, – ir Pasiuntiniui, ir
artimiems giminaičiams, našlaičiams, vargstantiesiems. Ir
pakeleivingiems žmonėms, – jei jūs tikite Alachu ir atskleidimu,
kurį Mes atsiuntėme mūsų Tarnui Atsirinkimo Dieną – dviejų jėgų
susitikimo Dieną. Nes Alachas turi galios visiems dalykams.

42.

Atminkite, jūs buvote šiapus slėnio, o jie anoje pusėje ir
karavanas žemiau nei jūs. Netgi jei jūs būtumėte sudarę abipusį
susitarimą susitikti, jums tikrai susitarimas nebūtų pasisekęs: bet
(taip jūs susitikote), kad Alachas galėtų pabaigti jau nuspręstą
reikalą; kad tie, kurie mirė, galėtų mirti po (duoto) aiškaus
Ženklo, o tie, kurie išgyveno, galėtų gyventi po (duoto) Aiškaus
Ženklo. Ir iš tiesų Alachas yra Tas, kuris girdi ir žino (visus
dalykus).

43.

Atmink, tavo sapne Alachas parodė, kad jų yra nedaug: jei Jis būtų
parodęs tau, kad jų yra daugybė, jūs tikrai būtumėte buvę nedrąsūs
ir tikrai būtumėte ginčijęsi dėl (savo) sprendimo: bet Alachas
išgelbėjo (jus): nes Jis puikiai žino (visų) širdžių (paslaptis).

44.

Ir atminkite, kada jūs susitikote, Jis parodė jums, kad jų yra
nedaug, ir Jis padarė jus atrodančiais jų akyse niekingai: kad
Alachas galėtų užbaigti jau nuspręstą reikalą, ir pas Alachą yra
sugrįžę visi reikalai.

45.

Jūs, kurie tikite! Kada jūs susitinkate su pajėgomis, būkite tvirti
ir šaukitės Alacho prisimindami daug (ir dažnai); kad jūs galėtumėte
klestėti:

46.

Ir pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui; ir nesileiskite į jokius
ginčus, kad neprarastumėte širdies ir kad jūsų galia nenukryptų; ir
būkite kantrūs ir ištvermingi: nes Alachas yra su tais, kurie
kantriai ir atkakliai siekia:

47.

Ir nebūkite kaip tie, kurie įžūliai išvyko iš namų būti matomiems
žmonių ir kliudyti (žmonėms) (eiti) Alacho keliu: nes Alachas
supranta viską, ką jie daro.

48.

Atminkite, Šėtonas padarė jų (nuodėmingus) veiksmus atrodančiais
patraukliais jiems ir tarė: „Nė vienas iš žmonių negali jūsų įveikti
šią dieną, kol aš esu arti jūsų“: bet kuomet dvi pajėgos pasirodė
viena prieš kitą, jis staigiai nusisuko ir tarė: „Štai! Aš laikausi
nuošaliai jūsų; štai! Aš matau, ko jūs nematote; Štai! Aš bijau
Alacho; nes Alachas yra griežtas bausdamas.“

49.

Štai! Veidmainiai ir tie, kurių širdyse yra liga: sako: „šie žmonės,
– jų religija suklaidino juos.“ Bet jei tik kas pasitiki Alachu,
štai! Alachas yra Aukštas galioje, Išmintingas.

50.

Jei tu galėtum matyti, kada angelai paima Netikinčiųjų sielas
(mirštant), (kaip) jie smogia į jų veidus ir į jų nugaras
(sakydami): „Ragaukite liepsnojančios Ugnies bausmės –

51.

Taip yra „dėl (darbų), kuriuos jūsų (pačių) rankos padarė. Nes
Alachas niekada nebūna neteisingas Savo tarnams.“

52.

„(Darbų) kaip Faraono Žmonių ir tų, prieš juos: jie atmetė Alacho
Ženklus, ir Alachas nubaudė juos už jų nusikaltimus: nes Alachas yra
Stiprus, ir Griežtas bausdamas:

53.

„Nes Alachas niekada nepakeis Malonės, kurią Jis suteikė žmonėms,
kol jie nepakeis to, kas yra jų (pačių) sielose: ir iš tiesų Alachas
yra Tas, Kuris girdi ir žino (visus dalykus).“

54.

„(Darbų) kaip Faraono Žmonių ir tų, prieš juos“: jie laikė savo
Viešpaties Ženklus netikrais, tad Mes sunaikinome juos už jų
nusikaltimus, ir Mes paskandinome Faraono Žmones: nes jie visi buvo
engėjai ir nusidėjėliai.

55.

Nes blogiausi iš gyvulių Alacho akyse yra tie, kurie atmeta Jį: jie
netikės.

56.

Jie yra tie, su kuriais tu sudarei susitarimą, bet jie sulaužo savo
sutarimą kiekvieną kartą, ir jie neturi (Alacho) baimės.

57.

Jei jūs įgysite viršumą prieš juos kare, išsklaidykite su jais tuos,
kurie sekė jais, kad jie galėtų atsiminti

58.

Jei tu bijai kokios nors grupės išdavystės, mesk (jų Susitarimą)
jiems atgal, (kad būtų) lygios sąlygos: nes Alachas nemyli išdavikų.

59.

Tegul Netikintieji negalvoja, kad jie išsigelbėjo, jie niekada
nesugniuždys (jų).

60.

Prieš juos paruoškite savo stiprybę iki didžiausios savo galios,
įskaitant karo žirgus, kad sukeltumėte siaubą priešų (širdyse) ir
kitų, kurių jūs galite nežinoti, bet kuriuos Alachas žino. Viskas,
ką tik jūs išleisite Alacho Vardan, jums bus atlyginta, ir su jumis
nebus pasielgta neteisingai.

61.

Bet jei priešas yra linkęs į taiką, tu (taip pat) būk linkęs į taiką
ir pasitikėk Alachu: nes Jis yra Vienintelis, Kuris girdi ir žino
(visus dalykus).

62.

Ar jie ketintų apgauti tave, – iš tiesų Alachas patenkins tave: Jis
yra Tas, Kuris sustiprino tave Savo pagalba ir Tikinčiųjų
(kompanija),

63.

Ir (be to) Jis paskleidė meilę tarp jų širdžių: net jei būtum
išleidęs viską, kas yra žemėje, nebūtum sukėlęs tokios meilės, bet
Alachas padarė tai: nes Jis yra Aukštas galioje, Išmintingas.

64.

Pranaše! Pakankamas tau yra Alachas, – ir tiems, kurie seka tavimi
iš Tikinčiųjų.

65.

Pranaše! Pakelk Tikinčiuosius kovai. Jei bus dvidešimt iš jūsų,
kantrių ir atkaklių, jie įveiks du šimtus: jei šimtas, jie įveiks
tūkstantį Netikinčiųjų: nes šie yra žmonės be supratimo.

66.

Šį kartą Alachas palengvino jūsų (naštą), nes Jis žino, kad jumyse
yra silpna vieta: bet (netgi taip esant), jei bus jūsų šimtas,
kantrių ir atkaklių, jie įveiks du šimtus, o jei tūkstantis, jie
įveiks du tūkstančius, Alachui leidus: nes Alachas yra su tais,
kurie kantriai ir atkakliai siekia.

67.

Netinkama Pranašui, kad jis turėtų karo belaisvių, kol jis visiškai
nepajungė šalies. Jūs siekiate laikinų šio pasaulio gėrių; bet
Alachas žvelgia į Pomirtinį gyvenimą: ir Alachas yra Aukštas
galioje, Išmintingas.

68.

Jei tai nebūtų buvę pagal ankstesnį įsakymą iš Alacho, sunki bausmė
būtų pasiekusi jus už (išpirką), kurią jūs paėmėte.

69.

Bet (dabar) mėgaukitės tuo, ką paėmėte kariaudami teisėtą ir gerą:
bet bijokite Alacho: nes Alachas yra Dažnai atleidžiantis,
Maloningiausias.

70.

Pranaše! Sakyk tiems, kurie yra belaisviai tavo rankose: „Jei
Alachas ras bent kiek gėrio jūsų širdyse, Jis duos jums kai ko
geriau nei tai, kas buvo paimta iš jūsų, ir Jis atleis jums: nes
Alachas yra Dažnai atleidžiantis, Maloningiausias.“

71.

Bet jei jie turėjo prieš tave išdavikiškų ketinimų, (Pasiuntiny!),
jie jau išdavė Alachą, ir taip Jis suteikė (tau) galią prieš juos.
Ir Alachas yra Tas, Kuris turi (visas) žinias ir išmintį.

72.

Tie, kurie tikėjo ir emigravo, ir kovojo už Tikėjimą savo nuosavybe
bei savo asmenimis Alacho Vardan, kaip ir tie, kurie suteikė (jiems)
prieglobstį ir pagalbą, – šitie (visi) yra draugai ir vienas kito
gynėjai. Tiems, kurie tikėjo, bet neemigravo, jūs nesate skolingi
jokios gynimo pareigos, kol jie neemigruos; bet jei jie siekia jūsų
pagalbos religijoje, jūsų pareiga yra padėti jiems, išskyrus žmones,
su kuriais jūs turite abipusės sąjungos sutartį. Ir (atsiminkite),
Alachas mato viską, ką jūs darote.

73.

Netikintieji yra vienas kito gynėjai: jei jūs taip nedarytumėte
(nesaugotumėte vienas kito), žemėje būtų sumišimas ir priespauda, ir
didžios blogybės.

74.

Tie, kurie tiki ir emigruoja, ir kovoja už Tikėjimą Alacho Vardan,
kaip ir tie, kurie suteikia (jiems) prieglobstį ir pagalbą, – šitie
yra (visi) tikri Tikintieji: jiems yra nuodėmių atleidimas ir
dosniausias aprūpinimas.

75.

Ir tie, kurie priėmė Tikėjimą vėliau ir emigravo, ir kovojo už
Tikėjimą jūsų kompanijoje, – jie yra iš jūsų. Bet kraujo giminaičiai
turi svaresnes teises vienas prieš kitą Alacho Knygoje. Iš tiesų
Alachas yra gerai susipažinęs su visais dalykais.