85. Al-Burudž

1.

Prisieku dangumi su
zodiako 
žvaigždynais.

2.

Priesiekiu Teismo Diena(žądėtąja)

3.

Prisiekiu liūditoju
ir li
ūdinčiuoju.

4.

Lai buna prakeikti ugninio urvo gyventojai-

5.

Beperstojo liepsnojančios
ugnies,

6.

Štai
sus
ėdo
jie aplink j
ą.

7.

Liūditojai
to,k
ą daro
su tikin
čiaisiais.

8.

Kankino juos tik dėl to,kad
jie Garbino Allah Didijį,Visagalį,

9.

Kuris valdo viską kas
danguje ir ant 
žemės.

10.

Tiems kurie pastūmėjo į pagunda(arba
sudegino ugnyje) moteris ir vyrus, ir poto nesigailejo-paruo
štos
kan
čios
Gennoje,deginan
čios
liepsnos kan
čios.

11.

Tiems,kurie tikejo ir darė tik
gerus darbus
 paruoštas
Rojus,kuriuose up
ės
teka.Tai did
žiulė sėkmė.

12.

Juk ištiesų žiaurus  yra
Allah gnia
tai
(grie
žti).

13.

Juk ištiesų Jis
pradeda ir pakartoja (sukuria kurin
į pirmiau
ir perkuria j
į arba
pradeda bausti j
į šiame
gyvenime,ir atnaujina bausmes kitame)

14.

Jis yra Atleidžiantis,Geradaris.

15.

Garbingas sosto Valdovas.

16.

Jis daro tai ką pageidauja.

17.

Ar girdėjai
pasakojim
ą apie
faraono

18.

Karius ir samuditus.

19.

Tačiau
netinkintys mano,kad tai melas.

20.

Juk Allah
supa juos i
š užnugario

21.

Taip tai nuostabusis Koranas!

22.

(Užrašytas)Ant
saugaus 
lenteles (stalo)