84. Al-Inšikak

1.

Kuomet prasivers dangus.

2.

Ir paklus Viespačiui,kaip
buvo Jo liepta.

3.

Kuomet žemė išsiplės

4.

Išversdama
visk
ą,kas  buvo
joje pasilikdama tus
čia.

5.

Paklusdama Viešpaciui,kaip
buvo Jo  liepta.

6.

O žmogau!Tu
skubi pas savo Vie
špatį,ir
tu susitiksi ju Juo.

7.

Tam,kuriam knyga bus įteikta į dešinę ranką,

8.

Gaus lengvą nuosprendį.

9.

Ir griš laimingas  pas
savo 
šeima.

10.

O tam,kuriam knyga bus įteikta
i
š užnugario,

11.

Mels žūties(kad
i
švengtų kančių)

12.

Ir įeis
i Ugn
į.

13.

Jis džiaugiasi
atsid
ūręšeimos
rate,

14.

Ir tikėjosi
nebegry
šiąs
atgal.

15.

Bet ne!Viešpats
jo mat
ė jį.

16.

Na ne!Prisiekiu vakarine sutema.

17.

Prisiekiu naktimi,ir tuo ką ji
pasiima.

18.

Prisiekiu mėnesiena,ir
pilnatimi!

19.

Jūs
pereinate i
š vienos
b
ūsenos į kitą.(Gyvenimas,mirtis,prisikėlimas)

20.

Kodėl
gi jie netiki.

21.

Ir nesiklaupia,kai jiems  yra
skaitomas Koranas.

22.

Bet visviena jie mano,kad tai melas.

23.

Allah juk  geriau  yra žinoma(kokius
blogus darbus jie daro)

24.

Pradžiugink
juos kankina
čiomis
bausm
ėmis,

25.

Išskyrus
tuos,kurie tik
ėjo
ir dorai elg
ėsi.Jiems
paruo
štas
nesibaigiantis atpildas.