83. Al-Mutaffifin

1.

Vargas apgavikams(sukčiams).

2.

Kurie sveriant(atmatuojant) pasiima sau su kaupu.

(Kurie reikalaujo su kaupu,tų kurie
jiems atsveria)

3.

patys
sverdami (atmatuoja) kitiems,apgauna(apsuka) kitus.

4.

Argi jie nepagalvoja,kad bus prikelti?

5.

Didžiąją (baisiąją)
Dien
ą.

6.

Tą Dieną,kai
visi 
žmonės
sustos prie
šais
Pasauli
ų Valdovą?

7.

Nejaugi.Nuodėmingųjų knyga
yra Sid
žine!

8.

O iš kur
tau 
žinoti
kas yra Sid
žinas?

9.

Tai pažymėta(sužymėta)
knyga!
(Kurioje sura
šyti
visi 
šėtono,netikinčiųjų ir
nuod
ėmingųjų darbai.Arba
uola po septiniomis 
žemėmis
su visais u
žrašytais   nuodėmingųjų darbais
)

10.

Vargas tiems,kurie ameta tiesą.

11.

Kurie prisikėlimo
dien
ą skaito
melu.

12.

Melu skaito šią Dieną tik
nusikalt
ėliai
ir nuod
ėmingieji.

13.

Kuomet jam
yra skaitomi M
ūsų ajatai.Jis
sako:”Juk tai senov
ės tautų legendos”!

14.

Nejaugi!Atvirksčiai,jų širdys
apsuptos,tuo k
ą jie
u
žsitarnavo.

15.

Nejaugi!Tą dieną jie(uždanga)
bus atsikirti nuo Vie
špaties.(Nepamatys
Jo)

16.

O vėliau
jie pateks i pragar
ą.

17.

Po visko jiems bus pasakyta:”štai tai
k
ą jū(vadinote) skaitėte
melu”!

18.

Najaugi.Geradarių knyga
bus ilijun’e.

19.

Is kur tau žinot
kas yra Ilijun’as.

20.

Tai pažymėta(sunumeruota)
knyga!

(Kurioje surashyti visi geradarių,tikinčiųjų darbai.(arba
rojaus vir
šūnė,kurioje
sura
šyti
visi geri darbai)

21.

Ją mato(arba įrodo
kad ji yra) kurie ar
čiau
Man
ęs.

22.

Ištiesų teisingieji
bus apsupti palaimos.

23.

Ir ant aukštai
i
škletų krėslų atsivers
jiems visos rojaus g
ėrybės.

24.

Tu išvysi
(atpa
žinsi)
ant j
ų veidų palaimos
spindes
į.

25.

Ir išlaikytu(užantspauduotu))
vynu mal
šins
j
ų troškulį.

26.

Jo kamiu
bus muskusas( arba uzkim
štas su  muskusu
ir paskutinis gurk
šnis
bus muskuso skonio).Lai  nors dė
šito
pasivar
žo,besivaržąntieji (lenktyniauja
lenktyniaujantieji).

27.

Jis sumaišytas
su Tasmyn’u-

28.

šaltinio
vandeniu kur
į geria
(esantys ar
čiau
Allah).

29.

Nuodėmingieji
juok
ėsi
i
š tų kurie
tik
ėjo.

30.

Praeinantys greta pamerkdavo akį vieni
kitiems,

31.

Sugrįždami į šeimą,šaipydavosi
i
š jų.

32.

Netgi priešais
juos sakydvo:” I
štiesų jie
pasiklydo 
šiame
pasaulyje”.

33.

O juk nuodėmnigieji nebuvo
pasi
ųsti
b
ūti
j
ų sargais.

34.

Tą Dieną tikintieji
juoksis i
š netinkinčiujų

35.

Ir iškeltuose
sostuose steb
ės
jie visas rojaus g
ėrybes
bei bais
 padėtį tų,kurioje
atsid
ūrė nuodėmingieji.

36.

Argi netinkintieji negaus atpildo už tai,kaip
jie elgėsi?