7. Al-A’raf

1.

Alif, Liam,Mym,Saad.

2.

Šis Šv.Raštas yra patikėtas(pasiųstas) tau o (Muhammad) ir lai tavo
širdis būna rami – dėl jo,juk tu įtikinėjai (įkalbinėjai) juos, ir
buvo jis tikintiesiems nurodymu.

3.

Sekite (o muslimai) pagal tai,kas buvo pasiųsta jums jūsų
Viešpaties,ir nesirinkite kitų užtarėjų nei Jis.Bet jūs retai apie
tai prisimenate.

4.

O kiek gi Mes pražudėme kaimų(tautų).Ir užklupdavo juos Mūsų bausmė
naktį,ar net per vidudienio poilsį.

5.

O kai  užklupdavo juos Mūsų bausmė, jie tik ir dejuodavo:”Ištiesų
mes buvome nusidėjėliai.”

6.

(Teismo dieną) Mes pakviesime atsakymams tuos,pas kuriuos Mes
pasiuntėme pranašus,taip pat pakviesime (atsakymams) ir pačius
pranašus.

7.

Ir Mes parodysim jiems (su pasitikėjimu) tai ką jie darė – Mes juk
neatsiskyrėme nuo jų.

8.

Ir tą dieną bus sąžiningai pasverti( visi jų darbai): tų kurių
svarstyklių lėkštė persvers,atsidurs tarp laimėjussiųjų.

9.

O tų gi, kurių svarstyklių lėkštė pakils į viršų,pražudė patys
save,arba atstuminėjo Mūsų ženklus.

10.

Mes suteikėme jums prieglobstį žemėje,o
žmonės !Ir
davėme gyvenimo būdą.Bet kokie jūs nedėkingi.

11.

Mes sukūrėme jus( iš naujo),po to suteikėme jums išvaizdą.Poto mes
įsakėme angelams:nusilenkite Adomui”visi nusilenkė,išskyrus
Iblis’,kuris nebuvo iš paklusniųjų tarpo.

12.

Paklausė (Allah):kas tau trukdo paklusti,jeigu jau  Aš įsakiau tau?
Iblis’ atsakė:” Aš geresnis už jį:tu sukūrei mane iš ugnies,o jį iš
molio”(žemės).

13.

Pasakė (Allah):”Nešdinkis iš čia,nėra čia ko tau pūstis (didžiuotis)
rojuje.Išeik-arba tu vienas iš pasmerktųjų”.

14.

Iblis’ pradėjo maldauti:”suteik man dar vieną galimybę iki tos
dienos,kol bus vėl prikelta (Adamo karta).

15.

(Allah) pasakė:”Ištiesų tu iš tų,kuris gavo galimybę”.

16.

Iblis’ atkirto:”Už tai,kad Tu nukreipei mane( nuo tiesos kelio) ,aš
maišysiu (trukdysiu) jiems (sekti) Tavo tiesiu keliu”.

17.

Aš būtinai jiems būsiu(atsirasiu) ir iš priekio ir iš galo,iš kairės
ir dešinės,ir tu įsitikinsi tuo, kad dauguma iš jų yra nedėkingi
(Tau)”.

18.

(Allah) atsakė:”Išeik iš rojaus pažemintas,ir apšmeižtas.O tuos,
kurie paseks paskui tave,aš iki atsisakymo užpildysiu…………?

19.

Tu,Adomai,įsikurk kartu su savo žmona rojuje,valgykite tai ką
pageidaujete,bet nesiartinkite prie šito medžio,nes kitaip tapsite
nusidėjėliais.

20.

Iš pradėjo šėtonas jiems šnibždėti(kuždėti),kad atvertų jiems akis,
į jų begėdiškas vietas(dalis),į kurias jie (anksčiau) nekreipė
dėmesio.Ir jis pasakė jiems:”Jūsų Viešpats šio medžio vaisius jums
uždraudė tik todėl, kad jūs netaptumėte angelais ir negyventumėte
amžinojo gyvenimo.”

21.

Ir jis prisiekė jiems:”Ištiesų aš jums esu geras patarėjas”.

22.

(Tokiu būdu) jis sugundė juos ir išvedė iš( rojaus į žemę).Kada gi
jie paragavo to medžio vaisiaus,(akivaizdžiai) jie pamatė savo
gėdingas(vietas) dalis,ir jie pradėjo dengti iš rojaus(medžio lapų
savo nuogumą). Tada Viešpats pareikškė jiems: “Argi Aš neuždraudžiau
jums (valgyti šio medžio vaisių) ir nesakiau jums,kad šėtonas yra
jūsų priešas?”

23.

Jie atsakė:”Viešpatie mūsų.Mes nubaudėme patys save,ir,jeigu Tu
neatleisi mums ir nepasigailėsi mūsų,mes būtinai atsidursime
didžiausioj netekty.

24.

Jis pranešė(paskelbė):”Leiskitės (iš rojaus į žemę,ir jūsų
palikuonys bus) priešai vieni kitiems.Žemėje jums teks pasilikti, ir
naudotis tik laikinomis žemiškomis gėrybėmis”.

25.

(Dar) Jis pasakė:”Žemėje jūs gyvensite,ant jos ir mirsite,ir iš jos
prisikelsite ( prisikėlimo Dieną).

26.

O Adomo sūnūs !Mes
pasiuntėme jums drabužius,kad pridengtumėte jais savo gedingas
vietas, ir papuošimus (drabužiams).Tačiau pagarbos drabužiai yra
geriau”.

Tai vienas iš Allah – ženklų,galbūt jis pasitarnaus,kaip įsakymu
jums.

27.

O Adomo sūnūs !Lai
nesugundo jūsų šėtonas,taip kaip jis sugundė (suviliojo) ir išvijo
iš rojaus jūsų tėvus,panaikindamas jų drabužius,kad aiškiai parodytų
jų gėdingas vietas.

Ištiesų, šėtonas ir jo tarnai,mato jus,tada kai jūs  nematote
jų.Ištiesų Mes šėtonus padarėme netikinčiųjų laiduotojais.

28.

Kai jie daro kokį nors niekšišką darbą,jie  pasiaiškina taip:”Ir
mūsų tėvai taip elgėsi,ir Allah mums įsakė elgtis būtent taip.O tu (
O Muahmmad) atsakyk:

“Ištiesų,juk Allah neįsako niekšiškai elgtis.Nejaugi jūs pradėsite
išsigalvoti tai,apie ką jūs visai neišmanote?”

 

29.

Sakyk:”Mano Viešpats įsakė elgtis sąžiningai,ir savo veidą kreipti į
(Jį),kiekviename darbe ir šauktis tiktai Jo.Ir tikėjime būti
nuoširdiems.Kaip Jis jus sukūrė,taip ir grįšite pas Jį.

30.

Vienus  iš jūsų Allah nukreipė tiesiu keliu,kitus iš jūsų Jis
paskyrė pasiklydimui,už tai,kad atstumdami Allah jie pripažino
šėtonus savo užtarėjais(gelbėtojais) ir manė,kad jie pasirinko
teisingą kelią.

31.

O Adomo sūnūs !Apsivilkite
savo drabužius,kur beatliktumėte savo garbinimą.Valgykite ir
gerkite,tik ne piktnaudžiaukite,nes Allah nepatinka kurie
piktnaudžiauja.

32.

Sakyk( O Muhammad):”Kas gi mano,kad Viešpaties papuošalai ir
nuostabus likimas,kurį jis pasiuntė savo vergams,-uždrausta?” Sakyk
(jiems) :”Tiems jie,kas šiame gyvenime nuoširdžiai tikėjo teismo
Diena”.

Taip Mes paaiškinome ayatus nusimanantiems žmonėms.

33.

Sakyk:”Ištiesų, mano Viešpats uždraudė nieko vertą elgesį,kaip
atvirą,taip ir slaptą,o taip pat ir nuodėmingus
darbus,nesąžiningumą,pripažinimą kitų dievų kartu su Allah,

nors ir apie tai jis nepasiuntė jokio nurodymo.(Uždraudė Jis ) taip
pat ir išsigalvojimus,apie tai,ko jūs visai nežinote.

34.

Ir kiekvienai religingai tautai – savas laikas.Kai ateina jų
laikas,jie negali nei pratęsti(nors ir valandai),nei pralenkti (jo).

35.

O Adomo sūnūs !Jeigu
pas jus ateis pranašai iš jūsų tarpo,perduodami jums Mano
atskleidimus (paslaptis),tai nėra ko bijotis tiems,kurie buvo
dievobaimingi ir darė tik gerus darbus,

ir nebus jie nuliūdinti.

36.

O tie,kurie Mano atskleidimus pavadino melu ir su pasididžiavimu
atstumdavo juos,bus pragaro gyventojai,ir pasiliks jie ten amžių
amžiams.

37.

Kas gali būti nesąžiningesnis to,kuris išgalvoja melą apie Allah
arba neigia Jo ženklus?Juos užklups likimas( kuris paskirtas jiems)
Šv.rašte.Tada, kai ateis pas juos Mūsų pasiuntiniai,kad nuramintų
juos,ir paklaus:”

Kurgi tie,į kuriuos jūs kreipiatės,išskyrus Allah?” – tai
atsakys:”Jie paliko mus ir (tuo pat metu) jie paliūdys,kad buvo
neteisūs.

38.

(Allah) pasakys:”Eikite į pragarą kartu su žmonėmis ir džinais,kurie
išėjo( iš gyvenimo) dar anksčiau prieš jus”.Kaskart kaip tik į
(pragarą) įeina kokia nors tauta,jis prakeikia panašiai į save(pagal
tikėjimą).

Kai jie pragare susirinks visi kartu,tai
pasekėjai sakys  savo lyderiams:”Viešpatie mūsų !Štai
jie ir išvedė mus ir tikėjimo kelio:atlygink jiems pragare dviguba
bausme”.(Allah) pasakys:”Kiekvienam iš jų atlyginama dvigubai,bet
jūs nematote to”.

39.

Lyderiai sakys savo pasekėjams:”Jūs nė kiek negeresni už
mus.Pajauskite gi bausmę už tai kaip elgiatės.”

40.

Ištiesų,neatsivers dangaus vartai priešais tuos, kurie
neigė(atstuminėjo) mūsų ženklus ir žiūrėjo į juos su išdidumu.Ir
neįeis jie į rojų,tol kol kupranugaris nepereis lyno iš adatų.Taip
Mes atlyginam nusidėjaliams.

41.

ir gultu,ir uždangalu nusidėjėliams bus pragaras.Taip Mes atlyginam
daugiadieviams.

42.

Ir  nė ant vieno,kuris darė tik gerą,Mes neuždėjome (naštos),tik tai
įvykdomą(įmanomą).Ir jie bus rojaus gyventojai,ir amžinai jie ten
pasiliks.

43.

Ir ištrynėme Mes iš jų širdžių blogį,(ir dabar) priešais juos teka
upės,ir jie taria:”Garbė Allah’ui,kuris atvedė mus iki šito.Mes
nebūtume sekę tiesiu keliu,jeigu Allah nebūtų nukreipęs mūsų.

(Pas mus) atėjo mūsų Viešpaties pasiuntiniai su Atskleidimu”.Jiems
bus pranešta (Allah’o vardu):”Šis rojus jums duotas už tai,ką jūs
darėte”.

44.

Rojaus gyventojai kreipsis į tuos,kurie pragare:”Štai mes
įsitikinome,kas pažadėta Allah’o – tiesa.Ar jūs įsitikinote,kad
pažadas Allah’o – tiesa?”

(Pragaro gyventojai) atsakys:

“Taip” ir paskelbs(praneš) pranašai, rojaus gyventojams,ir pragaro
gyventojams:

Lai prakeiksmas Allah (kris) ant nusidėjėlių,

45.

kurie išveda (žmones) iš kelio Allah’,stengiasi iškraipyti
(religiją) ir netiki būsimu gyvenimu”.

46.

Tarp rojaus ir pragaro yra (uždanga) (šydas),o už užtvarų
žmonės,kurie atpažįsta rojau gyventojus ir pragaro gyventojus,pagal
jū bruožus.Ir tie žmonės praneš rojaus gyventojams:

“Taika jums,patys jie neįeis į rojų,nors jie tuo tikisi.

47.

Kai jų žvilgsniai kreipsis į pragaro gyventojus,jie sušuks:”O mūsų
Viešpatie,nepatalpink(neapgyvendink) mūsų su (šiais) nuodėmingais
žmonėmis !”

48.

Vyrai,kurie yra už užtvaros,sušuks (pragaro) vyrams,kuriuos jie
atpažins pagal jų išvaizdą su žodžiais:”nepadėjo jums tai,ką jūs
sutaupėte,ir tai kuo jūs taip diždiavotės !”

49.

Argi ne tiems,kuriuos jūs tvirtinote ir prisiekinėjote,kad Viešpats
neapgaubs savo malone (bus pasakyta):”Įeikite į rojų.Nėra jums ko
bijotis,ir nebūsite jūs nuliūdinti.

50.

Pragaro gyventojai kreipsis į rojaus gyventojus:”Pasidalinkite su
mumis vandeniu,arba duokite (truputį) to,ką jums davė Allah”.Jie
atsakys:

“Allah uždraudė duoti ir šį,ir aną netikintiesiems,

51.

kurie religiją priėmė kaip malonumą ir užsiėmimą, ir gėrėjosi
žemišku gyvenimu”.( O Allah) pasakys:”Mes gi šiandien atsidavėm jų
užmiršimui,taip kaip jie užmiršo,kad jie

stos (priešais Mus) per teismo dieną ir tai, kad neigė Mūsų
ženklus”.

52.

O anksčiau Mes davėme jiems Šv.Raštą,kurį išaiškinome jiems pagal jų
žinojimą,kaip (pasukimą) į tiesų kelią ir gailestį tikintiesiems.

53.

Nejaugi netikintys tikisi,jog neišsipildys (numatyta bausmė)
Šv.Rašte.Tą dieną, kai išsipildys kas yra numatyta
Šv.Rašte,tie,kurie pamiršo apie tai anksčiau,sakys:

“Mūsų Viešpaties pranašai buvo atėję (ir pranešinėjo)tiesą.Ar
atsirastų mums užtarėjai,kurie gi užtartų už mus?”O gal mus
sugrąžins atgal (į žemiškajį pasaulį),kad mes darytume tai,ko
nedarėme( anksčiau)?”

Jie patys save nuskriaudė,ir paliko juos tie,kuriais jie tikėjo.

54.

Ištiesų jūsų Viešpats – Allah,kuris sukūrė dangų ir žemę per šešias
dienas.O po to Jis atsisėdo į sostą.Jis naktimi uždengia dieną,kuri
skuba paskui  ją sekti.Jis (sukūrė) saulę,mėnulį ir žvaigždes

paklusnius jam.Argi ne jam yra duota viską kurti ir
įsakinėti?Palaimintasis  Allah,Viešpats(pasaulių) valdovas.

55.

Kreipkitės į savo Viešpatį susikaupę ir paklusnūs.Ištiesų Jam
nepatinka storžieviai.

56.

Nesėkite(neplėskite) žemėje nesąžiningumo poto, kai ant
jos  buvo  teisybė.Kreipkitės į Jį su baime ir viltimi.Juk ištiesų
Allah gailestis artimas darantiems gera.

57.

Jis – tas,kas nukreipia vėją  kaip  pranašautoją Savo noru,taip,kad
kai vėjas stumia lietingus debesis,tai Mes juos gename (vejame) į
išsausėjusią žemę,

paleidžiame iš jų lietų ,ir tokiu būdu Mes priverčiame augti
visokiausius augalus.Panašiai Mes ir atgaiviname mirusiuosius:galbūt
jūs prisiminsite tai,kaip pamokymą.

58.

Geroje žemėje augalai su jos Viešpačio leidimu auga
(gausiai),blogoje žemėje jie auga skurdžiai.Taip Mes paaiškiname
Mūsų ženklus dėkingiems žmonėms.

59.

Anksčiau dar prieš jus Mes pasiuntėme Nojų jo tautai,ir jis pasakė:

“O tauta mano !Garbinkite
Allah,nėra pas jus kito dievo,išskyrus Jį.Ištiesų aš baiminuosi,kad
jus nubaus, dižiają (t.y.Teismo) dieną”.

60.

Jo tautos vyrai pareiškė:”Ištikrųjų mes matome,kad tu esi visiškame
pasiklidyme”.

61.

(Ibrahim’as) pasakė:”O tauta mano.Neklystu
aš.Atvikščiai.Aš
– pasaulių Viešpaties pranašas.

62.

Aš pristatau jums žinią nuo mano Viešpaties ir duodu jums gerą
patarimą.Aš žinau(atskleidimo dėka) tai,ko  nežinote jūs.

63.

Nejaugi jūs stebitės tuo,kad jūsų Viešpaties nurodymai perduoti
žmogui, kuris  iš jūsų (tarpo),ir  dar įtikintų jus,kad taptumėte
dievobaimingais?Ir galbūt tada, jūsų pasigailės.

64.

Vistiek jie paskaitė jį melagiu.O mes išgelbėjome jį ir tuos, kurie
buvo su juo laive,ir nuskendinome  tuos,kurie atstūme Mūsų
ženklus.Juk ištiesų jie buvo akli.

65.

(Mes pasiuntėme) žmonėms pragaro-tautai jų brolį Hud’ą.Jis pasakė:”O
mano tauta.Garbinkite jūsų Allah.Neturite jūs kito dievo,tik
Jį !Nejaugi jūs nesibijote Allah’o?”

66.

Jo tautos vadai,kurie netikėjo (Allah’u),atsakė:”Ištikrųjų matome
mes,kad tu esi kvailys,ir mes manome,kad tu – melagis”.

67.

(Hud’as)  pasakė:”O tauta mano !Aš visai ne kvailys.Atvirkščiai.Aš –
pasaulių Viešpaties pranašas.

68.

Aš( tik) pristatau žinią nuo jūsų Viešpaties.Ir aš jums – esu
patikimas patarėjas.

69.

Nejaugi jūs stebitės,kad jūsų Viešpačio nurodymai perduoti žmogui iš
jūsų pačių tarpo,tam kad jis įtikintų jus?Prisiminkite gi,kaip Jis
padarė jus Nojaus tautos įpėdiniais daug stipresniais

ir ištvermingesniais(nei Nojaus tauta),atminkite gi suteiktą jums
Allah geradarystę,galbūt ,jūs būsite lamingi”.

70.

Jie paklausė:”Ar dėl to tu atėjai čia,kad mus (priverstum) garbinti
vienintelį Allah,ir nusisukti nuo to,ką garbino mūsų tėvai.Tad
įgyvendink savo grąsinimą,jei tu sakai tiesą”.

71.

(Hud’as) pasakė:”Jau jus užklupo jūsų Viešpaties  pyktis ir
bausmė.Nejaugi jūs pradėsite ginčytis su manimi dėl vardų,kuriais
jūs pavadinote savo(dievus) jūs ir jūsų tėvai?Allah nepasiuntė jokio
įrodymo apie juos.

Tad laukite, ir aš lauksiu su jumis.

72.

Mes išgelbėjome jį ir tuos, kurie buvo kartu su juo,su Mūsų
gailestingumu  sunaikinome iki paskutiniojo tuos,kurie atstūmė Mūsų
ženklus ir netikėjo( Allah’u).

73.

O Samudo kartai (giminei) Mes pasiuntėme jų
brolį Salih”ą.Jis kreipėsi:”O mano tauta !Garbinkite
Allah:nėra jums kitų dievų,išskyrus Jį.Jums jau pasirodė aiškus
stebuklas nuo jūsų Viešpaties – štai ši Allah’o kupranugarė,kaip

ženklas.Lai ji pasilieka ant žemės,priklausančios
Allah’ui,nedarylite jai nieko blogo,o jei ne,jus gali užklupti
kankinanti bausmė.

74.

Prisiminkite,kaip Jis jus padarė pragaro-kartos palikuonimis.Jis
apgyvendino jus žemėje,lygumose kuriose jus statote pilis,o kalnuose
ištašote(išsikertate) būstus.Atminkite gi  Allah jums suteiktą
gerovę,ir neplėskite(nedarykite) žemėje neteisėtumo ir neteisybės.

75.

besipučiantys (besididžiuojantys) jo tautos vadai paklausė
tikinčiųjų iš nelaimingųjų tarpo:”Ar žinote jūs,kad Salih yra
pasiųstas savo Viešpačio?” Jie atsakė:”Ištikrųjų mes tikime
viskuo,kas

yra pasiųsta jam”.

76.

Pasipūtėliai pasakė:”Ištiesų mes atmetame (nepriimame),tai kuo jūs
tikite”.

77.

Vėliau jie papjovė kupranugarę,paklausė savo Viešpaties ir pasakė:”O
Salih’ai.Įrodyk mums tai,kuo tu mums grąsinai,jeigu tu esi
pranašas”.

78.

Ir tada  užklupo  juos žemės drebėjimas,ir krito negyvi jie savo
namuose.

79.

(Salih’as) nusisuko nuo jų ir pasakė:”O tauta mano !Aš atnešiau iki
jūsų mano Viešpaties žinią,įtikinėjau jus eiti (tiesos keliu),bet
jums nepatinka įtikinėtojai”.

80.

(Pasiuntėme Mes) taip pat ir Lutą,ir jis pasakė savo tautai:”Nejaugi
jūs pradėsite sau leisti tiek,kiek neleido sau nė vienas pasaulio
gyventojas iki jūsų ?”

81.

jūs aistrai(renkatės) naudojatės vyru,o ne moterimi.Juk jūs  jau
perėjote visas ribas !

82.

Jo tautos atsakymas buvo vienas:”Išvykite juos iš jūsų
žemės !Ištiesų,jie – žmonės,kurie vadina save(moraliai,dorai)
švariais”.

83.

Mes išgelbėjome jį,ir jo pasekėjus,išskyrus jo žmoną,kuri buvo iš
likusiųjų tarpo,(kurie linkėjo bausmės).

84.

ir Mes paliejome ant jų (akmeninį) lietų.Pažiūrėk koks buvo
nusidėjėlių galas.

85.

Madianitams (Mes pasiuntėme) jų brolį
Šu’aibą.Jis paskė:”O tauta mano !Garbinkite
Allah !Nėra jums kito dievo,išskyrus Jį.Jums pasirodė aiškus ženklas
nuo jūsų Viešpačio.

Neapsverkite ir nepersverkite žmonių (per
susitarimus),neapgaudinėkite jų klausimais susijusiais su turtu,ir
neplėskite žemėje neteisybės,po viso to,kaip jau joje nusistovėjusi
tiesa.Taip bus geriau jums,jeigu jūs esate tikintys.

86.

Neužtverinėkite (tiesos) kelių,grąsindami ir nustumdami(nukreipdami)
nuo kelio Allah tų,kurie tiki Juo,ir nesistenkite iškreipti šito
kelio.Prisiminkite(tuos laikus),kai jūsų buvo mažai.O Jis juk
padidino jus skaičiumi.

Pamąstykite gi apie tai,koks buvo nesąžiningųjų galas.

87.

Jeigu viena dalis iš jūsų tikėjo tuo, su kuo pasiųstas  pas
jus  aš,o kita netikėjo,tai laukite tol,kol Allah neišteisins
jūsų,juk Jis geriausias iš teisėjų.

88.

Jo tautos vadai,apimti pasididžiavimo,pasakė:”Mes išvarysim tave,o
Šu’aibai,ir tuos,kurie įtikėjo kartu  su tavimi,iš mūsų miesto,jeigu
tu nesugrįši į mūsų visuomenės tikėjimą”.

Šu’aibas paklausė:”Net ir jeigu mes
jaučiame(puoselėjame
pasibjaurėjimą jai?”

89.

Mes įvykdysime melagystę priešais Allah,jeigu sugrįšime prie jūsų
visuomenės  tikėjimo,po viso to,kai Allah išlaisvino
(išgelbėjo)  mus nuo jo.Nebus to,kad mes sugrįžtume prie jūsų
tikėjimo,jeigu tik to

nepanorės Allah,mūsų Viešpats,kuris nugali viską kas egzistuoja,
savo žinojimu.

90.

Jo tautos vadai,kurie neįtikėjo,pasakė:”

Jeigu jūs paseksite paskui Šu’aibą,tai  jūs tuojau pat atsidursite
tarp pralaimėtojų”.

91.

Ir užklupo juos žemės drebėjimas,ir krito jie negyvi,savo namuose.

92.

Tuos,kurie nepripažino Šu’aibo (pranašu),lyg ir nebūtų niekada ten
buvę:tų,kurie nepripažino Šu’aibo pranašu,jie ir atsirado tarp
pralaimėjusiųjų.

93.

(Šu’aibas) nusisuko nuo jų ir pasakė:”O tauta mano !Aš atnešiau iki
jūsų mano Viešpaties žinią ir daviau jums pamokymų.Kodėl gi man
liudėti dėl netikinčiųjų žmonių.

94.

Ir jeigu Mes įkokią nors gyvenvietę(kaimą) pasiųsdavome pranašą,tai
tuojau pat siųsdavome ant jos gyventojų nelaimę ir neturtą,kad taptų
jie paklusnūs.

95.

Poto Mes (jiems) negandas pakeisdavome gerove, kad jie
pajustų  palengvėjimą,ir tada jie sušukdavo:”Mūsų protėvius taip pat
užklupdavo sunkumai”Bet Mes pademonstruodavome jiems bausmę
netikėtai,

taip jie ir (nespėdavo) suprasti.

96.

Jeigu šių kaimų  (gyvenviečių) gyventojai būtų tikėję ir buvę
dievobaimingi,Mes būtume atvėrę  priešais juos  gerovės vartus iš
dangaus ir žemės.Bet jie neįtikėjo,ir Mes juos nubaudėme už tai ką
jie padarė.

97.

Nejaugi šio kaimo gyventojai tikėjosi,kad Mūsų bausmė neužklups jų
naktį,tada kai jie miega?

98.

Nejaugi kaimo gyventojai tikėjosi,kad Mūsų bausmė neužklups jų iki
sutemos,tada kai jie pasiduoda malonumams?

99.

Nejaugi jie nesisaugojo sumanymų Allah?Tiktai žmonės pasiklydėliai
nesisaugo Allaho sumanymų.

100.

Argi Jis nepaaiškino tiems,kurie paveldėjo žemę iš ankstesnių
gyventojų, kad jeigu Mes tik būtume panorėję,tai būtume
nubaudę  juos už jų nuodėmes ir pažymėję jų širdis taip, kad jie
taptų kurti.

101.

Mes pasakojame tau ( O Muhammad) pasakojimą apie šių kaimų
(gyventojus).Pas juos buvo atėję pranašai su aiškiais
įrodymais.Vistiek jie buvo nepaliankiami,kad įtikėtų tuo,ko jie
nepripažino anksčiau.

Taip  Allah pažymi netikinčiųjų širdis.

102.

o didžiajai daliai iš jų mes neradome (tikslios )
priesaikos.Ištiesų,Mes įsitikinome,kad dauguma iš jų –
nesąžiningieji.

103.

Po jų Mes Far’aonui ir jo( tarnybiniams asmenims) tarnams pasiuntėme
Mozę su Mūsų ženklais(įrodymais).Bet jie nesąžiningai  pasielgė  su
jais,tad pažiūrėk koks buvo nesąžiningųjų galas.

104.

Mozė pasakė Far’aonui:”Ištiesų aš esu (pasaulių) Viešpaties
pranašas”.

105.

Man priklauso apie Allah sakyti tiktai tiesą.Aš pas jus atėjau su
aiškiais įrodymais nuo jūsų viešpačio,tad paleisk su manimi
Israil’io sūnus”.

106.

(Far’aonas) atsakė:”Jei tu atėjai su įrodymu (ženklu) tai parodyk jį
mums,jeigu tu sakai mums tiesą”.

107.

(Mozė) metė savo lazdą,ir ji tuojau pat pavirto gyvate.

108.

Po to jis iškėlė(ištraukė) ranką iš po (užančio),ir ji buvo(
visiškai) balta tiems,kurie į ją žiūrėjo.

109.

Far’aono tarnai sušuko:”ištiiesų  jis yra sumanus(patyrę)
burtininkas.

110.

Jis trokšta išvyti jus iš jūsų  šalies”.(Far’aonas) paklausė:”Tai ką
jūs siūlote daryti?”

111.

Jie atsakė:”Liepk jam ir jo broliui palaukti (truputį) ir pasiuntė
į  miestus pranašautojus,

112.

kad tie sušauktų pas tave visus geriausius burtininkus”.

113.

Pas Far’aoną atėjo burtininkai ir pareiškė:”Ištiesų jai mes tapsime
nugalėtojais, tai mums priklausys apdovanojimas(atlygis).

114.

(Far’aonas) atsakė:”Taip,jus tuojau pat tapsite mano advokatais”.

115.

(Burtininkai) pasiūlė:”O Moze,Arba tu mesk lazdą,arba mesime mes”.

116.

Meskite:”- atsakė jis.Tada ,numesdami (lazdas),jie užbūrė žmomių
akis,ir prigąsdinę juos  įvykdė didžiulę magiją.

117.

Tada Mes patarėme Mozei:”Mesk savo lazdą”( numesta lazda pavirto į
gyvatę) ir pradėjo ryti tai,ką padarė magai.

118.

Ir Tiesa pasitvirtino, viskas buvo veltui (tuščia),tai ką jie
sukūrė.

119.

Toje pat vietoje jie buvo nugalėti ir tapo jie
pažeminti(paniekinti).

120.

Tada burtininkai puolė ant kelių.

121.

Jie pasakė:”Mes įtikėjome(patikėjome) Viešpačiu(pasaulių valdovu).

122.

Mozės ir Harun’o Viešpačiu”.

123.

Far’aonas pasakė:”Jūs įtikėjote Juo be mano leidimo.Ištikrųjų tai
tik – gudrybės,kurias jūs sugalvojote(sumanėte) mano mieste,kad
išvarytumėte iš jo gyventojus.Štai, aš jums parodysiu.

124.

Aš ( įsakau) kryžmai nukirsti rankas ir kojas,o po to numarinti jus
visus”.

125.

Jie atsakė:”Ištiesų,po mirties mes sugrįšime pas savo Viešpatį”.

126.

Tu mus baudi,tik už tai,kad mes įtikėjome Mūsų Viešpaties
ženklais,kai jie pasirodė mums.Viešpatie mūsų.Suteik mums
atsidavusiems (Tau) kantrybės ir ramybės”.

127.

Far’aono tarnai paklausė( jo):”Nejaugi tu leisi Mozei,ir jo tautai
kurti žemėje neteisybę ir nusisukti nuo tavęs ir  tavo
dievų?(Far’aonas atsakė:

“Mes žudysime jų sūnus,ir paliksime gyvas tik moteris.Ir,ištikro mes
juos atitolinsime”.

128.

Mozė savo tautai pasakė:”Prašykite pagalbos pas Allah ir
kentėkite.Ištiesų žemė juk priklauso Allah’ui,jis leidžia ją
paveldėti tiems iš Savo vergų,kam panorėjęs,o ateitis priklauso
dievobaimingiesiems”.

129.

Jie atsakė:”Mes iškęsime kančias ir prieš ir po tavo atėjimo pas
mus”.(Mozė) pasakė jiems:”Galbūt jūsų Viešpats pražūdys jūsų
priešus,padarys jus jų įpėdiniais,ir pažiūrės kaip jūs elgsitės”.

130.

Ir pribloškėme (nubaudėme) Mes Far’aono kartą sausra ir nederliumi,-
galbūt jie persigalvos.

131.

Kai pas juos buvo geras derlius,jie sakė:”Tai
– mums”O jeigu juos užklupdavo nederlius,tai jie už nelaimes
kaltindavo Mozę ir jo pasekėjus.Bet juk visos nelaimės(negandos)
Allah valdžioje,nors dauguma
iš jų to nesuopranta.

132.

(Far’aono žmonės) sako:”Kokius tu besiųstum mums ženklus,kad užburti
mus jais,mes vistiek neįtikėsime”.

133.

Ir pasiuntėme Mes jiem įvairiais įrodymais(būdais)
potvynį,skėrius,utėles,rūpužes,ir kraują .Vistiek jie pasididžiavo
ir tapo nusidėjėliais.

134.

Tada,kai juos  užklupo Mūsų bausmė,jie
sušuko:”O Moze !Pasimelsk
už mus savo Viešpačiui ,už tai,ką jis pažadėjo tau (dėl mūsų)”.

Jeigu tu nukreipsi nuo mūsų(šią Dievo bausmę),tai mes įtikėsime
tavim ir išleisime su tavimi Israil’io sūnus”.

135.

Ir Mes (nukreipėme) nuo jų(Savo) bausmę iki tam tikro laiko,bet
jie,kai laikas pasibaigė,(priesaiką) sulaužė.

136.

Ir atkeršijome Mes jiems,paskandindami juos jūros bedugnėje,už
tai,kad jie neigė Mūsų ženklus ir buvo neatsargūs su jais.

137.

ir davėme Mes palikimą žmonėms, kuriuos Mes skaitėme silpnais,
vakarų ir rytų  Mūsų  palaimintas žemes ,.Išsipildė tavo Viešpaties
žodis Israil’io sūnums,už tai ką jie iškentėjo.Pražudėme mes tai,ką

statė farr’aonas ir jo tauta ir tai ,kas buvo pastatyta.

138.

Mes perkėlėme Israil’io sūnus per jūrą,ir
atėjo jie pas žmones kurie garbino savo dievus.(Israil’io sūnūs)
pasakė:”o Moze !Sukurk
mums tokį dievą,kaip pas juos”.

jis atsakė:” Ištiesų – jūs esate neišmanėliai.

139.

Ištiesų ,pas šiuos žmones, viskas kuo jie tiki pavirs į
dulkes,ir  viskas veltui,tai ką jie daro.

140.

(Mozė) pridėjo:”Nejaugi aš pradėsiu jums ieškoti kito dievo,išskyrus
Allah,juk Jis suteikė jums pirmenybę prieš visus gyventojus”.

141.

(Prisiminkite),kaip Mes išgelbėjome jus nuo kartos Fara’ono,kurie
jus bausdavo žiauriomis bausmėmis,žudydami jūsų sūnus ir palikdami
gyvas tiktai moteris.Tame (jums) – yra didžiulis išbandymas nuo
Viešpaties.

142.

Mes Mozei pažadėjome trisdešimt (dienų) ir
naktų (ant Sinai kalvos) ir pridėjome (dar) dešimt,taip kad  jo
Viešpaties skirtas
laikas susidėjęs  iš keturiasdešimt (dienų ir ) naktų baigėsi.

Ir tada Mozė pasakė savo broliui Harun’ui:”Buk vietoje manęs,mano
tautoje,elkis sąžiningai ir nebūk neteisingas”.

143.

Kai Mozė atėjo ant (Sinai kalno) paskirtu Mūsų laiku,jo Viešpts
prakalbo jam,ir Mozė paprašė:”O Viešpatie.Pasirodyk man,kad aš
galėčiau pažiūrėti į Tave”.

(Allah) pasakė:”Tu manęs nepamatysi,bet tu pažvelk į šią kalvą,jei
ji išstovės savo vietoje,tai tu pamatysi Mane”Kai jo Viešpats
pasirodė kalvoje,Jis pavertė ją dulkėmis,ir Mozė krito kaip perkūno
trenktas.

Kai jis atsigavo,sušuko:”Garbė tau !Aš
kreipiausi į Tave su atgaila – ir aš pirmasis įtikėjęs.

144.

(Allah) pasakė:”O Moze !Ištiesų,Aš išsirinkau tave iš visų žmonių
Mano nurodymams ir Mano žodžiui.Imk gi tai,ką Aš tau duodu,ir būk
dėkingas”.

145.

Ir užrašėme Mes jam ant lentelės  apie įvairiausius dalykus
paaiškinimus įvairiems dalykams.Sek tuo, kas parašyta ant jos, ir
įsakyk savo tautai,kad jie laikytųsi geriausio iš jos.

Nes aš greitai parodysiu jums  nesąžiningųjų prieglaudą.

146.

Aš nukreipsiu (nusuksiu) nuo  Savo ženklų(įrodymų) tuos,kurie
giriasi be reikalo.Ir jeigu jie pamatytų nors kokį ženklą,tai
nepatikėtų juo,o jeigu pamatytų tiesos kelią,tai neitų juo;

o jeigu pamatytų klystkelį,tai pasirinktų jį savo keliu.Tai už
tai,kad jie Mūsų ženklus skaitė melu ir buvo neatsargūs su jais.

147.

Tušti darbai yra tų,kurie nepripažino Mūsų ženklų,nei to,kad stos
jie (priešais Mūs) Teismo dieną.Nejaugi jiems nebus atlyginta už tai
ką jie daro.

148.

Kol Mozės nebuvo(esant jam ant Sinai kalno) jo tauta iš savo
(auksinių) dirbinių nuliejo (dievą garbinimui), veršio pavidalo
statulą kuri mūkė(baubė).Argi jie nematė,kad (veršis)

nesikalbėjo  su jais ir nevedė tiesiu keliu?Jie pradėjo garbinti
jį(kaip dievą) ir tapo nesąžiningais daugiadieviais.

149.

Tada ,kai jie pasigailėjo ir patys įsitikino,kad nukrypo nuo tiesos
kelio,tai pasakė:”Jeigu mūsų Viešpats nepasigailės mūsų,ir neatleis
mums,tai mes tuoj pat atsidursime tarp pasiklydėlių”.

150.

Kai Mozė sugrįžo pas savo tautą,tai su nepasitenkinimu ir liudesiu
pasakė:”Niekšiška tai,ką jūs padarėte neesant man.Nejaugi jūs galite
pagreitinti jūsų Viešpačio įsakymus .

Numetė jis lenteles ir suėmė už galvos savo
brolį,pritraukdamas jį prie savęs. Jis pasakė:”O mano motinos sūnau !Nuslopinę
mane žmonės,  buvo pasiruošę nužudyti mane.

Nesuteik priešams progos piktnaudžiauti,ir nelygink manęs su
neteisingaisiais.

151.

(Mozė)  atsakė:”Viešpatie !atleisk man ir mano broliui ir apgobk mus
savo gailesčiu,juk tu Gailestingiausias iš gailestingųjų”.

152.

ištiesų,tuos,kurie garbino veršį,užklups pyktis Allah,o taip pat
pažeminimas šiame gyvenime.Taip mes atlyginame tiems,kurie
išsigalvoja melą.

153.

Kas gi liečia tuos, kurie darė blogus darbus,o po to pasigailėjo ir
tapo tikintys,tai,juk ištikrųjų ,tavo Viešpats(netgi) po (to) jų –
Atleidžiantis,Gailestingas.

154.

Kai Mozės pyktis nurimo,jis pakėlė lenteles,ant kurių buvo surašyti
nurodymai į tiesų kelią ir pasigailėjimas tų,kurie bijosi savo
Viešpaties.

155.

Ir išrinko tada Mozė iš savo tautos septyniasdešimt vyrų(susitikimui
su Mumis) paskirtu Mumis laiku. O kai prieš juos (ant Sinai kalno)
sudrebėjo žemė,Mozė pasakė:”Viešpatie.

Jeigu tu būtum panorėjęs,tu būtum juos pražudęs jau anksčiau,o taip
pat ir mane.

Ar pražudysi mus dėl to,ką padarė kažkokie tai kvailiai iš mūsų
tarpo?Visa tai tik išbandymas,kuriuo tu išvedi iš tiesaus kelio,ką
panorėjęs,ir vedi juo,ką panorėjęs.

Tu – mūsų gynėjas,atleisk gi ir pasigailėk mūsų,juk Tu geriausias
iš  atleidžiančiųjų.

156.

Nulemk gi mums nuostabų gyvenimą šiame pasaulyje ir būsimame,juk mes
kreipėmės į tave atgailaudami”.Allah atsakė:”Aš Savo bausme
baudžiu,ką panorėjęs,o Mano gailestis(malonė) plečiasi per visą
visatą.

Ir todėl aš skiriu pasigailėjimą dievobaimingiesiems ir tiems,kurie
duoda zakat ir tiki mūsų ženklais

157.

ir seka paskui pranašą,beraštį pranašą,raštu,kurį jie ras Toroje ir
(ankstesnėje) Evangelijoje.Jis ragina daryti tik gerus darbus ir
draudžia daryti peiktiną,leidžia valgyti gerą maistą ir draudžia
neleistiną,

išlaisvina nuo (sunkumų) naštos ir pančių.kuriais buvo surakinti
anksčiau(ankstesnėmis religijomis).Būtent tie,kurie patikėjo
juo,palaikė jį,padėjo jam(kovose su priešais) ir sekė kartu su juo
pagal pasiųstą jam šviesą(Koranu), –

jie ir yra išsigelbėjusieji nuo pragaro liepsnos.

158.

Sakyk(O Muhammad):”O žmonės !ištiesų
aš Allah pranašas jums visiems.Allah’o kuris valdo viską kas danguje
ir ant žemės.Nėra kito dievo išskyrus jį.Jis prikelia (mirusiuosius)
ir pasiima (gyvuosius).

Tad tikėkite gi Allah’u ir Jo pranašu,beraščiu pranašu,kuris tiki
Allah’u ir Jo žodžiu.Sekite gi paskui jį, – gal būt jūs įeisite į
tiesų kelią.

159.

Mozės tautoje buvo žmonių,kurie nurodinėjo tiesos kelią ir
sąžiningai baudė pagal jį.

160.

Mes šiuos žmones išskirstėme į dvylika kolonijų.Kai Mozės tauta
paprašė pas ją vandens atsigerti,Mes pasiūlėme(pakišome
mintį)  Mozei.:

“Suduok su savo lazda  į šią kalvą “Ir išsiveržė iš jos dvylika
šaltinių,ir visi žmonės žinojo,iš kokio šaltinio jiems
gerti.Uždengėme Me juos debesiu,ir pasiuntėme jiems manas
ir  putpėlių.

maitinkitės gėrybėmis,kuriomis Mes jus apdalijome.Jie(t.y Mozės
pasekėjai)  Mūsų neįskaudino(nenuskriaudė savo nuodėmėmis),bet jie
patys save nuskriaudė(pakenkė).

161.

(Prisimink O Muhammad) kaip jiems buvo pasakyta:”Apsigyvenkite šiame
mieste,valgykite tenais sau( iki valios ),kur
panorėsite,sakykite:”Atleisk (mums mūsų nuodėmes) ir įeikite
pro(miesto) vartus su žemišku

nusilenkimu.(Ir tada) Mes atleisime jums jūsų blogus darbus ir
padauginsime juos gerais darbais.

162.

Tie iš jų,kurie elgėsi ne pagal nurodymus,pakeitė kitaip tą
žodį,kuris buvo pasakytas jiems.Ir Mes pasiuntėme jiems bausmę iš
dangaus už tai,kad jie elgėsi nesąžiningai.

163.

Paklausk taip pat  jų apie koloniją ant jūros kranto,apie tai
kaip,jos gyventojai šeštadienį  sulaužė  (Allah’o įsakymą),kai
šeštadienio dieną žuvys artinosi prie jų,plaukiodamos( vandens
paviršiumi).

O ne šeštadienio dieną žuvys neatplaukdavo.Taip mes
juos  išbandydavome už jų nesąžiningumą.

164.

(Prisimink) taip pat,kaip kai kurie žmonės iš jų tarpo
teiraudavosi:”Kodėl jūs įtikinėjate ,kuriuos Allah pražūdys arba
nubaus žiauria bausme?”Jie atsakė:”Kad galėtume pasiteisinti prieš
jūsų Viešpatį.

Ir gal būt ,jie taps dievobaimingais”.

165.

Kada gi ( uždraustojo šeštadienio pažeidėjai) pamiršo apie tai,kas
jiems buvo  pasakyta (priminta).mes išgelbėjome tuos,kurie
nukreipdavo juos nuo nuodėmės.Tuos gi,kurie elgėsi

neteisingai,Mes nubaudėme juos baisia bausme už tai ką jie darė.

166.

Tada, kai jie peržengė tai,nuo ko juos sulaikydavo,Mes pasakėme
jiems:”Tapkite (būkite) niekingomis bezdžionėmis”.

167.

Taip pat (prisimink) Kaip tavo Viešpats pranešė,kad būtinai  baus
iki pat paskutinės teismo dienos tuos,kurie baus juos žiauriomis
bausmėmis.Ištiesų juk Viešpats greičiausias  baudžiant,ir,ištiesų,
Atleidžiantis,Gailestingas.

168.

Ir išskirstėme Mes juos po visą žemę (skirtingomis) tautomis:tarp jų
yra ir teisingu(sąžiningų) ir blogų.Ir išbandėme mes juos gėriu, bei
blogiu, – galbūt jie atsisuks.

169.

Ir liko po jų palikuonys,kurie paveldėjo Šv.Raštą.Vistiek (jie
nepaisė Šv.Rašto),atidavę (suteikę) pirmenybę žemiškiems malonumams
sakydavo:”Mums bus atleista”.

O jeigu jiems pasitaikytų sekantis(toks pat) malonumas,tai jie ir jį
pasisavintų.Ar nebuvo jiem Šv.Rašte paaiškinta,kad jie apie Allah
sakytų tiktais tiesą?O juk jie išmoko viską iš Šv.Rašto.Tiem ,kas
bijosi Allah,geriau bus būsimame gyvenime,tai kas ten yra.Nejaugi
jūs nesusiprotėsite?

170.

(Kas gi liečia) tuos,kurie laikosi Šv.Rašto nurodymų,meldžiasi visas
kasdienines maldas,juk Mes nepaliekame be atlygio,tų,kurie daro
tiktai gerą.

171.

(Prisimink) kaip Mes išdidinome Sinai kalną,tarytum iki dangaus,ir
manė jie,kad ji nukris ant jų.(Ir Mes pasakėme):”Paimkite tai,ką Mes
davėme jums,ir atminkite kas ten yra,galbūt jūs tapsite
dievobaimingais”.

172.

(Prisimink O Muhammad),kaip Viešpats ištraukė(iškėlė) iš Adomo sūnų,
iš po jų nugarų ,jų palikuonis ir privertė paliūdyti prieš pačius
save:”Argi  ne Aš jūsų Viešpats?” Jie atsakė:”Taip,

mes liudijame…”Kad nesakytumėte Teismo dieną:”Mes nieko
negirdėjome apie tai.”

173.

Ar,kad nesakytumėte:”Juk dar  iš anksčiau mūsų tėvai buvo
daugiadieviai,o juk mes buvome jų palikuonys”.Nejaugi Tu mus
pražudysi už tai,ką padarė netikinys(nesąžiningieji)?”

174.

Taip Mes paskirstome mūsų ženklus(įrodymus) – galbūt jie atsisuks?

175.

Perskaityk(pranešk)  jiems žinią  (O Muhammad) apie tai,kam Mes
davėme Mūsų atskleidimus,o jis atstūme juos.Šėtonas pavertė jį savo
pasekėju,ir jis tapo pasiklydėliu.

176.

Jeigu Mes būtume panorėję,Mes būtume išaukštinę (išgarsinę) jo
vardą.Bet jis įsitaisė patogiai žemėje ir pakluso savo aistroms,kaip
šuo:jeigu prieisi prie jo, iškiš liežuvį,ir jeigu paliksi jį iškiš
liežuvį.

Tai patarlė apie žmones,kurie mūsų ženklus skaitė melu.Papaskok
jiems kaip pasakojimą – gal tada jie persigalvos.

177.

Blogas pavizdys tų žmonių,kurie Mūsų ženklus skaitė melu:patys
nuskriaudė save.

178.

Ką vedasi Allah,tas eina tiesiu keliu,o kurį Jis iškreipia – tie
tampa pasiklydėliais.

179.

Mes sukūrėme į pragaro ugnį patekti daug džinų ir žmonių:jų širdys,
kurios nieko nesupranta,jų akys,kurios nieko nemato,jų ausys,kurios
nieko negirdi.Jie panašūs į žvėris, bet dar labiau nuklydę.

Jie yra visiški neišmanėliai(religijoje).

180.

Allah turi nuostabiausius vardus,tad vadinkite Jį šiais vardais,ir
palikite tuos kurie peikia Jo vardus.Jiems bus atlyginta už tai,ką
jie daro.

181.

Tarp sukurtų (Mumis) žmonių yra tokių,kurie veda (kitus) tiesos
keliu ,ir  juo eidami daro  gera.

182.

O tuos,kurie neigia Mūsų ženklus.Mes vienus paskui kitą nusiųsime į
pragarą,taip,kad jie to net nesužinos.

183.

Ir duodu jiems aš tam tikrą laiko (tarpą),juk tai ką aš nusprendžiu
– neišvengiama.

184.

Nejaugi jiems net neatėjo į galvą,tai kad tarp jų………..

185.

Nejaugi jie nesusimąstė apie tai(kam priklauso) dangaus ir žemės
valdos,visą kas egzistuoja,ką sukūręs yra Allah,apie tai,kad galbūt
jau,artinasi jų mirties valanda?

Tad  kokiu  pasakojimu,  po šio jie galės patikėti.

186.

Tie,kurie nukrypo nuo tiesos kelio su Alllah’o
valia,niekas  nebesugrąžins jų,ir paliks Jis juos pasiklydusius.

187.

Jie pradės klausinėti tavęs(apie paskutiniąją ) valandą:”kada,,tai
įvyks?

Atsakyk:”Ištiesų,tai žino tiktai mano Viešpats.Tiktai Jis
parodys,kada bus tam laikas.Ir danguje ir ant žemės bus sunki ši
valanda.Ir tai įvyks visai netikėtai”.

Jie klausia tavęs apie šį laiką,lyg tu žinotum apie tai.Atsakyk:

“Ištiesų tai žino tik Allah,nė vienas žmogus nenusimano (nežino)
apie tai”.

188.

Sakyk ( O Muhammad ) “Ne mano jėgose sau atnešti naudą,ar pridaryti
žalos,jeigu tik to nepanorės Allah.Jeigu tik aš žinočiau
paslaptis,tai(dalį) gėrio pasisavinčiau sau,o blogis manęs net
nepaliestų.

Bet aš juk tik pranašas ir pranešėjas,tiems kurie tiki”.

189.

Būtent Jis jus sukūrė iš vienintelės sielos ir iš jos taip
pat  sukūrė ir žmoną,kad jis galėtų(t.yra Adomas) rasti ramybę
joje.Tada, kai jis suėjo su ja,ji  nešėsi lengvą naštą ir pradėjo
vaikščioti su ja.

O kai pavargo nuo naštos,jie kreipėsi į Allah,savo Viešpatį:

“Jeigu Tu mums padovanosi pamaldų(sūnų),tai tik Tau mes būsime
dekingi”.

190.

Kada Jis padovanojo jiems abiems pamaldų sūnų,jie pradėjo pripažinti
kartu su Juo ir sąjunginikus už tai,ką padovanojo jiems.Bet juk
Allah aukščiausiai tų,kuriuos jie pripažįsta (Jo) sąjungininkais.

191.

Nejaugi jie pripažįsta kartu su Allah ir kitus dievus,kurie nieko
negali sutverti,nes yra patys sutverti,

192.

kurie negali suteikti pagalbos nei žmonėms,nei sau patiems?

193.

O jeigu jūs( o tikintieji) pakviesite juos eiti tiesiu keliu,jie
neis su jumis.

Kviesite jūs juos (eiti tiesiu keliu) ar tylėsite – jums tas pat.

194.

Ištiesų tuos,į kuriuos jūs kreipiatės(kaip į dievus) praleidžiant
Allah, – yra vergai,kaip ir jūs patys.

195.

Ar turi jie kojas,kad prireikus pagalbos,ateitų pas jus?Ar turi jie
rankas,kad paimtų( ką nors)? Ar turi jie akis,kad galėtų matyti?Ar
turi jie ausis,kad galėtų girdėti?

Sakyk ( O Muhammad):”Prisišaukite tuos,kuriuos  jūs
garbinate  (išskyrus Allah), o jau poto regzkite prieš mane pinkles
ir neduokite man galimybės.

196.

Ištiesų mano gynėjas yra Allah,kuris pasiuntė Šv.Raštą.Būtent Jis
pagelbėja tikintiesiems  vyrams.

197.

Tie,kuriuos jūs garbinate,išskyrus Allah,negali suteikti
jokios  pagalbos nei jums,nei sau patiems”.

198.

Jeigu tu ( O Muhammad) pakviesi (eiti) tiesos keliu,jie neseks
paskui tavo (pakvietimą).Tu atidžiai žvelgi į  juos,kaip jie
įsispoksojo į tave,bet jie nemato(to įžvalgumo).

199.

Būk atlaidus (žmonėms),ragink juos  daryti gerą ir neprasidėk su
neišmanėliais.

200.

O jeigu šėtonas bandys tave sugundyti,tai prašyk prieglobsčio pas
Allah,juk Jis yra Girdintis,Žinantis.

201.

Tie,kurie yra dievobaimingi,kada  prisiartina šėtono šešėlis ,
prisimena – ir štai  mato.

202.

O jų broliai palaiko juos pasiklydime  ir poto, jie nebesustoja būti
uolūs (savo darbuose).

203.

Jeigu tu ( O Muhammad), neparodysi jiems įrodymo,jie sako:”Kodėl tu
neišprašei jo (pas Allah)?” Atsakyk:”Aš einu tik paskui tai,kas man
yra siunčiama nuo mano Viešpačio.Šie visi įrodymai(ženklai) – nuo
jūsų Viešpačio.

Jie – tai kelias į tiesą,ir malonė tikintiesiems”.

204.

Kai yra skaitomas Koranas,tai klausykitės jo (įdėmiai),tylėdami,-
tada gal jūsų pasigailės.

205.

Ir prisimink savo širdyje Viešpatį su baime ir
nusižeminimu,prisimink sau,be garso, ryte ir vakare,ir nebūk
neatidus.

206.

Ištiesų ,ir tie,kurie randasi šalia tavo Viešpaties,neatsisako
pasididžiuodami patarnauti  Jam,-(atvirkščiai) garbina Jį,ir
lenkiasi Jam !