6. Al-An’aam

1.

Garbė Allah’ui, Kuris sukūrė dangų ir žemę ir įkūrė tamsą su šviesa. Ir
vistiek tie,kurie neįtikėję,kitus sulygina su Juo.

2.

Jis –  tas, kas
sutvėrė jus iš molio.Po to nustatė jums tam tikrą laiką(
periodą)(jūsų gyvenimui),ir dar Jis nustatė kitą,tam tikrą laiką.

O jūs vis dar abejojete.

3.

Jis – Allah danguje ir ant žemės.Žino Jis jūsų paslaptis ir tai kas
atvira.Žino Jis tai,ką jūs darote.

4.

Bet koks  Allah ženklas( iš
visų Jo ženklų), kuris bepasirodydavo jiems,vistiek nusisukdavo jie
nuo jo.

5.

Ir vadindavo tiesą melu,kai ji pasirodydavo jiems.Bet greitai ateis
iki jų žinia, apie tą tiesą,kurią taip ilgai jie žemino.

6.

Argi jie nematė,kiek Mes pražudėme žmonių kartų dar iki jų?Mes
apgyvendinome juos žemėje ir suteikėme galią,tokią,kokios niekam
nebuvom suteikę Mes: Mes liejome jiems gausiai lietų  iš
dangaus,įsakėme tekėti upėms jiems po kojom.Vėliau  gi Mes pražūdėme
juos už jų nuodėmes,ir vietoj jų įkūrėme naujas žmonių kartas.

7.

Ir netgi jei Mes būtume tau Šv.Raštą sąrašu(išskleistą) pasiuntę ir
jie būtų palietę savomis rankomis,tai vistiek tie,kurie
neįtikėjo,būtų pasakę:”Tai tik akivaizdūs(pasisekę) burtai.”

8.

(Mekkos netikintieji(pagonys) ) pasakė:”Štai jeigu jam angelą
pasiųstų…” Bet jeigu mes pasiųstume angelą,tai tada įvyktų (Teismo
diena) ir nebebūtų jiems atidėliojimo.

9.

Jeigu Mes ir pasiųstume angelą(kaip pranašą),tai Mes pasiųstume
žmogaus pavidalu,palikdami juos paklydime,kuriame jie yra.

10.

Pajuokomis buvo sutikti ir tie pranašai,kurie buvo dar iki tavęs.Bet
užklupo tuos kurie žemino bausmė ,už jų visus pažeminimus.

11.

Sakyk:”Pereikite per žemę ir pasižiūrėkite,koks buvo  galas tų
(atpildas), kurie nepripažino pranašų.

12.

Paklausk:”Kam priklauso viskas,kas danguje ir kas ant žemės?”
Atsakyk:” Allah’ui” Jis Pats Sau įsakė suteikti jums pasigailėjimą
(gerovę) (tikintiesiems). Ir Jis sukvies jus(Pas save) per Teismo
Dieną,kuri beabejonės ateis.Ir neįtikėję tik tai tie,kurie pražudė
savo sielas(amžiams).

13.

Jam priklauso tai kas egzistuoja ir dieną ir naktį,ir Jis –
Girdintis,Žinantis.

14.

Sakyk:”Imsiu aš užtarėju ką-nors kitą, nei
Allah,žemės ir dangaus sutverėjo? Jis aprūpina maistu( kitus) ,bet
(nesirūpina) tuo,kad maistu būtų aprūpintas Jis.” Sakyk:”Ištiesų,
man lemta buvo pirmam tapti iš tikinčiųjų, Allah’u.Ir
nesilyginkite su Allah,prilygindami ir kitus dievus.”

15.

Sakyk:”Ištiesų aš bijausi,(jeigu) aš nepaklusiu savo Viešpačiui,tai
mane  Teismo Dieną užklups didžiulė bausmė”.

16.

Tas,kas išvengs bausmės,tą dieną Allah suteiks didžiulę malonę,o tai
– aiški sekmė.

17.

Jeigu Allah tave blogiu palies,tai nuo jo tau išvaduotojo
nėra,išskyrus Jį.O jei Allah palies tave gėriu(palaima).Tai juk Jis
valdingas viskam kas egzistuoja.

18.

Jis valdovas Savo vergams,Jis Išmintingas,Visažinis.

19.

Paklausk:”Koks liūdijimas pats patikimiausias?” atsakyk:”Allah
liūdytojas tarp manęs ir jūsų” Ir duotas askleidimui man šis
Koran’as,kad aš įtikinčiau juo jus visus, ir tuos kurie bus
įtikinti.Nejaugi jūs liūdijate,kad  dar egzistuoja kiti dievai ne
vien Allah?” Sakyk:”Aš neliūdiju.”( Dar kartą ) sakyk:”( Būtent) Jis
– vienintelis Dievas,ir,ištiesų aš visai toli nuo jūsų,kad (taip
kaip jūs) garbinčiau ir kitus dievus kartu su Juo.”

20.

Tiems,kam mes patikėjome šv.Raštą,žino jį,taip kaip žino savo
sūnus.Tie,kurie nubaudė patys save,jie ir yra netikintieji.

21.

Kas gali būti nesąžiningesnis to,kuris išgalvojo melą prieš Allah ir
neigė Jo ženklus?..Ištiesų nepasiseks netikintiesiems.

22.

Tą Dieną,kai surinksime juos visus,Mes pasakysim daugiadieviams:”
Kurgi tie,kuriuos jūs prilyginote (Allah’ui)?

23.

Tada jie neturės jokio pasiaiškinimo,tik kaip pasakyti:”Prisiekiame
Allah’u,mūsų Viešpačiu,mes nebuvo daugiadieviais.”

24.

Pažiūrėk kaip jie meluoja patys sau,ir paliko juo tie,kuriuos jie
patys sugalvojo.

25.

Ir tarp jų ( netikinčiųjų) yra ir tokių,kurie klausosi tavęs ( O
Muhammad ),bet Mes uždengėme jų širdis uždanga ir padarėme jų ausis
kurčias,kad jie negalėtų suvokti(suprasti) Koran’o. Ir kokį ženklą
jie nepamatytų,jie nepatikėtų juo,taip kad,kada ateina jie pas tave
pasiginčyti su tavim,tai pareiškia:”Tai (kas sakoma Koran’e) ,- tai
tik  senų-senovės žmonių (kartų) pasakojimai .

26.

Jie nukreipia  nuo Koran’o ( žmones ) ir patys pasitraukia .Bet jie
žudo tik patys save patys ( to) nesuvokdami.

27.

Jeigu tu tik  pamatytum ( O Muhammad ),kai jie stos prieš ( pragaro
)  ugnį ir sakys:”O,jeigu tik mus galėtų grąžinti( į pasaulį ).Mes
neatstumtume mūsų Viešpaties ženklų,ir kreiptumėmės į
tikinčiuosius.”

28.

Ne. ( Jie taip sako tik todėl) kad prieš juos pasirodė tai,ką jie
bandė nuslėpti anksčiau.O jeigu  būtų grąžinę i (šį pasaulį) jie vėl
išnaujo darytų,tai kas yra uždrausta. Juk ištiesų jie yra –
melagiai.

29.

Jie tvirtina:”Nėra (kito gyvenimo) išskyrus šį gyvenimą šiame
pasauly,ir nebūsime mes prikelti.”

30.

Jeigu tu tik pamatytum ( O Muhammad ) kai jie stos priešais jų
Viešpatį,kuris paklaus:” Argi visa tai netiesa (kad jūs stojote
prieš Mane atsakymams)?” Jie atsakys: ” Taip (tiesa) prisiekiame
savo Viešpačiu.” Ir Jis pasakys:” Tad pajauskite dabar kančias už
tai,kad jūs buvote netikintys.”

31.

Pajautė pažeminimą tie,kurie neigė,kad jie stos (per teismo dieną)
priešais Allah.Kai juos netikėtai užklups (teismo) valanda jie
sušuks:”O vargas mums už tai,kuo mes nesirūpinome (apleidome) šiame
pasauly.”Ir neš jie savo(poelgių) sunkią naštą sau ant nugarų.O kaip
yra žema tai ką jie neš.

32.

Gyvenimas – šieme pasauly tai tik,žaidimas ir užsiėmimas.Tiems kurie
yra tikintys,geresnis gevenimas yra būsimasis.Nejaugi jūs
nesuprantate to?

33.

Mes žinome (O Muhammad),kad tave skaudina jų kalbos.Ištiesų tai ne
tavo žodžius jie melu skaito, – netikintys neigia Allah ženklus.

34.

Ir iki tavęs (kitus) pranašus jie vadino melagiais.Bet jie kentėjo
jų engimą ir kad  apšaukdavo melagiais juos ,tol kol nepasirodė Mūsų
pagalba jiems.

Juk nėra tokio,kuris galėtų pakeisti Žodį Allah’o.Ir tau jau
žinomi  pasakojimai apie pranašus yra.

35.

O jeigu tau ir skaudu,dėl to,kad jie nepriima Koran’o,tai,jeigu tu
galėtum surasti žemėje skylę (angą) ,kad (galėtum parasiskverbti į
gilumą) ar priremti (pastatyti) kopėčias (kad užliptum) į dangų dėl
to,kad

sukurtum (padarytum) jiems ženklus (taip ir padaryk).Jeigu Būtų
panorėjęs,Jis visus netikinčiuosius būtų nukreipiąs  į tiesų
kelią.Tad nebūk neišmanėlis.

36.

Ištiesų, (į tavo pašaukimą ),atsilieps tie,kurie girdi (širdimi).O
tuos,kurių (širdys) negyvos,Allah prikels (ir pareikalaus atsakymo
per Teismo dieną).O vėliau jie stos prieš Jį( į teismą).

37.

(netikintys Mekkos gyventojai ) sako:”Kodėl nepasiuntė  jo Viešpats
ženklo jam?” Atsakyk:”Ištiesų Allah gali pasiųsti ženklą” Bet juk
dauguma žmonių nemato to.”

38.

nėra nė vieno gyvūno,(vaikščiojančio) ant žemės,nei vieno (sparnais)
skraidančio paukščio,kurie,kaip ir jūs,nesusivienytų(nesusijungtų) į
viena būrį., – juk Mes nieko nepraleidome (šiame) Šv.Rašte

ir paskui jie visi bus sukviestį priešais jų Viešpatį.

39.

tie kurie paneigė Mūsų ženklus,yra kurti,akli ir randasi
tamsoje.Allah išveda iš tiesaus kelio ką panorėjęs,ir nukreipia į
tiesų kelią,ką panorėjęs.

40.

Paklausk (O Muhammad ) :”Ar galite įsivaizduoti sau,kad jūs
kreipiatės pagalbos į ką nors kitą,bet ne Allah, tada kai kris ant
jūsų bausmė Allah’o ir užklups jus Teismo diena?

( Atsakykite gi) jeigu( tik) mokate sakyti tiesą.”

41.

Taip.Tik Jį jūs ir kviesite į pagalbą.Ir Jis padės jums,tuo kuo jūs
kreipsitės į Jį,jeigu panorės.Ir pamiršite tada jūs kitus
dievus,kuriuos garbinote vietoje Jo.

42.

Ir iki tavęs (Muhammad) Mes siuntėme pranašus tautoms ir nubloškėme
jas(t.y.tautas) į rūpesčius ir vargus:galbūt jie taps paklusnūs.

43.

Tai kodėl gi,kai užklupdavo juos Mūsų bausmė,jie netapdavo
paklusnūs? Atvirkčiai, sugrūbėjo širdys jų,ir šėtonas  gražino (
visą purvą) jų (nuodėmingų) darbų.

44.

o kai jie pamiršo (Mūsų) nurodymus,Mes atvėrėme prieš juos visų
gėrybių vartus.Ir kai jie džiaugėsi (gautomis) gėrybėmis,užklupome
juos netikėtai Mes,ir štai dabar jie nusivylę (laukia teismo
dienos).

45.

ir buvo sunaukinti visi netikintieji – visi iki paskutinio.Garbė
Allah’ui pasaulio Viešpačiui.

46.

Paklausk ( O Muhammad ):”Ką jūs manote,jeigu Allah atimtų iš jūsų
klausą ,matymą ir uždėtų ant jūsų širžių antspaudą,tai koks gi
dievas išskyrus Allah,jums grąžintų visa tai?”

Pažiūrėk kaip mes išaiškinam Savo ženklus.Ir po viso šito jie vis
dar nusisuka (nuo tikėjimo).

47.

Paklausk ( O Muhammad) “Ar žinote jūs,kad žūtų tiktai visi
netikintys,jeigu netikėtai užkluptų Allah bausmė?”

48.

Mes pranašus siunčiame tik dėl to,kad paskelbti apie gėrį,ir
apsaugoti nuo blogio.O tie kurie tikėjo ir darė tik gerus darbus,-
nereikia jiems nieko bijotis,jie nebus nuskriausti.

49.

O tie kurie Mūsų ženklus vadina melu – užklups juos bausmė už
tai,kad nuodėmes jie darė.

50.

Sakyk:”Aš nesakau jums,kad pas mane  yra Allah lobynas,ir paslaptys
man nežinomos yra,aš nesakau jums,kad aš angelas.Aš tik seku pagal
tai, kas man duota atskleisti.

(Dar kartą) sakyk:”Argi lygūs aklas ir matantis? Nejaugi jūs
nesusimąstote?”

51.

Įtikint Koran’u tuos,kurie bijosi pasirodyti prieš jų Viešpatį.Nėra
pas juos ,išskyrus Jį,nei užgynėjo,nei užtarėjo.Gal būt jie bus
dievobaimingi.

52.

Neišvaryk tų,kurie kreipiasi į savo Viešpatį ryte ir
vakare,stengdamiesi užsitarnauti jo palankumą.Tu už juos
neatsakingas nė kuo,ir jie neatsakingi už tave yra.Ir nevertėtų jų
išvaryti,kad neatsidurtum

skriaudėjų (tarpe).

53.

Ir taip Mes išbandėm vienus žmones kitais,kad (turtuoliai rodydami į
vargšus),paklaustų (su pasityčiojimu):”Nejaugi šituo Jis ir  parodė
palankumą Savo tarp mūsų?”

Argi Allah negeriausiai žino iš visų ,kas (Jam) dėkingas?

54.

Kai pas tave ( O Muhammad) ateina tie,kurie tiki Mūsų ženklais, tu
sakyk jiems:”Taika jums.Jūsų Viešpats Pats sau paskyrė pasigailėjimą
(dėl žmonių),jeigu kas nors iš jūsų

nežinodamas,pasielgs blogai,bet po to gailėsis ir pasitaisys,tai Jis
atleis ir pasigailės (jo).

55.

Taip Mes aiškiname Mūsų ženklus,kad nuodėmingųjų kelias skirtųsi
(nuo tikinčiųjų).

56.

Sakyk ( O Muhammad ):”Ištiesų,man uždrausta garbinti tą,į kurį jūs
kreipiatės kaip į dievą,išskyrus Allah”. Sakyk:”Aš neisiu jūsų
aistrų keliu,kitaip aš išklysčiau iš Viešpaties kelio,ir nebūčiau aš

tų,kurie eina tiesiu keliu”.

57.

Sakyk:”Aš seku pagal aiškų ženklą,siųstą mano Viešpaties,o jūs
neigiate Jį.Nepajėgus aš tam,kad jūs prašote pagreitinti,tai
nuspręsti gali tik Allah,kuris skiria tiesą (nuo melo) – niekas taip
gerai neskiria jų,tik  Jis.

58.

Sakyk:”Jeigu tai,ką jūs prašote pagreitinti,būtų mano jėgose,tai
ginčas tarp jūsų ir manęs būtų (senai)  išspręstas.Juk Allah
geriausiai atskiria neteisinguosius.”

59.

Pas jį paslapties raktai yra.Apie juos žino tiktai Jis.Žino
jis  viską kas yra sausumoje ir jūroje.Ir nė vienas lapas nuo medžio
nenukris be Jo žinios.Ir nėra nė grūdelio žemės tamsoje,

nei  žalio nei sauso lapelio nėra,apie kuriuos nebūtų parašyta
aiškioje Knygoje.

60.

Jis – Tas kuris nakčiai pasiima jūsų sielas,ir žino viską ką
padarėte per visą dieną;O (patekant) saulei Jis vėl (grąžina jūsų
sielas atgal).tam,kad užsibaigtų jums  jūsų skirtas laikąs.

Poto jūs būsite sugrąžinti atgal pas Jį,ir tada Jis paskelbs jums
viską,ką jūs (darėte žemėje).

61.

Jis – savo vergų Valdovas ir Jis siunčia ( angelus sargus) ,kad jie
apsaugotų jus,tol kol prie kurio nors iš jūsų neprisiartina
mirtis.Ir tada jie pasiima jo sielą,o jie niekada neapsirinka.

62.

Veliau juos visus grąžina Allah’ui – jų vieninteliam Valdovui.Argi
ne Jam priklauso nuosprendis?Juk Jis pats greičiausias atlyginant.

63.

Paklausk ( O Muhammad Mekkos gyventojų):”Kas apsaugo jus nuo
nelaimių ir sausumoje ir jūroje?Į ką jūs kreipiatės slapčia ir
nusižeminę:”Jeigu Tu išgelbėsi mus nuo šito ,

tuojau pat mes būsime dėkingųjų tarpe.(Tau)

64.

Atsakyk:”(tiktai) Allah apsaugo jus nuo šių ar (kitokių) negandų.Ir
po viso šito jūs dar lenkiatės kitiems dievams,išskyrus Allah.”

65.

Sakyk:”Jis – Tas,kas gali jums pasiųsti bausmę ir išviršaus ir iš
apačios,padalinti jus į (skirtingas) puses,ir duoti pajausti
žiaurumą viemiems per kitus.”

“Pažiurėkite kaip mes parodome ženklus…Galbūt jie susipras.

66.

Ir tavo tauta Koran’ą skaito melu.O juk tai – tiesa.Sakyk:”:Aš ne
užtarėjas jums.

67.

Viskas kas paršyta Koran’e išsipildys.Ir greitai  apie tai jūs
sužinosite.

68.

Kai tu sutinki tuos,kurie blogai žodžiu mini Mūsų ženklus,(palik
juos ir negrįžk),tol kol jie nepakeis temos.Jeigu šėtono kurstomam
tu pamirši (apie tai),tai,tada kai prisiminsi,nebendrauk su

netikinčiais žmonėmis.

69.

Tie kurie bijosi Allah,visai neatsakingi už netikinčiųjų
darbus,jiems tik priklauso įtikinti juos:galbūt jie taps
dievobaimingais.

70.

Nebendrauk su tais, kurie  susigundę gyvenimu šiame pasauly,savo
religiją pavertė žaidimu ir pasilinksminimu.Bet ragink juos Koran’u
ir (sakyk) kad žmogus (būsimame gyvenime)

išnyks,už tai kaip elgėsi(šiame pasauly);kad neturi jis užgynėjo ir
užtarėjo išskyrus Allah,ir kad kokią išpirką jie bepasiūlytų(nuo
nuodėmės atleidimo) nepriims iš jo.Tiems kuriems priklauso pražūti
už jų elgiasį

(šiame pasaulyje),paruošta jiems verdantys gėrimai ir kankinati
bausmė,už tai kad jie netikėjo.

71.

Paklausk ( O Muhammad ) :”Ar mes pradėsime garbinti tą,išskyrus
Allah,kuris negali mums nei padėti,nei pakenkti,ar grįšime mes atgal
po to,kai Allah nukreipė mus į tiesų kelią,

tai lygu tiems kuriuos žemėje  sugundė šėtonas ir kurie atsidūrė
paklydime?Kai tuo metu jo draugai kviečia:”Ateik pas mus.” – į tiesų
kelią”,

Sakyk ( O Muhammad) :”Ištiesų tik Allah kelias,yra  tiesus kelias,ir
mums įsakyta paklusti pasaulio Valdovui.

72.

o taip pat įsakyta:” Atlikite salat,bijokitės Jo,juk Jis – tas,prieš
kurįs jūs stosite.”

73.

Jis – Tas,kas,ištikrųjų sukūrė dangų ir žemę.Ir tada kai jis
paskelbs:”Būk”- tai ir bus.Jo žodis – tiesa. Tą dieną,kai pasigirs
trimitas,Jo valdžioje(bus visi).Jis žino ir tai kas slapta ir tai
kas atverta.

Jis – Išmintingas,Matantis.

74.

( Prisimink O Muhammad ) kai Ibrahim’as pasakė savo tėvui
Azar’ui:”Nejaugi tu stabams lenkiesi kaip dievams? Ištiesų aš juk
matau,kad tu ir tavo tauta esate dideliame paklydime.”

75.

Taip Mes parodėme Ibrahim’ui (Savo) jėgą  danguje ir ant žemės,kad
jis įsitikintų( šituo).

76.

Ir kaip apglėbė jį tamsa,jis pamatė žvaigždę
ir pasakė: Tai mano – Viešpats
!”  . Kai paryčiui ji pranyko,jis pasakė:”Man nepatinka tai,kas
pasirodo ir pranyksta”.

77.

Kai jis pamatė pasirodantį mėnulį,sušuko:”Tai
mano – Viešpats ! ”
Kai jis pradingo,tada jis pasakė:”Jei Viešpats nenukreips manęs į
tiesų kelią,tai aš atsidursiu tarp pasiklydusiųjų.”

78.

O.Kada jis pamatė patekant saulę,tai
sušuko:”Štai mano Viešpats ! Jis
didesnis (už mėnulį ar žvaigždes)”.Kai saulė patekėjo,jis pasakė:”O
tauta mano!

Ištiesų aš nesu įsipainiojęs tame,kad jūs garbinate kai ką
kitą,išskyrus Allah.

79.

Taip ištikro ! nuoširdžiai
įtikėjęs,kreipiausi aš į Tą,kuris sukūrė dangų ir žemę.Ir
nepriklausau daugiadieviams.”

80.

Bet Ibrahim’o tauta pradėjo ginčytis su juo.Ir Ibrahim’as
pasakė:”Nejaugi jūs pradėsite su manim gynčytis dėl Allah?Juk jis
nukreipė mane į tiesų kelią.Aš

neišsigąsiu tų,kuriuos jūs garbinate(išskyrus Jį), tik jeigu  mano
Viešpats nenori,kad (aš bijočiausi). Mano Viešpats Užpildys Savo
ženklais viską kas egzistuja.Nejaugi jūs dar nesusimąstėte apie tai?

81.

Kodėl aš turėčiau bijotis (stabų),kuriuos jūs garbinate (kartu su
Allah)? Juk jūs nebijote garbinti jų(kartu su  Allah),nors Jis ir
nepateikė (dėl šito) jokių įrodymų.Tai kas gi (jūsų nuomone)

turėtų jaustį didelį saugumą – tie
kurie,garbiną tik Allah,ar daugiadieviai? ( Atsakykite
pagaliau),jeigu tik jūs žinote (atsakymą) !”

82.

Tie, kurie yra tikintys ir nesuteršę savo tikėjimo tamsa
(daugiadieviškumu), būtent jie yra Saugus, ir vedami jie tiesiu
keliu.

83.

Tokios Mūsų priežąstys (argumentai), kuriais Mes palaikėme Ibrahim’ą
Jo ginčuose su Jo tauta.Mes palaipsniui išaukštiname, kurį panorėję.

.Ištiesų Tavo Viešpats – Išmintingas,Visamatantis.

84.

Mes davėme Jo tautai, Ishaką ir Jokūbą, abu juos vedėme tiesiu
keliu, o Nojų Mes dar prieš Ibrahim’ą (išvedėme į tiesų kelią).O iš
Ibrahim’o palikuonių (vedėme tiesiu keliu)

Davudą,Suleimaną,Ajubą,Jusufą,Mozę,ir Haruną.Taip Mes atsilyginam
darantiems gerą.

85.

(Tiesiu keliu Mes vedėme) Zakarijų, Jahijų, Jėzų, Ilijasą, visi jie
– teisingieji.

86.

O taip pat ir Ismailį, al-Jasą, Junūsą, Lutą.Ir visus juos Mes
išaukštinome prieš visus (pasaulio) gyventojus.

87.

O taip pat, ir kai kuriuos jų tėvus, vaikus ir brolius Mes išrinkom
ir nukreipėme į tiesų kelią.

88.

Taip veda tiesiu keliu Allah.Jis veda tiesiu keliu tuos Savo
vergus,kuriuos Jis panorėjęs.O jeigu (sumanytų ) jie garbinti ką
nors kitą, išskyrus Allah.tai visi jų poelgiai būtų tušti.

89.

Tai – tie,kuriems Mes dovanojome
Šv.Raštą,išmintį,ir pranašavimą.Jeigu (atsirastų) tokių žmonių,kurie
neįtikėtų į tai,kas buvo,tai juk yra kiti kuriuos Mes įtikinome
viskuo,kas buvo pasakyta,
ir jie neatstumia Jo.

90.

Jie yra – tie, kuriuos Allah Veda tiesiu keliu.Tad sek (O Muhammad)
jų tiesiuoju keliu.Sakyk:”Aš neprašau iš jūsų užmokesčio, už Tai,
kad sektumėte Koran’u,

kuris nieko daugiau,kaip raginimas(įspėjimas) žmonėms.”

91.

Jie neatsimokėjo Allah’ui kaip priklauso, kada pasakė:”Nieko Allah
nepasiuntė žmogui.”Paklausk ( O Muahammad):”Kas pasiuntė žmonėms
kaip šviesą vadovavimasį į tiesų kelią Šv.Raštą,su kuriuo pas žmones
atėjo Mozė?

Jūs Šv.Raštą rašote ant skirtingų lapų,skaitydami (žmonėms)
atsikirus (išplėštus) lapus,daugelį dalykų nuslėpdami.O juk jus
išmokiau to,ko nežinojote nei jūs,nei jūsų tėvai.”

Atsakyk (O Muhammad):” Allah pasiuntė Šv.Raštą” Po to palik juos
linksimtis savo tuščiažodžiuose plepaluose.

92.

Mes pasiuntėme šį Šv.Raštą palaimintą ir patvirtinantį tiesą to, kas
buvo iki Jo, ir kad tu praneštum miestų Motinai (t, y.Mekkai), ir
tiems, kurie (gyvena) aplink JA,

ir tiems kurie tiki būsimu gyvenimu,tiki Koran’u ir meldžiasi.

93.

Argi yra (žmonių) labiau nesąžiningesnių nei tie, kurie išvedžioja
Allah’ui neteisingus kaltinimus ir tvirtina:”man suteikta atskleisti
paslaptį”, nors jam nieko nebuvo suteikta,

arba kas nors sako:”aš pasiųsiu jums( panašų)  į tai,ką jums
pasiuntęs yra Allah”?O, kad tu pamatytum,kaip nuodėmingieji krenta į
mirties bedugnę,o angelai (jiems) tiesia rankas (kad pasiimtų jų
gyvenimus ir sako)

“Atsisveikinkite  su savo sielomis dabar ! Šiandien
su jumis bus atsiskaityta žeminančiomis bausmėmis,už tai kad jūs
neteisingai apšmeižėte Allah ir už tai,kad neigėte Jo ženklus.”

94.

(Ir per Teismo dieną jiems Allah pasakys) Pasirodėte jūs Mums be
nieko – tokie kokius Mes jus sukūrėme iš pat pradžių.Jus už savęs
palikote viską, ką Mes suteikėme jums.

Ir Mes nematome jūsų gynėjų,kuriais jūs vadinote dievais.(Taip pat
kaip ir Mus).Ir sudegė jūsų ryšiai,ir paliko jus tie,kuriais jūs
pasikliovėte.”

95.

Ištiesų Allah gali suskaldyti ir grūdą ir akmenį.Jis mirusį padaro
gyvu, gyvą mirusiu.Toks Jis – jūsų Allah.Ir kaip jūs galite taip
klysti?

96.

Jis ryte pasiima tamsą ,ir naktį suteikia ramybę.Saulę ir mėnulį
paverčia (prognozių) apskaičiavimu(dienų ir mėnesių).Tokie yra Allah
nustatymai-Didžio,Išmintingo.

97.

Jis – Tas,kuris sukūrė jums žvaigždes,kad tamsiu metu būdami
sausumoje ar jūroje surastumėte kelią .Juk Mes ženklus išaiškiname
mąstantiems žmonėms.

98.

Jis – Tas,kuris jus visus išaugino iš vienintelės gyvos būtybės(
t.y.Adomo) ir nustatė (jums) vietą (trumpo) ir vietą(ilgojo) laiko
buvimą.Visus šiuos ženklus Mes paaiškinome žmonėms kurie mąsto.

99.

Jis- Tas kuris,pasiunčia iš dangaus lietų.Lietaus dėka Mes
išauginame (ant žemės) visokius augalus žalius ir varpas su grūdais.

Ant palmės iš mažiausios mezginės Mes (išauginome) žemai kabančias
(nuo sunkumo vaisių ) kekes.Mes ( sukūrėme) ir vynuogynus,ir
alyvmedžius ir granatus,(vaisiai nors

ir panašūs vieni į kitus) bet tuo pačiu ir skiriasi (vieni nuo
kitų).Pažiūrėkite į šių medžių vaisius:”Kada jie ūžsimezga ir kada
jie prinoksta.Ištiesų šis ženklas tik tikintiesiems.

100.

Jie garbino Allah kartu garbindami ir džinus.O juk (būtent) Jis
sukūrė džinus.Jie,nieko apie tai nenusimanydami ,tikino,kad Jis turi
sūnus ir dukteris.Garbė Jam,ir Jis yra aukščiausiai to,kas jam
priskiriama.

101.

Jis – dangaus ir žemės sukūrėjas.Kaip gali būti pas Jį vaikas, jeigu
pas Jį nėra žmonos ir jeigu Jis sukūrė visa kas gyva,ir Jis mato
viską  kas gyva.

102.

Tai yra – Allah,jūsų Viešpats.Nėra kito dievo,išskyrus Allah visatos
Sukūrėjo.Tad garbinkite Jį,juk Jis ištiesų valdo visa kas
egzistuoja.

103.

Nė vienas žvilgsnis nepasiekia Jo,o Jis pasiekia (viską,ką pasiekia)
žvilgsniai.Jis Įžvalgus,Nusimanantis apie visą visatą.

104.

(Sakyk O Muhammad) :”Prieš jus pasirodė matomi ženklai nuo jūsų
Viešpačio.Tiems kas pastebėjo juos,(eis tik) į naudą,o tiems kurie
pražiopsojo juos,(eis tik) žalą.(pakenks).

Aš ne sargybinis jums.

105.

Su ženklais Mes elgiamės taip,kad žmonės sakytų tau (O Muhammad):”Tu
supranti( mokeisi)  – ir kad Mes išaiškintume tai
žmonėms,sugebantiems suprasti.

106.

Sek pagal tai,kas tau duota nuo tavo Viešpačio.”Nėra kito
dievo,išskyrus Jį”Ir nusisuk nuo daugiadievių.

107.

Jeigu Allah panorėtų,tai tie daugiadieviai negarbintų(kitų dievų)
kartu su Juo.Mes nepaskyrėme tavęs daugiadievių sargybiniu.Ir
tu  nesi laiduotojas(neatsakingas) už juos.

108.

Neįžeidinėkite tų,kurie garbina (kitus dievus) katu su Allah.Nes
tada jie pradės įžeidinėti Allah, iš pykčio ir neapykantos.Mes
aiškiai nustatėme kiekvienai tautai jų kančias.Juk galų gale jie
sugrįž pas Viešpatį savo.

Ir Jis praneš jiems, tai kaip jie elgėsi.

109.

(Mekkos netikintys) prisiekė Allah’u-jiems pačia svarbiausia
priesaika,kad jeigu jiems pasirodys,ženklai,tuojau pat patikės
Koran’u.Sakyk(O Muhammad):”Ištiesų visi ženklai pilnai Allah
valdžioje.

Bet kaip jus įtikinti  ( O muslimai),kad jie neįtikės,ir jeigu
pasirodys ženklai.”

110.

Mes nukreipiame jų širdis ir žvilgsnius(nuo tiesos) ir jie lieka
tokie patys kokie ir buvo,kai neįtikėjo ir pirmą kartą.Ir Mes
paliekame juos nepklusnius Allah’ui,pasiklydusius.

111.

jeigu ir būtume jiems pasiuntę angelus,jeigu ir būtų juos užklabinę
mirusieji,ir būtume surinkę priešais  viską (kas liudija tiesą apie
Muhammad mokymus).Jie nė už ką nebūtų patikėję,

jeigu tiktai šito nepanorėtų Allah.Vistiek dauguma iš jų nemato
šito.

112.

Ir taip Mes kiekvienam pranašui įvedėme priešų-šėtonų iš tarpo
žmonių ir džinų.Vieni iš jų kreipiasi į kitus viliodami gražiomis
kalbomis,(vieni kitus).Jeigu panorėtų tavo Viešpats jie taip
nedarytų.

Tad nusisuk nuo jų ir nesiklausyk jų išsigalvojimų,

113.

kad jų(t.y.gražių kalbų) klausytusi širdys tų,kurie netiki būsimu
gyvenimu,kad jie džiaugtųsi jomis ir kad tęstu savo nuodėmes.

114.

(Paklausk O Muhammad) :”nejaugi aš panorėsiu kito teisėjo nei
Allah?Būtent Jis pasiuntė jums Šv.Raštą(t.y.Koran’ą).Tiems kam
duotas Šv.Raštas,jie žino, kad tai nuo Jo tavo Viešpaties

tiesa.Tad nebūkite iš abejojančiųjų.

115.

Išsipildė tavo Viešpaties žodis,tikras ir teisingas.Niekas negali
pakeisti Jo žodžių,ir Jis yra -Girdintis,Matantis.

116.

Jiegu tu ( O Muhammad) klausysiesi daugelio žemės gyventojų,jie
išves tave iš kelio Allah.Jie tik ir seka pasiūlymais ir išgalvoja
spėliones.

117.

Ištiesų tavo Viešpats žino geriau,kas išėjo iš Jo kelio,ir dar
geriau žino kas  įėjo įtiesų kelią.

118.

Valgykite tai ,kas paminėta su Allah vardu,jeigu tik jūs tikite jo
ženklais.

119.

Kas su jumis?Kodėl gi jūs nevalgote to,kas paminėta su Allah
vardu.Juk Allah išaiškino jums,kad Jis uždraudė  jums
(valgyti),išskyrus tik jeigu tai labai svarbu.Ištiesų dauguma žmonių

išveda iš kelio kitus savo (niekšiškais) norais, patys apie tai
visai nieko nenumanydami.Ištiesų,tavo Viešpats žino geriau
tuos,kurie peržengia (įstatymų) ribas.

120.

Susilaikykite nuo matomos ir nuo slapčiausios nuodėmės.Ištieų
juk,tie kurie daro nuodėmes, bus nubausti už savo nuodėmes.

121.

Nevalgykite to,kas buvo papjauta nepaminint vardo Allah.Toks elgesys
– yra nuodėmė.Ištiesų juk šėtonas pakiša savo pasekėjams(tokią
mintį),kad jie pasistengtų įtikinti jus valgyti

dvėseną.Ir jeigu jūs paklustate jų (kvietimui),jus esate
daugiadievis.

122.

Argi tas,kuris (savo pasiklydimu) buvo panašus į mirusijį,kurį mes
prižadinome (iš paklydėlių sapno) ir įteikėme jam šviesą,kurią jis
nešdamas tarp žmonių,panašus į tą,

kuris yra tamsoje ir niekaip neišeinantis į šviesą.Taip išpuošiama
netikintiesiems,tai kaip jie elgiasi.

123.

Taip pat (kaip ir į  Mekką),Mes  ir į kitus miestus pasiuntėme
nusidėjėlius laikančius valdžią,tam kad ir tenais įgyvendintų savo
klastingas mintis (planus).Bet jų klasta pasisuko į juos pačius,

o jie to net nejaučia(nemato).

124.

Kai tik jiems pasirodo ženklai,jie sako:”Mes neįtikėsime į tai,kol
nebus mums suteikta (patikėta) tai,kas buvo suteikta (patikėta) (dar
prieš) mus, Allah’o pranašams.

Bet juk Allah žino geriau kam patikėti pranašo pašaukimą. O Tuos,
kurie darė nuodėmingus darbus,jiems bus pažeminimas Allah’o,ir
griežta bausmė už jų klastingus darbus.

125.

Kurį Allah nori išvesti į tiesų kelią – Jis palengvina (jo sielą)
priimant islamą,o kurį norį išvesti iš tiesaus kelio – Jis
prislėgia,suspaudžia to krūtinę,tarsi jis kiltų į dangų.Taip Allah
parodo

(pademonstruoja) bausmę tų,kurie yra netikintys.

126.

Ir tai yra – tavo Viešpačio kelias,kuris veda tieiai.Mes juk
išaiškinome (Mūsų) ženklus mąstantiems žmonėms:

127.

ir paruošta jiems,laimės (palaimos) būstinė pas Viešpatį jų.Ir Jis –
globėjas jų,už tai,kaip jie elgėsi.

128.

Tą dieną,,kai jis surinks(pas save) visa (kas gyva,pasakys):”O
minia(būrį) džinų, Jūs išvedėte (iš tiesos kelio) daugybę žmonių”.O
džinų draugai,iš grupės žmonių pasakys:”O mūsų Viešpatie.

Mes vieni iš kitų gaudavome naudą,ir mes daėjome iki mums paskirto
laiko,kurį tu mums paskyrei”.(Allah) atsakys (jiems):”Jūsų
prieglobstis – ugnis,ir amžinai jūs ten pasiliksite,jeigu tik kitaip
Allah nepanorės”

Juk jūsų Viešpatis ištiesų yra – Išmintingas,Visažinis.

129.

Tai lygiai taip pat (kaip džinų draugai gaudavo naudą vieni iš
kitų),Mes vienus nusidėjėlius padarome priklausomus nuo kitų,už tai
ką jie padarė.

130.

(Teismo dieną Allah pasakys):”O džinų ir
žmonių būrį ! Argi
pas jus nebuvo atėję pranašai (iš jūsų pačių brolių),kurie
perpasakojo jums Mano ayat’us ir įspėjinėjo apiie ateinačią Teismo
dieną?”

Jie atsakys:”Mes liudijame prieš save pačius.”Gyvenimas juos
suviliojo šiame pasaulyje,ir jie pripažino tai,kad buvo
neteisūs(netikintys).

131.

(Allah siuntė paranašus) taip kaip buvo (pasakyta),todėl,kad tavo
Viešpats yra netoks,kad pražūdytų net visą šalį nesąžiningai
tuomet,kai jos gyventojai,net nežino tiesos.

132.

Kiekvienam žmogui –  atlygys, atitinkamas padarytiems jo darbams.O
juk Viešpats tavo,matė viską kaip jie elgėsi.

133.

Viešpats tavo yra turtingiausias,maloningiausias.Ir jeigu Jis
panorės,Jis gali sunaikinti jus ir padaryti jūsų paveldėtojus ką
panorėjęs,tai taip pat kaip jis sukūrė jus palikuonimis kitų

(pražūdytų) tautų.

134.

Ištiesų,tai kas jums yra pažadėta – išsipildys.Ir jūs negalėsite to
išvengti.

135.

Sakyk ( O Muhammad):”O tauta mano !Elkitės
pagal savo padėtį.Ir aš elgsiuosi kaip (priklauso).Ir sužinosite kam
koks likimas atiteks būsimame gyvenime.Ištiesų klaidatikiams
nepasiseks

( būsimame gyvenime)”.

136.

(Mekkos netikintys) skiria Allah’ui dalį to,ką Jis pats užaugino iš
derliaus ir galvijų,ir dar sako:” Tai Allah’ui,pagal jų manymą,o
tai  mūsų dievams.Tai kas skiriama jų dievams,netenka Allah,

o tai kas skiriama Allah’ui,atitenka jų dievams.Niekšiški jų
poelgiai.

137.

Taip jų dievai įteigė (pakišo) daugumai daugia-dievių,tai kad vaikų
žūdymas – gėris.Ir visai tai dėl to,kad paržūdytų ( save) ir įvestų
painiavą į jų religiją.O jiegu Allah panorėtų jie to nedarytų.

Tad nusisuk nuo jų ir jų išsigalvojimų.

138.

Daugiadieviai sako:”Štai šis derlius ir galvijai draudžiami.Jais
galės maitintis tik tai tie, kuriems mes leisime.Taip jie (klysdami)
tvirtina.(Taip pat jie draudžia) joti,ar vežti krovinius ant

(kai kurių rūšių) kupranugarių,ir nepamini vardo Allah prieš juos
papjaudami,išsigalvodami melą prieš Jį.Atlygins Jis jiems už tai,ką
jie išsigalvoja.

139.

Dar jie sako:”Tai kas yra jų pilvuose,leistina yra mūsų vyrams,bet
uždrausta yra mūsų žmonoms”.Jeigu (vaisius) bus negyvas,tai jį
dalinsis ir vyrai ir moterys

.(Allah) atlygins jiems už tai ką jie išvedžioja prieš Jį.Juk
ištiesų Jis Išmintingas,Visamatantis.

140.

Netekty rasis tie,kurie žudė savo vaikus per  nemąstymą
,nemokšiškumą ir  ir draudė valgyti(tai ką) suteikęs yra Allah ,
išvesdami prieš Jį neteisybę.Ištiesų jie klysta,ir neina tiesiu
keliu.

141.

Jis – Tas,kuris,užaugino sodus,kuriuose augalai su atramomis
(jiems),ir be atramu (juose) datulių palmės,derliai iš įvairiausių
javų(grūdų),alyvmedžiai,granatmedžiai,jų vaisiai panašus,bet skoniai
skirtingi.

Valgykite šiuos vaisius, kai tik sodai duos vaisius,ir duokitie
(kurie neturi) jiems priklausomą (per derliaus nuėmimo dieną),ir
nebūkite nenuosaikūs.(nepiktnaudžiaukite).

142.

(Allah sukūrė įvairiausių) gyvulių(gyvūnų),vieni,kad pervežtų
krovinius,kitus dėl patalynės,Valgykite,tai ką jums suteikė Allah,ir
nesekite šėtono pėdomis,juk jis jūsų (aiškus) priešas.

143.

(Allah  sukūrė jums) gyvulius poromis:aviną ir avį,ožį ir ožką(ir
daug kitų),Paklausk ( O Muhammad):”Jis maistui uždraudė patinus ar
pateles?”Ar tai kas yra patelės širdyje?

Pasakykite man,remdamiesi
(Šv.Rašro) ženklais,jeigu jūs sakote tiesą”.

144.

(Taip pat Allah sukūrė) kupranugarį ir kupranugarę, karvę ir
jautį.Paklausk ( O Muhammad):”Jis maistui uždraudė patinus ar
pateles?O gal jūs dalyvavote kaip liūdytojai ,kai Allah pranaešė
jums apie tai?”

Kas gi gali būti labiau nesąžiningas,kaip tas kuris išsigalvoja melą
prieš Allah.Kad išvesti žmones iš (tiesaus kelio) visai net
nepamąstant(apie tai ką sako)?

Juk ištiesų Allah neveda teisingu keliu nesąžiningųjų.

145.

Sakyk ( O Muhammad) :”Tai kas man yra  patikėta Šv.Raštu,aš matau
draudžiama maistui yra dvėsena,kraujas,kiaulės mėsa – juk visa tai
yra nešvankybė,o taip pat uždraustų (gyvūnų) mėsa,

papjauto napaminint vardo Allah”( O jeigu kuris nors bus priverstas
suvalgyti mėsą (kuri yra paminėta),be jokios minties padaryti
nuodėmę,ir peržengti įstatymus,tai,ištiesų juk,tavo Viešpats –
Atlaidus,Gailestingas.

146.

judėjams Mes uždraudėme (valgyti mėsą) visų gyvūnų, kurie turi
kanopas,o iš karvių ir avių Mes uždraudėme riebiają dalį
valgyti,išskyrus taukus kurie yra ant nugarkaulio,

ar vidinių taukų,ar tų kurie susimaišę su kaulais.Taip mes juos
nubaudėme už jų nasažiningumą.Mes juk  – sąžiningi.

147.

Jeigu tave ( O Muhammad ) apklatins  melagyste (judėjai ar
daugia-dieviai) atsakyk:”Jūsų Viešpats turį didžiulį pasigailėjimą
(malonę),o Jo bausmė nusidėjėliams  yra neišvengiama.

148.

Tie,kuire garbina kitus dievus (kartu su Juo) sakys:”Jeigu tik Allah
būtų panorėjęs,tai nei mes,nei mūsų tėvai nebūtų garbinę kitų
dievų,ir mes nebūtume uždraudę nieko ( tokio,ką mums leido Jis)

Taip pat gi ir tie melavo,kurie gyveno iki jų,tol kol nepajautė Mūsų
bausmės.Sakyk( O Muhammad ) :”Ar yra pas jus nors koks ženklialis
(tiesos)?

Tad parodykite mums jį.Jūs elgiatės tik pagal savo spėliones ir
sakote netiesą.

149.

Sakyk ( O Muahammad) :” Allah turį įtikinantį įrodymą ( to,ką jūs
meluojate).Jeigu tik Jis panorėtų,tuojau pat nukreiptų jus visus
tiesiu keliu”.

150.

Sakyk:”Sukvieskite čia liudininkus,kurie liudija,kad Allah uždraudė
(valgyti) tai,(ką jūs vadinate).Net  tada jeigu jie  ir paliūdytų
(tai),tu neprisijunk prie jų ir nenuolaidžiauk jų užgaidom,tų kurie
neigia Mūsų ženklus

ir netiki kitu gyvenimu.Jie-ir prilygina Viešpačiui savo (kitus
dievus).

151.

Sakyk:”Ateikite ir aš pranešiu jums tai ką jums įsakė jūsų
Viešpats.(kuris paliepė) negarbinti Jo kartu su kitais
dievais,gerbti savo tėvus,nežudyti savo vaikų,(baiminantis
neturto)-juk Mes daliname jums ir

jiems likimus,nesielgti pasibjaurėjančiai,nei atvirai,nei
slapčia;neužmušinėtį gyvų būtybių,kuriuos uždraudė Allah,išskyrus
tada,tik kai jūs turite(tam) teisę.Visa tai jums įsakė Allah, –
galbūt jūs susiprasite.

152.

Ir nesiartinkite prie našlaičių turto,tik tai su tuo,kas
geriausia,tol kol jis nesutvirtės(nesulauks pilnametystės);
pripildykite su kaupu,ir pasverkite sąžiningai.Mes nieko žmogui
nepavedam,išskyrus įmanomą jam.

O kai jūs kalbate,tai kalbėkite tiesą,bent jau nors savo
giminaičiams,ir vykdikite įsakymus Allah.Tai Jis jau jums yra
pasakęs – galbūt jūs prisiminsite.

153.

Ir (žinokitės), kad šis (kelias) – tiesus (teisingas) kelias,(kurį
nurodžiau) Aš.Sekite juo,ir nesekite kitais kelias,nes jie iškreips
jus iš kelio,kurį nurodė jie.

Tai įsakė Jis jums,gal būt jūs tapsite dievobaimingais.

154.

Vėliau (Pasakyk O Muhammad):”Mes Mozei
Šv.raštą patikėjome kaip  (Mūsų geros valios) užbaigtį tiems,kurie
darė tik gerus darbus,kaip visos visatos paaiškinimą,kaip
vadovavimasį tiesiu keliu,
kaip pasigailėjimą: galbūt  jie patikės tuo,kad stos jie priešais
Dievą”.

155.

Ir šis (Koran’as) tai palaimintas Šv.Raštas,kurį pasiuntėmėme
Mes.Tad sekite paskui jį,ir bijokitės Dievo.Galbūt jūs gausite
atleidimą.

156.

(Šis Šv.Raštas yra pasiųstas jums) dėl to,kad nesakytumėte
jūs:”ištiesų Šv.Raštas buvo pasiųstas tiktai dviems tautoms dar iki
mūsų,ir ištiesų mes nesirūpinome jos mokymusi.

157.

ir kad jūs nesakytumėte (ir to) :”Jeigu mums
būtų buvęs pasiųstas Šv.Raštas,tai mes būtume tiesiasniame
kelyje,nei jie”.Jums buvo suteikta jūsų Viešpaties ir aiškūs
ženklai,
ir vadovavimasis, ir pasigailėjimas.Tai kas gi nesąžiningesnis,nei
tas kuris neigia ženklus Allah,ar tas kuris niekina (juokiasi)
juos?Mes atlyginsime žiauria bausme tuos,kurie niekina Allah’o
ženklus.

158.

Nejaugi jie tikisi,kad pasirodys jiems angelai,ir  tavo Viešpats
(duos komandą)  (bausmei) ar taip pasirodys koks nors tavo
Viešpaties ženklas?

Tą dieną,kai pasirodys toks Viešpaties ženklas,niekam neatneš naudos
nors ir jis įtikės (tą pačią dieną),jeigu jis buvo netikintis ir
nedarė gerų darbų(vardan tikėjimo).Sakyk ( O Muhammad ):

“Laukite ( O jūs netikintieji,teismo dienos),ištiesų mes irgi
laukiame.

159.

Juk ištiesų tu nėkiek neatsakingas už tuos,kurie padarė tarpus
(suskaldė) savo religijoje, ir pasidalino į sektas.Ištiesų juk jiems
reiks atsiskaityti prieš Allah,o jau Jis parodys jiems tai,kaip jie
elgėsi.

160.

Tam,kuris ateis pas Allah su geru darbu (noru) ,jam atsilygins
dešimteriopai.Tam kuris ateis pas Allah su pykčiu,nebus parodyta
nesąžiningumo.

161.

Sakyk:”Ištiesų,mano Viešpats išvedė mane į tiesų kelią su tikra
religija,su tikėjimu Ibrahim’o-hanif’o.O jis juk nebuvo
daugiadievis”.

162.

Sakyk:”Ištiesų mano malda,mano garbinimas(Allah),gyvenimas mano,ir
mirtis mano – Allah valdžioje,pasaulio Viešpačio,

163.

kuris neturi sąjungininkų,toks tikėjimas įsakytas man,ir aš –
pirmutinis iš atsidavusiųjų Jam.

164.

Sakyk:”Nejaugi aš galiu pripažinti kitą Viešpačiu nei Allah? Juk Jis
visos visatos Viešpats”Ir kokį blogį žmogus bepadarytų,tiktai jis
atsakingas už (savo poelgį).Ir niekas kito naštos neneš.

O poto jūs būsite sugrąžinti pas jūsų Viešpatį,ir Jis jums išaiškins
tai,kur nesutardavote tarpusavy.

165.

Tai Jis jus padarė žemės įpėdinias ir išaukštino jus vienus tarp
kitų palaipsniui,kad išbandyti jus tame,ką Jis suteikė jums.Ištiesų
tavo Viešpats greitas bausmėje,ir,ištiesų  Jis
Atleidžiantis,Gailestingas.