67. Al-Mulk

1.

Palaimintas tas, kurio rankose yra Karalystė. Tai
– Visagalis,

2.

Sukūręs mirtį bei gyvybę, kad galėtų patikrinti, kuris iš jūsų yra
geriausias savo darbuose. Jis
– Galingas bei Atleidžiantis,

3.

Sukūręs septynis dangus, vieną virš kito. Maloningiausiojo
kūriniuose nėra jokio trūkumo (defekto). Pažvelk dar kartą, ar matai
kokių trūkumų?

4.

Pažvelk dar ir dar kartą. Tavo žvilgsnis pavargs ir išseks (nuo
žiūrėjimo, tačiau nerasi Dievo kūrinijoje jokių trūkumų)
.

5.

Iš tiesų, Mes papuošėme žemiausiąjį dangų lempomis (žvaigždėmis),
kad jos būtų tarsi skydas, vejantis Šėtoną šalin, kuriam Mes
paruošėme kančias liepsnose.

6.

O tų, kurie netiki savo Viešpačiu, taipogi laukia kančios liepsnose.
Iš tiesų, kokia baisi yra ta vieta.

7.

Kuomet jie bus ten įmesti, išgirs nepaprastai garsų šniokštimą,

8.

Verdantį pykčiu. Kiekvieną kartą, kuomet ten bus įmesta grupė
žmonių, sargas paklaus: “Nejau jums nebuvo siųstas tas, kuris
perspėja?”

9.

Jie atsakys: “Iš tiesų, mums buvo siųstas tas, kuris mus perspėjo,
tačiau mes juo netikėjom ir sakėm jam, jog Dievas nesiunčia mums
jokios žinios, jog jis viską pats prasimano.”

10.

Ir jie sakys: “Jeigu tik mes būtume klausę ir mąstę, dabar
nedegtumėme liepsnose.”

11.

Tuomet jie išpažins savo nuodėmes. Lai būna prakeikti šie liepsnų
gyventojai.

12.

Iš tiesų, tų, kas tiki Viešpačiu Jo nematydami, laukia nuodėmių
atleidimas bei didis atlygis.

13.

Ir ar jūs slepiate savo mintis, ar jas išsakote, iš tiesų, Jis žino
viską, kas glūdi žmonių širdyse.

14.

Argi Jis galėtų nežinoti (nepažinti) to,
ką pats sukūrė? Juk Jis yra Įžvalgus ir Viską Žinantis.

15.

Tai Jis sukūrė Žemę jūsų labui, tad vaikščiokite (gyvenkite
joje) 
ir
valgykite 
(iš
jos)
,
ir Jo valia būsite prikelti 
(iš
numirusiųjų)
.

16.

Nejaugi jūs Jo nebijote? Juk Jis, esantis danguje, gali prasmegdinti
jus žemėje, kuri paskiau imtų tekėti? (Turima
omenyje žemės drebėjimas, išsiveržusi lava)
.

17.

Nejaugi jūs Jo nebijote? Juk Jis, esantis danguje, gali pasiūsti
jums akmenis nešančią audrą. Tuomet jūs suprasite, koks svarbus buvo
mano(siunčiamas) perspėjimas.

18.

Iš tiesų, prieš jus buvusios tautos neigė (mano
siunčiamus pranašus)
.
Kokia baisi buvo 
(jiems
siųsta)
 mano
bausmė!

19.

Argi jūs nematote virš jūsų skraidančių paukščių, mojančių sparnais.
Niekas kitas juos laiko danguje kaip Gailestingiausiasis (Allah).
Iš tiesų, Jis regi viską.

20.

Kas gi kitas, nei Visagalis, gali būti pagalba jums? Tačiau
netikintieji save apsigauna.

21.

Kas gi kitas, nei Visagalis, gali suteikti jums visa, ko reikia?
Tačiau ne, jie vis tik didžiuojasi savimi ir bėga (nuo
tiesos)
.

22.

Argi tas, kas eina nežiūrėdamas, elgiasi protingiau už tą, kuris
žiūri ir eina Tiesiu Keliu?

23.

Sakyk: tai Jis (mano
Viešpats)
,
kuris jus sukūrė ir davė jums klausą, regą bei širdis. Tačiau jūs
vis tik esate nedėkingi.

24.

Sakyk: tai Jis (mano
Viešpats)
,
kuris sukūrė jus iš žemės ir pas kurį jūs sugrįšite
 (po
mirties)
.

25.

Tuomet jie sakys: “Kada gi šis tavo pažadas (apie
Paskutinio Teismo Dieną)
 išsipildys,
jeigu jau tai, ką sakai, yra tiesa?”

26.

Sakyk (o,
Muhamedai)
:
“Tikslų laiką žino Allah, o aš esu vien tik tas, kuris jus įspėja”.

27.

Tačiau kai jie (netikintieji) tai (Paskutiniojo
Teismo Dienos kančias)
 pamatys,
jų veidai pasikeis 
(taps
pilki nuo liūdesio)
 ir
jiems bus pasakyta: “Štai pažadas, kurio jūs nusipelnėte”.

28.

Sakyk (o,
Muhamedai)
:
“Sakykite man, jeigu Allah sunaikins mane ir tuos, kas su manimi, ar
apdovanos mus savo malone, kas gi išgelbės netikinčiuosius nuo
žiauriausios bausmės?”

29.

Sakyk: “Jis yra Mielaširdingiausias, juo mes tikime ir juo
pasitikim. Taigi, jūs sužinosite, kas yra tie, kurie akivaizdžiai
klydo”.

30.

Sakyk (o,
Muhamedai)
:
“Sakykite man, jeigu visas vanduo išdžiūtų, kas tuomet jums suteiktų
tekantį 
(šaltinio) vandenį?”