66. At-Tahrim

1.

O pranaše!
Kodėl tu  draudi sau,tai ką leido tau Allah,norėdamas įtikti
savo žmonoms? Juk Allah visą atleidžiantis,mielaširdingas.

2.

Allah nustatė  jums
kelią,kad išsilaisvintumėt nuo jūsų priesaikų. Allah
jūsų Globėjas.Jis visa žinantis,Išmintingas.

3.

Štai
pranašas sužinojo paslaptį vienos iš savo žmonų. Tuomet kai ji
papasakojo ją,Allah atvėrė visa tai jam, jis atvėrė tik vieną jos
dalį kitąnutylėjo.Ji pasakė:”Kas tau pasakė apie tai”? Jis
pasakė:”Man pranešė visa Žinantis,visa Matantis”.

4.

Jeigu
jūs abi atgailausit priešais Allah,bet  juk jau
jūsų širdys   nukrypo i šalį. Jeigu jūs palaikysite
viena kitą pieš jį,tai juk jį apsaugo Allah, o (Gabrielius) ir
teisingi tikintys yra jo draugai,o taipogi ir angelai padeda jam.

5.

Jeigu
jis išsiskirs su jumis,tai jo Viešpats juk gali pakeisti jus
kitomis, geresnėmis už jus žmonomis.Kurios bus musulmonės,
tikinčios,paslaugios, atgailaujančios,garbinančios, pasninkaujančios
,kurios jau ir buvo ištekėję taip pat ir nekaltos.

6.

O tie,kurie tikite!Saugokite save ir savo šeimas
nuo Ugnies,kurios  pakuromis bus žmonės ir akmenys.Virš jų bus
griežti (pikti|) ir stiprūs  angelai. Jie neatsitraukia
nuo įsakymų Allah,ir pildo viską kas jiems liepta!

7.

O tie, kurie netikite!Nebereikia pasiaiškinimų
šiandieną.Jums bus atlyginta ,tik už tai kaip jūs elgiates.

8.

O tie,kurie tikite!Atgailaukite nuoširdžiai  priešais
Allah.Ir galbūt  jūsų Viešpats atleis jums,  blogus
jūsų darbus  ir įves į rojaus sodus,kuriuose upės teka, ir
tą dieną kuomet Allah nenužemins (neapjuoks) pranašo ir tų,kurie
tikėjo kartu su juo. Jų šviesa švytės priešais juos ir iš dešinės.Ir
jie pasakys:”O mūsų Viešpatie!  Juk tu Galingiausias iš visų!

9.

O pranaše ! Kaukis
su netikinčiaisiais ir būk griežtas veidmainiams!Jų užuovėja( namai)
Pragaras bus!Kokia tai gėdinga vieta.

10.

Netikintiesiems kaip pavyzdį Allah
parodė pranašų  Nojaus ir Luto žmonas ! Abi jos buvo
mūsų teisingųjų vergų žmonos. Jos pridavė savo vyrus,ir
jie  neišgelėjo  jų nuo Allah.Joms buvo
pasakyta;” Įeikite į Ugnį kartu su tais,kurie eina tenais”!

11.

O tikintiesiems kaip pavyzdi Allah parodė Faraono žmoną! Štai
ji pasakė : ”Viešpatie! Išgelbėk mane nuo Faraono ir jo
darbų ”Suteik man prieglobstį (rojuje) šalia Tavęs ir apsaugok mane
nuo neteisingų žmonių.

12.

O taip pat Mariam(Marija),Imrano dukra.Kuri išsaugojo
savo nekaltybę.Mes įpūtėme į ją savo  Dvasia. Patikėjo ji
Viešpaties žodžiu ir Šv.Raštu ir tapo ji viena iš paklusniųjų!