65. At-Talak

1.

O Pranaše! Kada
jūs, (o, musulmonai) skiriatės su žmonomis, skirkitės tam paskirtu
laiku, sekite tiksliai tam skirtą laiką ir bijokitės savo Viešpaties.
Neišvykite jų (išsisk
yrusių
žmonų) iš savo namų, ir lai jos pačios neišeina, išskyrus tuos atvejus,
kai jos atvirai/akivaizdžiai paleistuvauja.Tokie yra Allah nustatymai.
Kas ignoruoja Allah nustatymus, tas iš tiesų kenkia  savo sielai. Juk
negali žinoti, galbūt Allah duos tau naują situaciją.

2.

Kai jos išlauks joms paskirtą laiką, arba
teisėtai pasilikite jas pas save, arba teisėtai leiskite joms eiti.
Tam pasikvieskite du liudytojus, sąžiningus vyrus iš
jūsų (t.y.musulmonų) tarpo, kad
patvirtintų liudijimą priešais Allah.Tokie yra nustatymai tiems,
kurie tiki į Allah ir Teismo Dieną. Ir tiems, kas bijosi Allah, Jis
duoda išeitį (iš padėties),

3.

bei aprūpina viskuo iš ten, iš kur jis net nelaukė. Ir tam, kas
pasitiki Allah, apsieina Juo (kaip
Globėju)
.
Ištiesų Allah savo priesaiką vykdo iki galo ir viskam Allah paskyrė
nustatė tam tikrą matą.

4.

Toms iš jūsų žmonų, kurioms sustojo menstruacinis ciklas, jeigu jums
kyla abejonių, joms skirtas laukti laikas (iki
sudarant naują santuoką)
yra
trys mėnesiai, kaip ir toms, kurios dar nesulaukė 
(amžiaus) menstruacinio
ciklo. O toms žmonoms kurios pastojo, nustatytas laikas iki tol, kol
jos pagimdys. Tam, kas bijosi Allah, Jis palengvins jų kelią.

5.

Visa (tai) 
Allah įsakymai, kuriuos Jis pasiuntė jums. Tiems, kas bijosi Allah,
Jis pašalins jų gyvenio negandas ir suteiks atlygį.

6.

Leiskite joms gyventi (`Iddat
– laukimo laikotarpiu)
 taip,
kaip ir jūs patys gyvenate tiek, kiek tai leidžia jūsų pajamos.
Neskriauskite jų ir nevaržykite jų, o jeigu jos laukiasi, tuomet
išlaikykite jas tol, kol jos pagimdys. Jeigu jos maitina 
(krūtimi) jūsų
vaikus, mokėkite joms ir kalbėkitės su jomis gražiuoju, tačiau jeigu
negalite sutarti gražiuoju, tuomet leiskite kitai moteriai žindyti
kūdikį 
(tėvo) pasirinkimu.

7.

Lai turintis pajamų moka (išsiskyrusiai
žmonai)
 pagal
savo pajamų sumą, o tas, kieno pajamos ribojamos, lai moka dalį to,
ką jam suteikė Allah. Allah nereikalauja iš žmogaus daugiau, nei Jis
jam suteikė. Ir po sunkumų  Allah suteikia palengvėjimą.

8.

Kiek tautų nepakluso Viešpaties ir Jo pranašų įsakymams, argi mes
nepasiuntėme jiems griežtą atpirką, ir nenubaudėme jų žiauria
bausme?

9.

Tuomet jie pajuto savo nedorų poelgių skonį, tačiau toks jų elgesys
buvo jiems pražūtingas.

10.

Allah paruošė jiems žiaurią bausmę (po
mirties)
.
Tad bijokitės Allah, turintys protą ir kurie tikite. Juk Allah
atsiuntė jums žinią

11.

Per Pranašą, kuris jums pateikė aiškius Allah ženklus, kad išvesti
iš tamsos į šviesą tuos, kurie tikėjo ir darė gerus darbus. Tuos,
kurie tiki ir daro tik gerą, jis įves į sodus su tekančiomis upėmis
amžinam buvimui tenais. Allah iš tiesų davė jiems nuostabų likimą!

12.

Allah yra tas, kuris sukūrė septynis dangus ir tiek pat (sluoksnių) žemės.
Tarpe jų yra Allah įsakymai, kad jūs žinotumėte, jog Allah viską
valdo ir viską žino. Viskas yra Jo žinioje.