62. Al-Džuma

1.

Visa, kas yra Danguje ir ant Žemės, garbina Allah – (viso
ko)
 Karalių,
Šventą, Galingiausią, Išmintingiausią.

2.

Jis yra tas, kuris pasiuntė beraščiams Pranašą (Muhamedą) iš
jų pačių tarpo, kuris skaitė jiems Viešpaties eiles, tyrino jų
sielas 
(nuo
netikėjimo ir politeizmo purvo)
,
ir mokė juos to, kas parašyta Knygoje (Šv.Korane) bei mokė juos 
Al-Hikmah (t.y. As-Sunnah, Pranašo
garbinimo būdų)
.
Ir iš tiesų, anksčiau jie buvo dideliame paklydime.

3.

Ir (Jis
pasiuntė Pranašą Muhamedą)
 taipogi
kitiems 
(musulmonams),
kurie dar prie jų neprisijungė 
(bet
jie ateis)
.
Ir Jis 
(Allah) yra
Galingiausias, Išmintingiausias.

4.

Ir tai yra Allah malonė, kuria Jis apdovanoja tuos, kuriuos nori
apdovanoti ir Allah yra Didžios Malonės Savininkas.

5.

Tie, kuriems buvo patikėta Tora (t.y.
sekti joje pateiktus įsakymus ir laikytis jos įstatymų)
,
bet to kurie nesilaikė, yra panašūs į asilą, kuris neša sunkią knygų
naštą ant savo nugaros 
(bet
nesupranta, kas ten parašyta)
.
Koks nevykęs yra pavyzdys tų, kurie neigia 
 Allah Ayat (t.y.
įrodymus, ženklus, eiles, apreiškimus ir t.t.)
.
Ir Allah nerodo tiesaus kelio tiems, kurie yra 
Zalimun (politeistai,
netikintieji, darantys bloga)
.

6.

Sakyk (O,
Muhamedai)
:
“O Jūs žydai
! Jeigu
jūs,  apsimetate, jog, išskirtinai nuo visos žmonijos, esate Allah
draugai, tuomet, jei jūs iš tikrųjų esate teisūs – trokškite
mirties.”

7.

Bet jie niekuomet jos (mirties) netrokš,
nes bijosi darbų, kuriuos jų rankos prieš juos pasiuntė
! Ir
Allah gerai žino tuos, kurie yra 
Zalimun.(Politeistai,
netikintieji, darantys bloga).

8.

Sakyk (jiems):
“Iš tiesų, mirtis, nuo kurios jūs bėgate, sutiks jus, ir tuomet jūs
stovėsite prieš Allah, Žinantį, kas yra matoma ir nematoma, ir Jis
pasakys jums, ką gi jūs iš tiesų darėte”.

9.

O jūs, kurie tikite (musulmonai)! Kuomet
Penktadienį nuskamba 
Salat (maldos) kvietimas,
prisiminkite Allah 
(per
Khutbah ir Salat)
 ir
palikite savo reikalus 
(ir
visa kita)
.
Tai yra jums geriau, kad tik jūs tai žinotumėt
!

10.

Tuomet, kada Salat baigiasi,
galite vėl pasiskirstyti po šalį ir siekite Allah malonės 
(savo
darbu) 
ir
dažnai prisiminkite Allah, idant būtumėt iš sėkmingųjų.

11.

Ir kuomet jie mato kokias nors prekes arba pasilinksminimą (girdi
grojant būgnu)
,
jie pasiskirsto ir eina link jų, ir palieka tave 
(Muhamedai)stovintį (ir
sakantį Khutbah)
.
Sakyk: “Tą, ką jums siūlo Allah, iš tiesų yra geriau negu bet koks
pasilinksminimas ar prekės
! Ir
Allah yra geriausias iš tų, kurie duoda.