60. Al-Mumtahana

1.

O jūs kurie tikite !Nesiekite
draugystės su Mano priešu ir jūsų priešu.Jūs siūlote jiems draugystą,bet
juk jie atstūmė tiesą, kuri buvo pranešta jums.Jie  veja pranašą ir jus
iš Mekkos,už tai kad jūs tikite Allah’u, jūsų Viešpačiu.

Ir jeigu jūs sutikote(kovoti) rodyti uolumą Manam kely ir ieškoti mano
palankumo,(tad nesiekite draugystės su mano priešu)nuslėpdami (prieš
Mane) draugiškus jausmus jiems.Juk aš žinau tai ką jūs lepiate,ir ką
atskleidžiate.Ir tas,kuris taip elgiasi – yra išklydęs iš tiesos kelio.

2.

Jeigu susieis jūsų keliai,jie taps jūsų priešais,jie kenks jums savo
rankomis ir kalba,ir norės,kad jūs taptumėte netikintys vėl.

3.

Tą dieną nepadės jums nei jūsų giminaičiai,nei vaikai.(Tą dieną)
teis Allah visus,juk Jis mato kaip jūs elgiatės.

4.

Geras jums pavizdys yra pranašas Ibrahim’as ir jo pasekėjai.Jie
pasakė savo tautai:”Tarp mūsų nėra nieko bendra,nei su jumis,nei su
tais,kuriuos jūs garbinate(vietoj Allah).

Mes atsiskiriame nuo jūsų,ir tarp mūsų ir jūsų bus nesdantaika bei
neapykanta (amžiams),iki tol kol jūs nepradėsite tikėti į Vienintelį
Allah.”

Ibrahim’as dar atskirai pasakė savo tėvui:”Aš prašysiu mano
Viešpats,kad Jis tau atleistų,ne jis yra viso ko Valdovas,”
Ibrahim’as ir jo pasekėjai pasakė:

“Mes tikimės tavo atleidimo,ir pas Tave mes sugrįšime,juk pas tave
sugrįš viskas( kas egzistuoja).

5.

O mūsų Viešpatie,neleisk išbandyti mūsų,tiems kurie atsisakė Tavo
(tiesos),atleisk mums  Viešpatie
mūsų,juk tu esi Didis ir Išmintingas.

6.

Ištiesų puikus pavizdys jums,tiems, kurie pasitiki Allah ir Teismo
diena yra  
jie.O jeigu kas nusisuks nuo (naujojo tikėjimo),tai juk Allah nieko
 nesitiki
iš jų.

7.

Galbūt,Allah neprieštaraus draugystei su kuriais jūs esate ginče,
juk Jis yra Visagalis,Allah – Mielaširdingas,Gailestingas.

8.

Allah nedraudžia palaikyti draugiškų santykių su tais,kurie nekovoja
prieš jūsų tikėjimą ir neveja jūsų iš jūsų namų.Juk Allah yra
mylintis teisinguosius.

9.

Allah draudžia palaikyti santykius tik su tais, kurie prieštarauja
jūsų tikėjimui ir veja jus iš jūsų namų. Štai tie,kurie draugauja su
jais yra – nesąžiningieji.

10.

O jūs kurie tikite !Kai
pas jūs ateina tikinčios moterys(persikėlusios iš Mekkos), tai
išbandykite jas.(Nors Allah žino geriausiai koks yra jų tikėjimas).

 Ir jeigu jūs įsitikinsite,kad jos yra
tikinčios,tai negrąžinkite jų pas netįtikėjusius.
Jos yra neteisėtos(uždraustos) jiems,kaip ir jie yra
neteisėti(uždrausti) joms.

Duokite jiems,ką jie išeikvojo.Ir nebus jums nuodemės,jiegu jūs
vesite jas,tada kai mokėsite joms jų (mokestį).Ir nepalaikykite
ryšių su netikinčiosiomis,ir reikalaukite to ką išeikvojote,

ir lai jie reikalauja, ką jie išeikvojo.Toks yra Allah
nuosprendis.Jis sprendžia visus jūsų reikalus.
Ir Jis yra viską Žinantis, Išmintingas.

11.

Jeigu kuri-nors jūsų žmona išėjo pas netikintijį ir jūs pasiėmėte
savo dalį,tad duokite tiems kuriuos paliko žmonos,tiek kiek jie
išlaikė.

Ir bijokitės Allah, kuriuo jūs tikite.

12.

O pranaše !Jeigu
pas tave ateis tikinčios moterys,ir norės prisiekti tai,kad jos
daugiau negarbins nieko išskyrus Allah,kad nebevogs,

kad nebebus neištikimos(savo vyrui),
neužmušinės savo vaikų,ir nebemeluos, neprieštaraus tavo
nurodymams(nustatytus visiems),

tai priimk jų priesaiką,ir prašyk joms Allah atleidimo,-juk Allah
yra Atleidžiantis,Gailestingas.

13.

O jūs kurie tikite !Nesiekite draugystės su tais,ant kurių
užsirūstinęs Allah,jie praradę bet kokias viltis būsimajam
gyvenimui,kaip ir praradę jas tie netikintieji,kurie yra po
žeme(kapuose)