59. Al-Hašr

1.

Garbina Allah tie,kurie danguje ir kurie ant žemės.Jis – yra Galingas
Išmintigas.

2.

Jis Tas,kuris iš būstų išvarė/išvijo tuos Šv.Rašto žmones,kurie
neįtikėjo per pirmajį išvarymą.Jūs net ir nenumanėte,

kad jie paliks (savo būstus),jie juk tikėjosi,kad jų tvirtos sienos
apsaugos juos nuo Allah.Bet Allah užklupo juos iš tos pusės,iš
kurios jie net nesitikėjo,

ir įvedė į jų širdis didžiulę baimę.

Ir sunaikino jie savo būstus nuosavomis rankomis ir rankomis
tikinčiujų.

Tad priimkite tai kaip pamokymą jums,o tie,kurie sugebate tai
pamatyti(kaip esmę) !

3.

Jeigu Allah nebūtų (įsakęs) palikti savo gimtosios vietos,tai Jis
tuoj pat būtų nubaudęs juos šiame gyvenime.

O būsimame būtų nubaudęs Ugnine
bausme,

4.

tai už tai,kad jie atsitraukė nuo Allah ir Jo pranašo.O tiems kas
atsitraukė nuo Allah,  Jis
griežtas bausmėse.

5.

Tai,kad jūs nukirtote palmes,ar palikote jas nepalietę,viskas
priklauso tik nuo  Allah
,kad jums užtraukti netikinčiųjų gėdą.

6.

auką,kurią Allah suteikia savo pranašui iš aplinkinių(judėjų),jums
neprireikė ginti savo žirgų ar kupranugarių;

Ir suteikia Allah Savo pranašams valdžią tiems(ant tų),kuriems Jis
panorėjęs.

Juk Allah valdo viską kas egzistuoja.

7.

Tai,ką Allah suteikė Savo pranašui kaip auką
iš visų aplinkinių gyventojų(judėjų),priklauso Allah ir Jo
pranašui,artimiesiems,vargšams,našlaičiams,
keliauninkams, kad šis turtas atitektu jums,o ne turtuoliams.Tad
imkite tai,ką duoda jums pranašas,ir venkite to,ką jis uždraudė.

Bijokitės Allah,juk jis griežtas bausmėje.

8.

Taip pat ir vargšams (muhadžirams),kurie buvo išvaryti iš savo būstų
ir atimtas jų turtas,dėlto kad garbino Allah,ir pranašui pakluso.

Juk iš tiesų jie yra pamaldūs.

9.

O tie,kurie gyveno Medinoje dar iki jų(t.y.iki Mekkos gyv.atėjimo)
ir (ir priėmė naują) tikėjimą,myli persikėlusiuosius iš (Mekkos) pas
juos,ir nejaučia jokio pavydo.

dėl to kas suteikta buvo jiems (persikėlusiems),ir atiduoda jiems
pirmenybę,net jeigu ir  patys esa neturte.

Ir tie kurie apsaugojo savo širdis nuo gobšumo.Jie ištiesų yra
laimingųjų tarpe.

10.

O tie kurie po jų ateis į šį pasaulį,sušuks:

“Viešpatie mūsų,atleisk mums ir mūsų broliams,kurie tikėjo dar prieš
mus.Nesėk  į mūsų širdis neapykantos,tiems kurie tikėjo.

Viešpatie mūsų.  Juk ištiesų Tu esi Kilmingas ir Gailestingas.

11.

Tau juk yra žinomi (munafik’ai) kurie sako neįtikėjusiems savo
broliams iš Šv.Rašto žmonių:

“Jeigu jus išvarys iš (gimtosios vietos),tai mes eisime kartu su
jumis ir mes niekada nepaklusime įsakymams prieš jus.

Jeigu kas nors puls jus,mes suteiksime jums pagalbą”.

Bet Allah yra liudytojas to,kad jie meluoja.

12.

Jeigu juos ir išvarys,bet jie nevažiuos su jais.Jeigu kas nors
užpuls(išvarytuosius),tai šitie(veidmainiai) niekada neateis jiems į
pagalbą.

O jeigu ir padės,tai tik atsukt jiems nugarą ,ir jokios pagalbos
nesuteiks.

13.

Juk jų baimė prieš jus yra daug didesnė,nei baimė Allah’ui,todėl,kad
jie yra neprotaujanti tauta.

14.

Jie nestos į kovą  visi kartu su jumis,ir vien dėl sustiprintos
vietovės,ar(tvirtų) sienų,o jų kariuomenė stipri tiktai savųjų
rate.Tu manai,kad jie vieningi(sielomis),bet jų širdys

atskirtos,nes jie yra nemąstanti tauta.

15.

(Jie) panašūs į tuos,kurie  buvo prieš juos,(kurie) jau pajautė
griežtą bausmę už savo elgesį,ir

kuriems (dar) paruošta kankinati bausmė.

16.

Taip pat (jie) panašūs į šetoną,tada kai jis įsakė žmogui:”netikėk”
kai jis tapo netikinčiu, jis pareiškė:

“aš neįsipainiojęs į tavo(darbelius),juk aš bijuosi Allah’o,pasaulio
Valdovo.”

17.

Ir tų ir kitų galas tas pat – Pragaro Ugnis.Ir jie liks ten
amžinai,tokia bausmė yra netinkintiesiems.

18.

O jūs kurie tikite,bijokitės Allah,ir lai kiekvienas žmogus galvoja
apie tai,Ką Allah yra paruošęs rytdienai.

Tad bijokitės Allah,juk Jis viską mato,ką jūs darote.

19.

Nesilyginkite su tais,kurie pamiršo Allah,ir kuriuos Jis privertė
pamiršti pačius save.Jie ir yra – nuodėmingieji.

20.

Nėra ygūs Rojaus ir Pragaro gyventojai.Rojaus gyventojai – yra
palaiminti.

21.

Jiegu mes būtume Koraną pasiuntę ant kokio-nors kalno,tai tu
pamatytum kad jis paklusniai ir su baime žiūrėtų į Allah.

Mes pateikiame žmonėms panašius pamokymus, tam kad jie susimąstytų.

22.

Jis – Allah,nėra kito Dievo išskyrus Jį, matančio  viską
kas yra akivaizdu ir kas paslėpta.Jis yra
Gailestingas,Mielaširdingas.

23.

Jis – Allah,nėra kito Dievo išskyrus Jį.Jis –
Valdovas,Šventas,Suteikiantis,
Patikimas, Gynėjas, Didingas, Visagalis, Juk Jis yra aukščiausiai
tų, su kuriais Jis yra lyginamas.

24.

Jis – Allah,Kūrėjas,Sukūrėjas,labiausiai Išaukštintas,Jam priklauso
patys nuostabiausi vardai,

garbina Jį tie,kurie danguje ir kurie ant žemės,Jis
Didingas,Išmintingas.