58. Al Mudžadila

1.

Allah girdėjo žodžius moters (Khaulah
bint Tha’labah)
,
kuri kreipėsi į Tave (O, Muhamedai), dėl ginčo su savo vyru (
Aus
bin As­ Samit) 
ir (maldoje)ji
skundėsi Allah. Ir iš tiesų Allah išgirdo šį jūsų pokalbį. Juk Allah yra
Viską Girdintis, Viską Matantis.

2.

Jūsų tarpe yra tokių, kurie savo žmonoms sako, jog jos jiems yra
tarsi motinos,
tačiau jos nėra jūsų motinos. Jūsų motinos yra tos, kurios jus
pagimdė. Iš tiesų, tokie jūsų žodžiai yra šlykštūs ir tai yra melas.
Tačiau Allah yra Visą Atleidžiantis, Visą Dovanojantis.

3.

Ir tie iš jūsų tarpo, kurie savo žmonas pavadina savo motinomis,
tačiau paskiau atsiima savo žodžius 
(išsižada
to, ką pasakė)
,
prieš vėl pradedant gyventi kartu, jiems priklauso išlaisvinti vieną
vergą. Tai įsakymas jums, juk Allah mato viską, ką jūs darote.

4.

O jeigu jūs nerandate vergo, tuomet, prieš paliesdami savo žmonas (turima
omenyje lytiniai santykiai)
,
jus privalote pasninkauti du mėnesius iš eilės. O jeigu ir to
negalite padaryti, tuomet pamaitinkite šešiasdešimt vargšų. Visa tai
jums dėl to, kad jūs tikėtumėte Allah ir Jo Pranašu. Tokia yra Allah
valia, o netikinčiųjų laukia žiauri bausmė.

5.

Iš tiesų, tie, kurie priešiški Allah ir Jo Pranašui, bus pražudyti
taip, kaip buvo pražudyti ir jų pirmtakai. Juk Mes jiems pasiuntėme
aiškius(ženklus),
o netikintiesiems paruošėme žeminančią bausmę.

6.

Tą dieną, kai Allah prikels visus ir pateiks jiems tai, ką jie yra
padarę (žemėje).
Allah suskaičiavo visus jų poelgius, kai tuo tarpu jie patys viską
pamiršo. Juk Jis yra Liudininkas visko, kas egzistuoja.

7.

Nejaugi tu nežinai, jog Allah mato viską, kas yra Danguje ir kas yra
ant Žemės? Nėra nė vieno slapto trijų žmonių pokalbio, kur Allah
nebūtų ketvirtas, ar penkių, kur Jis yra šeštas. Nesvarbu, ar jūsų
daugiau, ar mažiau, Allah visuomet tarpe jūsų, kur jūs bebūtumėt.
Prisikėlimo Dieną Jis pasakys, ka jūs darėte. Juk Allah mato viską.

8.

Nejaugi tu nematei tų, kuriems buvo uždrausti pokalbiai slapta,
tačiau vis tik jie grįžta prie to, kas jiems buvo uždrausta. Jie
šnabždasi slapta nuodėmėje, šitaip viešai rodydami savo nepkalūsnumą
Pranašui, tačiau kai jie ateina pas Tave, sveikina Tave taip, kaip
nė pats Allah Tavęs nėra sveikinęs, o mintyse sau mąsto: „Kodėl gi
Allah mūsų nenubaudžia už tai, ką mes darome?“ Pragaro pakaks jiems
degti ugnyje. Ir iš tiesų, kokia baisi ši vieta netikintiesiems.

9.

O jūs, kurie tikite! Kai
jūs kalbatės slapčia, nekalbėkite apie nuodėmingus dalykus ir apie
nepaklūsnumą Pranašui. Verčiau (slapta kalbėdami) išlikite dorybėje
gerus ir bijokitės Allah, nes Jį jus būsite pakviesti.

10.

Slaptos kalbos yra Šėtono išdava, kad (jų
rezultate) priversti liūdėti tuos, kurie yra tikintys. Tačiau
jis (niekuomet) nepakenks be Allah leidimo. Lai tikintieji pasitiki
tik Allah.

11.

O jūs, kurie tikite! Kai per susirinkimus jūsų prašo: „Nesigrūskite,
padarykite vietos ir (kitiems)“,
tai jūs padarykite ir Viešpats padarys 
(suteiks
garbingą) 
vietą
jums 
(danguje).
Ir kuoemt jums sakoma: „Atsistokite“, tuomet atsistokite. Allah
išaukštins tuos, kurie tiki ir tuos, kuriems duotos Žinios. Juk
Allah žino, kaip jūs elgiatės.

12.

O jūs, kurie tikite! Prieš ateidami pas Pranašą slaptam (asmeniniam) pokalbiui,
išleiskite šiek tiek iš savo turto labdarai. Tai yra daug geriau ir
švariau jums 
(jūsų
mintims)
.
Tačiau, jeigu jūs nerandate nieko 
(tinkamo
išmaldai duoti)
,
tai žinokite, jog Allah yra Atleidžiantis ir Gailestingas.

13.

O gal jūs bijotės prieš šį pokalbį duoti išmaldą? Tuomet Allah jums
atleido, tačiau pasistenkite melstis tam skirtu laiku, aukokite tai,
ką jums privalu aukoti (Zakat),
garbinkite Allah ir pakluskite Jo Pranašui. Juk Allah mato viską, ką
jūs darote.

14.

Argi tu (O,
Muhamedai)
 nematei
tų 
(veidmainių),
kurie susidraugavo su tais, kurie yra užsitraukę 
(ant
savęs)
 Allah
rūstybę 
(t.y.
žydų)
?
Jie nepriklauso nei jums 
(musulmonams),
nei jiems 
(judėjams),
ir melagingai prisiekinėja, nors puikiai žino, ką daro.

15.

Allah paruošė jiems griežtą bausmę. Iš tiesų, jų poelgiai yra
niekšiški.

16.

Savo (melagingomis) priesaikomis
jie prisidengia tarsi skydu, šitaip išvesdami 
(klaidindami) žmones
iš tiesaus kelio. Jiems paruošta žeminanti bausmė.

17.

Nei jų turtai (finansinė
padėtis)
,
nei jų vaikai neišgelbės jų nuo Allah 
(pykčio).
Jie yra Pragaro gyventojai ir jiems ten likti amžinai.

18.

Tą dieną, kuomet Allah prikels juos visus (atsiskaityti
už savo darbus)
,
jie prisiekinės Jam lygiai taip, kaip jie prisiekinėjo ir jums 
(musulmonai)manydami,
kad tai juos išgelbės. Iš tiesų, jie yar melagiai.

19.

Jų širdis Šėtonas atitolino, priversdamas pamiršti Viešpatį. Jie –
Šėtono bendražygiai. Ir iš tiesų, tai Šėtonas ir jo kompanija yra
pralaimėjusieji.

20.

Tie, kurie nepaklūsta Allah ir Jo Pranašui, bus labiausiai
smerkiamujų tarpe.

21.

Viešpats pareiškė: „Iš tiesų, tai Aš ir Mano pranašai, kurie bus
laimėjusiųjų tarpe. Juk iš tiesų Allah yra Galingas ir Visagalis.

22.

Tarpe tų, kurie tiki Allah ir Teismo Diena, tu (O,
Muhamedai)
 nerasi
tokių, kurie draugauja 
(myli) su
tais, kurie nepaklūsta Allah ir Jo Pranašui, netgi jei tai būtų jų
tėvai, sūnūs, broliai ar kiti giminaičiai. Allah dovanojo jų širdims
tikėjimą ir sustiprino juos dalimi Savo sielos. Ir Allah įves juos į
sodus, kur upės teka, ir pasiliks jie ten amžinai. Allah patenkitas
jais ir jie patenkinti Juo. Jie yra Allah pasekėjai. Iš tiesų, tai
Allah pasekėjai, kas bus laimingųjų tarpe.