57. Al-Hadid

1.

Viskas, kas yra danguje ir ant žemės garbina Allah. Juk Jis yra
Galingiausias, Išmintingiausias.

2.

Jo yra Dangaus ir Žemės karalystė. Tik jis suteikia gyvybę, ir tik
Jis ją pasiima. Jam yra viskas įmanoma.

3.

Jis yra Pirmas (nieko
nebuvo rpieš Jį)
 ir
Jis yra Pabaiga 
(nieko
nebus po Jo)
,
Jis yra Aukščiausiasis 
(nieko
nra aukščiau Jo)
 ir
Artimiausiasis
(nieko
nėra arčiau už Jį)
.
Ir Jis yra Viską Žinantis.

4.

Jis yra tas, kuris sukūrė dangų ir žemę per šešias dienas, o poto
atsisėdo į savo Didijį Sostą. Jis mato kas įeina į žemę ir kas
išeina iš jos, kas nusileidžia iš dangaus ir kas pakyla į jį. Jis
visuomet su Jumis, kur jūs bebūtumėt. Ir Allah mato viską, ką jūs
darote.

5.

Jo yra Dangaus ir Žemės karalystė. Ir pas Allah sugrįžta viskas (Jo
sprendimui)
.

6.

Jis naktį pakeičia į dieną, o dieną pakeičia į naktį. Jis puikiai
žino tai, ką jūs slepiate savo širdyse.

7.

Tikėkite Allah ir Jo Pranašu (Muhamedu),
ir leiskite iš to, ką Jis jums patikėjo 
(davė).
leiskite/išlaidaukite 
(vardan
Allah)
,
tai kas jums duota palikimui 
(Jo).
Ir tiems iš jūsų, kurie tiki ir leidžia 
(pinigus) Dievo
labui paruoštas didžiulis atlygis.

8.

Kodėl jūs nenorite tikėti į Allah, kai Pranašas kviečia jus įtikėti
jūsų Viešpačiu. Allah iš tiesų jums yra įsipareigojęs, jeigu jūs
tikrai tikite.

9.

Jis yra Tas, kuris savo vergui (Muhamedui) siunčia
aiškius įsakymus 
(ajatus),
kad išvestų jus iš tamsos į šviesą. Iš tiesų, juk Allah jums yra
Maloningas, Gailestingas.

10.

Ir kas gi sulaiko jus nuo savo turtų švaistymo vardan Allah? Juk Jam
vienam priklauso visas Dangaus ir Žemės palikimas. Nelygūs tarp jūsų
yra tie, kurie išlaidavo ir kovėsi (vardan
Allah)
 iki
(Mekos) užkariavimo (negu
tie, kurie kovėsi ir išlaidavo vėliau)
.
Pirmieji yra visu laipteliu aukščiau už pastaruosius. Tačiau visiems
Allah pažadėjo tinkamą atpildą. Juk Allah žino viską, ką jūs darote.

11.

Kuris iš jūsų paskolins Allah gerą sumą? Juk Viešpats ją gražins
jums keleriopai didesnę, ir priedo duos didelį atlygį (Rojuje).

12.

Tą dieną tu (O,
Muhamedai)
 pamatysi
bėgant tikinčiuosius vyrus bei moteris, o iš jų priekio bei dešinių
rankų liesis šviesa. Tą dieną jiems bus pranešta gera žinia. Ju
lauks sodai su tekančiomis upėmis ir jie gyvens ten per amžius. Iš
tiesų, tai didelė sėkmė!

13.

Tą dieną veidmainiai (vyrai
ir moterys)
 sakys
tikintiesiems: “Palaukite mūsų, mes norime pasiskolinti iš jūsų
truputį šviesos.” Tačiau jiems bus atsakyta: “Keliaukite ten, iš kur
atėjote, ir 
(iš
ten)
 imkite
ugnį.” Ir jie bus atskirti tvora su vartais. Dievo malone užsipildys
viskas, kas viduje, o už jos ribų liks tik 
(Dievo) rūstybė
ir bausmė.

14.

Veidmainiai pradės klausinėti tikinčiųjų: “Argi mes nebuvome kartu
su jumis?” Tikintieji jiems atsakys: “Taip, jūs buvote su mumis,
tačiau pasidavėte savo pagundoms, patys save sužlugdėte, nes
abejojote (tikėjimu) ir
nusileidote savo norams, kol galiausiai išsipildė Allah valia.
Taigi, pagrindinis gundytojas, Šėtonas, Apgavo jus ir nuviliojo nuo
Allah.“

15.

Šią dieną nei iš jūsų (veidmainiai),
nei iš tų, kurie netikėjo Allah vienumu 
(Islamiškuoju
monoteizmu)
,
nebus imamam jokia išpirka 
(kaip
išsigelbėjimas nuo Pragaro kančių)
.
Jums skirta vieta yra Ugnis. Tai jums tinkama vieta ir iš tikrųjų,
kokia ji yra baisi.

16.

Argi neatėjo laikas, kuomet visų tikinčiųjų (Islamišku
monoteizmu)
 širdys
būtų atvertos 
(šiuo
Koranu)
 ir
Apreikštąja Tiesa, idant jie netaptų kaip tie, kuriems buvo prieš
tai pasiųsta Viešpaties tiesa 
(žydai
ir krikščionys)
,
ir kurių širdis per ilgus metus didis pasididžiavimas valdė, ir
kuris daugumą jų pavertė nuodėmingais.

17.

Lai būna jums aišku, kad tik Allah gali atgaivinti žemę po didžiulės
sausros. Mes anksčiau jau pasiuntėme jums aiškius ženklus, jeigu tik
jūs juos suprantat.

18.

Iš tiesų, tiems vyrams ir moterims, kurie duoda Zakat (išmaldą),
ir tiems, kurie suteikė Allah didelę paskolą, grąžinta bus
šimteriopai, ir jų laukia jiems paruoštas didžiulis atlygis 
(t.y.
Rojus).

19.

Ir tiems, kurie tiki Allah ir Jo pranašais, kurie yra Siddiqun (t.y.
tie, kurie sako tiesą ir liudija prieš netikinčius vardan Allah)
,
bei žuvusieji kovoje dėl Allah, jiems yra paruoštas atlygis ir
šviesa 
(Prisikėlimo
Dieną)
.
O tiems, kurie netikėjo 
(Islamiškuoju
monoteizmu)
 ir
atstumė Mūsų ayatus, jie bus pragaro gyventojai.

20.

Žinokite, jog gyvenimas šiame pasaulyje tėra paremtas tik žaidimais
ir linksmybėmis, pasilinksminimais, pagyromis ir lenktyniavimu tame,
kuris daugiau sukaups turtų, ar turės daugiau vaikų. Visa tai panašu
į žaliuojančią gamtą po lietaus. Tačiau laikui einant (kuomet
nėra lietaus)
,
jūs matote kaip augalai vysta, gelsta ir virsta į šiaudus. Tačiau po
mirties netikinčiųjų laukia žiauri baismė, o tikinčiųjų – atpildas
už jų darbus. Juk gyvenimas šiame pasaulyje tik apgaulingas
malonumas.

21.

Geriau varžykitės vieni su kitais dėl Allah malonės ir amžino
gyvenimo Rojuje, kuris yra toks platus, kaip Žemė ir Dangus kartu
sudėjus, ir tai vieta tiems, kurie tikėjo Allah ir Jo pranašais. Tai
yra Allah atpildas tiems, kuriais Jis yra patenkintas. Juk Allah yra
didelio turto savininkas.

22.

Šioje žemėje bei jūsų sieloms neatsitinka nieko, kas nebūtų
užrašyta Al-Lauh
Al-Mahfuz
 (Įstatymų
Knygoje)
 prieš
Mums tai įgyvendinant. Iš tiesų, tai yra labai lengva Allah.

23.

Tai yra todėl, kad jūs per daug nesielvartautumėte dėl to, kas
negero jus ištinka, ir per daug nesidžiaugtumėte tuo, kas gero jums
nutinka. Juk Allah nemėgsta išdidžių pagyrūnų.

24.

Allah nereikia labdaros iš tų, kurie yra šykštūs ir vadovaujasi tik
šykštumu. Jeigu kas nors iš jūsų nusisuka nuo Tiesos (Islamiško
monoteizmo)
,
Allah vis tiek išlieka Turtingas, vertas garbinimo.

25.

Iš tiesų, Mes siuntėme jums pranašus su aiškiais ženklais, davėme
jiems Raštus, kuriuose buvo nurodytas (gėrio
ir blogio) 
balansas.,
kad žmonija galėtų gyventi teisingai. Ir Mes davėme jums geležį,
kuri teikia didelę naudą jums tiek kare, tiek kituose reikaluose. Ir
Allah gali lengvai patikrinti, kuris iš jūsų padės Jam bei Jo
pranašams tame, kas yra nematoma. Iš tiesų, Allah yra Stirpiausias,
Galingiausias.

26.

Ir iš tiesų, Mes jums pasiuntėme Nojų ir Abraomą, jų palikuonis
padarėme pranašais bei davėme jiems Raštą. Tarpe jų yra tie, kurie
eina teisingu keliu, tačiau daugelis iš jų liko klystkelyje.

27.

Tuomet, po jų, Mes pasiuntėme (kitus) pranašus:
Jėzų, Maryam 
(Marijos) sūnų,
ir Jam Mes davėme Raštą 
(Evangeliją),
o širdyse tų, kurie pasekė paskui Jį, Mes įdėjome gailestį ir
švelnumą. Tačiau vienuolio gyvenimą jie juk patys susigalvojo, Mes
jiems to neliepėme. Jie tai sugalvojo tam, kad tik pamaloninti
Allah, tačiau jie to tinkamai nesilaikė. Taigi, tiems, kurie tarpe
jų tikrai nuoširdžiai tikėjo, Mes davėme tinkamą atlygį, tačiau
dauguma iš jų yra tikri maištininkai 
(t.y.
nusigręžę nuo Tiesos)
.

28.

O jūs, kurie tikite (Moze,
pvz.: žydai ar Jėzumi, pvz.: krikščionys)
!
Bijokitės Allah ir tikėkite Jo Pranašu 
(Muhamedu).
Jis jums žada dvigubai Dievo malonės. Jis parodys jums šviesą,
kurios pagalba eisite tiesiu keliu ir jums bus atleista. Juk Allah
yra Visuomet Atleidžiantis, Gailestingiausias.

29.

Tegu Rašto žmonės (žydai
ir krikščionys)
 žino,
jog jie neturi jokios galios prieš Allah Gailestį. Jo Gailestis yra
tik Jo rankoje, ir Jis duoda jį tam, kam nori. Juk Allah yra didelių
turtų savininkas.