54. Al-Kamar

1.

Prisiartino Teismo valanda ir mėnuo (mėnulis) suskilo,

2.

Bet jeigu jie (t.y.
netikintieji)
,
pamato 
(Dievo
padarytą)
 stebuklą (ženklus),
jie nusisuka sakydami: „Tai tik laikina magija“.

3.

Jie vadina (tai) melu
ir toliau seka savo žemais troškimais, tačiau viskam yra paskirtas
laikas.

4.

Jiems jau buvo kartą siųsta (Dieviškoji) Žinia,
perspėjanti apie tai, kas bloga,

5.

Ir pilna Išminties, tačiau tai nedavė jokios naudos,

6.

Tad nusisuk nuo jų (o,
Muhamedai)
.
Tą dieną, kai šauklys pašauks juos baisiam dalykui,

7.

Nudelbę žemyn akis, jie kelsis iš kapų, tarsi paleistas skėrių
būrys,

8.

Ir skubės pas Kviečiantįjį. Netikintieji sakys: “Tai siaubinga
diena”.

9.

Dar iki jų (t.y.
Mekos daugiadievių)
 Nojaus
tauta netikėjo pranašais ir atmetė Mūsų vergą 
(t.y.
Nojų)
,
sakydami: „Jis apsėstasis“, ir Jis buvo
(nuolat) peikiamas
ir atstumtas.

10.

Tuomet Jis (Nojus) kreipėsi
į savo Viešpatį, sakydamas: “Mane nugalėjo, padėk man.”

11.

Taigi, Mes atvėrėme dangaus vartus, su besiliejančiu vandeniu

12.

Ir praskyrėme žemę, išliedami iš jos šaltinius. Tuomet (dangaus
ir Žemės) 
vandenys
susimaišė, idant įvyktų tai, kas buvo (iš anksto) nulemta.

13.

Ir Mes plukdėme Jį (Nojų) tame,
kas buvo padaryta iš lentų ir vinių 
(t.y.
laive)

14.

Prieš Savo akis (Mūsų
priežiūroje)
.
Toks buvo atpildas 
(atlygis) tam,
kuris buvo atstumtas.

15.

Tai yra ženklas (būsimoms
kartoms)
.
Tačiau kur gi yra tie, kas iš to pasimokys?

16.

Kokia rūsti buvo Mano bausmė ir perspėjimas (žmonijai)!

17.

Ir Mes padarėme Koraną lengvai suprantamą ir lengvai įsimenamą,
galbūt bent dabar jie susimąstys (apie
Dievą)
.

18.

Ado (žmonės,
tauta) taipogi atmetė Tiesą (jiems siųstą Pranašą Hud). Kokia rūsti
buvo Mano bausmė ir perspėjimas (žmonijai)!

19.

Tą pranašingą dieną Mes pasiuntėme jiems staugiančią (dundančią) audrą,

20.

Kuri nešė nuo žemės žmones, tarsi išvirtusius palmių kelmus.

21.

Kokia rūsti buvo Mano bausmė ir perspėjimas (žmonijai)!

22.

Ir Mes padarėme Koraną lengvai suprantamą ir lengvai įsimenamą,
galbūt bent dabar jie susimąstys (apie
Dievą)
.

23.

Tamudo (tauta) atmetė
Tiesą.

24.

Jie sakė: „Argi mes turėtume sekti paprastą mirtingąjį, kuris yra iš
mūsų tarpo? Tai būtų kvaila ir neteisinga.

25.

Nejaugi mums buvo siųstas priminimas? Jis yra (niekas
kitas kaip)
 tikrų
tikriausias melagis“.

26.

Rytoj jie sužinos, kas iš tiesų yra melagis.

27.

Mes pasiųsime jiems kupranugario patelę kaip išbandymą, o tu juos
stebėk ir išlik kantrus.

28.

Ir pasakyk jiems, jog pasidalintų vandenį po lygiai tarpe savęs, ir
gertų jį kiekvienas iš eilės.

29.

Tuomet jie pasikvietė savo bičiulį, ir šis ją (kupranugarę) papjovė. (pažodžiui:
perpjovė jai pakinklinę sausgyslę, ko pasekoje ji mirė)
.

30.

Kokia rūsti buvo Mano bausmė ir perspėjimas (žmonijai)!

31.

Mes pasiuntėme (paleidome) ant
jų 
(vientisą) šauksmą
ir jie pavirto į stagarus, tinkančius tvorai tverti.

32.

Ir Mes padarėme Koraną lengvai suprantamą ir lengvai įsimenamą,
galbūt bent dabar jie susimąstys (apie
Dievą)
.

33.

Loto tauta atmetė Tiesą.

34.

Ir iš tiesų, Mes pasiunteme ant jų audrą, nešančią akmenis, (išskyrus
Loto šeimą)
.
Aušrai auštant Mes juos išgelbėjome

35.

Savo Malone. Taip Mes atlyginame tiems, kurie yra Mums dėkingi.

36.

Ir nors jis (Lotas) perspėjo
juos apie Mūsų bausmę, vis tik jie tuo suabejojo.

37.

Ir iš tiesų, jie bandė nukreipti jo (Loto) svečius
prieš jį patį, tačiau mes juos 
(niekadėjus) apakinome.
„Tad paragaukite dabar Mūsų bausmės ir perspėjimo“.

38.

O ankstų rytą užklupo juos (jiems
paruošta) 
bausmė.

39.

„Tad paragaukite dabar Mūsų bausmės ir perspėjimo“.

40.

Ir Mes padarėme Koraną lengvai suprantamą ir lengvai įsimenamą,
galbūt bent dabar jie susimąstys (apie
Dievą)
.

41.

Perspėjimas buvo siųstas ir Faraono tautai,

42.

Tačiau jie (visus) Mūsų
ženklus laikė melu, todėl Mes paskyrėme jiems didžią bausmę, kokią
tik gali paskirti Visagalis.

43.

O, jūs, (Kuraiši
genties) 
netikintieji,
kuo gi jūs esate geresni už buvusių tautų netikinčiuosius? O gal
galvojate, jog šie raštai 
(t.y.
paskutinė Dievo siųsta žinia) 
jus
apsaugos?

44.

O galbūt jie sako: „Argi mes susimokę vieni kitiems padėti?“

45.

Tačiau greitai visa ši draugija ims bėgti, atsukę savo nugaras.

46.

Ne! (Teismo) Valanda
yra jiems paskirtas laikas 
(kaip
atlygis už jų darbus)
.
Kokia nuožmi ir rūsti yra ši valanda!

47.

Iš tiesų, juk nusidėjėliai yra paklydę ir kvailai elgiasi.

48.

Tą diena, kuomet jie bus veidais žemyn tempiami į Ugnį (Pragarą)(jiems
girdės)
:
“Paragaukite dabar Pragaro kančių”.

49.

Iš tiesų, viską Mes sukūrėme dėsningai,

50.

Vienu įsakymu, tarsi akies mirksniu.

51.

Ir Mes pražudėme daug tokių, kaip jūs. Tačiau kur gi yra tie, kas iš
to pasimokys?

52.

Viskas, ką jie darė, yra Knygoje,

53.

ir viskas yra užrašyta, ar tai bebūtų menka, ar didu.

54.

Juk iš tiesų, dievobaimingieji rasis soduose su upėmis

55.

Tiesos sostuose, prieš patį Valdovą.