52. At-Tur

1.

Prisiekiu kalnu (ant kurio vyko apreiškimas)

2.

ir įstatymu, įrašytu

3.

neišvyniotame rankraštyje,

4.

dažnai lankoma šventove (Al- Bait-ul-Ma’mur - namas esantis virš
Kaabos Rojuje, kuris dažnai lankomas

angelų),

5.

ir aukštai iškeltu skliautu (dangumi, Rojumi)

6.

ir banguojančiu vandenynu -

7.

jūsų Viešpaties nuosprendis tikrai išsipildys.

8.

Nėra nei vieno, kuris jo išvengtų.

9.

Dieną, kai dangus drebės keldamas siaubą

10.

ir kalnai pajudės (išnyks)

11.

sielvartauk tą dieną dėl tų, kurie atmetė Tiesą

12.

ir kurie žaidė tuštybe (rūpinosi žemiškais reikalais).

13.

Tą dieną jie bus įstumti į pragaro ugnį.

14.

‘’Štai ta ugnis, kurią jūs neigėt!

15.

Ar tai burtai, ar jūs (vis dar) nematot?

16.

Kęskite ją: ar kantriai, ar ne – dabar jau nesvarbu. Jūs tik gaunate
atpildą už tai, ką darėte.“

17.

Tesingieji (pamaldieji) bus soduose (Rojuje) ir palaimoj,

18.

Besimėgaudami tuo, ką jiems suteikė Viešpats, ir jų Viešpats
išgelbės juos nuo pragaro bausmės.

19.

(Jiems bus pasakyta): “Valgykite ir gerkite su džiaugsmu, nes tai
atpildas už tai, ką darėte.”

20.

Jie sėdės atsilošę (patogiai) sostuose, sustatytuose eilėmis ir
Mes duosime jiems į poras (doras, skaisčias)

 mergeles
didelėmis bei žvilgančiomis akimis.

21.

Tuos, kurie tikėjo, ir jų šeimas, kurios sekė juos tikėjime,
sujungsime kartu. Ir Mes nesumažinsime jiems

atpildo už jų (gerus) darbus. Kiekvienas žmogus yra vertas to,
ką pats uždirbo.

22.

Ir Mes juos aprūpinsime juos vaisiais ir mėsa, bei viskuo, ko jie
trokš.

23.

Iš rankų į rankas jie siųs (meilės) taurę, nesuterštą purvu
(melagyste, tuščiom tarpusavio kalbom), švarią nuo

nuodėmės.

24.

Jiems patarnaus gražūs, tarsi gerai saugomi perlai, jauni vaikinai
(ištikimi tarnai).

25.

Jie lenksis prie jūsų, maloniai klausinėdami

26.

Ir sakydami: “Prieš tai mes baiminomės dėl savo žmonių (šeimų),

27.

Tačiau Allah mums buvo Gailestingas ir išgelbėjo mus nuo deginančio
vėjo (Pragaro ugnies).

28.

Iš tiesų, nuo seno mes šaukėmės tik Jo (vienintelio). Iš tiesų, Jis
– Dosnus, Gailestingas.”

29.

Taigi (Muhamedai) – primink (žmonijai apie Islamiškąjį
monoteizmą). Su Dievo palaima – tu neesi nei žynys,

nei
beprotis  (kaip teigia netikintieji).

30.

Arba jie teigia: “Jis (Muhamedas)– poetas, su laiku prisišauksiąs
nelaimę!”

31.

Sakyk (O, Muhamedai): “Laukite (ir būkite pasiruošę)! Aš lauksiu
kartu su jumis”.

32.

Ar tai jų protas liepė jiems šitaip elgtis (t.y. šmeižti pranašą
Muhamedą), ar jie iš tų, kurie peržengia visas

ribas?

33.

Arba jie sako: “Jis (Muhamedas) tai (Koraną) prasimanė!” Ne! Jie iš
tiesų netiki!

34.

Leisk jiems tuomet sukurti tekstą, tolygų šiam (Koranui), jeigu tai,
ką jie sako, yra tiesa.

35.

Argi jie nebuvo sukurti iš nieko? O gal patys manosi esą kūrėjai?

36.

Gal būt tai jie sukūrė dangų ir žemę? Ne, iš tiesų jie neturi tvirto
tikėjimo.

37.

O gal jie saugo tavo Viešpaties turtus, ar turi galią visa valdyti
(visatą, jos pradžią ir pabaigą)?

38.

O gal jie turi laiptus (siekiančius dangų), kad galėtų klausytis
(angelų kalbų)? Tuomet leisk tam, kuris

viso to klauso,  pateikti įrodymą.

39.

O gal Jis (Dievas) turi tik dukteris, o jūs turit tik sūnus?

40.

O gal tu (Muhamedai) prašai iš jų mokesčio už skleidžiamą
(Islamiškojo monoteizmo) žinią, ir šitaip įvarai

juos
į skolą?

41.

O gal jiems priklauso tai, kas nematoma, nežinoma žmogui, ir jie tai
užrašo?

42.

O gal jie iš tikrųjų organizuoja klastą (prieš tave)? Be tie, kurie
neigia Allah, patys pakliuvę į klastą.

43.

O gal jie turi dievą, kitą nei Allah? Allah yra aukščiau to, ką jie
Jam priskiria (kaip partnerius, ar tolygius Jam)!

44.

Jeigu tik jie pamatytų dangaus skliauto gabalus, krentančius
žemyn, jie sakytų “tai tik debesys, susirinkę

į
krūvą”!

45.

Taigi, palik juos, iki tol, kol jie sulauks savo Dienos, kuri
užklups juos netikėtai, pakirsdama kojas.

46.

Dienos, kai jų klastotės (slaptos ar atviros) jų nebegelbės, ir
niekas jiems nebepadės.

47.

Ir iš tiesų – tų, kas daro blogą, laukia dar kita bausmė (dar šiame
gyvenime), tačiau dauguma jų to nesuvokia.

48.

Lauk kantriai (Muhamedai) tavo Viešpaties nuosprendžio, tu esi
visada Mūsų matomas, ir garbink

Viešpatį pakilęs iš miego.

49.

Ir garbink Jį naktį, ir nykstant žvaigždėms (auštant).