4. An-Nisa

1.

O žmonės! Bijokitės jūsų Viešpaties! Kuris jus sukūrė iš vienos sielos,
ir iš jos sukūrė jai porą. Ir iš jų abiejų apgyvendino(aplink pasaulį)
daug vyrų bei moterų. Bijokitės Allah,kurio vardu prašote viens kito,ir
bijokitės nutraukti giminystės ryšius (gerbkite šeimą). Ištiesų juk
Allah stebi jus.

2.

Atiduokite našlaičiams jų turtą (tai kas jiems priklauso) ir
nekeiskite gėrio į blogį. Nemaišykite jų turto kartu su savuoju.
Ištiesų tai didžiulė nuodėmė.

3.

Jeigu jūs bijotės,kad  su našlaičiais jūs nebūsite sąžiningi
(teisingi), tad veskite kitas moteris, kurios patinka jums:  vesti
galite ir dvi, ir tris, ir keturias. Jeigu jūs bijotės, kad nebūsite
vienodai sąžiningas su visomis, tuomet džiaukitės viena,arba ta kuri
patikimiausia (vergė). tai geriausia išeitis išvengti nesąžiningumo.

4.

Dovanokite savo  moterims vestuvių dovanas (nuoširdžiai). O jeigu
jos savo noru  atsisakys ko nors iš  dovanos, tuomet galite naudotis
ja savo norams (poreikiams)

5.

Neatiduokite turto neprotaujantiems(nevispročiams) našlaičiams,kurį
Allah paskyrė jums kaip pagalbą jiems. Pamaitiknkite juos iš jų
(sąskaitos) aprenkite. ir tarkite gerus žodžius jiems. (Elkitės
gerai)

6.

Išandykite (patikrinkite) juos(našlaičius), (kuriuos jūs prižiūrite)
iki, tol kol sulauks brandos amžiaus(nepradės protingai mąstyti).
Tuomet  atiduokite jiems priklausantį turtą,o ne gobšaukite ir
išlaidaukite niekams, bijodamiesi,kad jie sulaukę pilnametystės
atsisakys jūsų (globos teisių). Kuris iš globėjų yra turtingas, lai
susilaiko (nuo išlaidavimo našlaiciu turtu); kurie vargšai, lai
maitinasi iš jo,priklausomai nuo jų teisių. Kuomet jus įteikiate
jiems jų turtą, lai dalyvauja liudininkai iš jų pačių pusės. Ir tik
Allah’ui yra matomas teisingas skaičiavimas.

7.

Vyrams priklauso dalis to, ką jiems (palikimu) paliko tėvai ar
giminaičiai.Ir moterims priklauso dalis to, ką joms (palikimu)
paliko tėvai ar giminaičiai:ar tai  būtų daug ar tai būtų mažai,
toks jau yra (įstatymas).

8.

Jeigu dalinant palikimą dalyvauja giminaičiai, našlaičiai ar
vargšai, tuomet apdalinkite ir juos (kažkiek dalimi) ir pasakykite
jiems gera žodį.

9.

Lai pasisaugo tie, kurie jaudinasi dėl savo silpnų (neigalių)
palikuonių (nes su jais t.y ju vaikais,gali būti pasielgta
nesąžiningai), jeigu jiems reiktų palikti juos po savęs.Lai jie
bijosi Allah, ir kalba teisingai.

10.

Ištiesų, tie kurie nesąžiningai sunaudoja (suryja) našlaičių turtą,
patys savo pilvus užpildo ugnimi ir degs jie pragaro ugnyje.

11.

Allah jums įsako perduoti  savo vaikams palikimą taip: sūnui
priklauso dalis, lygi dviejų dukterų daliai. Jeigu visi  likę vaikai
-moterys, tuomet joms priklauso dvi trečiosios to, kas joms palikta.
Jeigu yra tiktai viena dukra, tuomet jai priklauso pusė palikimo. O
mirusiojo tėvams,jeigu dar ir yra vaikas, kiekvienam priklauso viena
seštoji to,ką jis paliko. O jaigu mirusysis neturėjo kūdikio ir jam
perrašo tėvai, tuomet motinai priklauso viena trečioji turto.Jeigu
mirusysis turėjo brolių,tuomet motinai priklauso viena šeštoji po
viso  turto  išskaičiavimo ir visų skolų išmokų. Jūs nežinote kas
jums daugiau atneša naudos- ar tėvai ar sūnūs jūsų,ir Allah nustatė
įstatymus(palikimo). Juk Allah Žinantis, Išmintingas.

12.

Jums priklauso pusė to,ką paliko  jūsų žmonos,jeigu jos neturėjo
vaikų.Jeigu jos turėjo vaikų,tuomet jums priklauso ketvirtadalis
palikimo(Toks jau išskaiciavimas), po jų palikimo  išskaiciavimo
ir  apmokėjimo visų skolų.Jūsų našlėms priklauso ketvirtadalis to,ką
jūs palikote, jeigu jūs neturite vaikų. Jeigu jūs turėjote
vaikų,tuomet našlėms priklauso viena aštuntoji to,ką jūs palikote po
vis palikomo išskaičiavimo ir apmokėjimo visų skolų. Jeigu vyras ir
moteris neturi artimų įpėdinių,o ji arba jis turėjo brolį arba
seserį,tuomet kiekvienam iš jų priklauso viena šeštoji. O jeigu
brolių ar seserų daugiau nei du,tuomet visi turi pasidalinti po
lygią vieną trečiają turto dalį, po viso palikimo išskaičiavimo ir
skolų apmokėjimo, jeigu tik tai nepakenks(įpėdiniams). Toks jau
Allah’o sprendimas. Ištiesų juk Allah Visažinantis, Nuolankus.

13.

Tokie jau yra  Allah apribojimai(nurodymai).Tie kurie paklūsta
Allah’ui ir Jo pranašui.Jis įves juos į Rojų,kur upės teka.Pasiliks
jie tens amžinai.Ir tai-Didžiulis išsigelbėjimas.

14.

O tą kuris nepakūsta Allah’ui ir Jo pranašui, Jis įstums jį į
pragaro ugnį. Amžinai jis tenais pasiliks, ir paruošta jam žeminanti
bausmė.

15.

O prieš tas jūsų žmonas kurios nedorai elgiasi (neištikimos)
pakvieskite kaip liudytojus keturis iš jūsų. Jeigu jie liūdidami
patvirtins (neištikimybę), tuomet uždarykitežmonas namuose iki kol
mirtis ateis,arba iki kol Allah nenurodys kito kelio.

16.

O jeigu jūs abu pasielsgite nedorai(tapsite neištikimi). Tuomet
nubauskite abu. O jeigu jie pasigailės ir pasikeis, tuomet
atleiskite jiems.Istiesų juk Allah Atleidžiantis,Gailestingas.

17.

Istiesų Allah’o atleidimas tiems,kurie neteisingai pasielgę iškarto
gailisi. Tokiems atleidžia Allah-Visažinantis, Išmintingas.

18.

Bet atleidimo nėra tiems,kurie (visą gyvenimą) nedorai elgėsi, ir
tik atėjus mirčiai sako: ”O! aš  ištikrųjų  gailiuosi ”.Allah
neatleidžia tiems, kurie miršta būdami neteisingi! O jiems Mes
paruošėme kankinančią bausmę.

19.

O jūs kurie tikite, jums nėra leistina persekioti savo žmonų prieš
jų valią. Nedrauskite joms pasiimti dalies mahr(vestuvinės dovanos),
kurią jūs joms įteikėte susituokiant. (jeigu tik jos buvo
ištikimos). (gyvendami)Su savo žmonomis elkitės pagarbiai.Nors  jos
jums ir  yra nemielos,o gal tame kas  jums yra nemalonu, Allah
sudėjo daug gėrio.

20.

Jeigu jūs nusprendėte pakeisti žmoną ir jeigu jūs pirmai
padovanojote  mahr dovana, nors tai ir  būtų kintaras aukso,tuomet
neimkite iš jos nieko. Nejaugi jūs atimsite tai, elgdamiesi
neteisingai ir darydami didžiulę nuodėmę.

21.

Ir kaip jūs galite pasiimti dalį (mahr) ,jeigu jūs buvote suarteję
su jomis,ir jeigu žmonos gavo is jūsų tvirtą pažadą.

22.

Neimkite i žmonas tų,kurias buvo vedę jūsų tėvai,jeigu tik tai
neivyko anksčiau.Ištiesų juk tai niekšiškas,nepadorus ir
pasibjaurėtinas toks kelias.

23.

Jums uždrausta imti į žmonas,jūsų motinos, jūsų dukterys,jūsų
seserys, jūsų tetos iš tėvo pusės, jūsų tetos iš motinos
pusės,brolio dukterys,jūsų motinos maitinusios jus pienu,jūsų
(netikros) seserys, jūsų žmonų motinos,podukros-jūsų auklėtojos,su
motinomis kuriomis jūs suėjote (o jeigu nesuėjote su jų motinomis,
tuomet nenusidėsite imdami į žmonas jų podukras); uždraustos jums
taip pat jūsų sūnų žmonos,negalima vienu metu tekėti už dviejų
seserų, jeigu tik tai neįvyko anksčiau. Istikrųjų juk Allah
Gilestingas, Mielaširdingas.

24.

Taip pat (uždraustos) jums ištekėję moterys,nebent jos buvo paimtos
i nelaisvę,kaunantis vardan Allah.Visa tai jums nurodė(įsakė)
Allah.Ir leistina jums (išskyrus paminėtasias) savo noru
susirasti(nepaleistuvajant) sau skaisčia žmoną (vedyboms).O už tą
malonumą,kurį gaunate iš jų,dovanokite joms mahr(skyrybų atveju) .Ir
nebus jums nuodmės-jai draugiškai susitarsite dėl mahr (dalybų).

25.

O kas neišgali vesti tikinčios skaisčios moters, tuomet  tuoktitės
su tikinčiomis merginomis iš vergių tarpo. Allah žino geriausiai
,koks jūs esate tikintis.Visi jūs priklausote vienai žmonių
(žmonijos) grupei. Tad veskite verges atsiklausę jų saugotojų ir
dovanokite joms vertingą mahr. (ir lai jos būna) pilnavertės
(žmonos) o ne sugulovės (paleitsuvės) ar slaptos meilužės. Jeigu jos
paimtos jūsų  kaip žmonos ir taps jums neištikimos, tuomet jų bausmė
turi būti lygi pusę laisvos moters bausmei. Šis leidimas (vesti
vergę) yra leistinas tiems, kurie bijosi tapti neištikimais (neesant
žmonai). O jeigu jūs būsite kantrūs ir (nevestumėte vergės), tai
būtų geriau jums. Itiesų Allah yra viską Atleidžiantis,
Gailestingas.

26.

Allah nori paaiškinti (nurodyti)  jums (visus nurodymus).Nukreipti
jus i ankstesnių pranašų įstatymus (kelius) ir atleisti jums.Juk
Allah Visąžinis,Išmintingas.

27.

Allah nori atleisti jums.O visomis jėgomis atsidavusieji savo
aistroms bando išvesti jūs (iš tiesos kelio).

28.

Allah nori palengvinti jums gyvenimą (esant toli nuo namų). Juk
žmogus yra silpnas. (silpnavalis)

29.

O jūs, kurie tikite! Nesiekite viens kito turto neteisingu keliu, o
tik prekybos keliu ir abipusiu susitarimu. Ir nežudykite viens kito.
Juk Allah yra gailestingas jums.

30.

Mes įstumsime į pragaro ugnį tą,kuris savo priešiškumu ir
nesąžiningumu pasielgs taip (kaip buvo pasakyta). Juk Allah’ui tai
visai ne sunku.

31.

Jeigu jūs vengsite didžiųjų nuodėmių, kurios jums yra
uždraustos,tuomet Mes atleisime jums jūsų (mažąsias) nuodėmes ir
įvesime per palaiminimo vartus.

32.

Netrokškite to, betkokiu būdu,kuo Allah apdalino (turtu) vienus
žmones per kitus. Vyrams priklauso dalis to,ką jie užsitarnavo (savo
darbais), moterims taip pat duota dalis to, ką jos užsitarnavo.
Prašykite Allah (jums skirtos dalies) Jo malonės, juk Allah žino
apie viska kas egzistuoja.

33.

Kiekvieno žmogaus (likusiam po jo mirties) palikimui mes nustatėme
įpėdinius: tai tėvai, artimiausieji giminaičiai ir tie su kuriais
jūs sudarę priesaikas. Atiduokite jiems jų dali. Juk Allah
liūdytojas viskam kas egzistuoja.

34.

Vyrai-saugotojai (globėjai) savo žmonų. Kadangi Allah davė turtą
vieniems žmonems per kitus,ir todėl vyrai išlaidauja (išlaiko) savo
žmonas iš savo turto.Teisingos(sąžiningos) žmonos atsidavę savo
vyrams ir saugo garbę, kurią Allah yra įsakęs saugot.O tų žmonų,
kurių garbe nepasitikite, išpradžių įspėkite, o vėliau atsisakykite
šeimyniės lovos(lytinių santykių), galu gale suduokite. O jeigu jos
paklus jums,neskriauskite jų.Ištiesų Allah yra Išaukštintas, Didis.

35.

Jeigu jūs bijotės skyrybų tarp sutuoktinių, tuomet paskirkite po
sąžiningą atstovą iš jo ir jos šeimos. Jeigu jie abu nori
susitaikyti, juk ištiesų Allah Visažinis, Visamatantis.

36.

Lenkitės Allah ir nepriskirkite Jam  jokių partnerių. Darykite gera
tėvams, giminėms, našlaičiams, vargšams, kaimynams turintiems
giminystės ryšių ir nesusijusių su ja(gimine), bendrakeleiviams,
keliautojams, belaisviams (vergams). Juk Allah nemėgsta pasipūtėlių
ir pagyrūnų,

37.

šykštuolių, kurie patys gaili ir kitiems liepia šyšktėti ir slepia
tai ką Allah davė suteikdamas malonę. Mes juk paruošėme
netikintiesiems žeminančią bausmę.

38.

Jie išlaidauja savo turtais,tam kad pasirodytų  žmonėms ir netiki
Allah ir Paskutiniąja Teismo Diena.Jeigu šetonas jų draugas,tuomet
tai nekoks (blogas) draugas!

39.

Kodėl gi jie netiki Allah ir Teismo diena ir neišlaidauja  iš to
(geriems tikslams)  kuo apdalijo juos Allah?Juk Allah viską žino
apie juos.

40.

Ištiesų,juk Allah niekam ir niekuo nesąvivaliauja (nesukčiauja), o
jeigu kuris nors padarys gerą darbą, tai juk Jis atlygins už tai
dvigubai, atlygins didžiuliu atlygiu (apdovanojimu).

41.

Kas gi atsitiks (Teismo dieną), kuomet Mes kiekvienai (tikinčiujų)
miniai atvesime (pranašą) kaip liudytoją, o tave atvesime kaip
liudytoju priešais tuos, kurie nepakluso tau?

42.

Tą dieną kurie neitikėjo ir nepakluso pranašui,norės kad juos
prarytų žemė.Bet visviena jiems nepaslėpti nuo Allah to,kas
atsitiko.

43.

O jus, kurie tikite! Nesimelskite būdami neblaivūs, (ir laukite) iki
tol kol pradėsite suprasti tai ką kalbate.Nesimelskite būdami
nešvarūs (po lytinių santykių) tol kol nenusiprausite(tinkamai)
nebent esate kelyje. Jeigu jus sergate ar esate kelyje,ar kuris nors
naudojotės (tualetu) ar buvote suartėjęs su moterimi ir negalite
rasti vandens, tuomet apsiprauskite (atlikite apsiprausimą) švariu
smulkiu smėliu ir patrinkite(paberkite) juo savo veidus ir rankas
(iki alkūnių). Ištiesų juk Allah Nuolaidus, Atleidžiantis.

44.

Argi tu nepagalvojai(nepamąstei) (O Muhammad) apie tuos kuriems buvo
duota dalis Šv.Rašto?Kurie yra paklydime ir nori kad jūs (o
muslimai!) iškryptumėte iš tiesos kelio.

45.

Allah geriau žino jūsų priešus.Juk Allah yra jūsų Globėjas.Juk Allah
yra jums Padėjėjas.

46.

Tarp judėjų yra tokių,kurie perstato (Viešpaties) žodžius iš jiems
skirtos vietos ir sako: ”Mes girdėjome  ir nepaklusime! ”.arba”
klausyk to ko negali išgirsti” arba ”apsaugok mus”Jie iškraipo
žodžius savo burnomis (liežuviais) teršdami religiją.Tačiau Allah
prakeikė juos už jų netikėjimą ir jie netiki,išskyrus nedaugelį.

47.

O tie,kam buvo duotas Šv. Raštas! Įtikėkite tuo, ką mes pasiuntėme
kaip patvirtinimą (įrodymą) to,tai kas jau buvo pas jus, ir tol kol
mes nenutrynėme jūsų veidų ir nepasukome jų atgal, tol kol Mes
neprakeikėme jūsų, kaip prakeikėme tuos, kurie sulaužė (pažeidė)
šiaštadienį Neišvengiami įsakymai Allah. (Allah įsakymai
neabejotinai pildosi)

48.

Ištikrųjų,Allah neatleidžia tiems,kurie garbina kitus dievus nei
Jis,o visas kitas nuodėmes (išskyrus šitą) gali atleisti kam
panorėjęs.Tas kuris,Allah priskiria partnerius,daro didžiulę
nuodėmę.

49.

Argi  tu nepamąstei apie tuos,kurie šlovina (giria) patys save?O ne!
Allah šlovina(giria) kuriuos panorėjęs,ir nebus jie nuskriausti nei
per menkiausią  ant datules kauliuko esantį plaukelį.

50.

Pažiūrėk,kaip jie šmiežia Allah.Šito jau pakanka ,kad darytumėt
didelę nuodėmę!

51.

Argi tu nepamąstei apie tuos,kuriems buvo duota dalis Šv.Rašto?Jie
tiki Džibt’u ir Tagutu ir kalba apie netikinčiuosius,kad jie
teisingiasneme kelyje nei tie,kurie eina tiesos(teisingu) keliu.

52.

Būtent juos prakeikė Allah.O tas, kurį prakeikė Allah,neturi
užtarėjo (gynėjo)!

53.

O gal jie turi dalį galios(valdžios) Allah’o?O jeigu ir  taip
būtų,jie žmonėms neduotų ne plaukelio ant datulės kauliuko.

54.

O gal judėjai pavydi (arabams) dėl to,kuo Allah apdalijo juos
būdamas Dosnus.Juk anksčiau(prieš tai) Mes  Ibrahimo giminei
siuntėme Šv.Raštą ir išmintį o taipogi suteikėme didžiąją valdžia(
galią).

55.

Tarp Ibrahimo palikuonių buvo  kurie pripažino jį (Muhammad), ir
tokių kurie atstūmė jį. Ir nėra stipresnės (baisesnės) ugnies nei
pragaro.

56.

Ištiesų Mes sudeginsime ugnyje tuos, kurie neįtikėjo Mūsų ženklais.
Ir kuomet jų oda pavirs į pelenus, mes pakeisime ją kita, kad jie
pajaustų kančias (nesibaigiančias). Ištiesų Allah yra Visagalis,
Išmintingas.

57.

O tuos,kurie įtikėjo ir darė gerus darbus,Mes įvesime juos amžių
amžiams į Rojaus sodus,kuriuose upės teka.Rojuje jiems bus -dori
sutuoktiniai.Įvesime Mes į vėsų šešėlį.

58.

Ištiesų juk, Allah liepia sugrąžinti turtą sąvininkams, kuris jums
buvo patikėtas (saugoti) ir sąžiningai teisti, kai teisiate jūs
žmones. Kaip nuostabu tai, kad Allah jums praneša! Ištiesų Allah yra
Visamatantis, Visažinis.

59.

O tie, kurie tikite! Pakluskite Allah, pakluskite pranašui ir tiems
kurie turi valdžia tarp jūsų. Jeigu jums kas nors sunku,
nesuprantama, tuomet pasikliaukite (kreipkites) Allah ir pranašu,
jeigu tik jūs tikite Allah ir Teismo diena. Taip jums bus geresnė ir
prasmingesnė (pasekmė).

60.

Argi tu nepamąstei apie tuos,kurie tvirtina kad jie įtikėjo į tai
kas buvo siųsta tau ir prieš tave, bet į teismą nori kreiptis pas
Tagut’ą, nors jiems buvo liepta netikėti juo? Bet šėtonas nori, kad
jie atsidurtų didžiuliame paklydime.

61.

Kuomet (munafikams) yra sakoma: ”prašymu (sprendimo) kreipkitės į
tuos kuriuos jums siuntė Allah, ir į Pranašą, tu matai kaip jie
(veidmainiai) skubiai nusisuka nuo tavęs.

62.

O kaip jie elgiasi,kuomet juos užklumpa nelaimė už tai, ką padarė jų
pačių rankos? Tuomet jie eina  pas tave prisiekinėdami Allah vardu
ir (sako); ”mes norėjome tiktai gėrio ir taikos (susitaikymo)”.

63.

Allah žino kas jų širdyse.Tad perspėk juos ir (nusisuk) ir  pranešk
(sakyk) jiems įtikinančius žodžius.

64.

Mes pasiuntėme pranašus tik tam, kad jiems paklustų su Allah žinia
(įsakymu). Jeigu tik jie neteisingai pasielgę (tarpusavy), būtų
atėję pas tave ir paprašę atleidimo Allah, jeigu ir pranašas būtų
paprašęs atleidimo už juos, tuomet jie isitikintų kad Allah
yra  Atlaidus, Gailestingas.

65.

Na ne – priesiekiu tavo Viešpačiu! Jie neitikės,tol kol neišrinks
tavęs teisėju,viso to kas sukelia tarp jų (pačių)  nesutarimus,Ir
tuomet  jie neprieštaraus  sau (širdyse), tavo sprendimams ir paklus
jiems pilnai.

66.

Jeigu Mes būtume nurodę (įsakę) jiems:”Atiduokite savo
gyvenimus(sielas) (nužudykite patys save)”arba” palikite savo
namus” – tam paklustų tik nedaugelis iš jų. O jeigu jie darytų tai
(elgtųsi) kas jiems buvo liepta (įsakyta), tai būtų daug geriau
jiems patiems ir sustiprintų savo (tikėjima).

67.

Ir dovanotume Mes jiems didžiulį atlygį (apdovanojimą)

68.

ir įvestume į tiesos kelią.

69.

Tie kurie paklūsta Allah ir Jo pranašui, (rasis) bus kartu su
pranašais, teisingaisiais ( vyrais), žuvusiais kovoje dėl Allah,
geradariais, su  visais kuriuos pamalonino (pasieme į savo
malonę)Allah. Ir kokia tai nuostabi draugija.

70.

Ir visa tai Allah malonė.Ir tik Allah viską mato.

71.

O jūs,kurie tikite! Būkite atsargūs  kovodami, pulkite (atskiromis)
eilėmis arba visi kartu.

72.

Istiesų tarp jūsų bus toks,kuris stabdys jūsų puolimą,ir jei jūs
pralaimėsite,tuomet jis sakys:”Allah man suteikė malonę,nebūti
kartu su jais”.

73.

O jeigu jus aplankys sekmė ( apglėbs malonė Allah), tuomet jis
neabejotinai pasakys, lyg tarp jūsų nebūtų buve jokiu draugystės
ryšsių: ”Jeigu tik bučiau buvęs kartu su jais, būčiau užsitarnavčs
didžiulę sėkmę!” 

74.

Lai Allah kelyje kaunasi tie, kurie perkasi būsimajį gyvenimą
(parduodami) žemiskajį (savo gyvybę ). Tas kuris žus kaudamasis
vardan Allah ar laimės kovą, Mes dovanosime didžiulį atlygį.

75.

O kodėl gi jums nesikovus Allah kelyje dėl  silpnesnių vyrų, moterų
ir vaikų kurie sako: ”Viešpatie mūsų! Išvesk mus iš šio
miesto,kurio gyventojai tyronai.Paskirk nuo Savęs mums globėją ir
paskirk mums nuo Savęs padėjėją?”

76.

Tie kurie tiki,kaunasi Allah kelyje,o tie kurie netiki kaunasi
Taguto kelyje.Kovokite su šėtono draugužiais,ištiesų juk silpnos yra
šėtono pinklės.

77.

Argi tu nepamąstei apie tuos kuriems buvo pasakyta: ”Sulaikykite
rankas(nuo kovų), atlikite maldą,ir išmokėkite zakat”. Kuomet jiems
buvo liepta kautis, kaikurie iš jų- žmoniu bijojosi taip,kaip
bijomasi Allah,netgi  dar labiau. Jie pasakė: ”Viešpatie mūsų!
Kodėl tu įsakei mums kovoti? Jeigu tik mums būtum suteikęs dar vieną
atokvėpį (pertraukėlę) kažkuriam laikui !”Sakyk: ”Žemiškieji
malonumai nesitęsiantys amžinai (trumpi), o paskutinysis gyvenimas
(būsimasis) geriausias tiems kurie dievobaimingi. Jūs nebūsite
nuskriausti nė per datules kauliuko plaukelį.”

78.

Kur jūs bebūtumėte,mirtis jus užklups, net jeigu ir būtumėte
auksčiausiuose bokštuose besitęsiančiuose (iki pat dangaus). Jeigu
juos aplanko gėris jie sako: ”Tai nuo Allah”. Jeigu juos užklumpa
nelaimė,jie sako: ”Tai nuo tavęs” Sakyk: ”tai nuo Allah”. Kas gi
atsitiko su šiais žmonėmis, kodėl jie nesupranta, tai kas jiem yra
sakoma?

79.

Visa kas gera atsitinka tau,visa tai nuo Allah. O visa kas bloga
atsitinka tau, visa tai ateina nuo tavęs pačio. Ir Mes Savo pranašu
tave pasiuntėme žmonėms (tam, kad praneštum). Pakanka to, kad Allah
yra visa ko Liūdytojas.

80.

Kas pakluso pranašui,tas pakluso Allah.O jeigu kas nusisuks ir
išeis,juk mes tavęs nesiuntėme kaip sergėtojo.

81.

Jie sako: ”Mes paklūstame”. Kuomet jie palieka tave, kai kurie iš
jų naktimis mąsto visai apie kitką,nei tu sakei. Allah užrašo
viską,ką jie galvoja naktimis.Nusisuk tu nuo jų, ir pasitikėk Allah.
Pakanka, kad Allah yra Globėjas ir Saugotojas!

82.

Nejau jie nepamąsto apie Koran’ą.Jeigu jis būtų siųstas
ne  Allah,jie būtų suradę daug  Prieštaravimų (netikslumų).

83.

Kuomet iki jų ateina žinia apie saugumą  arba pavojų jie ,tuojau pat
paskelbia (praneša) ją. Jeigu jie kreiptūsi (šiuo klausimu) į
pranašą ar turinčius įtakos aplink juos,tuomet jie sužinotų iš
jų,kurie galėtų išsiaiskinti visa tai.Jeigu ne Allah malonė ir
pasigailėjimas jums,tuomet jūs,išskyrus nedaugelį, pasektumėte
paskui šėtoną.

84.

Kaukis (kovok) Allah kelyje, juk atsakomybę turi tik už patį save,
ir skatink (pastūmėk) tikinčiuosius. Galbūt Allah sulaikys
netinkinčiųjų pyktį. Juk Jis stipriausias Savo galia, Stipriausias
bausmėje.

85.

Kuris atstovauja darant gerus darbus, tas gaus jo dalį, kas
atstovaus darant nedorus (blogus) darbus, tam bus viso to našta.Juk
Viešpats valdo visą esybę.

86.

Kuomet su jumis sveikinasi (pasisveikina), jūs pasveikinkite  tuo
pačiu ir dar geriau.Juk ištiesų Allah viską skaičiuoja.

87.

Allah! nėra kitų dievų išskyrus Jį !Jis  ištiesų (beabejonės)
surinks jus Teismo dieną, kuri beabejo įvyks. Kuris gali būti
(kalbant) protingesnis (teisingesnis) nei Allah?

88.

Kodėl gi tarp veidmainių,jūs pasidalinote i dvi grupes? Allah
atstūmė juos atgal, už tai ką jie padarė. Nejau jūs norite išvesti į
tiesos kelią tą, kurį Allah suklaidino?Juk nerasti tiesaus kelio,
tam kurį suklaidino Allah.

89.

Jie nori, kad jūs taptumėte tokie pat netikintys kaip jie, -kad
butumėte lygus su jais. Jūs neieškokite tarp jų draugų ir padejėjų
(nesiekite draugystės), iki tol kol jie neatsistos  į kelią
Allah.Jeigu jie nusisuks, tuomet čiupkite juos ir žūdykite, kur
besutiktumėte juos. Nejieškokite tarp jų nei užtarėjų, nei padejėjų.

90.

Išskyrus tuos,kurie prisijungė prie jūsų tautos,su kuriais
esate  sudarę sutartis arba kurie atėjo pas jus be noro kautis su
jumis ar prieš savo tautą. Jeigu tik Allah panorėtų, jis leistų
jiems paimti viršų (nugalėti)  ir tuomet beabejo jie susikautų su
jumis. Jeigu jie atsitraukė nuo jūsų, nepuolė kautis su jumis ir
pasiūle taiką, tuomet Allah neatveria jums kelių prieš juos.

91.

Jus pastebesite,kad tarp jus ir kitu, yra kurie nori buti įsitikinę
jumis dėl  savo tautos saugumo. Ir visada, kuomet juos pakviečia
(kviečia) neramumus (maištavimus), jie  (jau pasiruošę) pasineria i
juos. Ir iki kol jie neatstos nuo jūsų, ir nepasiulys jums taikos ir
nepatrauks nuo jūsų ranku. Tad kur besutiktumėte juos, čiupkite juos
ir žudykite. Mes prieš juos suteikiame jums galią.

92.

Tikinčiajam nevalia žudyti tikinčiojo, nebent per klaidą. Kas
benužudytu tikintijį per klaidą, jam priklauso išlaisvinti tikintijį
vergą ir įteikti išpirką žuvusiojo šeimai, jeigu jie nepanorės
atiduoti labdarai (išmaldai). Jeigu (žuvęs) tikintysis buvo jūsų
priešas, tuomet jums priklauso išlaisvinti tikintijį vergą. Jeigu
žuvusysis priklausė tautai, su kuria jūs esate sudaręs sutartį,
tuomet jums priklauso ižmokėti jo šeimai išpirką ir išlaisvinti
tikintijį vergą. Kuris neišgali tai įvykdyti, tuomet jam priklauso
nepertraukiant pasninkauti du mėnesius ir atgailauti priešais Allah.
Ištiesų Allah yra Visažinis, Išmintingas.

93.

Tam kuris tikintiji nuzudys samoningai, jo alygis (atpildas) bus
pragaras. Kuriame  jis pasiliks ten amziams. Allah rustybe ir
prakeiksmas bus jam ir paruostos kankinancios bausmes.

94.

O jūs kurie tikite!Kuomet jus esate  kelyje Allah, įsitikinkite ir
nesakykite tam,kuris jus pasveikina taika: ”Tu netikintysis”, –
siekdami pelnyti atsitiktinės (nevertos) žemiskosios naudos.Allah
turi gausybę, galybę malonės ir gėrio. Tokie jūs buvote prieš tai,
bet Allah suteikė jums malonę,todėl ir būkite įsitikinę. Ištiesų juk
Allah mato viską kaip jūs elgiatės.

95.

Ir tarp tikinčiujų negali susilyginti tie, kurie sėdi (prie
žemiškojo židinio) nejausdami vargo (nenešdami naštos) ir tie
kurie  savo turtu ir sielomis kovoja Allah kelyje. Allah išaukštino
tuos kurie kovoja savo turtu ir sielomis prieš tuos kurie neturi
vargų, pilnu žingsniu auksčiau.Tačiau kiekvienam iš jūsų pažadėjo
geriausia -Rojų. Allah išaukštino (atskyrė) kovojančiuosius nuo
sėdinčių (namuose)  didžiuliu atlygiu –

96.

per žingnsį nuo Jo,atleidumu ir Jo Malone.Juk Allah
Atleidžiantis,Gailestingas.

97.

Kuomet angelai pasiims sielas tų, kurie (žemėje) buvo nesąžiningi
(patys sau). Jie(angelai) pasakys jiems: ”Kokioje jūs buvote
padėtyje?” Jie atsakys:”Mes žemėje  buvome silpni ir prislėgti”
Jie (angelai) sakys: ”Nejau Allah žemė nebuvo išplėsta tam  (nebuvo
daugiau vietos),kad persikeltumėte i kitą vietą”. Jų prieglauda
pragaras bus. Kokia tai gėdinga vieta.

98.

Tai neliečia tų,silpnesnių vyrų,moterų,vaikų kurie neturi tam
galimybių ir negali rasti teisingo kelio.

99.

Tokiems Allah gali atleisti,Atlaidus Jis ir Gailestingas.

100.

Kuris vardan Allah palieka savo (gimtuosius namus),ir persikelia i
svetimus kraštus,atras sau tinkamą vietą.O kas  gimtinę savo paliks
vardan Allah ir Jo pranašo,ir ten jį mirtis užklumpa.Tuomet atpildas
jam nuo Allah.Juk jis Atlaidus ir Gailestingas.

101.

Kuomet jūs keliaujate po pasaulį,jūs nenusidėsite,jeigu jūs
sutrumpinsite maldas,bijodamiesi  pavojaus iš netikinčiųjų .Ištiesų
netikintieji yra jūsų akivaizdūs priešai.

102.

Kuomet tu (Muhammad) esi tarp jų, ir vadovauji maldai lai viena jų
grupė atsistoja kartu su tavim ir pasiima savo ginklus. Kuomet jie
baigia maldą, lai jie nueina,ir te ateina tie, kurie dar neatliko
maldos, ir tegu meldžiasi kartu su tavimi. Bet kad būtų atsargūs ir
su savimi  turėtų ginklus. Netikintiesiems norėtusi, kad jūs
aplaidžiai elgtumėtės su savo daiktais ir ginklais, tam kad jie
galėtų pulti jus viena vienintelį kartą.Jūs nenusidėsite jei jūs
atidėsite savo ginklus, kuomet jaučiate nepatogumą ar esate silpni,
bet būkite atsargūs. Ištiesų juk Allah netikintiesiems paruoše
kankinančią bausmę.

103.

Kuomet jūs praleidžiate maldą,  prisiminkite Allah stovint sėdint ar
gulint.O tuomet kai aplink bus ramu, pasimelskite.Ištiesų juk malda
yra nustatyta tam tikru laiku.

104.

Nepasirodykite nuvargę, persekiojant savo priešus. Jeigu jūs
kenčiate, tai juk jie kenčia taip pat kaip ir jūs. Bet jūs tikitės
gauti iš Allah tą, ko jie nesitiki. Ištiesų Allah yra Visamatantis,
Išmintingas.

105.

Mes apreiškeme tau Šv.Raštą su tiesom,tam kad galėtum teisti
žmones,taip kaip tau  nurode Allah.Tad negink (neužtark) išdavikų.

106.

O maldauk (prašyk) Vieštapties atleidimo,juk Nuolaidus yra Allah ir
Mielaširdingas.

107.

Negink (neužtark) tų,kurie(išduoda ) priduoda patys save (nepaklūsta
Allah).Juk Allah nemėgsta  išdavikų,ir nusidėjelių.

108.

Jie gali pasislėpti nuo žmonių,bet jiems nepasislėpti nuo
Allah,tuomet kai Jis yra kartu su jais,kuomet jie naktimis taria
žodžius ,kuriais Jis  yra nepatenkintas.Allah viską žino,kaip jie
elgiasi.

109.

Štai tu bandai apsaugoti(užtarti) juos šiame gyvenime.O kas gi
užtars juos Teismo Dieną  priešais Allah?Ir kas gi bus jų Užtarėjas?

110.

Kuris pasielgs negerai (padarys blogą darbą) ar bus nesąžiningas sau
pačiam, o poto kreipsis Allah atleidimo.Tas suras Allah
Atleidžiantį, Gailestingą.

111.

Kuris pasielgė blogai, tas padarė blogiau sau pačiam. Allah
Visažinantis, Išmintingas.

112.

O tas kuris padaręs blogą darbą  apkaltina nekaltą,tas užsimeta ant
savęs melo ir nuodemės naštą.

113.

Jeigu ne gailestingumas tau ir malonė Allah,kiti jau yra sumąstę
išvesti tave iš tiesos kelio,tačiau jie  į klystkelį išveda tik
patys save ir niekuo nekenkia tau.Allah apreiškė tau Šv.Raštą ir
išmintį,išmokė to,ko tu nežinojai.  Tau didžiulė yra Allah malonė.

114.

Daugumoje jų slaptų naktinių poklabių nėra geri,išskyrus tuos kurie
(apsivalymui) moka išmaldą,patys daro gerus darbus skatindami
kitus.Tam kuris taip elgiasi norėdamas pelnyti malonę
Allah,dovanojame didžiulį atlygį (atpildą).

115.

Kuris nusisuks nuo pranašo,kuomet  buvo jau nurodytas tiesos
kelias,ir nepaseks tikinčiujų keliu,tuomet Mes jį paliksime eiti
keliu,kurį jis pasirinko pats.(Ir per tą kelią) įvesime mes jį į
Ugnį.Kokia tai gėdinga vieta.

116.

Ištiesų Allah neatleidžia tiems,kurie priskiria Jam partnerius.
Išskyrus nuodėmę šią, Jis gali atleisti viską, kam panorėjęs. O tas
kuris priskirs jam partnerį, tas puolęs į neapsakomą klystkelį.

117.

Jie vietoj  Allah ,kreipiasi į dievus turinčius moterišką giminę. Ir
jie šaukiasi tik šėtono užsispyrusio, kiršintojo.

118.

Allah prakeikė jį, ir jis pasakė: ”Aš nepriimsiu iš Tavo tarnų,
pasiimsiu tai kas man priklauso.

119.

ir tuojau pat į klystkelį įvesiu juos, pažadinsiu juose
(ištvirkusius, pagiežingus) norus, paliepsiu gyvuliams apipjaustyti
ausis ir iškraipyti Dievo kūrinius. Kuris šėtoną vietoj Allah
pasiima sau kaip užtarėją, pats save veda į pražūtį .

120.

Jis duoda jiems pažadą ir suteikia viltį.Tačiau šėtono pažadai ne
kas kita kaip apgaulė (sau pačiam).

121.

Jų prieglauda (užuovėja) bus pragaras,ir jie neras išsigelbėjimo iš
tenais.

122.

O tuos,kurie tikėjo ir dorai elgėsi,Mes įvesime į Rojaus sodus,kur
upės teka.Jie pasiliks ten žinai,taip kaip žadėjo Allah.Kuris  gali
būti sąžiningesnis (duodant žodį)  nei Allah.

123.

Ir visa tai įvyks nepaisant jūsų svajonių nei svajonių  Knygos
žmonių ,kas daro bloga,tuo pačiu jiems bus atsilyginta! Ir niekas
jo  neužtars niekas neapgins, išskyrus Allah.

124.

O tie kurie darė gera,ar tai būtų vyras ar tai būtų moteris ir jeigu
jis dar tikintysis,įeis i Rojaus sodus ir nebus jie nuskriausti nė
per datulės kauliuko plaukelį!

125.

Kieno religija gali būti nuostabesnė nei religija to,kuris pilnai
atsidavė Allah (atsuko savo veidą) ir pasekė Ibrahimo-haifo
tikejimu?O juk Allah Ibrahimą padare savo numylėtiniu.(draugu)

126.

Viskas priklauso Allah kas danguje ir kas ant žemės.Ir Allah žino
apie viską kas egzistuoja.

127.

(muslimai) prašys tavęs pateikti (atnešti) nuosprendį apie
moteris.Sakyk:”Allah pateikia  jums nurodymus dėl jų (moterų) ir
tai kas surašyta Knygoje:” apie moteris ir našlaites merginas,
kurioms jūs neduodate  to,kas joms priklauso norėdami jas  vesti,
taip pat dėl bejėgių vaikų,taip pat jūs turite elgtis sąžiningai su
načlaičiais

128.

Jeigu moterys bijosi,kad su ja vyras blogai elgsis ar vengs
jos,tuomet jiems (abiems) nebus nuodėmės, jeigu jie susitaikys,juk
susitaikymas geriausia išeitis.Nors žmonės (tokie jau yra) šykštūs,
bet jeigu jūs gerai elgsitės ir ir būsite dievobaimingi, tai juk
ištiesų Allah mato viską, kaip jūs elgiatės.

129.

Jūs niekuomet negalėsite su visomis žmonomis elgtis vienodai, kad ir
kaip to norėtumete.Nelinkite visiškai prie vienos žmonos, palikdami
(kitą) vieną-apleistą. O jeigu jūs pasitaisysite (santykiuose) ir
būsite dievobaimingi tai juk Allah Atleidžiantis, Gailestingas.

130.

Jeigu sutuoktiniai išsiskirs, tuomet  Allah kiekvieną  aprūpins savo
malone. Allah  yra gausiai Duodantis, Išmintingas.

131.

Allah viskas priklauso,kas danguje ir kas ant žemės.Mes perdavėme
tiems,kuriems iki jūsų buvo siųstas Šv.Raštas,o taip pat
(muslimams),tam kad bijotumėtės Allah.O jeigu jūs neįtikėsite
(nepatikėsite) Allah,tai juk Allah priklauso viskas kas danguje ir
kas ant žemės,ir Allah yra Turtingas, Visagalis.

132.

Allah priklauso viskas kas danguje ir kas ant žemės.Ir tik Allah yra
jūsų užtarėjas.

133.

Jeigu tik Allah panorėtų o žmones, Jis jus išvestų (iš šio pasaulio)
ir įvestų į kitus-juk Jis gali tai padaryti.

134.

Jeigu kuris nori atlygio šiame pasaulyje(gyvenime),tai juk Allah
priklauso visi ir šio ir būsimo gyvenimo(apdovanojimai).Juk
Allah-Visamatantis,Visagirdintis.

135.

O jūs,kurie įtikėjote!Liūdydami priešais Allah.išlikite sąžiningi
(teisingi),netgi tada kuomet  visi įrodymai prieš jus pačius,arba
prieš tėvus arba prieš( artimus) giminaičius. Ar jis būtų ar vargšas
ar turtuolis Allah arčiau jų abiejų.Nepasiduokite norams,kad
nenutoltumėte nuo teisybės.Jeigu jūs nukrypsite ar atsitrauksite nuo
teisybės,tai juk Allah viską mato,kaip jūs elgiatės.

136.

O jūs kurie įtikėjote! Tikėkite Allah Jo pranašu ir Šv.Raštu – kurį
Jis pasiunte Savo Pasiuntiniui ir Šv.Raštu kuris buvo siųstas prieš
tai.O kurie netiki   Allah,Jo angelais,Jo Šv.Rastu,Jo pranašais ir
Paskutiniąja diena,tas puolė į didžiulį klystkelį.

137.

Ištiesų Allah neatleis ir neatves į kelią,tų kurie pradžioj
įtikėjo,o po to paliko religiją,poto vėl įtikėjo ir vėl
nebetikėjo,ir palikę religiją pasinėrė į dar didesnį netikėjimą.

138.

tad nudžiugink (munafikus) žinia,apie jiems paruoštą kankinančią
bausmę,

139.

tuos kurie  sieja draugystes su netikinčiais vietoj
tikinčiųjų.Nejaugi jie nori įgauti galios būdami su jais,jeigu visa
galia priklauso Allah.

140.

Jis jau  jums yra  įsakęs Šv.Rašte,kad jūs nesėstumėte kartu su
jais,jeigu išgirstumėte,kad jie neigia ženklus Allah ir tyčiojasi iš
jų,tol kol jie nepradės kalbėti apie ką kitą.Kitu atveju jūs
būsite(tokie patys) panašūs į juos.Ištiesų, Allah visus (munafikus)
įstums į pragaro ugnį.

141.

(Munafikai) uoliai stebi jus laukia kuomet jus ištiks nesekmė.O
jeigu jus su Allah pagalba aplanko sekmė (laimite kovoje) tuomet jie
sako:”Argi mes nebuvome su jumis?”O jeigu netikinčius sekmė
aplanko  jie sako:”Argi mes nepadėjome (jums laimėti) prieš
juos,argi mes neginėme jūsų nuo tikinčiujų?”Juk Allah  prisikėlimo
dieną teis(nuties) jus visus.Ir Allah nedovanoja pergalių
netikintiesiems priešais tikinčiuosius

142.

Istiesu (munafikai) bando apgauti Allah,o juk tuo tarpu Allah
apgaudineja juos.Kuomet jie atlieka salat(malda) jie tai daro
nenoriai,tam kad pasirodytu zmonems ir prsimena Allah tik
retkarciais.

143.

Jie svyruoja(dvejoja) tarp (tikėjimo ir netikėjimo),bet neprikaluso
nei vieniems nei kitiems.Tą kurį Allah išveda iš tiesos
kelio,tam  jau  neberasti kelio atgal(tiesos).

144.

O jūs kurie tikite!Neimkite sau į pagalbą ar į draugus netikinčiujų
vietoj tikinčiujų.Nejaugi jūs norite suteikti Allah akivaizdžia
priežąstį prieš jus patį?

145.

Ištiesų (munafikai) (degs) pačiame pragaro vyduryje.Ir nebus jiems
užtarėjų,

146.

nebent jie pasigailės ir pasikeis taps sąžiningi ir maldaus Allah
atleidimo išvalydami savo tikėjimą priešais Jį.Tokie pasiliks su
tikinčiaisiais,o juk Allah tikinčiuosius apdovanos didžiuliu
apdovanojimu.(Atlygiu)

147.

Kodėl gi Allah jus turėtų bausti,jei jūs būsite dėkingi ir
įtikėsite?Allah juk yra Dėkingas,Visažinis.

148.

Allah nemėgsta kuomet yra piktžodžiaujama garsiai,jeigu tik tai
nedaro tas,su kuriuo pasielgta neteisingai.Istiesų Allah yra viską
Girdintis, Viską žinantis.

149.

Jeigu jūs darysite gerą ar tai būtų slapčia ar atvirai,atleistumėte
blogą poelgį-juk Allah Nuolaidus,Visagalis.

150.

Ištiesų tie kurie netiki Allah ir Jo pranašais, kurie nori atskirti
Allah (tikėjimą) nuo (tikėjimo)  Jo pranašų sako:”Mes tikime
vienais (pranašais),bet netikime kitais(ir nori pasirinkti vidurio
kelią),

151.

jie ir yra nedori netikintieji.Ir Mes paruošėme jiems žeminančią
bausmę.

152.

Tuos gi,kurie įtikėjo Allah ir Jo pranašais,ir nejieško tame jokių
skirtumų,apdovanos juos pagal nuopelnus.Juk Allah
Atlaidus,Gailestingas.

153.

Šv.Rašto žmonės prašo tavęs,kad tu Šv.Raštą pasiųstum jiems iš
Dangaus.Prieš tai jie Mozės prašė ir daugiau ir sakė:”Parodyk mums
atvirai  Allah!Tuomet į juos  trenkė perkūnas už jų nesąžiningumą.O
vėliau jie pradėjo garbinti veršį,poto kai jiems pasirodė aiškūs
ženklai,bet Mes atleidome tai ir dovanojome Mozei aiškų įrodymą.

154.

Mes  iškėlėme prieš juos (Sinai) kalną sudarant su jais priesaiką ir
pasakėme jiems:”Įeikite pro vartus žemai lenkdamiesi!”Mes tai pat
pasakėme jiems:”  Nepažeiskite (‘Nesulaužykite) šiaštadienio”Mes
su jais sudarėme griežtą sutartį.

155.

Už tai,kad jie sulaužė savo priesaiką ir nepatikėjo Allah
ženklais,nesąžiningai žudydavo pranašus jie pasakė:”Mūsų širdys
tikėjimui yra nepasiekiamos(Mūsų širdys perpildytos žiniomis)”.O ne
! tai juk Allah užantspaudavo jų širdis,ir todėl sunaikintas jų
tikėjimas (ir tik nedaugelis jų yra tikintis).

156.

Už tai,kad jie neįtikėjo,ir  neteisėtai apkaltino Maryam

157.

už jų žodžius:”Ištiesų,mes nužudėme Mesijų,Jėzų,Maryam sūnų,Allah
pranašą”(bet jie nenužudė jo ir nenukryžiavo,jiems tik pasirodė
tai) ištiesų tų kurių nuomonės skiriasi (šiuo atveju),abejoja ir
nieko nesupranta apie tai ir tik seka mįslėmis.O jie ! žinoma
nenužudė jo.

158.

O ne! Tai Allah pakėlė (pasiėmė) jį pas Save, juk Allah
Visagalis,Išmintingas,

159.

ištiesų,tarp Šv.Rašto žmonių atsiras ir tokių kurie nepatikės Jėzumi
iki savo mirties,-tuomet Teismo dieną jis (t.y.Jėzus) stos kaip
liūdytojas prieš juos.

160.

už judėjų prievartą( už tai,kad  judėjai  elgėsi nesąžiningai),o
taip pat ,kad daugelį vedė iš kelio Allah.Mes uždraudėme jiem
naudotis gėrybėmis,kurios buvo leidžiamos jiems.

161.

Netikintiesiems iš judėjų tarpo Mes paruošėme žeminančią bausmę,už
tai kad jie ėmė mokesčius(tam tikrus),nors tai jiems buvo uždrausta
ir be jokio leidimo grobdavo (pasiglemždavo) turtą žmonių.

162.

Tačiau Mes dovanosime didžiulį atlygį tiems,kurie tvirti savo
tikėjime ir žiniose,kurie tikėjo tuo kas buvo siųsta tau ir siųsta
iki tavęs,kurie atlieka salat ir moka zakat Tiki Allah ir Teismo
diena.

163.

Ištiesų,mes įteikėme tau Atskleidimą,taip kaip iteikėme Nojui ir
pranašams po jo,taip Mes įteikėme Ibrahimui,Ismaeliui,Iškui,Jokūbui
jų palikuonims(12-kai jo sūnų),Jėzui,Ajubui,Junusui,Salamonui,taip
mes ir Dovydui įteikėme psalmę.

164.

(mes pasiuntėme)  pranašus,apie kuriuos Mes tau jau pasakojome
anksčiau, ir apie  kuriuos nepasakojome.Ir Allah kalbėjosi tiesiai
(be tarpininku) su Moze.

165.

Mes siuntėme pranašus kurie pranašavo gerą žinią,iki pasirodant
pranasams žmonės neprieštaravo Allah (neturėjo priežąsčių prieš
Allah).Allah Visagalis,Išmintingas

166.

Tašiau Allah liudija tuo,ką pasiunte Jis tau savo Išmintigumu.Ir
angelai liudija tai.Pakanka Allah kaip liudininko.

167.

Ištiesų tie kurie netikėjo,ir kitus vedė  iš kelio Allah,puolė į
didžiulį klystkelį (esa didžiuliame paklydime)

168.

Ištiesų tų kurie neįtikėjo ir elgėsi nesąžiningai Allah neatleis
jiems ir nepaves jokiu keliu,

169.

išskyrus keliu i Pragarą ,kuriame jie pasiliks amžinai.Juk Allah tai
paprasta visai.

170.

O žmonės!Pas jus pasirodė (atėjo) pranašas su tiesa nuo jūsų
Viešpačio!Įtikėkite (pagaliau)savo naudai.Jeigu jūs neįtikėsite,tai
juk Allah priklauso viskas kas danguje ir kas ant žemės.Allah
Visažinis,Išmintingas.

171.

O Šv.Rašto žmonės!Neperženkite (tiesos ribų) tikėjime ir apie Allah
kalbėkite tik tiesą.Juk Mesijas,Jėzus Maryam sūnus – Allah pranašas
ir Jo žodis kurį jis patikėjo Maryam ,(jis) dvasia Jo
sukurta.Tikėkite Allah ir Jo pranašais.Ir nesakykite :”trejybė”
,susilaikykite nuo šių žodždių-taip bus geriau jums.Ištiesų,Allah
yra vienintelis Dievas,ir neturi jis sūnaus.Jam priklauso viskas kas
danguje ir ant žemės.Ir tik Allah gali Garantuoti už viską.

172.

Nei Mesijus,nei angelai niekuomet nesijautė pažeminti esant Allah
vergais.O tie kurie  jausis pažeminti lenkdamiesi Allah ir parodys
pasididžiavimą,Jis pasikvies juos Teismo dieną!

173.

O tiems kurie įtikėjo ir dorai elgėsi .Jis pilnai atlygins ir dar
padaugins savo Atlygį savo Malone.Tiems kurie parodė pasididžiavimą
,Jis nubaus kankinančiomis bausmėmis.Ir nesuras jie išskyrus Jį,nei
padejėjo,nei užtarėjo.

174.

O žmonės!Jums jau pasirodė įrodymas nuo jūsų Viešpačio,ir Mes jums
pasiuntėme aiškią šviesą.

175.

Tie kurie įtikėjo Allah ir tvirtai įsikibo į Jį Įves Jis  į savo
malonė ir Dosnumą ir ves pas Save tiesiu keliu.

176.

Jie prašo tavęs pateikti (pareikšti) sprendimą Sakyk:”Allah nurodė
jums sprendimą,liečiant tuos kurie po savęs nepalieka įpėdinių.Jeigu
žus vyras,kuris neturi vaiku,bet turi seserį,tuomet jai priklauso
pusė to,ka jis paliko.Taip pat pareikšdamas,jei nėra pas ją vaikų.O
jeigu seserys dvi,tuomet joms priklauso dvi trečiosios to kas joms
yra palikta(brolio).Jeigu (giminėje) likusieji broliai ir
sesrys,tuomet vyrui priklauso dalis lygi dviejų seserų daliai.Allah
nurodo(išaiškina) tai,tam kad jūs nenuklystumėte nuo tiesos kelio.Ir
Allah žino apie viską kas egzistuoja.