34. Saba

1.

Šlovė Allah,kuriam priklauso viskas,kas danguje ir kas ant žemės,ir
būsimame gyvenime šlovė Jam.Jis Išmintingas,visa matantis!

2.

Jis žino kas įeina į žemę ir kas išeina iš jos:kas nusileidžia iš
dangaus ir kas pakyla į jį.Jis Mielaširdingas,Atleidžiantis.

3.

Netikintys sako:”Neateis Ta diena!”Sakyk:Ateis Ta Diena!Prisiekiu
savo Viešpačiu,Matančiu slapčiausia:-nuo Jo niekas nepasislėps, nei
mažiausia dulkelė esanti danguje ar ant  žemės,nei
mažesnė už ją ar didesnė už ją,niekas ko nebūtų (aiškioje) Knygoje.

4.

Juk Jis ( Allah) atlygins tiems,kurie tikėjo ir dorai elgėsi.Būtent
jiems yra  paruoštas
atleidimas ir dosnus atlygis.

5.

O tiems,kurie neigė Mūsų ajatus bandydami juos apšmeižti,paruošta
kankinanti(žeminanti) bausmė.

6.

Tie,kuriems suteiktas žinojimas,žino  tai
kas siųsta tau,
  nuo
tavo Viešpačio yra tiesa,kuri veda prie Didžiojo,Garbingojo.(kelio)

7.

Netikintys  sako:”Leiskite
mes parodysime jums vyrą kuris, esąs sako, kad poto kai jūs
subyrėsite į gabalėlius jūs išnaujo atgimsite”?

8.

Argi jis išgalvojo melą apie Allah,ar jis išprotėjęs(apsėstas).Visai
ne.Tai tie,kurie netiki būsimu gyvenimu,bus  nubausti
ir rasis giliame paklidyme.

9.

Nejaugi jie nemato to,kas priešais juos ir kas už jų danguje ir ant
žemės?Jeigu tik Mes panorėsime,priversime žemę praryti juos arba
staigiai nuleisim gabalėlį (dalį) dangaus.Juk tai ženklas-kiekvienam
atgailaujančiam vergui.

10.

Mes suteikėme Davudui malonę ir įsakėme:”O kalnai!Šlovinkite Mane
kartu su juo(Davudu).Ir jūs pauksčiai (taip pat šlovinkite)”.Mes
geležį minkšta
padarėme
  (jam).

11.

ir įsakėme:”Iškalk  tinkančius
šarvus,kurie būtų nepriekaištingi(atliktų savo svarbą).Ir darykite
tik gerus darbus(elkites dorai).Juk Aš viską Matantis.

12.

Mes (paleidome) Salamonui veją,kuris vienu rytiniu dvelktelėjimu
nuskriejo pirmyn visą mėnesio(pūtimo)kelią,ir taip pat atgal vienu
naktiniu dvelktelėjimu (tokį pat kelia). Mes privertėme tekėti vario
šaltinius.Ir dalis džinų dirbo jam,įsakius jų Viešpačiui.O
tiems,kurie nepaklūsta mūsų įsakymams.Mes duosime pajusti ugninę
bausmę.

13.

Jie sukuria tai,ką jis pageidauja:nišas,statulas,taures, didžiules
kaip vandenynai,sunkius indus.Mes įsakėme Davudo
giminei:”parodykite dekingumą”. Bet maža kuris yra Man dėkingas.

14.

Kuomet atėjo (Salamonui) mirties valanda,niekas net nesusigaude,kad
jis mirė. tol kol  žemėje
gyvenantyskirminai nepradejo graužti jo lazdos ir jis nukrito. Tik
tada džinai susiprato,jeigu jie būtų matę,tai kas yra
slapčiausia,jie nebūtų puolę į žeminančią bausmę.

15.

Šibos(sabaicu) gyvenvietėje buvo du sodai  kaip
ženklas – iš kairės ir iš dešinės.Ir buvo jiems
pasakyta:”Valgykite, tai ką jums suteikė jūsų Viešpats ir dėkokite
Jam.Jūsų šalis nuostabi-Viešpats Gailestingas!

16.

Bet jie nepakluso-ir mes nubaudėme juos pasiųsdami ant jų
potvynį,prasilaužusią užtvanką ir du  
sodus pakeitėme kitais dvejais sodais su karčiais vaisiais ir
lotosais 
 kai
kur.

17.

Taip mes juos nubaudėme už jų neitikėjimą,argi mes baudžiame kurį
nors,išskyrus nedėkinguosius?

18.

Tarp miestų ir jų,kuriuos Mes palaiminome,kuriuos Mes
išdėliojome(išstatėme) tam tikrais atstumais ir nustatėme nuotolį
vienas nuo kito ir pasakėme: ”Keliaukite jais (iš vieno į kitą) ir
dieną ir naktį be baimės.

19.

Jie pasakė:”O Viešpatie!”Padidink (prailgink) atstumus tarp mūsų
sustojimų kelionėse” Jie nesąžiningai pasielgė patys su savimi
.Ištiesų tai ženklas kiekvienam-kuris yra  kantrus
ir dėkingas.

20.

Jie patvirtino šėtono nuomonę(pasiulymą) apie juos,kuomet jie pasekė
paskui jį,išskyrus nedaugelį (nuoširdžiai) tikinčius.

21.

Jis neturėjo valdžios(galios) ant jų (o Mes suteikėme jam
galimybę,kad išbandytų žmones),tam kad atskirti tuos kurie tiki
būsimuoju gyvenimu ir tuos kurie abejoja. Tavo Viešpats visos esybės
saugotojas.

22.

Sakyk (Muhammad):”Kvieskite tuos vietoj Allah,kuriuos jūs manote
esant dievams”Jie( bejėgiai) neturi galios ne per mažiausią dulkelę
esančią danguje ir ant žemės, ir neturi Jis tarp jų sau
lugių(panašiu)!O jiems(netikintiesiems) nepadės niekas.

23.

Niekieno užtarimas priešais Jį neatneš naudos,išskyrus tuos,kam tai
bus leista. Kuomet baimė paliks jų širdis/sielas(prieš Teismo
dieną), jie paklaus (tų,kuriems leista užtarti):Ką gi pasakė  jūsų
Viešpats?”Jie atsakys:”Tiesą! Juk Jis Išaukštintas,Didis”.

24.

Paklausk (Muhammad):”Kas jus  apdalina
maistu iš dangaus ir žemes”.Ir (pats) atsakyk:”Allah! ištiesų
vieni iš mūsų yra tiesiame kelyje, kiti yra aiškiame
  klystkelyje”.

25.

Sakyk:”Jūsų neklaus apie  mūsų
nuodėmes(kurias mes
  padarėme),ir  mūsų
neklaus apie tai ką
  jūs
darote”.

26.

Sakyk:”Mūsų Viešpats sušauks mus visus (Teismo dieną),o poto
sąžinigai  teis
mus visus.Juk Jis Visamatantis (sąžiningas)Teisėjas”.

27.

Sakyk:”Nurodykite man tuos,kuriuos jūs lyginate su Juo?”O ne!
Jis-Allah,Visagalis,Išmintingas!”

28.

Mes pasiuntėme  visiems
žmonėms be išimčių tave (Muhammad) kaip pranašu ir pranešėju gerų
žinių,bet dauguma(didžioji dalis) žmonių negali šito suprast.

29.

Ir klausia jie:”Kuomet gi ateis ta žadėtoji valanda,jeigu jūs
sakote tiesą?”

30.

Atsakyk:”Numatyta (jums) diena kurios jūs negalite nei
pagreitinti,nei atidėti nė valandai”.

31.

Tie kurie neitikėjo sakys:”Mes niekada nepatikėsime nei šiuo
Koranu,nei tuo kas buvo iki jo”.Jeigu tik tu matytum
netikinčiuosius, kuomet jie stovės priešais Viešpatį atsakydami
vieni kitiems žodžiais.Silpnesnieiji sakys aukštesniems
(pasipūtėliams šiame pasaulyje): ”Jeigu ne jūs,mes beabejonės
būtume įtikėję”.

32.

Tie kurie (pasipūtėliai) užėmę aukštesnius postus atsakys
silpnesniems:”Argi mes išvedėme jus is tiesos kelio,tuomet kai jis
buvo nurodytas jums? Visai ne,paprasčiausiai jūs buvote
nusidėjeliai”.

33.

Silnesnieji  sakys jiems(pasipūtėliams):”Ne! Tai jūsų pinklės
rezgamos dienomis ir naktimis supančiojo mus ir liepė priskirti
partnerius Allah.

Pamatę kankynes(kančias) nuslėps savo apgailestavimus.Mes uždėjome
(metalinius) pančius ant netikinčiujų kaklų.Argi jiems
nėra  atlyginama tik už tai,kaip jie elgėsi?

34.

Į bet kokią vietą Mes būtume besiuntę pranašus,turtuoliai
kalbėjo:”Ištiesų,mes netikime tuo,su kuo jūs siųstas!”

35.

Taip pat jie sakė:”Mes turime daugiau turto ir vaikų,ir mūsų
nebaus”.

36.

Sakyk (Muhammad):”Ištiesų,mano Viešpats prailgina arba sutrumpina
likimą kam panorėjęs,bet dauguma to nemato.

37.

Nei jūsų turtai,nei jūsų vaikai nepriartins jūsų iki Mūsų,jeigu tik
jūs buvote tikintysis ir sąžiningas.

Tokiems žmonėms bus padaugintas(padvigubintas) atlygis už tai,kaip
jie elgėsi,ir rasis jie  saugiausiuose rūmuose.

38.

O tie,kurie bando paneigti(nuslopinti) mūsų ženklus ir pažeminti
(pranašus),bus nustumti į bausmę.

39.

Sakyk (Muhammad):”Mano Viešpats prailgina arba sutrumpina likimą
savo vergų,kurių panorėjęs.Tą ką jūs paaukojate,Jis atgal  viską
jums atiduota(išdalina) ,ir Jis pats Dosniausias iš tų,kuris
suteikia (maistą/pragyvenimui).

40.

(Atsimink,Muhammad) tą dieną,kuomet Jis sušauks (netikinčiuosius)
visus,o vėliau pasakys angelams:”Tai jie (žmonės) garbino jus?”

41.

Angelai  atsakys:”Šlovė
Tau!Tu mūsų saugotojas,o ne jie!Jie garbino džinus ir dauguma
  tikėjo
jais!”

42.

Tą dieną Allah pasakys:”Šiandiena jūs vieni kitiems negalite nei
pakenkti,nei padaryti gera”.Mes Pasakysime netikintiesiems:”Tad
pajauskite kančias,kurias jūs neigėte!”

43.

Kuomet jiems yra  skaitomi
aiškiausi ajatai jie sako:”Šis vyras-paprasčiausiai nori
sulaikyti(atkalbėti) jus nuo to,ką garbino jūsų tėvai”.Jie (taip
pat) sako:”Šis( Koranas)-nekas kita,kaip išgalvotas melas”.O tie
kurie nepatikėjo tiesa,kuri
  jiems
pasirodė prieš akis sako:”Tai (Koranas) aiškiausi burtai”.

44.

Mes nesiuntėme jiems Šv.Rastų (Knygų),kuriuos jie galėjo išmokti,ir
nesiuntėme jiems iki tavęs pranašų.

45.

Tos (tautos) kurios buvo iki jų,taip pat nepripažino (pranašų).Jie
(Mekkos daugiadieviai) negavo net dešimtadalio  to,ką
Mes siuntėme jiems,tačiau vistiek Mano pranašus priskyrė
melagiams(apsišaukėliais).Kaip (žiauriai) Aš juos nubaudžiau.(Kokia
žiauri buvo mano bausmė).

46.

Sakyk (Muhammad):”Aš jus kviečiu tik dėl vieno:stokitės prieš Allah
po du ir po vieną,o poto gerai pamąstykite-(ir jūs įsitikinsite) kad
jūsų draugužis visai neapsėstas( ne nenormalus) o paprasčiausias
pranašas,norintis  jus  įspėti
apie kankinančią bausmę”.

47.

Sakyk:”Aš nereikalauju iš jūsų atlygio,lai jis pasiliekas su jumis:
Atlygį gausiu aš tik iš Allah.Juk tik Jis liūdytojas viso kas
egzistuoja”.

48.

Sakyk:”Ištiesų mano Viešpats stulbinatis (Stebinantis) tiesa.Jis
matantis slapčiausia!”

49.

Sakyk:”Pasirodė tiesa,o melas nepasirodys,ir nebesugryž”.

50.

Sakyk:”Jeigu aš klystu,tai nuo to tik blogiau man!Jeigu aš
teisingame kelyje,tai tik dėka to,ką man suteikė Viešpats savo
atkleidime!Ištiesų Jis-viską Girdintis,Artimas.

51.

Jeigu tik tu būtum matęs kaip jie bus išsigandę (Teismo diena).Jie
negalės išsigelbėti ir bus sulaikyti netoliese.

52.

Jie suriks(sušuks):”Mes įtikėjome tuo! Bet pasiekimas (atgailavimas
tikėjime) jiems pasirodys labai tolimas.

53.

Jie juk netikėjo  ir
anksčiau ir spėliojo (abejojo) tuo kas slapčiausia,kas
  buvo
nutolę nuo jų.

54.

Bet tarp jų ir tarp jų norų yra pertvara,taip kaip buvo padaryta ir
anksčiau panašiems į juos.Ištiesų jie buvo įtartiniausiose
(nerimaujančiose) abejonėse.