31. Lukman

1.

Alif.Liam.Mym.

2.

Tai yra išmintingos Knygos ajatai.

3.

Vadovavimasis ir malonė geradariams.

4.

Kurie atlieka maldą, aukoja iš savo santaupų ir yra  įsitikinę
Paskutiniu gyvenimu.

5.

Tokie seka vadovavimusi nuo jų Viešpačio. Tokie yra laimingi.

6.

Tarp žmonių yra toks, kuris perka lengvabūdiškas kalbas, kad
nukreiptų žmones nuo Allaho vadovavimosi, be jokio žinojimo, ir
išjuokia  Korano eilutes.
Tokiems paruošta žeminanti bausmė.

7.

Kai jam skaitomos Mūsų eilutės, jis nusisuka pasididžiavęs lyg
negirdėtų jų, lyg iš ties jo ausys būtų apkurtusios. Pranešk jam
apie žeminančią bausmę Pragare.

8.

Iš ties tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, paruošti sodai
malonės.

9.

Jie pasiliks juose amžinai. Allaho pažadas-tiesa. Jis-Galingas,
Išmintingas.

10.

Jis sukūrė dangaus aukštybes be ramsčių, jūs matote jas, žemėje
įtvirtino kalnus tvirtus, kad ji nejudėtų su jumis, paskleidė joje
visokių gyvunų bei atsiuntėme iš dangaus vandenį ir išauginome joje
garbingų rūšių augalus.

11.

Toks yra Allaho kūrinys! Parodykite ką sukūrė tie, kuriuos jūs
garbinate be Jo! Iš ties neteisingieji-aiškiame paklydime.

12.

Lukmaną apdovanojome išmintimi ir pasakėme:“-Dėkok Allahui! Tas
kuris dėkoja, taip elgiasi savo labui, o tas, kuris netiki kenkia
tik sau, juk iš ties Allah-Turtingas, Šlovingas.

13.

Paskui Lukman pasakė savo sūnui:“-Mano sūneli, nepriskirk Allahui
bendrininkų! Iš ties stabmeldystė yra didelis neteisingumas!”

14.

Įsakėme žmogui būti geru savo gimdytojams. Motina nešioja jį
jausdama išsekimą po išsekimo, po dviejų žindymo metų
atitraukia jį nuo krūtinės. 
Žmogau,
padėkok Man ir savo gimdytojams, juk pas Mane galutinis atvykimas.

15.

O jei tėvai kovos su tavim, kad priskirtum Man bendrininkus, apie
kuriuos tau neduota jokių žinių, tai nepaklusk jiems! Elkis gerai su
jais šiame gyvenime ir sek keliu tų, kurie pakluso Man. Pasakui pas
Mane jūsų sugrįžimas ir Aš pranešiu jums ką padarėte.

16.

Lukman pasakė:“-Mano sūneli, net jei kažkas bus panašaus į
garstyčios grudelį, uolos viduje ar dangaus aukštybėse, ar žemėje,
Allah žino apie tai. Iš ties Allah-Maloningas, Žinantis.

17.

Mano sūneli, atlik maldą, įsakinėk gera daryti ir drausk smerktiną,
kantriu būk jei užklupo tave bėda! Iš tiesų, tai ryžto išraiška
darbuose.

18.

Nenusuk savo veido nuo žmonių iš pasididžiavimo ir nevaikščiok žeme
išpuikęs! Iš ties Allah nemėgsta kiekvieno pasipūtusio pagyrūno.

19.

Eik nuolankia eisena ir pritildyk savo balsą, nes iš ties
nemaloniausias balsas yra asilo balsas.“

20.

Ar jūs nematote, jog Allah iš ties įtvirtino jums tai, kas dangaus
aukštybėse ir žemėje bei pilnai apdovanojo jus Savo malonėmis,
matomomis ir paslėptomis. Tačiau tarp žmonių yra tas, kuris
ginčijasi apie Allahą, neturėdamas žinių, be vadovavimosi, be
apšviečiančios Knygos.

21.

Kai jiems sakoma:“-Sekite tuo, kas atsiųsta Allaho.“- jie
atsako:“-Ne! Mes seksime tuo, kuo sekė mūsų tėvai.“ Net jei šėtonas
kviečia juos į Ugnies kančias?!

22.

Kas pakluso Allahui ir buvo geradariu, tas atsirėmė į patikimą
atramą, o galutinis reikalų sprendimas pas Allahą.

23.

O kas nepatikėjo, tai tegu tavęs neliūdina jo netikėjimas. Pas Mus
sugrįžimas ir pranešime jiems ką jie darė. Iš ties Allah žinantis
kas žmonių krutinėse.

24.

Leidžiame naudotis malonumais jiems trumpam, paskui įvesime juos į
baisią bausmę.

25.

Jei jų paklaustum, kas sukūrė dangaus aukštybes ir žemę, jie būtinai
atsakytų: “-Allah“. Sakyk:“-Šlovė Allahui!”.Tačiau dauguma jų
nežino.

26.

Allahui priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje.Iš ties
Allah-Turtingas, Šlovingas.

27.

Jei visi žemės medžiai virstų rašomomis priemonėmis, o už vienos
jūros rašalo būtų dar septynios jūros, net ir tada neišsektų Allaho
žodžiai. Iš ties Allah-Galingas,Išmintingas.

28.

Jūsų visų sukūrimas ir prikėlimas, kaip vienos sielos (sukūrimas).
Iš ties Allah-Girdintis, Matantis.

29.

Ar nematai, jog Allah prailgina dieną, sutrumpindamas naktį, o
prailgina naktį, sutrumpindamas dieną. Įtvirtino saulę ir mėnulį,
kiekvienas juda nustatytu laiku. Iš tiesų, Allah žinantis ką jūs
veikiate.

30.

Nes Allah iš ties Jis-Tiesa, o ką garbinate be Jo yra melas. Būtent
Allah yra Aukščiausias, Didingiausias.

31.

Ar nematai, jog Allaho malonės valia plaukia laivai jūroje, kad Jis
parodytų jums Savo ženklus?!

32.

Kai juos uždengia banga lyg kalno šešėlis,
jie šaukiasi Allaho nuoširdžiai Jo religijoje. Kai Jis išgelbėja
juos, išvesdamas į sausumą, tarp jų atsiranda pusiau tikintis, o
atmeta Mūsų ženklus kiekvienas nedėkingas, netikintis.

33.

O žmonės, baiminkitės jūsų Viešpaties (bausmės), bei bijokite tos
dienos, kai tėvas negalės padėti savo vaikui, ir vaikas nepadės
tėvui niekuo. Iš ties Allaho pažadas tiesa ir tegu jūsų nesuvilioja
šis pasaulietinis gyvenimas ir nesuvilioja tas, kuris vilioja
prisidengdamas Allahu.

34.

Iš tiesų, Allah žino Valandos atėjimo laiką. Jis atsiunčia lietų ir
žino kas įsčiose. Nė viena siela nežino ką gaus rytoj, ir nė viena
siela nežino kokioje žemėje numirs. Iš ties tik Allah viską žino