30. Ar-Rum

1.

Alif. Liam. Mym.

2.

Pralaimėjo Romėnai

3.

žemiausioje žemėje, o po savo pralaimėjimo jie laimės.

4.

Po keletos metų. Allahui priklauso sprendimas prieš tai ir po to. Tą
dieną apsidžiaugs tikintys,

5.

pergale su Allaho pagalba. Jis dovanoja pergalę kam panori,
Jis-Galingas, Gailestingas!

6.

Tai-Allaho pažadas. Allah nekeičia Savo pažado, tačiau dauguma
žmonių to nežino!

7.

Jie tik žino matomą pasaulietiško gyvenimo pusę, o aplaidūs
Paskutiniam gyvenimui.

8.

Ar jie nepamąsto apie pačius save! Juk Allah sukūrė dangaus
aukštybes ir žemę bei tai kas tarp jų, tik dėl tiesos ir iki
nustatyto laiko. Iš ties daugelis iš žmonių netiki susitikimu su jų
Viešpačiu!

9.

Ar nekeliavo jie žemėje, tegu pažiūri , kokia buvo baigtis tų, kurie
gyveno prieš juos! Anie buvo stipresni už juos jėga, arė žemę ir
statė joje gyvenvietes daugiau negu pastatė jie. Pas juos atėjo
pranašai su aiškiais ženklais. Allah nebuvo neteisingu jiems, tačiau
jie patys buvo neteisingi savo atžvilgiu.

10.

Paskui, baigtis tų, kurie darė blogį, tapo blogiu už tai, kad jie
apšmeižė Allaho ženklus ir tyčiojosi iš jų.

11.

Allah pradeda kūrinį paskui jį atkuria, paskui pas Jį būsite
sugrąžinti.

12.

Tą dieną, kai ateis paskutinė Valanda,
nusivils nusikaltėliai.

13.

išgalvoti bendrininkai
negalės užstoti jų ir jie netikės savo bendrininkais.

14.

Tą dieną, kai ateis Valanda, jie išsiskirs.

15.

Tie, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, bus Rojaus sode
pamaloninti.

16.

Iš tiesų, kurie nepatikėjo ir apšmeižė Mūsų ženklus bei susitikimą
Paskutiniame gyvenime,-tokie bus įvesti bausmėn.

17.

Šlovė Allahui, kai jūs sulaukiate vakaro ir ryto!

18.

Šlovė Jam dangaus aukštybėse ir žemėje, vakare po saulėlydžio ir kai
sulaukiate vidudienio! 

19.

Jis išveda gyvą iš mirusio ir gyvą padaro mirusiu: atgaivina žemę po
jos mirties. Taip ir jūs būsite išvesti (mirusieji iš žemės)!

20.

Iš Jo ženklų-tai, kad Jis sukūrė iš žemės pirmą iš jūsų (Adomą), o
paskui jūs-žmonės pasklidote.

21.

Iš Jo ženklų-tai, jog Jis sukūrė jums žmonas, kad jūs gyventumėte su
jomis, padarė tarp jūsų meilę ir malonę. Iš ties tame-ženklai
žmonėms pamąstantiems!

22.

Iš Jo ženklų-dangaus aukštybių ir žemės sukūrimas, jūsų kalbų ir
spalvų skirtumas. Iš ties tame-ženklai žinantiems!

23.

Iš Jo ženklų-jūsų miegas naktį ir dienos metu, bei jūsų pastangos
ieškant Jo malonės. Iš ties tame-ženklas klausantiems žmonėms!

24.

Iš Jo ženklų-kai Jis parodo jums žaibą dėl baimės ir vilties,
atsiunčia dalimis iš dangaus vandenį ir atgaivina žemę po jos
mirties. Iš ties tame-ženklas žmonėms apmąstantiems!

25.

Iš Jo ženklų-tai, kad dangus ir žemė egzistuoja Jo įsakymu. O kai
Jis pašauks jus kvietimu išeiti iš žemės,-tada jūs ir išeisite.

26.

Jam priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje; visi Jam
paklusnūs.

27.

Jis-tas, Kuris pradėjo kūrinį, paskui atkartoja jį, tai Jam dar
lengviau. Jam priklauso aukščiausi atributai dangaus aukštybėse ir
žemėje. Jis-Galingas, Išmintingas.

28.

Jis kaip pavyzdį jums pateikė jus pačius. Ar yra bendrininkų pas jus
valdant savo vergus, kuo apdovanojome jus, ir jūs lygūs tame,- jie
bijo jų, kaip pačių jūsų?! Taip išaiškiname ženklus žmonėms
mąstantiems!

29.

Tie, kurie neteisūs seka savo aistromis, nepasiremdami žiniomis. Kas
gali tokį išvesti į kelią tiesos, kai Allah paklaidino jį?! Jie
neturės pagalbininkų!

30.

Nukreipk savo veidą į tikrą religiją! Allaho nustatyta prigimtis,
kurią Jis nustatė žmonėms. Nėra pakeitimo Jo kūriniui. Tai tiesi
religija, tačiau dauguma žmonių to nežino!

31.

Kreipkitės į Jį ir baiminkitės Jo (bausmės), atlikite maldą ir
nebūkite stabmeldžiais!

32.

Tie, kurie susiskaldė į grupes religijoje ir tapo sektomis, visi iš
jų grupėje laimingi tuo, kas pas juos.

33.

Kai žmones paliečia sunkumai, jie kviečia savo Viešpatį paklusdami
Jam, o kai duodama jiems pajusti malonė nuo Jo,- grupė iš jų
priskiria savo Viešpačiui bendrininkus.

34.

Jie netiki tuo, ką davėme jiems. Tegu pasitenkina, greitai jie
sužinos!

35.

Ar atsiuntėme jiems įrodymą ir jis kalba jiems apie tai, ką jie
priskiria Jam į bendrininkus?! 

36.

Jei duodame žmonėms pajusti malonę, jie džiaugiasi ja. O jei jie
gauna blogį už tai, ką įvykdė jų rankos,- tada jie nusivilia.

37.

Ar jie nemato, jog iš ties Allah suteikia apsčiai pragyvenimo dalį
kam panori ir nustato. Iš ties tame-ženklas tikintiems žmonėms!

38.

Palik artimajam priklausančią jam teisę, ir vargšui, ir keliautojui!
Tai geriausia tiems, kurie nori užsitarnauti Allaho malonę. Būtent
tokie yra laimingi.

39.

Tai, ką davėte iš savo turto, kad gauti pelną iš žmonių pinigų, tai
pas Allahą jų atlygis nepadidėja, o tai ką paaukojate iš Zakiato ir
tuo norite užsitarnauti Allaho malonę, tai tokiems dvigubas atlygis.

40.

Allah-tas,Kuris sukūrė jus, paskui apdovanojo pragyvenimu, paskui
skirs jums mirtį, paskui prikels jus. Ar yra tarp jūsų bendrininkų,
kas gali padaryti iš to nors mažą dalelę?!Šlovė Jam ir tik Jis
aukščiau visko, ką jūs prilyginate Jam!

41.

Pakilo žemėje blogis,
sausumoje ir jūroje, tai už tai, ką įvykdė žmonių rankos,jog jie
pajustų tai, ką padarė, galbūt jie sugrįš 
į
tikėjimą…

42.

Sakyk:”-Pakeliaukite žeme ir pažiūrėkite, koks galas buvo tų, kurie
gyveno prieš jus.“ Dauguma jų buvo stabmeldžiais.

43.

Atsuk veidą tiesiai religijai, prieš tai kol neatėjo diena, kai
nebus sugražinimo nuo Allaho. Tą Dieną  jie  bus
išsiskyrę.

44.

Kas nepatikėjo-prieš jį patį liudys jo netikėjimas, o kas darė gerą,
tai jiems patiems tai bus paruošta.

45.

Kad Jis atlygintų tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus iš Savo
malonės. Iš ties Jis nemyli netikinčių.

46.

Iš Jo ženklų- siunčia Jis vėjus atnešančius gėrį, kad duotų pajusti
jums iš Savo malonės, kad plauktų laivai Jo paliepimu, jog jūs
surastumėte dalį pragyvenimui
Jo malonės, gal jūs padėkosite…

47.

Atsiuntėme dar prieš tave pranašus jų tautoms. Jie atėjo su aiškiais
ženklais, tačiau anie atmetė juos, todėl atkeršijome už tai, kuo jie
prasikalto.Nes Mes privalome iš ties padėti tikintiems.

48.

Allah-tas, Kuris siunčia vėjus, kurie stumia debesis. Jis išsklaido
juos danguje kaip panorėjęs, paskui padalina dalimis ir tu matai
kaip lietus krenta iš jų ir jis pasiekia iš tarnų tuos, kam panorėjo
atsiųsti,-tada jie džiaugiasi.

49.

Nors prieš tai, kai buvo atsiųstas jis, jie buvo nusivylę.

50.

Pažiūrėk į Allaho malonės apraiškas; kaip Jis atgaivina žemę po jos
mirties! Iš ties tame ženklas, jog Jis – iš mirusiųjų prikėlėjas ir
sugebantis padaryti viską!

51.

O jeigu atsiustumėm vėją deginantį ir
jie tai (gyvūniją) pamatytų
  pageltusią,
tačiau net ir po to jie būtų netikinčiais.

52.

Juk tu negali priversti girdėti mirusiųjų, ir negali priversti
“kurčius“girdėti kvietimą, kada jie nusisuka nusigręždami.

53.

Ir tu neišvesi į tiesų kelią“aklųjų“ iš jų paklydimų. Tu tik gali
priversti klausyti tuos, kurie tiki Mūsų ženklais ir yra nuolankūs.

54.

Allah-tas, Kuris sukūrė jus iš silpno kūrinio, paskui po silpnumo
davė jums jėgos, o paskui po stiprumo padarė vėl silpnais ir jūs
pražilote. Jis kuria ką panori. Jis-Žinantis, Galingas.

55.

Kai ateis atsiskaitymo Valanda, prisiekinės nusikaltėliai, jog jie
prabuvo nedaugiau kaip valandą (šiame gyvenime). Taip pat jie
išgalvojo šmeižtą.

56.

Pasakys tie, kuriems duotos žinios ir tikėjimas:“-Jūs prabuvote
tiek, kiek nustatyta Allaho knygoje iki Prisikėlimo dienos.Štai ta
Prisikėlimo diena, tačiau jūs to nežinojote.“

57.

Tą dieną neatneš naudos neteisingiems jų atsiprašymas ir jie nebus
grąžinti.

58.

Pateikėme šiame Korane žmonėms visokių palyginimų (pavyzdžių). O jei
tu ateitum su ženklu pas juos, būtinai pasakytų tie, kurie
netiki:“-Jūs tikrai-melagiai.“

59.

Taip Allah užantspauduoja ant širdžių tų, kurie nežino.

60.

Būk kantrus! Juk Allah pažadas-tiesa, ir tegu nejaudina tavęs tie,
kurie nėra įsitikinę