2. Al-Bakara

1.

Alif Lam Mim

2.

Tai yra knyga, o tame nėra jokios abejonės, – vadovas
dievobaimingiems.

3.

Kurie tiki nematomu, pastoviai meldžiasi ir aukoja
iš to, ką Mes jiems suteikėme.

4.

Kurie tiki tuo, kas iš aukštybių tau atskleista, kas
buvo atskleista iki tavęs ir su pasitikėjimu (savo širdyse) žvelgia
į ateitį.

5.

Tai yra tie, kurie seka savo Valdovo nurodymais, ir
tai yra tie, kurie ateityje klestės.

6.

Tiems, kurie atmetė tikėjimą, yra tas pats, ar tu
juos perspėji, ar neperspėji; jie vistiek netikės.

7.

Allah uždėjo spaudą jų širdims ir jų ausims, uždanga
dengia jų akis, ir jų dalia – didžiulė užsitraukta bausmė.

8.

Ir tarp žmonių yra tokių, kurie sako: “Mes tikime
Allah ir Paskutine diena”. Bet (iš tikrųjų) jie netiki.

9.

Jie bando apgauti Allah ir tuos, kurie tiki, bet jie
apgauna tik patys save ir to nesupranta.

10.

Jų širdyse – negalavimas; ir Allah padidino šį jų
negalavimą; ir jų likimas – tai sunki bausmė dėl jų melavimo
(patiems sau).

11.

Kai jiems sakoma: “Nedarykite sąmyšio (žalos)
Žemėje”, jie sako: “Mes tik parodome viską teisingai”.

12.

Be abejo, jie daro sąmyšį (žalą) Žemėje, bet to
nesupranta.

13.

Kai jiems sakoma: “Tikėkite, kaip kiti tiki”, – jie
sako: “Argi mes tikėsime kaip kvailiai tiki?” Tačiau, be abejo, jie
patys yra kvailiai, bet to nežino.

14.

Kai jie sutinka tuos, kurie tiki, sako: “Mes
tikime”; tačiau vienumoje su savo šeitanais, jie sako: “Žinoma, mes
su jumis; mes tik juokaujame”.

15.

Alalah taip pat pasijuoks iš jų ir dar sustiprins jų
paklydimą, palikdamas juos aklai klaidžioti.

16.

Tai tie, kurie išmainė teisingą kelią į paklydimus.
Bet jų sandėris bevertis, ir jie pametė teisingą (gyvenimo) kryptį.

17.

Jie panašūs į žmogų, kuris uždegė ugnį; kai ugnis
apšvietė viską aplinkui, Allah atėmė šviesą ir paliko juos gilioje
tamsoje. Jie nemato.

18.

Jie kurti, negirdi ir nemato; jie nesugrįš (į
teisingą kelią).

19.

Arba tai panašu į stiprią liūtį iš debesų; ten gili
tamsa, griausmas, žaibavimas; jie pirštais užspaudžia savo ausis,
bijodami mirties; ir Allah, būdamas visada visur, žino tikėjimo
atskalūnus.

20.

Žaibas beveik juos apakina; kai jis apšviečia, jie
juda; kai užeina tamsa, jie pasilieka stovėti. Ir, jei būtų Allah
valia, Jis galėtų atimti jiems klausą bei regėjimą; iš tikrųjų,
Allah turi galią įvykdyti viską, ką jis pageidauja.

21.

O žmonės, garbinkite savo Viešpatį Valdovą, kuris
sukūrė jus ir tuos, kurie buvo prieš jus; gal ir jūs pasidarysite
dievobaimingais.

22.

Tam, Kuris sukūrė žemę kaip kilimą jums ir dangų kaip
jūsų uždangą, ir siunčia lietų iš debesų, ir per tai atneša vaisius
jūsų maitinimui; nestatykite todėl lygių (konkurentų) Allah, kadangi
jūs žinote (tiesą).

23.

O jeigu jūs abejojate tuo, ką Mes apreiškėme Mūsų
tarnui (Muhamedui), tai sukurkite surą, panašią į šią, ir kvieskites
savo liudininkus ar pagalbininkus išskyrus Allah, jei jūs teisūs.

24.

O jeigu jūs to nepadarysite, – o to jūs niekada
nepadarysite, – tai saugokites Ugnies, kurios kuras yra žmonės ir
akmenys, ir kuri paruošta netikintiems.

25.

Ir pranešk gerą žinią tiems, kurie tiki ir yra
dorybingi, kad jų laukia sodai, per kuriuos teka upės. Kiekvieną
kartą, kai jiems bus duota vaisių iš jų, jie pasakys: “Tai tas pats,
kuo mes maitinomes anksčiau.” Tuo tarpu tai tik panašūs dalykai.
Tenai jų santuoki­niai bus tyri, ir bus jie ten amžinai.

26.

Allah nevengia vaizdingų pavyzdžių, mažų kaip uodas
ar kas nors virš to. Tikintieji žino, kad tai – tiesa, einanti nuo
jų Viešpačio, o netikintieji sako: “Ką šiuo pavyzdžiu Allah nori
pasakyti?” Daugelį Jis tuo verčia klysti, o daugelį nukreipia
teisingu keliu. Bet nieko per tai Jis nesmerkia išskyrus
nepaklusniuosius.

27.

Tie, kurie pažeidžia Allah priesaką po jos
patvirtinimo ir atskiria tai, ką Allah nurodė sujungti, ir kuria
sąmyšį žemėje; tie (tik) patys turi nuostolį.

28.

Kaip galite jūs netikėti Allah? Kai jūs negyvenote,
Jis davė jums gyvybę, po to Jis pasiųs jums mirtį, o dar po to vėl
grąžins jus gyvenimui, ir tada jūs sugrįžite pas Jį.

29.

Tai Jis sukūrė jums viską, kas yra žemėje; po to Jis
atkreipė dėmesį į dangų ir sukūrė septynis dangaus skliautus, ir Jis
turi savo žinioje viską.

30.

Ir kai tavo Viešpatis pasakė angelams: “Aš noriu
paskirti atstovą žemėje”, jie paklausė: “Ar Tu paskirsi ten tokį,
kuris sukels netvarką joje ir kraujo praliejimą? Ir mes šlovina­me
Tave ir aukštai iškeliame Tavo šventumą Tavęs garbinimu.” Jis
atsakė: “Aš žinau, ko jūs nežino­te.”

31.

Ir Jis išmokė Adomą visų daiktų vardus, po to juos
pastatė prieš angelus ir pasakė: “Pasakykit Man jų vardus, jei jūs
teisūs.”

32.

Jie pasakė: “Garbė Tau. Mes neturime žinių išskyrus
tas, kurių Tu mus išmokei; iš tik­rųjų, Tu Visąžinantis ir
Išmintingas.”

33.

Jis pasakė: “O, Adomai, pranešk jiems jų vardus”; ir,
kai jis pranešė jiems jų vardus, Jis pasakė: “Ar Aš jums nesakiau,
kad Mano žinioje dangaus ir žemės paslaptys, ir Aš žinau, ką jūs
atskleidžiate ir ką jūs bandote nuslėpti?”

34.

Ir štai, Mes pasakėme angelams: “Nusilenkite Adomui”, ir jie
nusilenkė; bet Iblis

nenusilenkė. Jis atsisakė, nes buvo per daug
išpuikęs: Jis buvo iš tų, kurie atmetė tikėjimą.

35.

Ir Mes pasakėme: “O, Adomai, gyvenk tu ir tavo žmona
Sode (rojuje), ir naudokites gausiai jo vaisiais kaip (kur ir kada)
norite. Bet nepriartėkite prie šio medžio, kad neįpultumėte į blogį
ir nusidėjimą.

36.

Tačiau Šėtonas privertė juos dėl to suklupti, ir jie
neteko to statuso (laimės), kurioje buvo. Ir Mes pasakėme: “Eikite
šalin, visi (jūs žmonės ir Šėtonas) su nesantaika tarp savęs. Jūsų
laikina gyvenimo vieta ir pragyvenimo priemonės nuo šiol bus
žemėje.”

37.

Tada Adomas sužinojo iš savo Viešpačio tam tikrus
žodžius. Tokiu būdu Jis kreipėsi į Adomą su gailestingumu; iš
tikrųjų, Jis yra daug kartų atsigręžiantis su užuojauta ir
Gailes­tingiausias.

38.

Mes pasakėme: “Išeikite jūs visi iš čia. Ir, jeigu, o
Aš esu tuo tikras, ateis jums Mano nu­rodymas iš Manęs, tai tie,
kurie seks Mano nurodymu, nebus jiems nei baimės, nei sielvarto, nei
jie liudės.”

39.

“Bet tie, kurie atmes tikėjimą ir neteisingai nušvies
Mūsų ženklus, bus Ugnies (pragaro) gyventojai; joje jie bus
amžinai.”

40.

“O, Izraelio sūnūs! Prisiminkite mano malonę, kurią
Aš jums suteikiau, ir vykdykite savo susitarimą su
Manim; Aš vykdysiu savo susitarimą su jumis. Ir tik Manęs vieno
bijokite.

41.

Ir tikėkite tuo, ką Aš jums apreiškiau (dabar),
patvirtindamas tikrumą tuo, kas yra su jumis; ir nebūkite pirmi iš
tų, kurie netiki tuo; ir nemainykite mano ženklų į kažką bevertį; ir
bijokite Manęs, Manęs vieno.

42.

Ir tiesos nedangstykite melu, ir neslėpkite tiesos,
kai jūs žinote (kas tai yra).

43.

Ir prisilaikykite Maldų; mokėkite Zakat’ą ir
nusilenkite kartu su tais, kurie nusilenkia (pamaldose).

44.

Ar liepiate jūs kitiems daryti gerus darbus, kai
patys apie juos pamirštate, nežiūrint į tai, jog skaitote Šventą
Knygą? Ar jūs nesusiprasit?

45.

Ieškok (Allah) pagalbos su kantriu ištvermingumu bei
malda; tai, iš tikrųjų, sunku, išskyrus tuos, kurie yra nusižeminę
(nuolankūs).

46.

(Ir) kurie tvirtai tiki, kad susitiks su savo
Viešpačiu ir sugrįž pas Jį.

47.

O, Izraelio sūnūs, prisiminkite mano malonę, kurią Aš
jums suteikiau; o taip pat tai, kad Aš suteikiau jums pirmenybę
prieš visus kitus.

48.

Ir bijokite tos dienos, kai nei viena siela (dvasia)
nepasitarnaus, pakeisdama kitą, ir nebus kreipiama dėmesio į jokį
užtarimą; ir nebus imama jokia išpirka iš jos, ir nebus jiems jokios
pagalbos (iš išorės).

49.

Ir prisiminkite, Mes jus išgelbėjome nuo Faraono
tautos, suteikusios jums sunkius išbandymus bei kančias, užmušdami
jūsų sūnus, o palikdami gyvas jūsų moteris; ir tame buvo jūsų
didžiulis išbandymas nuo jūsų Viešpaties.

50.

Ir prisiminkite, Mes praskyrėme jums jūrą ir jus
išgelbėjome, ir paskandinome Faraono žmones jums matant.

51.

Ir prisiminkite, Mes paskyrėme Mozei keturiasdešimt
naktų, ir, jam nesant, jūs paėmėte veršiuką (garbinimui), ir jūs
tapote baisiais nusidėjėliais.

52.

Netgi po to, Mes jums atleidome, kad jūs turėtumėte
galimybę jausti dėkingumą.

53.

Ir prisiminkite, Mes davėme Mozei Raštą ir Kriterijus
(atskirti tiesą nuo melo), kad jūs būtumėte nukreipti teisingai.

54.

Ir prisiminkite, kai Mozė savo tautai pasakė: “O
mano liaudie, iš tikrųjų, garbindami veršiuką, jūs padarėte blogį
patys sau; todėl dabar kreipkites į savo Sukūrėją ir užmuš­kite
tėvynainius, o tai prieš jūsų Sukūrėją jums bus tik geriau.” Po to,
Jis (Allah) kreipėsi į jus su užuojauta. Iš tikrųjų, Jis daug kartų
besikreipiantis su užuojauta ir yra Gailestingiausias.

55.

Ir prisiminkite, kai jūs pasakėte: “O, Moze! Jokiu
būdu mes tavim negalim patikėti, kol Allah nepamatysim patys
akivaizdžiai.” Tada perkūnas ir žaibas pervėrė jus, kol jūs
žiūrėjote.

56.

Po to Mes prikėlėme jus po mirties, ir jūs turėjote
galimybę jausti dėkingumą.

57.

Ir Mes pamaloninome jus šešėliu debesies, ir
pasiuntėme jums maną ir putpeles, sa­kydami: “Valgykite šiuos gerus
dalykus, kuriuos Mes jums patiekėme.” Bet (priešin­damiesi) ne Mums
jie padarė žalą, bet padarė žalą patys sau.

58.

Ir prisiminkite, (kai) Mes pasakėm: “Įeikite į šį
miestą ir maitinkites
viskuo ten gausiai, ką jūs pageidausit, bet, įeinant pro vartus,
pulkite kniupščiom ir sakykite: “Atleisk mums.” Ir Mes atleisim jūsų
prasižengimus, ir pagerinsime dalią tų, kurie daro gėrį.

59.

Bet nusidėjėliai tai pakeitė kitu žodžiu nei tas,
kuris jiems buvo duotas; ir taip, Mes pasiuntėme nusidėjėliams
bausmę iš dangaus už tai, kad jie pažeidė Mūsų nurodymus
pakartotinai.

60.

Ir prisiminkite, kai Mozė meldė savo tautai vandens,
ir Mes pasakėme: “Suduok savo lazda į uolą”; ir štai iš jos ištryško
dvylika šaltinių, taip, visi žmonės sužinojo savo vandens vietą.
“Valgykite ir gerkite tai, ką Allah jums dovanojo, ir nedarykite
blogio žemėje, sukeldami joje sumaištį.”

61.

Ir prisiminkite, jūs pasakėte: “O, Moze, mes negalim
pakęsti (visada) vienodo maisto; mal­dauk savo Viešpatį už mus, kad
patiektų mums tai, kas auga žemėje – jos daržoves (žalumy­nus),
agurkus, česnakus, lęšius ir svogūnus. Jis pasakė: “Nejaugi jūs
norite geresnius pakeis­ti blogesniais? Nueikite į kokį nors miestą
(Egipte), ir ten rasite tai, ko jūs norite!” Pažemi­nimai ir skurdas
apėmė juos, ir iššaukė jie sau Allah pyktį; tai įvyko todėl, kad jie
atmetė Allah ženklus ir žudė pranašus be priežasties; tai buvo
todėl, kad jie maištavo, buvo nu­sidėjėliai ir peržengė visas
leistinas ribas.

62.

Iš tikrųjų, tie, kurie tiki (į Koraną), ir tie, kurie
seka judaizmu, ir krikščionys, ir sabijai, – visi, kurie nuoširdžiai
tiki Allah ir Paskutine Diena, ir kuria gėrį, – bus Viešpaties
ap­dovanoti, ir nepajus jie nei baimės, nei sielvarto, nei jie
liūdės.

63.

Ir prisiminkite, kai Mes priėmėme iš jūsų priesaką
(sutartį) ir iškėlėme aukštai virš jūsų kalną, sakydami: “Tvirtai
laikykites to, ką Mes jums davėme, ir įsikalkite į galvas tai
;
dar jūs turite galimybę būti dievobaimingi.”

64.

Ir netgi po to jūs nusigręžėte; ir, jeigu ne Allah
palankumas ir Jo gailestingumas jums, iš tikrųjų, jūs turėtumėte
(didžiulius) nuostolius.

65.

Be abejo, jūs žinote apie likimą tų, kurie pažeidė
nustatytą šeštadienio dieną. Todėl Mes jiems pasakėme: “Būkite jūs
beždžionėmis, neapkenčiamos ir atmestos (žmonių).”

66.

Tuo būdu, tai Mes padarėme pavyzdžiu žmonėms kaip
dabartiniais laikais, taip ir jų būsimoms kartoms, ir pamoka tiems,
kurie bijo Allah.

67.

Ir prisiminkite, kai Mozė pasakė savo tautai: “Allah
jums liepia paaukoti karvę”, jie pasakė: “Ar nesijuoki tu iš mūsų?”
Jis pasakė: “Aš ieškau Allah prieglobsčio, kad nebūčiau vienas iš
nesusipratėlių (kvailių).”

68.

Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis
išaiškintų mums, kokia jinai turi būti.” Jis pasakė: “Allah sako:
tai karvė nei sena, nei jauna, o esanti vidutinio amžiaus; o dabar
darykite tai, kas jums liepta!”

69.

Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis
išaiškintų mums, kokios ji turi būti spalvos.” Jis atsakė: “Dievas
sako, kad gelsvai rudos spalvos, gryno ir šilto atspalvio,
džiuginančio į ją žiūrinčių žmonių akis”.

70.

Jie pasakė: “Maldauk savo Viešpatį dėl mūsų, kad Jis
išaiškintų mums, kuri yra jinai, nes visos panašiai atrodančios
karvės mums vienodos; ir, jei Allah pageidaus, iš tikrųjų, tada mes
išpildysime Jo reikalavimą.”

71.

Jis atsakė: “Dievas sako, tai – karvė neišmokyta arti
žemės ar drėkinti lauką; sveika, be jokių trūkumų.” Jie pasakė:
“Štai dabar tu atnešėi tiesą.” Po to, jie paskerdė ją, nors vargu ar
norėjo tai daryti.

72.

Ir prisiminkite, jūs nužudėte žmogų ir ginčijotes
tarpusavyje, kaltindami vieni kitus; ir Allah išryškino tai, ką jūs
bandėte nuslėpti.

73.

Tada Mes pasakėme: “Suduokite jam (kūnui) kokia nors
(karvės) dalimi.” Taip Allah atgaivina mirusius ir parodo jums Savo
ženklus, kad jūs dar turėtumėte galimybę suprasti.

74.

Po to, jūsų širdys sukietėjo, kol netapo kietos kaip
akmenys ar netgi dar kietesnės; juk iš tikrųjų, yra akmenys, iš
kurių teka šaltiniai, ir tarp akmenų yra tokių, kuriems suaižėjus į
gabalus, iš jų išteka vanduo; ir kiti, kurie nyksta iš baimės Allah,
ir Allah nežiūri nerūpestingai į tai, ką jūs darote.

75.

Nejaugi jūs galvojate, kad jie patikės jumis? Tuo
tarpu buvo, kad dalis iš jų girdėjo jau Allah Žodį. Bet iškraipė Jį
po to, kai Jį suprato, ir žino iš to sekančias pasėkmes.

76.

Žiūrėk! Kai jie sutinka tuos, kurie tiki, jie sako:
“Mes tikime”, o kai susitinka vienas su kitu vienumoj, jie sako:
“Nejaugi pranešate jūs jiems tai, ką Allah atskleidė jums? Ir
duodate galimybę jiems tokiu būdu ginčytis savo Viešpaties
akivaizdoje?” Ar jūs nesuprantate (jų tikslų)?

77.

Nejaugi jie nežino, jog Allah žinoma viskas, ką jie
(apgalvotai) nuslepia ir ką jie atskleidžia (ieškodami naudos sau)?

78.

Ir kai kurie iš jų yra nemokšos; jie nežino Knygos,
bet turi tik savo asmeninius troškimus, ir jie tik spėlioja.

79.

Bet vargas tiems, kurie rašo knygą savo (prastomis)
rankomis ir sako: “Tai – nuo Allah”, tuo norėdami gauti už tai menką
pelną. Ir taip, vargas jiems už parašytą savo rankom, ir vargas
jiems už tokiu būdu jų gautą pelną.

80.

Ir jie sako: “Ugnis mūsų nepalies, nebent menką dienų
skaičių.” Pasakykit: “Ar gavote pažadą iš Allah? Tuo atveju Allah
niekada nesulaužys savo įsipareigojimų. Arba gi jūs kalbate apie
Allah tai, ko nežinote?”

81.

Taip tie, kurie ieško blogyje naudos ir yra savų
nuodėmių apsupti, – visi jie yra Ugnies gyventojai (kompanijonai),
ir joje jie gyvens (amžinai).

82.

O tikintieji ir darantieji gerus darbus (žemėje), –
jie yra Sodo (rojaus) gyventojai; jame jie gyvens (amžinai).

83.

Ir prisiminkite, Mes paėmėme priesaką iš Izraelio
sūnų: “Negarbinti nieko išskyrus Allah, reikšti gerumą ir pagarbą
tėvams, ir giminėms, ir našlaičiams, ir vargšams; kalbėti su
žmonėmis maloniai, prisilaikyti Maldų ir mokėti Zakiat’ą.” – Po to
jūs nusigręžėte išskyrus tik nedaugelį iš jūsų, ir jūs blogai
elgiates (netgi dabar).

84.

Ir prisiminkite, Mes paėmėme jūsų priesaką:
“Nepraliesite tarp savęs kraujo, neišva­rysite savo artimuosius iš
jų namų.” Ir tai iškilmingai jūs patvirtinote, ir buvote tam
liudininkai patys.

85.

Tačiau po to, jūs patys, žmonės, vienas kitą žudėte
ir išvarydavote dalį jų iš jų namų; padėdavote (jų priešams) prieš
juos, (esate) kalti darydami nusižengimus; ir, jeigu jie ateidavo
pas jus kaip belaisviai, jūs išpirkdavote juos
,
nors neteisėtai juos išvarėte. Nejaugi tai reiškia, kad jūs tikite į
vieną Knygos dalį ir atmetate kitą? Bet koks atpildas bus tiems iš
jūsų, kurie šitaip elgėsi? Negarbė šiame gyvenime? Ir Paskutinio
Teismo Dieną jiems bus didžiausia bausmė. Ir Allah nežiūri
nerūpestingai į tai, ką jūs darote.

86.

Tai tie žmonės, kurie nupirko gyvenimą šiame
pasaulyje už kainą būsimo. Jų bausmė nebus nei palengvinta, nei
jiems kas padės.

87.

Mes davėm Mozei Knygą ir pasiuntėme paskui jį eilę
kitų pranašų; ir Jėzui, Marijos sūnui, Mes suteikėm aiškius požymius
ir sustiprinom jį šventa dvasia. Taigi, kiekvieną kartą, kai pas jus
ateina pranašas, siūlydamas, ko jūs patys nepageidaujate, jūs
išpuikę, žiūrėdami iš aukšto išdidžiai, vienus apšaukiate melagiais,
o kitus nužudote.

88.

Jie pasakė: “Mūsų širdys apgaubtos skraiste (kuri
išsaugo Allah žodį: mums daugiau nereikia).” – Ne, Allah prakeikė
juos už jų burnojimą prieš Dievą. Mažai yra tai, į ką jie tiki.

89.

Ir kai buvo apreikšta jiems Allah Knyga,
patvirtindama tai, kas yra su jais, – ir nors anksčiau jie meldė
pergalės prieš tuos, kas netikėjo, – tai štai dabar, kai tai pas
juos atėjo (ir tai, ką jie turėtų atpažinti), atkakliai tuo nenori
patikėti jie. Tebus Allah prakei­kimas netikintiems.

90.

Menka kaina to, už ką jie mokėjo savo sielomis; ir ką
jie neigia (apreiškimą), kurį Allah siuntė, įžūliai iš pavydo, kad
Allah iš savo malonės siunčia tai bet kuriam iš savo tarnų, kuriam
pageidauja; ir iššaukė jie sau įniršį po pykčio. Iš tikrųjų,
žeminanti bausmė yra tiems, kurie atmeta tikėjimą.

91.

Ir kai jiems sakoma: “Tikėkite tuo, ką Allah
apreiškė”, Jie sako: “Mes tikime tuo, kas buvo mums apreikšta”; ir
jie netiki tuo, kas buvo apreikšta po to. Tačiau tai yra Tiesa,
patvir­tinanti tai, kas yra su jais. Sakyk: “Kodėl jūs anksčiau
kėsinotes į Allah pranašų gyvybes, jei jūs buvote tikintys?”

92.

Mozė atėjo pas jus su akivaizdžiais ženklais, o jūs,
(netgi) po to, garbinote veršį, atkakliai spyriodamiesi savo
netikėjime. Jūs elgėtes neteisingai.

93.

Ir prisiminkite, Mes paėmėme jūsų priesaką ir
iškėlėme aukštai virš jūsų kalną, sakydami: “Tvirtai laikykites to,
ką Mes jums davėme ir pakluskite”; jie pasakė: “Mes girdim ir
nepaklustam”; ir jų širdys buvo persisunkusios meile veršiui dėl jų
netikėjimo. Sakyk: “Iš tikrųjų, gėdinga yra tai, ką jūsų tikėjimas
nurodo jums, – jei jūs turite kokį nors tikėjimą”.

94.

Sakyk: “Jeigu jums išimtinai, ir niekam daugiau,
skirtas būsimas gyvenimas šalia Allah, tai linkėkite sau mirties,
jei jūs esate nuoširdūs”.

95.

Bet niekada jie neieškos mirties iš baimės dėl
atpildo už nuodėmes, kurias padarė jų rankos. Ir Allah gerai žino
tuos, kurie daro blogį.

96.

Ir tikrai, tu pamatysi, jog jie yra godžiausi
gyvenimo iš visų žmonių, godesni net už tuos, kurie šalia Allah
prigalvoja kitų dievų; kiekvienas iš jų norėtų gauti tūkstanties
metų gyvenimą. Bet netgi tokio ilgo gyvenimo dovana neišsaugos jų
nuo Allah bausmės; ir Allah gerai mato viską, ką jie daro.

97.

Sakyk: “Kiekvienas, kas buvo priešas Gabrieliui…” –
juk Jis, Allah malone, nuleido tavo širdin jį (Koraną) kaip
patvirtinimo ženklą, kas buvo apreikšta anksčiau, kaip
vadovau­jančią ir puikią žinią tiems, kurie tiki.

98.

Kiekvienas, kas yra priešas Allah ir Jo angelams, ir
Jo pasiuntiniams, ir Gabrieliui, ir Mykaeliui, tada, be abejo, Allah
– priešas tiems, kurie atmeta tikėjimą.

99.

Mes pasiuntėme tau akivaizdžius ženklus, ir nėra nei
vieno, kuris jais netikėtų, išskyrus tuos, kurie yra ydingi.

100.

Kaip! Kiekvieną kartą, kai jie patvirtina priesaką,
dalis iš jų atsimeta nuo jos? – Ne, pas daugelį iš jų nėra tikėjimo.

101.

Kai pas juos ateina pasiuntinis nuo Allah,
patvirtindamas teisingumą to, kas yra su jais, dalis iš jų, kuriems
buvo dovanota tai, atmeta Allah Knygą sau už nugarų, lyg tai
nežinodami apie ją.

102.

Jie seka tuo, ką skaitė (recitavo) šeitanai
Saliamono karalystėje. Saliamonas nebuvo neteisus, o šeitanai buvo
neteisūs, mokydami žmones burtų ir to, ko mokė pasiųsti į Babiloną
angelai: Charutu ir Marutu
.
Bet tie du nieko nemokė, nepasakydami prieš tai: “Mes esame tik
išbandymui; todėl neburnokite prieš Dievą.” Jie išmoko iš jų būdų
sėti nesantaiką tarp vyro ir žmonos. Bet jie negalėjo tuo niekam
pakenkti be Allah leidi­mo. Ir jie išmoko tiktai to, kas jiems
kenkė, o ne atnešė naudos, bet jie žinojo, kad tas, kas tai įgavo, –
neturės dalies laimės būsimame gyvenime. Ir niekinga kaina ta, kurią
jie už parduotas savo sielas sumokėjo. Ir jei jie būtų žinoję.

103.

Ir jeigu jie išlaikytų savo tikėjimą ir apsaugotų
save nuo nuodėmių, tai būtų Allah apdovanoti kur kas geriau. Ir jei
jie būtų žinoję.)

104.

O, jūs tikintieji, (pasiuntiniui) nesakykite:
“Apsaugok mus!”, o sakykite: “Tu pažvelk į mus!” – ir klausykite
(jo). O netikinčiųjų laukia kankinanti bausmė.

105.

Netikintieji kaip tarp Knygos žmonių, taip ir tarp
politeistų nenori, kad ant jūsų kristų jūsų Viešpaties kokia nors
gerovė! Bet Allah dėl savo ypatingos malonės pasirinks tą, ką Jis
pageidaus; juk Allah kupinas malonės.

106.

Mes nepanaikinam (neatšaukiam) nei vieno ajato ir
jums neliepsim jo pamiršti, kol jo nepakeisim geresniu ar panašiu į
jį. Nejaugi tu nežinai, kad Allah turi galią viskam?

107.

Nejaugi tu nežinai, kad viešpatavimas tiek danguje,
tiek žemėje priklauso tik vienam Allah? Ir nėra jums užtarėjo ar
pagalbininko išskyrus Allah.

108.

Nejaugi jūs klausinėsite savo pranašo taip, kaip
anksčiau buvo Mozė klausinėjamas? Juk kiekvienas, kas tikėjimą
pakeičia netikėjimu, tas, be abejonės, išklysta iš teisingo kelio.

109.

Bet ir tarp Knygos žmonių yra tokių, kuriems norėtųs
jus – jau priėmusiems tikėjimą – iš pavydo į netikėjimą parblokšti
vėl, nors jiems tiesa jau yra aiški; jūs jiems atleiskite ir eikite
šalin, kol Allah jiems savo valios neparodys; juk Allah turi galią
viskam.

110.

Ir tvirtai prisilaikykite Maldų, ir mokėkite Zakat’ą;
ir visą tą gerą, ką jūs parengėte savo sielai čia, tą rasite pas
Allah; juk Allah mato, ką jūs darote.

111.

Ir jie sako: “Niekas niekada nepateks į Rojų, jei jis
ne žydas ar krikščionis.” Tai yra jų (tuščias) troškimas. Sakyk:
“Pateikite savo įrodymus, jeigu jūs sakote tiesą”.

112.

Bet ne! Kiekvienas, kas visiškai paklūsta Allah ir
kuria gėrį, – gaus Viešpaties apdovanojimą; ir nebus jiems baimės,
nei sielvarto, nei jie liūdės.)

113.

Žydai sako: “Krikščionybė nieku nepagrįsta”; o
krikščionys sako: “Judaizmas nieku ne­pagrįstas”; tačiau ir tie, ir
kiti skaito tą pačią Knygą. Tiems žodžiams panašiai skambėjo kalbos
tų, kurie (dar) nieko neišmanė. Allah Paskutinio Teismo dieną
išaiškins jiems tai, ko jie nesuprato (ginčijosi).

114.

Ir kas yra labiau neteisingas kaip tas, kas draudžia
garbinti Allah ten, kur turėtų būti šlovinamas Jo vardas, ir netgi
bando griauti Jo šventoves? Jiems reikia žengti per jų slenkstį tik
su baime. Jiems – gėda šiame pasaulyje, o būsimame – begalinės
kančios.

115.

Allah priklauso ir Rytai ir Vakarai; ir į kur jūs
bepasisuktumėte, ten Allah veidas. Iš tikrųjų, Allah Visąapimantis
ir Visąžinantis.

116.

Jie sako: “Allah paėmė sau sūnų.” Garbė Jam. – Ne,
Jam priklauso viskas, kas yra tiek Danguje, tiek žemėje, ir visi jo
valiai paklūsta.

117.

Jis yra dangaus ir žemės sukūrėjas. Kai Jis sumano
kūrinį, tik prataria jam: “Būk!” – ir jis yra.

118.

Sako tie, kurie neturi žinių: “Kodėl Allah nepraneša
mums ar nesiunčia mums savo ženklų?” Taip kalbėjo žmonės, kurie buvo
iki jų, panašios prasmės žodžius. Jų širdys vienodos. Mes padarėme
tikrai aiškius ženklus žmonėms, kurie tvirtai išlaiko tikėjimą (savo
širdyse).

119.

Mes pasiuntėme tave su tiesa, kaip skelbėją geros
žinios ir perspėjantį; ir tau atsako­mybės nebus už liepsnojančios
Ugnies gyventojus.

120.

Ir nei žydai, nei krikščionys niekada nebus
patenkinti tavim, jei neseksi tu jų religijos formomis. Sakyk:
“Allah vadovavimas yra tikras vadovavimas.” Bet jei tu seksi jų
troš­kimams po tų žinių, kurios buvo tau duotos, tada nerasi nei
globėjo, nei pagalbininko prieš Allah.

121.

Tie, kuriems Mes davėm Knygą, mokosi iš jos kaip
priklauso; jie yra tie, kurie tiki tuo; (bet) tie, kas atmeta tą
tikėjimą, – turės didelius nuostolius.

122.

O, Izraelio sūnūs! Prisiminkite Mano ypatingą malonę,
kurią Aš jums suteikiau; o taip pat tai, kad Aš suteikiau jums
pirmenybę prieš visus kitus.

123.

Ir bijokite tos dienos, kai nei viena siela (dvasia)
nepasitarnaus pakeisdama kitą, ir nebus imama jokia išpirka iš jos;
ir nebus kreipiama dėmesio į jokį užtarimą, ir nebus jiems jokios
pagalbos (iš išorės).

124.

Ir prisiminkite, kai Ibrahimas buvo bandomas
Viešpaties tam tikrais įpareigojimais, kuriuos šis įvykdė. Jis
pasakė: “Aš padarysiu tave žmonių imamu.” Ibrahimas paklausė: “Ir
taip pat (imamai bus) iš mano palikuonių?” Jis atsakė: “Mano pažadas
netaikomas nusidėjėliams”.

125.

Ir prisiminkite, Mes padarėme Namą žmonių
susirinkimo vieta, kurioje jie yra saugūs; ir imkite jūs Ibrahimo
vietą kaip maldų vietą; ir Mes sutarėme su Ibrahimu ir jo sūnum
Ismailu, kad jie apvalytų nuo nuodėmių mano Namą tiems, kurie apeina
jį aplink
,
ar naudoja jį kaip prieglobstį (dorybingiems apmąstymams vienumoj),
ar nusilenkia, ar krenta kniūbsčiom (maldoj).

126.

Ir prisiminkite, kai Ibrahimas pasakė: “Mano
Viešpatie! Padaryk šį miestą saugų,
taikų ir maitink jo žmones vaisiais – tik tuos iš jų, kurie tiki
Allah ir Paskutinio Teismo die­na.” Jis pasakė: “Taip, ir tiems,
kurie atmetė tikėjimą, Aš vaisių duosiu paskanauti tik trumpą laiką.
Po to Aš greitai juos priversiu kentėti Ugnimi, ir bus labai bloga
ši jų bausmė”.

127.

Ir prisiminkite, kai Ibrahimas ir Ismailas pastatė
Namo pamatus (ir kreipėsi į Dievą su malda): “Mūsų Viešpatie! Priimk
tai nuo mūsų, juk Tu, iš tikrųjų, Visągirdintis, Visąžinantis”.

128.

“Mūsų Viešpatie! Padaryk mus musulmonais,
nusilenkiančiais Tau, ir iš mūsų palikuo­nių – tautą musulmonų,
nusilenkiančių Tau; ir parodyk mums apeigas ir mūsų vietas Tavo
garbinimui. Ir atsigręžk į mus (su malone). Juk Tu daug kartų
atsigręžiantis su užuojauta ir Gailestingiausias.

129.

“Mūsų Viešpatie! Pasiųsk tarp jų savo Pranašą iš jų
pačių, kuris perduotų jiems Tavo ženklus ir mokytų juos Knygos ir
išmintigumo, ir apvalytų juos (nuo nuodėmių). Juk, iš tikrųjų, Tu
esi išaukštintas galioje ir Išmintingas.)

130.

Ir kas nusigręž nuo Ibrahimo tikėjimo! Gal tik
išskyrus nebent tuos, kurių sielas apėmė aiški beprotystė. Jį Mes
išrinkome šiame pasaulyje, o Būsimame jis, be abejo, bus tarp
šventųjų.

131.

Žiūrėk! Jo Viešpatis pasakė jam: “Paklusk (Man).”
Jis pasakė: “Aš paklustu Visatos (Pasaulių) Viešpačiui”.

132.

Ir Ibrahimas, o taip pat ir Jokūbas, prisakė savo
sūnums: “O mano sūnūs! Jums Allah parinko tikėjimą, ir nemirkite jūs
kitaip, kaip atsidavę Dievui”.

133.

Ar jūs buvote liudininkais, kai mirtis atsėlino pas
Jokūbą? Tada jis pasakė savo sūnums: “Ką jūs garbinsite (Kam
melsites) po manęs?” Jie pasakė: “Mes garbinsime Dievą, tavo tėvų –
Ibrahimo, Ismailo ir Izaoko – Dievą, Vieną Dievą, ir tik Jam vienam
mes paklusime”.

134.

Tai buvo žmonės, kurie jau (nebūtin) išėjo; jie gaus
atpildą iš Allah už tai, ką darė; ir jūs – už tai, ką jūs darote; ir
jūs nebūsite klausiami apie tai, ką jie darė.

135.

Jie sako: “Tapkite žydais ar krikščionimis, tada
rasite teisingą kelią.” Sakyk jiems: “Ne! (Seksime) mes Ibrahimo
tikėjimu – tiesa, jis nestatė dievų šalia Allah (nebuvo
daugiadievis)”.

136.

Sakykite jiems: “Mes tikime Allah ir į tai, kas buvo
apreikšta mums, ir kas buvo apreikšta Ibrahimui, ir Ismailui, ir
Izaokui, ir Jokūbui, ir jų genčių kartoms, ir kas buvo duota Mozei
ir Jėzui, ir kas buvo duota visiems kitiems pranašams nuo jų
Viešpaties. Mes nedarome skirtumo tarp jų; ir mes paklustame Allah”.

137.

Bet jeigu jie tiki tuo, į ką jūs tikite, jie, iš
tikrųjų, eina teisingu keliu. O jeigu jie nusigręžia, jie eina į
(tikėjimo) skilimą (schizmą), – bet Allah apsaugos tave nuo jų, –
juk, iš tiesų, Jis Visągirdintis, Visąžinantis.

138.

(Mūsų religija) ima viską iš Allah. Ir kas gali duoti
geriau tai (religiją) nei Allah. Tai Jis, kurį mes garbiname.

139.

Sakykite: “Ar jūs ginčysites su mūmis dėl Allah, kai
Jis – mūsų Viešpatis ir jūsų Viešpatis? Mes – atsakingi už savo
veiksmus, jūs – už savo veiksmus; ir mes esame nuoširdūs (savo
tikėjime) Jam.

140.

“Ar jūs pasakysite, jog Ibrahimas ir Ismailas, ir
Izaokas, ir Jokūbas, ir jų genčių kartos buvo žydai ar krikščionys?”
Sakykite: “Ar jūs žinote geriau nei Allah?” Ir kas gali būti labiau
neteisingas nei tas, kuris slepia liudijimą, gautą iš Allah? Ir
Allah nežiūri nerūpestingai į tai, ką jūs darote.

141.

Tai buvo žmonės, kurie jau (nebūtin) išėjo; jie gaus
atpildą iš Allah už tai, ką darė; ir jūs – už tai, ką jūs darote; ir
jūs nebūsite klausiami apie tai, ką jie darė.)

142.

Ir pasakys neprotingi tarp žmonių: “Kas nukreipė
juos nuo Kiblos, kurios jie anksčiau laikėsi?” Sakyk: “Allah valioje
Rytai ir Vakarai, ir Jis veda teisingu keliu tuos, kuriuos nori”.

143.

Ir taip Mes padarėme jus vidutine bendruomene, kad
jūs liudytumėte žmonėms, kurie buvo prieš jus; ir pranašas liudytų
jums. Ir Mes nustatėme Kiblą, kurios jūs anksčiau laikėtes, tik tam,
kad galėtume atskirti, kas seka pranašu, nuo tų, kurie nuo jo
nusigręžia šalin (nuo tikėjimo). Ir tai – esminis momentas, ir
daugeliui sunku, išskyrus tuos, kuriuos Allah veda teisingu keliu;
juk Allah ne tas, kuris padarytų jūsų tikėji­mą bevaisį. Iš tiesų,
Allah su visais žmonėmis yra nuoširdžiai kupinas gerumo ir
Gailes­tingiausias.

144.

Mes matėme, kai jūs nukreipdavote dažnai savo veidus
į dangų (malonės). Dabar Mes nukreipsime jus į Kiblą, kuri jums
patiks. Nukreipkite gi savo veidus šventos mečėtės link, ir kur jūs
bebūtumėte – nuo šiol, nukreipkite savo veidus į jos pusę. Knygos
žmo­nės žino gerai, jog tai – tiesa nuo jų Viešpaties. Iš tiesų,
Allah nežiūri nerūpestingai į tai, ką jūs darote.

145.

Netgi, jei tu atneši Knygos žmonėms visus galimus
(Dievo) ženklus, jie neseks tavo Kibla, ir tu neseksi jų Kibla, ir,
iš tikrųjų, jie neseks vienas kito Kibla. Jeigu tu seksi jų
(tuščioms) aistroms po tų žinių, kurios jau pasiekė tave, iš
tikrųjų, tu būsi vienas iš nusidėjėlių.

146.

Tie, kuriems Mes dovanojom Knygą, ją žino
taip, kaip žino savo sūnus, bet juk dalis iš jų nuslepia tiesą, nors
ir ją žino.

147.

Juk tai – tiesa, einanti iš tavo Viešpaties. Nebūk
tarp tų, kuriuos apima abejonės.

148.

Ir kiekvienas turi tikslą, į kurį Allah nukreipia jį;
todėl lenktyniaukite gi vienas su kitu geruose darbuose! Kur jūs
bebūtumėte, Allah sujungs jus visus kartu. Allah turi galią viskam.

149.

Ir iš kur bebūtum kilęs tu, nukreipki savo veidą
šventos mečėtės link; tai, iš tikrųjų, yra tiesa nuo tavo
Viešpaties. Ir Allah nežiūri nerūpestingai į tai, ką jūs darote.

150.

Ir iš kur bebūtum kilęs tu, nukreipki savo veidą
šventos mečėtės link; ir, kur jūs bebūtumėte, nukreipkite į ją savo
veidus, kad neiššauktumėte priekaištų žmonių, išsky­rus tuos, kurie
– nedorybingi. Bet jų nebijokite, bijokite tik Manęs, kad galėčiau
įvykdyti pilnai jums Savo malonę, ir jūs galbūt būsite teisingame
kelyje.

151.

Panašiai ta (malone), kai Mes pasiuntėme jums pranašą
iš jūsų aplinkos, jis skelbia jums Mūsų ženklus, ir apvalo jus (nuo
nuodėmių), ir moko jus Knygos ir išmintingumo, ir apmoko jus to, ko
nežinojote jūs anksčiau.

152.

Tai prisiminkite Mane, ir Aš prisiminsiu jus; būkite
dėkingi Man ir neatmeskite tikėji­mo (Manim).

153.

O, jūs tikintieji, ieškokite pagalbos su kantrybe,
atkaklumu ir maldomis. Iš tikrųjų, Allah būna su tais, kurie yra
kantrūs, atkaklūs.

154.

Ir apie žuvusius Allah kelyje nesakykite, kad jie yra
mirę; ne! Jie gyvi, tik to jūs nesuvokiate.

155.

Ir Mes išbandom jus kai kuo iš baimės, alkio, turto
nuostoliais, gyvybės praradimais (artimų žmonių), (darbo) vaisių
praradimais; bet pranešk džiugią žinią kantriems ir atkakliems, –

156.

Kurie, kai juos ištinka didelės negandos, sako: “Iš
tiesų, Allah mes priklausom ir pas Jį sugrįžtame”.

157.

Tai yra tie, ant kurių (nusileis) jų Viešpaties
palaiminimas ir malonė, ir jie yra teisin­game kelyje.

158.

Štai! Al-Safa ir Al-Marva 
vieni iš Allah (religijos) žymių. Todėl nėra nuodėmės tam, kuris,
lankydamas Namą Chadžo metu ar atliekant Umrą, praeina tarp jų
aplink. Ir kas linksta daryti gėrį…, būk tikras, Allah įvertins
tai. Iš tiesų, Allah – Visąįvertinantis, Visąži­nantis.

159.

Tuos, kurie slepia aiškius ženklus ir nurodymus,
kuriuos Mes apreiškėme, po to, kai Mes išaiškinome juos žmonėms
Knygoje, – ant tų kris Allah prakeikimas, ir prakeiks juos tie,
kurie tuos prakeikimus ištarė.

160.

Išskyrus tuos, kurie gailisi ir pasitaiso, ir atvirai
paskelbia (tiesą), Aš atsigręžiu su atleidimu. Ir Aš daug kartų
atsigręžiantis su užuojauta ir Gailestingiausias.

161.

Tie, kurie atmeta tikėjimą ir miršta netikintys, –
ant tų yra Allah prakeikimas, ir prakeikimas angelų, ir žmonių –
visų.

162.

Ir jis (prakeikimas) amžinai juos slėgs (jie amžinai
bus Ugnyje), – jų bausmė nebus palengvinta, ir negaus jie (bausmės)
atidėjimo.

163.

Ir Dievas jūsų – Vienas Dievas; nėra Dievo, išskyrus
Jį, Maloningiausiojo, Gailestin­giausiojo.

164.

Štai žiūrėk! Žemės ir dangaus sukūrime; nakties
tamsos pasikeitime dienos šviesa; ir laivuose, kurie plaukioja
jūromis ir duoda naudą žmonėms; ir vandenyje, kurį Allah siunčia iš
dangaus žemyn ir atgaivina žemę po jos mirties, ir išsklaido po ją
įvairių rūšių žvėris; ir vėjų pasikeitime; ir debesyse,
karojančiuose kaip vergai tarp dangaus ir žemės; – iš tiesų, visa
tai yra ženklai žmonėms, kurie protingi.

165.

Vis dar tarp žmonių yra tokių, kurie ima (garbinimui)
kitus šalia Allah kaip Jam lygius; jie myli juos, kaip jiems
priklauso mylėti Allah. Bet tie, kurie tiki, myli Allah kur kas
labiau. Ir jeigu tik bedieviai galėtų dabar pamatyti, kokia jų
laukia bausmė, jie susiprotėtų, kad visa valdžia priklauso Allah, ir
kad Allah rūstus bausmėje.

166.

Tada visi tie, kurie vedė paskui save kitus,
atsižadėtų savo pasekėjų, ir jie pamatytų bausmę, ir būtų nutraukti
visi jų ryšiai.

167.

Ir pasakytų tie, kurie jais sekė: “O, jeigu tik mes
galėtume sugrįžti atgal, tada mes išsižadėtume jų, kaip jie
išsižadėjo mūsų.” Taip parodys Allah jų veiksmų vaisius kaip jų
žuvimą, ir neišsigelbės jie nuo Ugnies.

168.

O, jūs žmonės, valgykite tai, kas žemėje yra gera ir
leistina Allah, ir nesekite Šėtono pėdomis; jis yra jums aiškus
priešas.

169.

Jis šaukia jus tik į blogį ir niekšybes, ir kad jūs
kalbėtumėte apie Allah tai, ko jūs nežinote.

170.

Kai jiems sakoma: “Sekite tuo, ką apreiškė Allah”,
jie sako: “Ne, mes seksime tėvų palikimu.” Kaip? Netgi tada, kai jų
tėvai neturėjo išminties ir Viešpaties vadovavimo?

171.

Kviečiant į teisingą kelią tuos, kurie netiki, panašu
į tą, kuris šaukia kaip ožkų piemuo ant tų (ožkų), kurios negirdi
nieko išskyrus šaukimą ir riksmą; kurti, nebylūs ir akli – jiems
trūksta proto.

172.

O, jūs tikintieji! Valgykite tą gerą maistą, kurį Mes
jums suteikėme, ir dėkokite Allah, jei jūs Jį garbinate ir Jam esate
atsidavę.

173.

Jis uždraudė jums tik dvėselieną, kraują ir kiaulių
mėsą, ir visą kitą, kas buvo paskersta kieno nors kito, o ne Allah
vardu. Bet jei kas nors bus priverstas valgyti tą maistą iš
būtinumo, be tyčinio nepaklusnumo, neperžengiant tinkamų ribų, –
nėra tam nuodė­mės. Juk Allah yra dažnai atleidžiantis,
Gailestingiausias.

174.

Tie, kurie nuslepia Allah apreiškimus iš Knygos,
turėdami iš to menką naudą,  trau­kia į save tik Ugnį, ir Allah su
jais nekalbės ir jų neapvalys Prisikėlimo dieną. Ir jiems –
kankinanti bausmė.

175.

Jie – tai tie, kurie vietoje teisingo kelio pasirinko
klystkelius, vietoje atleidimo – baus­mę. Ir koks jų begėdiškas
įžūlumas Ugniai.

176.

(Jų pražūvimas) bus todėl, kad Allah apreiškė Knygą,
kurioje – tiesa; o tie, kurie dėl jos ieško progų ginčytis, yra
schizmoje (skilime), toli (nuo paskirties).

177.

Dorybė nėra tame, kad jūs kreipiate savo veidus į
Rytus ar į Vakarus, bet tikrai doras yra tas, kuris tiki Allah ir
Paskutine diena, ir angelais, ir Knyga, ir pranašais, ir aukoja savo
turtą savo giminaičiams ir našlaičiams iš meilės Jam, ir vargšams,
ir keliaujantiems, ir tiems, kurie prašo išmaldos, ir belaisvių
išpirkimui; ir kas tvirtai prisilaiko Maldų, ir duodą Zakat’ą; ir
kas tęsi duotus pažadus, ir yra tvirtas bei kantrus skausme (ar
kančio­je) ir nelaimėse, ir ištvermingas per visus panikos
laikotarpius. Tokie yra žmonės dory­bingi, dievobaimingi.

178.

O, jūs tikintieji! Nurodyta jums teisė už
užmuštuosius atsiteisti. Už laisvą – laisvas, už vergą – vergas, už
moterį – moteris. Bet tam, kuriam jo brolis
 
nužudymą atleis, turi atsilyginti pagal deramą reikalavimą su dosniu
dėkingumu. Tai jums – nuolaida iš jūsų Viešpaties ir malonė. Ir tam,
kas po to leistiną ribą peržengs, bus  liūdna bausmė.

179.

Atsiteisimo įstatyme – jūsų gyvybė (jos
išsaugojimas). O, žmonės suprantantys, tai galbūt jus sulaikys.

180.

Ir jums nurodyta, kai kam nors iš jūsų priartės
mirtis, – o jūs paliekate ką nors gerą,- kad jis padarytų testamentą
tėvams ir artimiesiems giminaičiams tinkamu būdu. Tai yra
dievobaimingųjų pareiga.

181.

O jeigu kas pakeičia testamentą po to, kai jį
girdėjo, nuodėmė bus tiems, kas padaro pakeitimą. Juk Allah
Visągirdintis, Visąžinantis.

182.

Bet, jeigu kas bijo testatoriaus šališkumo ar
neteisingumo ir sutaikys juos (suinteresuo­tas puses), tai nebus jam
nuodėmės. Iš tiesų, Allah yra dažnai atleidžiantis ir
Gailes­tingiausias.

183.

O, jūs tikintieji! Pasninkas yra jums privalomas,
kaip jis buvo privalomas tiems, kurie buvo prieš jus; tai jus galbūt
(išmokys) susilaikymo.

184.

(Pasninkas) nustatytą dienų skaičių, bet jeigu kas
iš jūsų yra nesveikas ar yra kelionėje, tas privalo pasninkauti tą
patį kitų dienų skaičių; o tiems, kurie išgali pasninkauti (tik su
dideliu vargu), galimas išsipirkimas – vargšo žmogaus maitinimas. O
kas savanoriškai su nuolankumu atlieka dar daugiau gerų darbų, tam
bus geriau nuo to. Ir pasninkas yra jums naudingas, jeigu jūs tai
tik žinotumėte.

185.

Ramadanas yra mėnuo, per kurį buvo apreikštas Koranas
kaip vadovas bei teisingo kelio nurodymas žmonijai ir skirtingumas
(tarp gėrio ir blogio); ir štai, kas iš jūsų yra šį mėnesį
(namuose), privalo pasninkauti visą šį laikotarpį, o tas , kas serga
ar yra kelyje – nurodytą dienų skaičių privalo pasninkauti vėliau.
Allah nori jums palengvinimo; Jis nenori apsunkinti jums gyvenimo.
(Jis nori, kad jūs) užbaigtumėte nurodytą laikotarpį ir šlovintumėte
Jį už tai, jog Jis nukreipė jus teisingu keliu, – galbūt jūs būsite
dėkingi.

186.

Kai Mano tarnai tavęs klausia apie Mane, Aš, iš
tikrųjų, esu arti (jų): Aš atsiliepiu kiekvienam maldoje prašančiam,
kai jis šaukiasi Manęs: Tegul jie taip pat klauso Mano raginimų ir
tiki Manimi: jie galbūt eis teisingu keliu.

187.

Leidžiama jums pasninko naktį suartėti su savo
žmonomis. Jos yra jums kaip drabužiai, o jūs esate joms kaip
apranga. Allah žino, kad tarp savęs jūs turėjote paslapčių: Bet Jis
atsigręžė į jus ir jums atleido; taigi dabar bendraukite su jomis ir
ieškokite to, ką Allah nurodė jums. Valgykite ir gerkite, kol
auštant jūs galėsite atskirti baltą siūlą nuo juodo. Po to
pasninkaukite iki nakties; ir nesuartėkite su savo žmonomis, kol jūs
esate mečetės prie­globstyje. Tai yra Allah nustatytos ribos.
Nepriartėkite gi prie jų (bijodami nusidėti)! Taip Allah išaiškina
savo ženklus žmonėms, – galbūt jie išmoks savisusilaikymo ir ga­lės
apsisaugoti nuo blogio.

188.

Ir neeikvokite savo turto tuščiai tarp savęs
išlaidaudami, ir nenaudokite jo teisėjų pa­pirkimui, kad
nusikalstamai užvaldytumėte kitų turtus, sielos gilumoje žinodami
tai.

189.

Jie klausia tave apie jaunus mėnulius. Sakyk: “Jie –
laiko matavimo ženklai žmonių rei­kaluose ir chadžui.”Nėra dorybė,
jei jūs įeinate į savo namus iš užpakalinės pusės: Dorybė
yra tame, kad jūs bijotes Allah rūstybės. Įeikite gi į namus, – kaip
jums pri­klauso, – per duris ir bijokites Allah, – galbūt jums Jis
bus palankus ir jūs klestėsite.

190.

Kovok už Allah reikalą tik su tais, kurie kovoja
prieš tave, bet neperženk leistinų ribų. Iš tikrųjų, Allah nemėgsta
tų, kurie jas peržengia.

191.

Ir muškite (priešus) ten, kur juos sutiksite, ir
išvarykite juos iš ten, iš kur jie išvarė jus: Juk persekiojimas bei
priespauda – blogiau mirties. Bet nekovokite prie Šventos Mečė­tės,
kol jie nelies jūsų pirmi. Bet jei jie pradės kovą prieš jus tenai,
užmuškite juos. Tai bus atpildas už tai, kad jie atmetė tikėjimą.

192.

Tačiau, jei jie liausis, – tada Allah, ištiesų, yra
Visąatleidžiantis ir Gailestin­giausias.

193.

Ir kovokite su jais tol, kol nebus persekiojimo ir
Allah religija nugalės. Tačiau, jei jie liausis, te nebus jiems
priešiškumo, išskyrus tuos, kurie panaudoja priespaudą.

194.

Uždraustas mėnesis už uždraustą mėnesį, o taip pat
visi uždrausti dalykai (šventos vietos ir apeigos) – su teise
atsilyginti. Ir kas draudimus peržengia prieš jus, jūs galite taip
pat draudimus peržengti prieš juos, kaip tai padarė jie. Bijokite
Allah rūstybės ir žinokite: Allah yra tik su tais, kurie yra
dievobaimingi.

195.

Allah kelyje iš savo turto būkite dosnūs, ir
nedarykite savo rankomis to, kas jus į pražūtį nuvestų. Ir darykite
gerą; iš tiesų, Allah yra palankus tiems, kas daro gerą.

196.

Allah garbei atlikite chadžą ar umrą. Tačiau, jei
kas nors sulaiko jus, pasiųskite aukojimo dovaną, kuri yra jums
pagal galimybes prieinama. Ir neskuskite galvos, kol ši dovana
nepasieks paskirties vietos. Bet jei kas nors iš jūsų serga ar turi
galvos odos defektą (negali
laukti ir reikia skusti), tas turėtų kompensacijai arba pasninkauti,
arba pamaitinti vargšus, arba padaryti auką. O kai taika bus (vėl),
jeigu kas nors nori tęsti umrą kartu su chadžu, jis privalo padaryti
auką pagal savo galimybes. Bet jei jis negali sau to leisti, privalo
pasninkauti tris dienas laike chadžo ir septynias dienas, sugrįžus
namo. Viso – dešimt dienų. Bet tai tik tiems, kurių šeimos negyvena
Šventos Mečėtės apylinkėse. Ir bijokite Allah rūstybės, ir žinokite,
kad Allah griežtas bausmėje.

197.

Chadžo mėnesiai yra gerai žinomi; tad tas, kas
pasiryžtų atlikti šią pareigą jų metu, turi nuo moterų susilaikyti,
neturi būti jokios nešvankybės, nei jokios nedorybės, nei jokių
barnių chadžo metu. Ir Allah žino apie visus jūsų gerus darbus.
Daugiau darykite gerų darbų, bet svarbiausia iš jų –
dievobaimingumas. Ir bijokite Mano rūstybės, o, jūs, kurie protingi.

198.

Nėra jums nuodėmės, jei jūs ieškosite savo
Viešpaties dosnumo (chadžo metu). O kai jūs apleisite Arafatą
,
pagarbinkite Allah prie švento paminklo (Muzdalifa). Ir šlovin­kite
Jį už tai, kad nukreipė jus į teisingą kelią, nors iki tol jūs ir
klaidžiojote klystkeliais.

199.

Po to, iš vietos, iš kurios žmonės greitai nueina,
nueikite ir jūs kartu su jais ir prašykite Allah atleidimo, – iš
tikrųjų, Allah – dažnai atleidžiantis, Gailestingiausias.

200.

O kai jūs užbaigsite savo apeigas, pagarbinkite
Allah kaip anksčiau jūs garbinote savo tėvų atmintį, tik dar kur kas
stipriau. Tarp jūsų yra tokie, kurie sako: “Mūsų Viešpatie!
Apdovanok mus savo dosnumu šiame pasaulyje!”, bet jie savo dalies
neįgys būsimame gyvenime.

201.

Bet yra tarp jų ir tokie, kurie sako: “Mūsų
Viešpatie! Duok mums gero šiame pasau­lyje, o palaimą – būsimame, ir
apsaugok mus nuo Ugnies kančių.”

202.

Tokiems bus paskirta tai, ko jie nusipelnė; ir Allah
nedelsia atsiskaityti.

203.

Minėkite Allah nustatytą dienų skaičių. Kas
pasiskubins išvykti po dviejų dienų, tam nėra nuodėmės; ir kas
užsibus ilgiau, taip pat tam nėra nuodėmės, jei jo tikslas – būti
dievobaimingu. Ir bijokite Allah rūstybės ir žinokite, kad visi jūs
tikrai stosite prieš Jį.

204.

Yra toks tipas žmonių, kurių kalbos apie šio
pasaulio gyvenimą tave apakina savo žavesiu. Ir jis šaukiasi Allah
paliudyti apie tai, kas yra jo širdyje; tačiau jis yra labiau­siai
ginčytinas iš (tavo) nedraugų.

205.

Kai tik jis nusisuka, jo tikslas – visur žemėje
skleisti žalą bei kenkimą, pražudyti derlių ir (žmonių) palikuonis.
Tačiau Allah nemėgsta kenkimo.

206.

Kai jam sakoma: “Bijok Allah”, jis įžūliai daro dar
didesnes nuodėmes. Jo laukia pragaras, iš tiesų, bjauri tai būveinė,
skirta jam už padarytas blogybes.

207.

Yra toks tipas žmonių, kurie atiduoda savo visą
gyvenimą, norėdami pelnyti Allah palankumą; ir Allah palankus
(kupinas gerumo) savo tarnams.

208.

O, jūs, kas tiki, nuolankiai, visa širdim į Islamą
įeikit, nesekite Šėtono pėdomis. Juk jis jums aiškus priešas.

209.

Bet jeigu jūs atsimesite po to, kai gavote aiškius
ženklus, žinokite, – Allah Visąga­lis, Išmintingas.

210.

Ar jie lauks, kol Allah nusileis pas juos iš debesų
uždangos su angelais, ir viskas išsispręs? Bet tik pas Allah visų
klausimų sprendimas.

211.

Paklausk Izraelio sūnų, kiek Mes apreiškėme jiems
aiškių ženklų? Bet jeigu kas išduo­da Viešpaties malonę po to, kai
ji apsireiškė jau jiems? Griežtas bus savo bausmėje Allah!

212.

Šio pasaulio gyvenimo pagundos žavi netikinčiuosius,
ir jie šaiposi iš tikinčiųjų. Bet dievobaimingieji Švento
Prisikėlimo Dieną bus žymiai daugiau išaukštinti už tuos, kurie
atmetė tikėjimą. Juk Allah gausiai apdovanoja tuos, kuriuos nori, be
apskaičiavimo.

213.

(Juk kažkada) žmonės gyveno viena bendruomene, ir
Allah siuntė pas juos pranašus, kad, nešdami puikias žinias, galėtų
kartu juos perspėti, o tuo pačiu su jais Allah ap­reiškė Tiesos
Knygą, idant žmonės galėtų išsiaiškinti tarp savęs tai, dėl ko jie
skyrėsi (ginčijosi). O išsiskyrė tiktai tie, kuriems ji buvo
dovanota, po to, kai buvo apreikšti aiškūs ženklai, iš pavydo ir
pykčio tarp savęs. Allah savo malone tikinčiuosius išvedė į kelią
tiesos, dėl kurios anksčiau jie savo netikėjime skyrėsi (ginčijosi).
Juk Allah veda teisingu keliu tuos, kuriuos nori.

214.

Argi manote jūs, kad įžengsite į Rojų, nepergyvenę
to, ką pergyveno tie, kurie jau išėjo nebūtin iki jūsų? Jie
iškentėjo vargus, nelaimes bei kančias, ir buvo stipriai sukrėstos
jų sielos, jog netgi pranašas ir tie, kurie juo patikėjo, meldė:
“Kada gi Allah pagalba (ateis)?” Taip! Iš tikrųjų, (visada) Allah
pagalba arti.

215.

Jie klausia tavęs, kiek jiems derėtų paaukoti
(labdarai). Sakyk: “Ką jūs duodate, – turi būti gera (ne tai, kas
jums nereikalinga), tai – tėvams bei artimiesiems, ir našlaičiams,
ir vargšams, ir keliaujantiems. Ir kokį jūs gėrį bepadarytumėte,
Allah tai mato ir žino puikiai.

216.

(Allah kelyje) priklauso jums kariauti, jūs gi to
labai nekenčiate. Bet gali būti, jog to, ko jūs neapkenčiate, (su
laiku) jums gėriu taps. Ir ką mėgstate jūs dabar, vėliau pavirs jums
blogiu. Juk Allah žino tai, ko nežinote jūs.

217.

Jie klausia tave apie kariavimą Uždraustame mėnesyje.
Sakyk: “Kariauti šį mėnesį – sunkus nusižengimas, bet dar didesnis
nusižengimas Allah akyse – nueiti klystkeliais nuo Viešpaties
teisingo kelio, neigti Jį ir trukdyti prieiti prie Šventos Mečėtės
bei išvari­nėti iš jos žmones – priespauda ir sąmyšis blogiau
mirties. Juk ir jie nesiliaus su jumis kovoti tol, kol nuo tikėjimo
jus nugręž, jei tik tai galės. Ir jeigu kas nors iš jūsų nusigręž
nuo tikėjimo ir mirs netikėjime, tai jų veikla bei darbai taps
bevaisiai tiek šiame gyveni­me, tiek būsimame; ir jie visi bus
Ugnies gyventojai (kompanjonai), ir joje jie gyvens amžinai.

218.

Tie, kurie patikėjo ir patyrė tremtį, kovodami tenai
Allah kelyje, gali tikėtis Allah malonės, – juk Allah yra
Visąatleidžiantis ir Gailestingiausias.

219.

Jie klausinėja tave apie vyną ir azartiškus
žaidimus. Sakyk: “Abejuose – didelė nuodė­mė, bet yra šiek tiek ir
naudos, nors žymiai daugiau nuodėmės nei naudos.” Jie klausia tavęs,
kiek jie turi aukoti (labdarai). Sakyk: “Viską, kas yra už jūsų
poreikių.” Taip Allah išaiškina jums savo ženklus, kad jūs
galėtumėte pamąstyti…

220.

Apie šį gyvenimą ir būsimą. Ir apie našlaičius jie
tavęs klausia. Sakyk: “Jiems padaryti gerą – geriausias dalykas
tau.” Ir jeigu jų reikalai taps jūsų, jie bus jums broliai. Juk
Allah moka atskirti žmogų, darantį blogį, nuo to, kuris kuria gėrį.
Ir jei Allah panorė­tų, jis galėtų jums skirti (žemiškus) vargus. Iš
tiesų, Allah – Visągalintis, Išmintingas.

221.

Neimkite į žmonas stabmeldės, kol ji nepasidarys
tikinti; netgi tikinti vergė geriau nei stabmeldė, nors ji jums ir
labai žavi. Ir savo dukrų neleiskite tekėti už stabmeldžių, kol jie
nepasidarys tikintys; netgi tikintis vergas jai bus geresnis vyras
nei stabmeldys, nors jis jums ir labai malonus. Stabmeldžiai traukia
jus į Ugnį, o Allah savo malone kviečia jus į Rojaus sodą ir siūlo
atleidimą. Jis išaiškina žmonijai savo ženklus; galbūt, jie
susipras.

222.

Jie klausia tavęs apie moterų menstruacijas. Sakyk:
“Tai – žalinga ir liga.” Todėl jums reikia tuo laiku laikytis
nuošaliai ir jų neliesti tol, kol jos netaps švariomis. Bet kai jos
apsišvarins, ateikite pas jas taip, kaip skyrė jums Allah, – juk
Allah mėgsta tuos, kurie pastoviai kreipiasi į jį ir yra švarūs.

223.

Jūsų santuokiniai jums – tai ariama dirva, ir jūs į
šią dirvą ateikite, kada ir kaip jūs nori­te; bet prieš tai savo
sielai padarykite kokį nors gerą poelgį. Ir bijokite Allah rūstybės
ir žinokite, jog jūs susitiksite su Juo, – (o tu, Muhamedai!)
nudžiugink tikinčiuosius šia gera žinia.

224.

Ir nenaudokite Allah (vardo) pasiteisinimui jūsų
priesaikoms apie savo dorybes, apie savo baimę dėl Allah rūstybės,
apie susitarimus ir taiką tarp žmonių (jei nesugebėjote to
padaryti). Juk Allah viską girdi ir žino viską.

225.

Allah jūsų neįvertins už tuščiažodžiavimą
priesaikose. Jis jus įvertins tik už tai, ką jūs nuslėpėte savo
širdyje,- juk Allah yra Visąatleidžiantis, Susilaikantis.

226.

Tiems, kurie duoda priesaiką nebendrauti daugiau su
žmonomis, skiriamas keturių mė­nesių išbandomasis laikotarpis (po
vienu stogu). Ir jeigu per šį laikotarpį jie vėl sueis,… – Allah –
Visąatleidžiantis, Gailestingiausias.

227.

Bet jeigu jų noras skirtis tvirtas, – ką gi, Allah
viską girdi ir žino viską.

228.

Išsiskyrusios žmonos privalo išlaukti trijų
mėnesinių laikotarpį. Ir joms draudžiama slėpti tai, ką Allah jų
įsčiose sukūrė, kol jos tiki Allah ir Paskutine diena. Jų vyrams
geriausia per šį laikotarpį priimti jas atgal, jei jie linkę
susitaikyti. Ir moterys turės tas pačias teises kaip ir vyrai, bet
vyrų teisės – laipsniu aukščiau. Ir Allah yra Visągalis,
Išmintingas.

229.

Skyrybos galimos dviem etapais; po to jūs galite
padoriai gyventi kartu arba išsiskirti geruoju. Jums neleidžiama
atsiimti to, ką jūs padovanojote (gyvendami santuokoje). Nebent tik
tada, kai jūs abu bijotes, jog negalėsite laikytis Allah nustatytų
apribojimų. Ir jeigu jūs (tas, kas sprendžia apie tai), bijotes taip
pat, jog jie negalės laikytis šių apribojimų, nebus ypatingų
priekaištų, jei žmona duos išpirką už savo laisvę
.
Tokios yra Allah nustatytos ribos, neperžengite jų. Ir jeigu kas
šias ribas peržengs, padarys blogį.

230.

Ir jeigu vyras išsiskiria su žmona (neatšaukiamai),
tai po to jis negali jos vėl vesti tol, kol ji neištekės už kito
vyro ir kol šis neišsiskirs su ja. Tuo atveju, jei jie yra
įsitikinę, kad galės laikytis visų Allah nustatytų apribojimų, nebus
jiems nuodėmės, jei jie vėl susi­jungs. Tokios yra Allah nustatytos
ribos, kurias Jis išaiškina tiems, kurie yra išmintingi.

231.

Išsiskiriant su savo žmonomis, baigiantis nustatytam
laikotarpiui, jūs galite pagarbiai jas pasilikti arba prideramai jas
paleisti; bet neužlaikykite jų prievarta, darydami tuo joms blogį ir
tuo pačiu nusikalsdami joms. Kas taip daro, padaro žalą savo sielai.
Ir nenuleiskite juokais Allah priesakų, ir rimtai prisiminkite apie
Allah malonę jums, ir apie tai, jog Jis apreiškė jums Knygą ir
Išmintį, idant nukreiptų jus teisingu keliu. Ir todėl bijokite Allah
rūstybės ir žinokite, – Jam žinomi gerai visi dalykai.

232.

Išsiskiriant su žmonomis, baigiantis nustatytam
(trijų mėnesinių) laikotarpiui, netruk­dykite jų santuokai su
(buvusiais) vyrais, jei jie tarpusavyje apie tai tinkamu bū­du
sutaria. Tai – nurodymas tiems, kurie tiki Allah ir Paskutine diena.
Tai – dorybin­giau jums ir švariau. Iš tikrųjų, Allah žino tai, ko
nežinote jūs.

233.

Maitinanti motina turi maitinti kūdikį du ištisus
metus; tai – tiems, kurie nori užbaigti maitinimą. O vyras, kuriam
priklauso kūdikis, yra atsakingas už jos (motinos) kokybišką
maitinimą ir aprangą pagal papročius ir tinkamu būdu. Ir nei viena
siela neapsisunkins daugiau nei jos jėgos leidžia. Tegu motinos
siela skriaudų už vaikus nekenčia, o tuo pa­čiu, ir vaiko tėvas, ir
jų palikuonis. O jeigu jie abu, tarpusavyje sutarus, pageidaus
nu­traukti kūdikio maitinimą krūtine, – prasižengimo čia nebus.
Lygiai taip pat nebus prasi­žengimo jums, jei savo kūdikį pavesite
maitinti žindyvei, dosniai sumokant jai pagal su­sitarimą. Ir
bijokite Allah rūstybės ir žinokite – Jis mato viską, ką jūs darote.

234.

Ir jei kas nors iš jūsų numirs, palikdamas po savęs
našles, joms reikia laikytis keturių mėnesių ir dešimties dienų
termino (gedulo); kai šis paskirtas laikotarpis pasibaigs, jums
nebus atsakomybės už visą tai, ką jos su savim bedarytų tinkamu
būdu. Ir Allah yra gerai žinoma viskas, ką jūs darote.

235.

Jums nuodėmės nebus, jei  atvirai šioms moterims
pasiūlysite tuoktis ar tokį savo norą laikysite giliai širdy, – juk
Allah yra žinoma, ką jūs puosėlėjate savo širdyje. Bet neda­rykite
su jomis slaptų susitarimų ir kalbėkite padoriai, sąžiningai.
Neskubėkite vedybų ryšių užmegzti nepasibaigus paskirtam
laikotarpiui. Ir žinokite, jog Allah žino, kas yra jūsų širdyse, ir
kreipkite dėmesį Jam; ir žinokite, jog Allah – Visąatleidžiantis,
labiausiai susilaikantis.

236.

Jums nebus nuodėmės, jei jūs sutinkate skirtis su
žmona, kol dar jos nelietėte ar nenustatėte savo jungtuvių sąlygų.
Bet aprūpinkite jas tinkamu būdu, – turtingas pagal savo išteklius,
vargšas pagal savo išteklius. Tai yra dorybingo žmogaus pareiga.

237.

Bet jeigu jūs skiriates su žmonomis, kurių dar
nelietėte, o jūsų jungtuvių sąlygos jau nustatytos, tai joms pusė to
priklauso, nebent jos pačios to atsisakys, arba nenusileis (jų
naudai) tas, kurio rankose jungtuvių saitai (dažniausiai jaunosios
tėvas); bet nusileisti žmonai (antrą kraičio pusę) – kilnu bei
dorybinga vyrui. Ir nepamirškite dosnumo tarp savęs. Ir Allah gerai
mato viską, ką jūs darote.

238.

Prisilaikykite tvirtai Maldų, ypatingai (gerbkite)
Vidurinę Maldą, ir stokite prieš Allah nuolankiai, pagarbiai.

239.

Jei jūs bijote pavojaus, tai melskites stovėdami arba
raiti; bet jeigu jums pavojus negresia, tai garbinkite Allah taip,
kaip Jis jus išmokė to, ko anksčiau nežinojote.

240.

Tie iš jūsų, kurie miršta ir palieka po savęs našles,
turėtų testamentu paskirti joms vienerių metų išlaikymą ir
neiškeldinimą iš namų. Jeigu jos pačios paliks namus, priekaištų
jums nebus, ką jos su savim bedarytų tinkamu būdu. Ir Allah –
Visągalis, Išmintingas.

241.

Išsiskyrusių moterų išlaikymui – naudojimasis pagal
paprotį, – tai dievobaimingųjų pa­reiga.

242.

Taip Allah išaiškina jums savo ženklus; galbūt jūs
suprasite.

243.

Nejaugi tu nematei žmonių, kurie bijodami mirties,
paliko savo namus? O buvo jų tūkstančiai. Allah pasakė jiems:
“Numirkit!”; o po to sugrąžino juos gyvenimui, – juk Allah yra
kupinas dosnumo žmonijai, tačiau daugumas iš jų – nedėkingi.

244.

Ir kovokite Allah kelyje, ir žinokite, jog Allah
viską girdi ir žino viską.

245.

Ir kas gi tas, kuris suteiks Allah dosnią paskolą,
idant Jis ją daug kartų jam padidins? Juk tai Allah gali parblokšti
jus vargams ar apipilti gėrybėmis. Ir pas Allah – jūsų sugrįžimas.

246.

Nejaugi tu nematei Izraelio kilmingų sūnų diduomenę
po Mozės? Kai pranašui, kuris buvo tuo metu tarp jų, jie pasakė:
“Paskirk mums karalių, kad mes galėtume kovoti Allah kelyje.” Jis
pasakė: “Ar neatsitiks taip, kad, esant reikalui kovoti, jūs
nebekovo­site?”. Jie atsakė: “Kodėl mums Allah kelyje nebekovoti,
jei iš namų mes išvaryti ir su savo vaikais išskirti?” Tačiau, kai
buvo paskirtas jiems mūšis, jie, išskyrus tik nedaugelį, pabėgo. Iš
tiesų, Allah gerai žino nusidėjėlius.

247.

Ir jų pranašas pasakė jiems: “Allah paskyrė Talutą
jūsų karaliumi.” Jie atsakė: “Kaip jis galės mus valdyti, jei mes
turime daugiau teisių valdžiai nei jis, o taip pat neturi jis
gausybės turto?” Bet pranašas atsakė: “Iš tiesų, Allah pasirinko jį
jūsų Vyriausiuoju ir dosniai apdovanojo jį išmintimi ir vyrišku
šaunumu. Allah suteikia valdžią tiems, kuriems Jis nori, ir Allah
yra dosnus savo malonėmis ir žino viską.”

248.

Ir jų pranašas pasakė jiems: “Jo valdžios ženklu bus
tai, kad pas jus atsiras priesakų skrynia
,
kurioje jums nuo Allah bus 
sakina
(saugumas, ramybė, taika) ir relikvijos, kurios
paliko nuo Mozės giminės ir Aarono giminės, – ir ją atneš angelai.
Tame yra ženklai jums, jeigu jūs iš tikrųjų tikite.”

249.

Ir kai Talutas su kariuomene išsirengė į žygį, jis
pasakė: “Allah išbandys jus prie upės; tas, kas atsigers iš jos, su
mano kariuomene neeis; ir tik tie, kurie negers iš jos, eis su
manim; o keletas gurkšnelių iš saujos bus atleista.” Tačiau visi
gėrė iš upės išskyrus tik nedaugelį. Ir kai jie perėjo per upę, –
jis ir tikintieji su juo, – jie pasakė: “Šią dieną mes neturime jėgų
Galijotą ir jo kariuomenę įveikti.” Tačiau tie, kurie tvirtai
įtikėjo, jog Paskutinę dieną jiems teks stovėti prieš Allah, pasakė:
“Kaip dažnai, Allah valia, maža jėga nugalėdavo skaitlingus priešus!
Ir Allah – su tais, kurie yra kantrūs ir stip­rios dvasios”.

250.

Ir kai jie atsidūrė prieš Galijotą ir jo kariuomenę,
jie maldavo: “O, Viešpatie! Suteik mums drąsos, tvirtumo ir padaryk
mūsų pėdas tvirtas, ir padėk mums prieš netikinčius”.

251.

Taip, Allah valia, jie privertė juos bėgti; ir
Dovydas užmušė Galijotą; Ir Allah suteikė jam išminties ir valdžią;
ir išmokė jį visko, ko Jis panorėjo. O jeigu Allah nesulaikytų vienų
žmonių genčių prieš kitas, būtų, iš tiesų, daug blogybių bei žalos
žemėje. Tačiau Allah yra kupinas dosnumo visiems pasauliams.

252.

Tokie Allah ženklai; Mes juos teisingai skelbiame
tau; iš tiesų, tu esi vienas iš (Mano) Pasiuntinių.

253.

Tuos pasiuntinius Mes apdalinome įvairiomis galiomis
(talentais), vienus  išaukštinę prieš kitus; tarp jų buvo tie, su
kuriais tiesiogiai kalbėjo Allah, kitus gi Jis išaukštino (šlovės)
laipsniais; Ir Jėzui, Marijos sūnui, Mes suteikėme aiškius ženklus
ir sutvir­tinome jį šventa dvasia. Ir jei būtų Allah valia,
sekančios kartos po jų nekariautų tarp savęs, kai aiškūs ženklai
jiems buvo apreikšti. Tačiau jie gi (pasirinko) pyktį, ginčus bei
vaidus; ir buvo tarp jų tie, kurie tikėjo, ir tie, kurie netikėjo.
Ir jei būtų Allah valia, jie nekariautų tarp savęs. Tačiau savo
valią (žemėje) nulemia tik Allah.

254.

O, jūs tikintieji! Aukokite iš to, ką Mes jums
suteikėme iki neateis Diena, kai nebus niekas nei ginamas, nei bus
imama išpirka (už padarytas nuodėmes), nei draugystė, nei
tarpininkavimas nieko nepadės. Netikintys, iš tiesų, daro blogį sau.

255.

Allah! Nėra Dievo išskyrus Jį, – amžinai Gyvuojančio,
Saviegzistuojančio, Visąpalai­kančio. Nei snaudulys, nei miegas Jo
neveikia. Jam priklauso viskas, kas yra tiek Dangu­je, tiek Žemėje.
Kas gi gali tarpininkauti pas jį, nebent su jo leidimu? Jis žino
viską, kas su jo kūriniais įvyko, ir tai, kas bus su jais vėliau. Ir
jie negali gauti jokių žinių, išskyrus tas, kurias Jis leidžia. Ir
Jo sostas išsiplėtė tiek virš Dangaus, tiek virš Žemės. Ir Jo
ne­apsunkina rūpestis viskuo! Ir Jis yra Aukščiausias,
Didingiausias.

256.

Religijoje neleistina prievarta! Juk teisingi
nurodymai aiškiai skiriasi nuo paklydimų. Kas atmetė daugiadievybę
(pagonybę) ir tiki Allah, tas įgavo gyvenime patikimiausią pagrindą,
kuris niekada jo neapvils. Ir Allah – Visągirdintis, Visąžinantis.

257.

Allah globoja tikinčiuosius: Jis veda juos iš
giliausių sutemų į šviesą. O tų, kurie atmeta tikėjimą, draugai yra
stabai, jie veda juos iš šviesos į gilias sutemas; jie visi – Ugnies
gyventojai (kompanjonai), jie bus ten (amžinai).

258.

Nejaugi tu negirdėjai apie tą, kuris ginčijosi su
Ibrahimu dėl jo Viešpaties, jog Jis apdo­vanojo jį Valdžia? Ir
Ibrahimas pasakė: “Mano Viešpatis yra tas, kuris gyvenimą ir mirtį
dovanoja.”, bet tas pasakė: “Dovanoju aš ir gyvenimą, ir mirtį.”
Ibrahimas atsakė: “Ge­rai, Viešpatis liepia saulei tekėti iš Rytų, –
o tu gi priverski ją tekėti iš Vakarų.” Taip bu­vo sutrikdytas
(sugėdintas) tas, kuris paniekino Viešpaties tikėjimą. Allah
nenurodys teisingo kelio tiems, kurie yra neteisūs.

259.

Arba kaip tas, kuris keliavo per sugriautą iki pamatų
gyvenvietę. Ir jis pasakė: “Kaip galės Allah prikelti gyvenimui visa
tai, kas jau sustingo mirtyje?” Ir keliautojui Allah pasiuntė mirtį,
ir taip tas išbuvo ištisus šimtą metų miręs. Po to Jis atgaivino jį
(vėl) ir paklausė: “Kiek laiko tu taip prabuvai?” – tas atsakė: “Gal
kokią dieną ar jos da­lį.” Bet Allah pasakė: “Ne! Šimtą ilgų metų tu
taip prabuvai. Dabar – žiūrėk į savo maistą ir gėrimą, – jie visai
nepasikeitė. O toliau pažvelg į savo asilą – (tik kaulai jo
beli­ko). Tave Mes padarėme ženklu žmonėms, ir dabar – žiūrėk į
kaulus; kaip Aš juos su­jungsiu ir aprengsiu kūnu!” Kai tai aiškiai
buvo parodyta jam, jis pasakė: “Dabar aš žinau, jog Allah turi galią
viskam!”

260.

Žiūrėk! Ibrahimas pasakė: “Mano Viešpatie! Parodyk
man, kaip Tu suteiki gyvenimą mirusiems.” Ir Allah pasakė: “Nejaugi
tu dar nepatikėjai?” Jis atsakė: “O taip, aš tikiu, bet noriu, kad
įsitikintų (nusiramintų) mano širdis (ir protas).” Ir Allah pasakė:
“Paimk keturis paukščius, surink juos pas save, prisijaukink, (po to
supjauk juos į gabalus). Po to padėk juos dalimis ant kiekvienos
kalvos atskirai, ir juos pašauk, – jie skubiai pas tave atlėks. Tai
žinok gi tu, Allah – Visągalis, Išmintingas.”

261.

Tie, kurie išleidžia savo lėšas Allah kelyje, yra
panašūs į javo grūdą, iš kurio išauga septynios varpos, ir kiekviena
varpa turi šimtą grūdų. Ir Allah daugiariopai padidina tam, kam Jis
nori. Iš tiesų, Allah yra Visąapimantis, Visąžinantis.

262.

Ir tie, kurie Allah kelyje aukoja savo turtą ir po to
neprimena nei savo dovanų, nei savo kilnumo ir nieko neskriaudžia,
gaus Viešpaties apdovanojimą; ir jie nejaus nei baimės, nei
sielvarto, nei jie liudės.

263.

Nuoširdūs bei geri žodžiai, skriaudų atleidimas yra
geriau nei labdara, jei po jos seka priekaištai bei įžeidimai. Ir
Allah – laisvas nuo bet kokių poreikių, romiausias.

264.

O, jūs tikintieji! Savo labdaros nepadarykite beverte
priminimais apie savo kilnumą bei po jos sekančiais priekaištais,
įžeidimais, kaip tas, kuris aukoja savo turtus tik norėda­mas
pasirodyti prieš žmones. Jis netiki nei Allah, nei Paskutine diena.
Jis panašus į glotnią vos padengtą žemėmis uolą, kuri, veikiama
stiprios liūties, atsidengia ir tada iš­ryškėja jos kietumas ir
glotnumas. Tokiems netgi jų geri darbai bus beverčiai! Ir Allah
neveda teisingu keliu netikinčiųjų.

265.

O tie, kurie aukoja savo turtą, norėdami tik Allah
malonės bei (tikėjimu) sustiprinti savo dvasią, yra panašūs į sodą,
esantį aukštoje vietoje. Jei bus stipri liūtis, tai jo vaisiai
padvigubės. Bet jei nėra stiprios liūties, tai pakanka ir silpno
lietučio. Ir Allah gerai mato visus jūsų darbus.

266.

Ar kas nors iš jūsų nori, kad jis turėtų sodą su
finikinėmis palmėmis ir vynuogėmis, kuriame teka upokšniai ir auga
visokiausi vaisiai. Tačiau kai ateina senatvė, jo palikuo­nys dar
nestiprūs, ugninis uraganas nusiaubia jo sodą ir viską išdegina.
Taip Allah iš­aiškina jums savo ženklus, kad jūs galėtumėte
pamąstyti.

267.

O, jūs tikintieji! Aukokite iš viso to gero, ką jūs
(garbingai) įsigijote, ir iš to, ką Mes savo malone jums duodame iš
žemės; ir nesistengite aukoti iš viso to blogo (nereikalin­go), ko
jūs patys neimtumėte, išskyrus nebent tik užsimerkę. Ir žinokite,
kad Allah laisvas nuo bet kokių poreikių ir vertas visapusiškos
šlovės.

268.

Skurdu grasina jums šėtonas ir kviečia jus
niekšybėms; Allah gi jums Savo atleidimą ir dosnumą žada; ir Allah
rūpinasi visais ir žino viską.

269.

Jis išmintį dovanoja tiems, kuriems nori; o išmintim
apdovanotieji, iš tiesų, gauna gerovės perteklių; bet įsisąmonina
tai tik tie, kurie protingi.

270.

Ir ką jūs beaukotumėte, ir kokią priesaiką jūs
beduotumėte, žinokite tvirtai, Allah žino apie tai viską; ir
darantiems blogį nebus jokių užtarėjų bei pagalbininkų.

271.

Jei jūs duodate labdarą atvirai, visiems matant – tai
gerai; bet jei duodate labdarą vargšams niekam nematant, tai žymiai
jums geriau; Allah už tai panaikins dalį jūsų nuodėmių; ir Allah
gerai žinoma visa tai, ką jūs darote.

272.

Ne tau priklauso vesti juos teisingu keliu. Tik Allah
nukreipia teisingu keliu tuos, kuriuos Jis nori. Ir ką jūs iš savo
turto beaukotumėte, pilnai bus jūsų sieloms tai atly­ginta, – juk
jūs tai darote tik todėl, jog ieškote Allah dėmesio (veido
išraiškos). Ir ką jūs iš savo turto beaukotumėte, bus jums
atlyginta, ir jūs nebūsite nuskriausti.

273.

(Labdara) tiems vargšams, kurie Allah kelyje yra
apriboti ir negali laisvai judėti kraš­te, ieškant (darbo bei kitos
naudos). Dėl jų kuklumo nežinantis žmogus galvoja, jog jiems
nereikia jokios pagalbos (jog jie neturi jokių poreikių). Tu juos
pažinsi pagal jų (neklaidingą) ženklą: Jie neįkyri savo prašymais
žmonėms. Ir ką jūs iš savo turto beauko­tumėte, būk užtikrintas,
Allah žino apie tai gerai.

274.

Tie, kurie aukoja iš savo turto dieną ir naktį,
slaptai ar viešai, gaus atlyginimą iš savo Viešpaties; jie nejaus
nei baimės, nei sielvarto, nei jie liūdės.

275.

Tie, kurie piktnaudžiauja lupikavimu, prisikels
(Paskutinę dieną) panašiai kaip tie, kuriuos savo prisilietimu
parbloškė Šėtonas beprotybei. Tai yra todėl, kadangi jie sako:
“Prekyba yra kaip lupikavimas”, bet Allah leido jums prekybą ir
uždraudė lupikavi­mą. Tie, kurie po jų Viešpaties perspėjimo
liausis, jiems bus atleista (praeitis); jų veiklą Allah (teisti);
bet tie, kurie (šį nusižengimą) kartoja, yra Ugnies gyventojai; jie
ten bus amžinai.

276.

Allah draudžia lupikavimą ir atsilygina daugiariopai
už bet kokią labdaringą veiklą. Ir Allah nemėgsta jokių nedėkingų
nusidėjėlių.

277.

Tie, kurie tiki, daro dorybingus darbus, pastoviai
prisilaiko Maldų, duoda Zakat’ą, gaus atpildą iš savo Viešpaties; ir
jie nejaus nei baimės, nei sielvarto, nei jie liūdės.

278.

O, jūs tikintieji! Prisibijokite Allah ir
atsisakykite nuo to, kas jums paskirta su pertek­lium, jei jūs, iš
tikrųjų, esate tikintieji.

279.

Bet jeigu to jūs nedarysite, tai išgirskit apie karą
nuo Allah ir Jo Pasiuntinio; o jeigu atsisakysite (nuo lupikavimo),
jūsų kapitalas pasiliks su jumis; nuostolių bei skriaudų kitiems
nedarykite, tada ir jūs nebūsite skriaudžiami.

280.

Jeigu jūsų skolininkas turi sunkumų, tai reikia jums
laukti tol, kol jam nepasidarys lengviau mokėti. O jeigu jūs jam
skolą dovanosite kaip labdarą, tai jums bus tik geriau. O, jeigu jūs
tik žinotumėte!

281.

Ir bijokites Dienos, kai jūs visi sugrįžite atgal pas
Allah. Tada kiekviena siela pilnai gaus tai, ko ji nusipelnė iš
anksto. Ir niekas nebus neteisingai nuskriaustas.

282.

O, jūs tikintieji! Kai jūs vienas pas kitą sutartam
laikotarpiui skolinates, raštiškai surašykite tai. Tegul raštininkas
sąžiningai užrašo tai, jums matant; jam netinka atsisa­kyti daryti
tai, ko mokė jį Allah. Ir todėl tegul jis rašo. Ir tegul diktuoja
tas, kuris sko­linasi; te bijo jis Allah, savo Viešpaties,
nesumažindamas to, ką skolinasi. Bet jeigu tas, kas skolinasi, yra
silpnos sveikatos ar turi proto trukūmą, arba pats diktuoti
nesugeba, tegul teisingai diktuoja jo globėjas. Ir pakvieskite iš
savo aplinkos du liudininkus; jei neatsiras dviejų vyrų, tai dvi
moteris ir vyrą, su kurių liudijimais jūs sutinkate. Jei viena
moteris (parodymuose) suklys, tai kita jai padės prisiminti. Ir
tegul liudininkai neatsisa­ko liudyti, kai juos to paprašys. Ir
tegul nepabosta jums raštiškai pažymėti skolą, nežiū­rint to, maža
ji ar didelė, nurodant atsiskaitymo terminą. ­Taip bus prieš Allah
teisin­giau, padarys liudijimus patikimesnius ir apribos abiejų
pusių abejones; Bet jeigu jūs tarp savęs atliksite tiesioginius
mainus, nebus jums nuodėmės, jei to raštiškai neapifor­minsite.
Kvieskite liudininkus kiekvieną kartą, kai jūs tarp savęs ką nors
sutariate; ir ne­turi būti prievartos nei liudininkams, nei
raštininkui; o jei bus ne taip, tai jūs peržengsite (leistinas Allah
ribas). Ir bijokite Allah rūstybės! Iš tiesų, Jis (išmintingai) moko
jus, ir Allah žino gerai apie viską!

283.

O jeigu jūs keliaujate ir negalite surasti
raštininko, jums reikia duoti užstatą. Ir kas iš jūsų patikėjo kokį
nors daiktą užstatu kitam, tai tas, kuriam jis patikėtas, privalo
užstatą pilnai grąžinti, ir tegul bijo jis Allah, savo Viešpaties.
Ir negalima nuslėpti jokių liudijimų, o jeigu kas nors (tyčia)
nuslepia, tai jis – tas, kurio širdį griaužia nuodėmė. Ir Allah žino
viską, ką jūs darote!

284.

Tik Allah priklauso viskas, kas yra tiek Danguje,
tiek ir Žemėje. Ar jūs atskleisite, kas yra jūsų mintyse, ar
nuslėpsite, vistiek reikės dėl to atsiskaityti Allah. Ir Jis tik
vienas Savo Valia nuspręs, kam bus atleista ir kas bus nubaustas.
Juk Allah turi galią viskam!

285.

Pasiuntinys tiki tuo, kas jam buvo Viešpaties
atskleista, ir tai žino tikintieji, ir kiekvie­nas iš jų tiki Allah,
Jo angelais, Jo knygomis ir Jo pranašais. “Nežinome mes skirtumo
tarp pranašų”, – sako jie: “Mes girdime, ir mes paklūstame! (Mes
ieškome) Tavo atleidi­mo Mūsų Viešpatie, ir tik pas Tave visi mes
sugrįšime”.

286.

Nei ant vienos sielos Allah neuždės naštos, didesnės
nei ji gali pakelti. Jai bus atly­ginta geru už tai, ko ji
nusipelnė, ir atkentės pilnai už tai, ko ji nusipelnė. (Melskis:)
“Mūsų Viešpatie! Nesmerki mus už tai, jei mes užsimirštam ar padarom
klaidą. Mūsų Vieš­patie! Neuždėk mums tų sunkumų, kuriuos uždėjai
tiems, kurie buvo iki mūsų; Mūsų Viešpatie! Neuždėk mums tokios
naštos, didesnės nei mūsų jėgos gali išlaikyti. Nubrauk dalį mūsų
nuodėmių ir apdovanok mus Savo atleidimu. Būk mums gailes­tingas! Tu
– mūsų Užtarėjas (Globėjas); išaukštink mus virš netikinčiųjų”.