29. Al-Ankabut

1.

Alif.Liam.Mym.

2.

Nejaugi manė žmonės kad jie bus palikti (ramybėje šiame
gyvenime),jei jie     pasakys:”-Įtikėjome”-ir nebus išbandyti?!

3.

Išbandėme tuos, kurie gyveno prieš juos. Allah žino kas sakė tiesą
ir kas buvo melagiais.

4.

Ar manė tie, kurie daro blogus darbus, jog pabėgs nuo
Mūsų  (bausmės) ?!Blogai jie sprendžia!

5.

Kas viliasi susitikti su Allahu, tai juk iš ties Allaho laikas
ateis. Jis-Girdintis, Žinantis.

6.

Kas stengiasi (kovodamas už tikėjimą) , tas stengiasi savo labui. Iš
tiesų, Allah turtingas ir
negali Jam pakenkti ar duoti naudos žmonių poelgiai!

7.

Tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, būtinai atleisime jiems
blogus poelgius ir atlyginsime geriausiu už tai, ką jie atliko.

8.

Įsakėme žmogui gerą daryti savo tėvams. Jei jie kovos su tavim kad
priskirtum Man bendrininkus, apie kuriuos tu nieko nežinai ( ir nėra
tam jokių įrodymų), tai nepaklusk jiems! Pas Mane jūsų sugrįžimas ir
Aš pranešiu jums ką jūs padarėte.

9.

Tuos, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, įvesime į Rojų su
teisuoliais.

10.

Iš žmonių tarpo yra tas, kuris sako::-Įtikėjome Allahu.“ Tačiau kai
jis nukenčia dėl tikėjimo Allahu, prilygina išbandymą žmonėmis sulyg
Allaho bausme. O kai ateina pergalė nuo tavo Viešpats, jie būtinai
pasakys:“-Iš ties mes buvome su jumis,“ Ar negeriausiai Allah žino
kas slepiasi žmonių
širdyse!“

11.

Allah žino tuos, kurie įtikėjo ir tuos, kurie veidmainiauja.

12.

Netikintys pasakė tiems, kurie įtikėjo:“-Sekite mūsų keliu ir mes
prisiimsime sau nešti jūsų nuodėmes.“ Neprisiims jie sau nešti net
dalies jų nuodėmių! Iš ties jie-melagiai!

13.

.Jie būtinai neš savo nuodėmių sunkumus
kartu su jų sunkumais, o Prisikėlimo dieną jie būtinai bus paklausti
apie tai, kaip šmeižė 
tiesą.

14.

Pasiuntėme Nojų pas jo tautą ir jis prabuvo tarp jų tūkstantį metų
be penkiasdešimt. Juos sunaikino tvanas, nes jie buvo neteisingi.

15.

Išgelbėjome jį ir žmones laive, padarėme jį ženklu žmonėms.

16.

Taip pat pasiuntėme
Abraomą, kai jis pasakė savo tautai:“-Garbinkite Allahą ir
baiminkitės Jo (bausmės)! Tai jums geriausia, jei tik žinotumėte.

17.

Jūs garbinate stabus vietoj Allaho, ir prasimanėte melą. Iš ties
tie, ką garbinate vietoj Allaho, nesugeba suteikti jums
pragyvenimui išteklių dalies.
Ieškokite pragyvenimo dalies prašydami jos pas Allahą, garbinkite
tik Jį ir dėkokite Jam! Pas Jį būsite sugrąžinti.

18.

Jei tai jūs palaikysite už melą, tai juk tautos gyvenusios prieš
jus palaikė tai melu, o pranašo atsakomybė tik aiškus (apreiškimo)
perdavimas.

19.

Nejaugi jie nemato kaip Allah sukuria kūrinį pirmą kartą, o paskui
atkuria jį, iš ties tai Allahui lengva.

20.

Sakyk:“-pakeliaukite žemėje ir pažiūrėkite kaip Jis pradėjo kūrinį,
paskui Allah atkurs galutinį kūrinį (prikels mirusius). Iš ties
Allah-galintis viską.

21.

Jis nubaudžia ką panori ir pasigaili ką panori, ir pas Jį būsite
sugrąžinti.

22.

Jūs negalite pabėgti (nuo Jo galybės) nei žemėje, nei danguje ir be
Jo nėra pas jus užtarėjų ar pagalbininkų.

23.

Tie, kurie neįtikėjo Allaho ženklais ir susitikimu su Juo, tie
nusivylė Jo malone. Tokiems bus skirta kankinanti bausmė.

24.

O Abraomo tautos
atsakymas buvo:“-Užmuškite jį arba sudeginkite!“ Tačiau Allah
  išgelbėjo
jį iš ugnies. Iš tiesų, tame ženklas tikintiems žmonėms.

25.

Jis pasakė:“-Jūs ėmėte garbinti stabus vietoj Allaho, iš meilės
vieni kitiems šiame gyvenime. Paskui-Prisikėlimo dieną, vieni iš
jūsų atsižadės kitų bei prakeiks vieni kitus.Jūsų buveine taps Ugnis
ir nebus pas jus pagalbininkų.“

26.

Juo patikėjo Lotas ir jis (Abraomas) pasakė:“-Aš persikeliu
čia
 vardan
savo Viešpats. Iš ties Jis-Galingas, Išmintingas.“

27.

Paskui dovanojome
jam Izaoką ir Jokūbą bei apdovanojome jo palikuonis pranašyste ir
Knyga. Davėme atlygį jam šiame gyvenime, o iš ties Paskutiniame
gyvenime jis bus tarp teisinguolių.

28.

Prisiminkite Lotą,
kai jis pasakė savo tautai:“-Iš ties jūs elgiatės šlykščiai, to
nedarė
  niekas
iš žmonių prieš jus.

29.

Ar iš ties jūs santykiaujate (lytiškai) su vyrais ir plėšiate
keliuose bei nepadoriai elgiatės savo susirinkimuose?!“ Jo tautos
atsakymas buvo:“-Atsiųsk mums Allaho bausmę, jei tu iš sakančių
tiesą!“

30.

Jis tarė:“- Mano Viešpatie, padėk man laimėti prieš nedorėlių
tautą!“

31.

Kai atvyko Mūsų pasiuntiniai (angelai) pas Abraomą su džiaugsminga
naujiena (jog žmona pagimdys sūnų), jie pasakė:“-Iš ties mes
sunaikinsime anos gyvenvietės žmones, iš tie jos gyventojai
nusikaltėliai.“

32.

Jis tarė:“-Juk iš ties joje Lotas.“ Jie atsakė:“-Mes žinome
geriausiai kas joje. Būtinai išgelbėsime jį ir jo žmones, išskyrus
jo žmoną, kuri taps iš pasilikusių užnugary.“

33.

Kai Mūsų pasiuntiniai atvyko pas Lotą, jis nuliūdo ir dėl jų jam
suspaudė krūtinė. Jie pasakė:“-Nebijok ir neliūdėk, iš ties
išgelbėsime tave ir tavo žmones, išskyrus tavo žmoną, ji taps iš
pasilikusių užnugary.

34.

Iš ties atsiųsime bausmę ant šios gyvenvietės žmonių iš dangaus už
tai, kad jie buvo nedorėliais.“

35.

Palikome iš jos aiškų ženklą žmonėms mąstantiems.

36.

Buvo siųstas į
Madjano gyvenvietę jų brolis Šuaibas. Jis tarė:“-O mano tauta,
garbinkite Allahą, tikėkitės pasigailėjimo Paskutiniame gyvenime ir
neskleiskite blogio žemėje būdami nedorėliais!“

37.

Jie palaikė jį melagiu, tad juos sudrebino žemės drebėjimas. Jie
buvo parklupdyti savo namuose.

38.

Adas ir Samūdas, šios tautos buvo nubaustos, Tai paaiškėja jums iš
jų gyvenviečių. Šėtonas pagrąžino jiems jų darbus ir nukreipė nuo tiesos kelio,
nors jie buvo įžvalgūs.

39.

Taip pat Karūnas, Faraonas ir Hamanas, pas juos atėjo Mozė su
aiškiais ženklais, tačiau jie pasididžiavo ant šios žemės ir
negalėjo pabėgti nuo bausmės.

40.

Kiekvieną sugriebėme už jo nuodėmę. Kažkam iš jų atsiuntėme uraganą
su akmenim, kažką užklupo siaubingas klyksmas, kažkam pravėrėme po
jais žemę, o kažką paskandinome. Allah nebuvo jų atžvilgiu
neteisingu, jie patys pasielgė neteisingai savo atžvilgiu.

41.

Tie, kurie paėmė sau globėjus išgalvotas dievybes, vietoj Allaho,
panašūs į vorą susipynusį sau būstą, iš ties silpniausias iš namų
yra voro būstas, jei jie tik žinotų!

42.

Iš ties Allah žino tuos, ką jie garbina vietoj Jo.Jis-Galingas,
Išmintingas.

43.

Tokius palyginimus Allah pateikia žmonėms, tačiau apmąsto juos tik
žinantys.

44.

Allah sukūrė dangaus aukštybes ir žemę dėl tiesos. Iš ties tame-
ženklas tikintiems.

45.

(Muhammadai), skaityk tai, kas tau apreikšta iš Knygos ir atlik
maldą! Iš ties malda sulaiko nuo nepadorių poelgių ir smerktino, o
Allah prisiminimas aukščiau visko. Allah žino ką jūs darote.

46.

Nesiginčikite su Knygos žmonėmis (žydais ir krikščionimis), išskyrus
kaip tik geriausiu būdu. Tai neliečia tų iš jų, kurie elgiasi
neteisingai ir sakykite:“-Mes įtikėjome tuo, kas atsiųsta mums ir
kas atsiųsta jums. Mūsų ir jūsų Dievas yra vienas, ir mes paklusome
Jam.

47.

Taip atsiuntėme tau (Muhammad) Knygą. Tie, kuriems dovanojome Knygą
prieš tai, tiki ja. Iš anų (Mekos gyventojų) yra tokių, kas irgi
tiki ja. Ir tik netikintys atstumia Mūsų ženklus.

48.

Juk tu prieš jį (Koraną) neskaitei jokios knygos ir nerašei savo
dešiniąja ranka, nes priešingu atveju suabejotų meluojantys.

49.

Jo eilutės aiškios, krūtinėse tų, kuriems duotos žinios, ir tik
neteisūs atmeta Mūsų ženklus.

50.

Jie sako:“-Jeigu jam būtų atsiųsti ženklai nuo jo Viešpats…“
Sakyk:“-Iš ties ženklai nuo Allaho, o aš tik aiškus įspėjantysis.“

51.

Ar jiems nepakanka to , jog iš ties Mes atsiuntėme (apreiškimu) tau
Knygą, kuri jiems skaitoma?! Iš ties tame malonė ir priminimas
tikintiems žmonėms.

52.

Sakyk:“-Užtenka to, jog Allah yra liudininkas tarp manęs ir jūsų.
Jis žino kas randasi dangaus aukštybėse ir žemėje. Tie, kurie
patikėjo melu ir nepatikėjo Allahu, būtent jie patiria nuostolį.

53.

Jie skubina tave su bausme. Jei nebūtų nustatytas laikas jai, tai
bausmė būtų skirta jiems dabar. Tikrai
ji užklups juos netikėtai ir jie net nepajaus 
jos
priartėjimo.

54.

Vistiek jie
skubina tave su bausme. Iš tiesų, Pragaro ugnis aprėps netikinčius.

55.

Tą dieną bausmė apdengs juos iš viršaus bei apačios, bus
pasakyta:“-Pajauskite šitai, už tai, ką jūs darėte.“

56.

Mano tarnai, kurie įtikėjote, iš ties Mano žemė plati ir tik Mane
garbinkite!

57.

Kiekviena siela paragaus mirties ir paskui pas Mane sugrįšite.

58.

Tuos, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, būtinai apgyvendinsime
Rojaus vietose, kuriose teka upės. Ten jie pasiliks amžinai. Malonės
atlygis dirbantiems,

59.

kurie buvo kantrūs ir pasikliauja savo Viešpačiu.

60.

Kiek gyvų sutvėrimų, kurie negali suteikti sau prasimaitinimo. Allah
suteikia pragyvenimo dalį jiems ir jums.Jis-Girdintis,Žinantis.

61.

Jei tu paklausi jų, kas sukūrė dangaus aukštybes ir žemę, bei
nustatė saulę ir mėnulį, jie būtinai atsakys:“-Allah.“ Tai kodėl po
to nusigręžiate  nuo
tiesos?!

62.

Allah padidina arba sumažina Savo vergų pragyvenimo išteklių dalį
kam panori.Iš ties Allah žino viską.

63.

Jei tu paklaustum jų, kas atsiunčia iš dangaus vandenį ir atgaivina
žemę, po to kai ji buvo mirusi, jie būtinai pasakys:“-Allah.“  Tada
sakyk:“-Šlovė Allahui!”
 Deja,
dauguma žmonių nepamąsto.

64.

Šis pasaulietiškas gyvenimas lyg pramoga ir žaidimas (nes baigsis),
o Paskutinis gyvenimas yra tikras gyvenimas. Jei jie tik žinotų!

65.

Kai jie keliauja laivais, pakilus
audrai jūroje,
 šaukiasi
Allaho nuoširdžiai Jo religijoje. Kai Jis išgelbėja juos, išvesdamas
į sausumą, tada jie priskiria Jam bendrininkus.

66.

Jie pasirenka netikėjimą
už tai, kuo apdovanojome juos ir tenkinasi malonumais, tačiau jie
greitai sužinos!

67.

Ar jie nemato, jog iš ties padarėme Meką saugia vieta, kai tuo metu
jos apylinkėse pagrobiami žmonės, nejaugi jie tiki melu,o netiki
Allaho malone?!

68.

Kas gali būti neteisingesniu už tą, kuris apšmeižė Allahą, ar
palaikė melu tiesą, kai ji pasiekė jį?! Pragaras-vieta skirta
netikintiems.

69.

O kas stengėsi dėl Allaho malonės, juos būtinai vesime Jo keliais.
Iš ties Allah su geradariais