25. Al-Furkan

1.

Pašlovintas yra Jis, Kuris atsiuntė Kriterijų Savo tarnui, kad
jis galėtų būti perspėjimu visiems kūriniams; –

2.

Jis, Kuriam priklauso viešpatavimas danguje ir žemėje: jokiam sūnui
Jis nedavė pradžios, nei Jis turi partnerį valdydamas: tai Jis,
Kuris sukūrė visus dalykus ir sutvarkė juos atitinkamomis
proporcijomis.

3.

Tačiau jie priėmė, be Jo, dievus, kurie nieko negali sukurti, bet
patys yra sukurti; kurie negali valdyti žalos ar gerumo sau; nei jie
gali kontroliuoti Mirtį, ar Gyvybę, ar Prisikėlimą.

4.

 Bet Netikintieji sako: „Tai nieko kito kaip tik melas, kurį jis
sukūrė, ir kiti jam tai padėto padaryti.“ Iš tiesų, tai tie, kurie
pasiūlė neteisingumą ir netiesą.

5.

 Ir jie sako: „Senolių pasakos, kurias jis liepė užrašyti: jos buvo
sekamos prieš jį rytas vakaras.“

6.

Sakyk: „(Koranas) buvo atsiųstas To, Kuris žino paslaptis, (kurios
yra) danguje ir žemėje: iš tiesų Jis yra Visa Atleidžiantis,
Maloningiausias.“

7.

Ir jie sako: „Koks pasiuntinys yra tas, kuris valgo maistą ir
vaikščioja gatvėmis? Kodėl nebuvo atsiųstas jam angelas įspėti
kartu?“

8.

„Arba (kodėl) turtai nebuvo jam suteikti, arba kodėl jis (neturi)
sodo malonumams?“ Nedorieji sako: „Jūs sekate ne kuo kitu kaip tik
apkerėtu žmogumi.“

9.

Pažiūrėk, kokius palyginimus jie tau skiria!
Bet jie paklydo, ir niekada negalės jie surasti kelio!

10.

Pašlovintas yra Jis, Kuris, jei tokia būtų Jo Valia, galėtų duoti
tau geresnių (dalykų) nei tie, – Sodus, kuriuose teka upės, ir Jis
galėtų duoti tau Rūmus (ramiai juose gyventi).

11.

Ne, jie neigs Valandą (ateisiančio Teismo): bet Mes paruošėme Karštą
Ugnį tiems, kurie neigia Valandą:

12.

Kada ji pamatys juos iš tolimos vietos, jie išgirs jos įtūžį ir jos
įnirtingą atodūsį.

13.

Ir kada jie bus metami, surišti kartu, į siaurą vietą ten, jie
maldaus sunaikinimo ten ir tada!

14.

 „Šią dieną nemaldaukite vieno sunaikinimo: maldaukite dažnai
pasikartojančio sunaikinimo!“

15.

Sakyk: „Ar tai geriausia, ar amžinas Sodas, pažadėtas doriesiems?
Nes jiems tai yra atlygis, o kartu ir galutinė būveinė.“

16.

„Ten jiems bus visko, ko jie trokšta: jie gyvens (ten) amžinai:
pažadas, įsipareigotas Tavo Viešpaties.“

17.

Dieną, kada Jis surinks juos kartu su tais, kuriuos jie garbino be
Alacho, Jis paklaus: „Ar tai jūs paklaidinote šiuos Mano tarnus, ar
jie išklydo iš Kelio patys?“

18.

Jie sakys: „Šlovė Tau! Jokio poreikio nebuvo mums, kad mes priimtume
sergėtojais kitus nei Tu: bet Tu suteikei jiems ir jų tėvams gerų
dalykų (gyvenime), iki kol jie pamiršo Žinią: nes jie buvo
sunaikinti žmonės.“

19.

(Alachas sakys): „Dabar jie įrodė, kad jūs esate melagiai dėl to, ką
kalbėjote: taigi, jūs negalite išvengti (savo bausmės), nei
(sulaukti) pagalbos.“ Ir kiekvieną iš jūsų, kuris nedorai elgiasi,
Mes priversime patirti skausmingą Bausmę.

20.

Ir pasiuntiniai, kuriuos Mes atsiuntėme prieš tave, visi buvo
(žmonės), kurie valgė maistą ir vaikščiojo po turgavietes. Mes
padarėme kai kuriuos iš jūsų kaip išmėginimą kitiems: ar turėsite
kantrybės? Nes Alachas yra Tas, Kuris mato (viską).

21.

Tie, kurie nesitiki susitikti su Mumis (Teismui), sako: „Kodėl ne
angelai mums atsiųsti, arba (kodėl) mes nematome Mūsų Viešpaties?“
Iš tikrųjų jie yra pasipūtėliai ir didžiulis jų bedieviškumo
įžūlumas!

22.

Dieną, kada jie pamatys angelus, – jokio džiaugsmo nebus ten
nusidėjėliams tą Dieną: (angelai) sakys: „Yra barjeras, iš viso
(jums) uždraustas!“

23.

Ir Mes atsigręšime į visus darbus, kuriuos jie padarė (šiame
gyvenime), ir Mes paversime tokius darbus į sklandančias išblaškytas
dulkes.

24.

Sodo Kompanionai gyvens tą Dieną savo buveinėje ir turės gražiausias
vietas poilsiui.

25.

Dieną, kada dangus bus su debesų properšomis, ir angelai bus
atsiųsti, nužengiantys (eilėmis), –

26.

Tą Dieną viešpatavimo teisė bus absoliučiai Tavo,
Gailestingiausiasis: tai bus baisių sunkumų Diena Netikintiems.

27.

Diena, kada nusidėjėlis kąs į savo rankas, jis sakys: „O! Kad būčiau
priėmęs (tiesų) kelią su Pasiuntiniu!“

28.

„O! Vargas man! Kad aš niekada nebūčiau laikęs tokio draugu!“

29.

 „Jis nuklaidino mane nuo (Alacho) Žinios po to, kai ji pas mane
atėjo! O! Šėtonas yra tik žmogaus išdavikas!“

30.

Tada Pasiuntinys sakys: „O, mano Viešpaties, iš tiesų mano žmonės
žiūrėjo į šį Koraną su aplaidumu.“

31.

Taip Mes padarėme kiekvienam pranašui priešą iš nusidėjėlių tarpo:
bet pakanka tavo Viešpaties vesti ir pagelbėti.

32.

Tie, kurie atmeta Tikėjimą, sako: „Kodėl Koranas nėra atskleidžiamas
jam visas iš karto?“ Taip (jis yra atskleidžiamas), kad Mes kartu
galėtume sustiprinti tavo širdį, ir Mes kartojome tau jį neskubiais,
gerai išdėstytais etapais, palaipsniui.

33.

Ir jokių klausimų jie nepaklaus tavęs, dėl kurių Mes nebūtume
atskleidę tau tiesos ir geriausio paaiškinimo.

34.

Tie, kurie bus surinkti į Pragarą (kniūbsti) ant savo veidų, – jie
bus bjaurioje padėtyje ir, Kelio atžvilgiu, labiausiai nuklydę.

35.

(Prieš tai), Mes atsiuntėme Mozei Knygą ir paskyrėme jo brolį Aaroną
su juo kaip Ministrą;

36.

 Ir Mes įsakėme: „Eikite kartu pas žmones, kurie atmetė mūsų
Ženklus:“ ir tuos (žmones) Mes sunaikinome su visišku sunaikinimu.

37.

Ir Nojaus žmones, kada jie atmetė pasiuntinius, Mes nuskandinome
juos, ir Mes padarėme juos kaip Ženklą žmonijai; ir Mes paruošėme
(visiems) nusidėjėliams skausmingą Bausmę:

38.

Taip pat ‘Ád ir Thamúd, ir Rass Kompanionus ir daugybę iš kartų tarp
jų.

39.

Kiekvienam Mes pateikėme alegorijų ir pavyzdžių; ir kiekvieną mes
visiškai sunaikinome (už jų nuodėmes).

40.

Ir (Netikintieji) tikrai turėjo praeiti pro miestą, ant kurio
pylė blogio liūtis: negi tada jie nematė to (savo pačių akimis)? Bet
jie nesitikėjo būti dar kartą prikelti.

41.

Kada jie tave pamatys, jie su tavimi nesielgs niekaip kitaip, tik
šaipysis: „Ar čia yra tas, kurį Alachas atsiuntė kaip pasiuntinį?“

42.

„Jis iš tikrųjų būtų beveik nuklaidinęs mus nuo mūsų dievų, jei tik
mes nebūtume buvę ištikimi jiems!“ – Greitai jie sužinos, kai
pamatys Bausmę, kas yra labiausiai išklydęs iš Kelio!

43.

Ar matai tokį, kuris priima kaip dievą savo paties aistrą (ar
impulsą)? Ar gali būti jam reikalų tvarkytojas?

44.

O gal manai, kad dauguma jų klausosi ir supranta? Jie yra tiktais
kaip galvijai; – Ne, jie yra toli nuklydę nuo kelio.

45.

Negi nematai kaip tavo Viešpats prailgina Šešėlį! Jei Jis panorėtų,
galėtų padaryti jį nesikeičiančiu! Tada Mes padarome saule jo vedle;

46.

Tada Mes traukiame jį į Save, – mažėjimas laisvais etapais.

47.

 Ir Jis yra Tas, Kuris padaro Naktį kaip Mantiją jums, ir Miegą kaip
Poilsį, ir padaro Dieną (taip sakant) Prisikėlimu.

48.

Ir Jis yra Tas, Kuris siunčia vėjus kaip gerų naujienų
pranašautojus, atkeliaujančius prieš Jo Malonę, ir Mes atsiunčiame
tyrą vandenį iš dangaus, –

49.

Su juo Mes galime suteikti gyvybės sausai žemei ir numalšinti
troškulį dalykų, kuriuos Mes sukūrėme,- didžiuliam žmonių ir gyvulių
skaičiui.

50.

Ir Mes paskirstėme (vandenį) tarp jų tam, kad jie būtų atmenantys,
bet dauguma žmonių yra nelinkę, bet (labai) nedėkingi.

51.

Jei tokia būtų Mūsų Valia, Mes būtume atsiuntę įspėjantįjį
kiekvienam miestui.

52.

Todėl neklausykite Netikinčiųjų, bet kovokite su jais su didžiausiu
uolumu, su (Koranu).

53.

Tai Jis, Kuris paleido du tekančio vandens kūnus: vieną gardų ir
gėlą, o kitą sūrų ir kartų; dar jis pastatė barjerą tarp jų,
padalijimą, kurio neįmanoma neperžengti.

54.

Tai Jis, Kuris sukūrė žmogų iš vandens: tada Jis nustatė giminystės
linijos santykius ir santuoką: nes tavo Viešpats turi galią
(viskam).

55.

Tačiau jie garbina, be Alacho, dalykus, negali nei padėti jiems, nei
pakenkti jiems: ir Klaidingai tikintis yra (Blogio) padėjėjas, prieš
savo paties Viešpatį!

56.

Bet tave Mes atsiuntėme pranešti gerų žinių ir perspėjimų.

57.

Sakyk: „Jokio atlygio iš jūsų neprašau už tai, tik šito: kad
kiekvienas, kuris gali, tepriima (tiesų) Kelią pas savo Viešpatį:“

58.

Ir pasitikėk Juo, Kuris gyvena ir nemiršta; ir aukštink Jį; ir Jis
yra pakankamas sužinoti Savo tarnų kaltes; –

59.

Jis, Kuris sukūrė dangų ir žemę, ir viską, kas yra tarp jų, per
šešias dienas, tada Jis įsikūrė Soste: klausk, tuomet, apie Jį bet
ko, žinančio (tokius dalykus).

60.

Kada jiems yra pasakoma: „Garbinkite Gailestingiausiąjį!“, jie sako:
„Ir kas yra (Alachas) Gailestingiausiasis? Ar mes turėtume garbinti
tai, ką tu mums liepi?“ Ir tai padidina jų pasibjaurėjimą.

61.

Pašlovintas yra Jis, Kuris sukūrė žvaigždynus danguje ir patalpino
ten Šviesulį ir Mėnulį, suteikiančius šviesos;

62.

Ir tai Jis, Kuris privertė Naktį ir Dieną sekti viena paskui kitą:
tiems, kurie trokšta būti rūpestingi arba parodyti savo dėkingumą.

63.

Ir (Alacho) Gailestingiausiojo tarnai yra tie, kurie nuolankiai
vaikšto žemėje, ir kada neišmanantys kreipiasi į juos, jie sako:
„Ramybės!“;

64.

Tie, kurie praleidžia naktį aukštindami savo Viešpatį, klūpėdami ir
stovėdami;

65.

Tie, kurie sako: „Mūsų Viešpatie! Atitrauk nuo mūsų Pragaro Rūstybę,
nes jo Rūstybė iš tikrųjų yra skausmingas vargas, -“

66.

„Bloga tai iš tikrųjų yra kaip būveinė ir kaip vieta ilsėtis“;

67.

Tie, kurie, kada leidžia, nėra nei išlaidūs, nei šykštūs, bet
laikosi teisingo (balanso) tarp šių (kraštutinumų);

68.

Tie, kurie be Alacho nesišaukia kitų dievų, nei žudo tokią gyvybę,
kurią Alachas padarė šventa, išskyrus dėl pagrįstos priežasties, nei
užsiima nesantuokiniais santykiais; – ir kiekvienas, kuris tai daro,
(ne tik) sulauks bausmės,

69.

(bet) Bausmė Teismo Dieną jam bus dviguba, ir jis gyvens ten
negarbėje, –

70.

Nebent jis atgailaus, tikės ir darys dorus darbus, nes Alachas
pakeis tokių asmenų blogį į gėrį, ir Alachas yra Visa Atleidžiantis,
Maloningiausias,

71.

Ir kiekvienas, kuris atgailauja ir daro gera, tikrai atsigręžia į
Alachą gailėdamasis:

72.

Tie, kurie neliudija melagingai, ir, jei jie praeina pro tuštybę,
jie praeina ją su garbingu (vengimu);

73.

 Tie, kurie, kai yra įspėjami savo Viešpaties Ženklais, nenuleidžia
galvos tarsi būtų kurti arba akli;

74.

Ir tie, kurie meldžiasi: „Mūsų Viešpatie! Suteik mums žmonų ir
palikuonių, kurie bus paguoda mūsų akims, ir suteik mums (malonės)
vesti doruosius.“

75.

Tokie yra tie, kurie bus apdovanoti aukščiausia vieta danguje už jų
savo kantrią ištikimybę: ten jie bus sutikti su sveikinimais ir
ramybe,

76.

 Gyventi tenai; – kokia nuostabi buveinė ir poilsio vieta!

77.

Sakyk (Atmetantiems): „Mano Viešpats nesidomės jumis, nebent jūs
šauksitės Jo: bet jūs iš tikrųjų atmetėte (Jį), ir greitai
sulauksite neišvengiamos (bausmės)!“