23. Al-Muminun

1.

Sėkmingi iš tikrųjų yra Tikintieji,

2.

Tie, kurie nusižemina savo maldose;

3.

Kurie vengia tuščių kalbų;

4.

Kurie yra aktyvūs zakat davime;

5.

Kurie saugo savo drovumą,

6.

Išskyrus su tais, kurie prisijungė prie jų santuokoje, arba (su
belaisviais), kuriuos jų dešinė ranka valdo, – nes (jų atveju) jie
yra nekalti,

7.

Bet tie, kurių troškimai viršija tas ribas, yra nusidėjėliai; –

8.

Tie, kurie ištikimai laikosi savo patikėjimų ir įsipareigojimų;

9.

Ir kurie (griežtai) saugo savo maldas; –

10.

Šie bus paveldėtojai,

11.

Kurie paveldės Rojų: jie gyvens ten (per amžius).

12.

Žmogų Mes sukūrėme iš (molio) kvintesencijos;

13.

Tada Mes patalpinome jį kaip spermos (lašelį) į ramybės
vietą, stipriai įsitvirtinusį;

14.

Tada Mes perdarėme spermą į sustingusio kraujo gumuliuką; tada iš to
gumuliuko Mes padarėme (embriono) gniutulą; tada Mes padarėme iš to
gniutulo kaulus ir apdengėme kaulus mėsa; tada Mes išauginome iš jo
kitą kūrinį. Tad tepašlovintas būna Alachas, Geriausias kurti!

15.

Po to, galiausiai jūs mirsite.

16.

Dar kartą jūs būsite prikelti Teismo Dieną.

17.

Ir Mes padarėme virš jūsų septynis ruožus; ir Mes niekada nebūname
nedėmesingi (Savo) Kūriniams.

18.

Ir Mes atsiunčiame vandens iš dangaus pagal (tinkamą) matą, ir Mes
priverčiame jį susigerti į dirvožemį; ir Mes tikrai galime (lengvai)
jį nusausinti.

19.

Su juo Mes išauginame jums datulių ir vynuogių sodus: juose jūs
turite apsčiai vaisių: ir iš jų jūs valgote (ir jais mėgaujatės), –

20.

Taip pat medis, išdygstantis ant Sinajaus Kalno, kuris duoda
aliejaus ir teikia pasigardžiavimą tiems, kurie naudoja jį maistui.

21.

Ir galvijuose (taip pat) jūs turite pamokantį pavyzdį: iš jų kūnų
vidaus Mes duodame (pieno) jums gerti; juose (be to) yra daugybė
(kitokios) naudos jums; ir iš jų (mėsos) jūs valgote;

22.

Ir ant jų, taip pat gerai kaip laivuose, jūs keliaujate.

23.

Ir tikrai Mes atsiuntėme Nojų pas jo žmones: jis tarė: „Mano žmonės!
Garbinkite Alachą! Jūs neturite jokio kito dievo, tik Jį. Negi
nebijosite (Jo)?“

24.

Netikinčiųjų vadai iš jo žmonių sakė: „Jis yra ne daugiau nei žmogus
kaip jūs: jo noras yra parodyti savo pranašumą prieš jus: jei
Alachas būtų norėjęs (atsiųsti pasiuntinių), Jis būtų galėjęs
atsiųsti angelus: niekada mes negirdėjome tokių dalykų (kaip jis
sako) iš mūsų senųjų protėvių.“

25.

(Ir kai kurie sakė): „Jis yra tik apsėstas žmogus: palaukime (ir
turėkime kantrybės) su juo kurį laiką.“

26.

(Nojus) tarė: „Mano Viešpatie! Padėk man: nes jie kaltina mane
melavimu!“

27.

Taigi, Mes įkvėpėme jį (šia žinia): „Sukonstruok Arką Mūsų
akivaizdoje ir Mums vadovaujant: tuomet kada įvyks Mūsų įsakymas, ir
krosnispratruks, pasiimk į laivą kiekvienos rūšies porą, patiną ir
patelę, ir savo šeimą – išskyrus tuos, prieš kuriuos Žodis jau bus
paskelbtas: ir nesikreipk į Mane dėl nusidėjėlių: nes jie bus
nuskandinti (Tvane).“

28.

Ir kada tu būsi įlipęs į Arką – tu ir tie su tavimi, – sakyk: „Šlovė
Alachui, Kuris išgelbėjo mus nuo žmonių, kurie darė bloga.“

29.

Ir sakyk: „Mano Viešpatie! Leisk man išlipti su Tavo palaiminimu:
nes Tu esi Geriausias leisti (mums) išlipti.“

30.

Iš tiesų tame yra Ženklų (žmonėms suprasti); štai! Mes išmėginame
(žmones).

31.

Tada Mes išauginome po jų kitą kartą.

32.

Ir Mes atsiuntėme jiems pasiuntinį iš jų tarpo, (sakantį):
„Garbinkite Alachą! Jūs neturite jokio kito dievo, tik Jį. Negi
nebijosite (Jo)?“

33.

Ir jo žmonių vadai, kurie netikėjo ir neigė Susitikimą Pomirtiniame
Gyvenime, ir kuriems Mes suteikėme gerų šio gyvenimo dalykų, sakė:
„Jis yra ne daugiau nei žmogus kaip jūs: jis valgo ir geria tai, ką
jūs geriate.“

34.

„Jei paklusite žmogui kaip jūs, štai, neabejotina, jog jūs
pražūsite.“

35.

„Ar jis žada, kad kuomet jūs mirsite ir tapsite dulkėmis ir kaulais,
jūs (vėl) būsite prikelti?“

36.

„Toli, labai toli yra tai, kas jums yra pažadėta!“

37.

„Yra tik mūsų gyvenimas šiame pasaulyje! Mes mirsime ir mes
gyvename! Bet mes niekada nebūsime prikelti dar kartą!“

38.

„Jis yra tik žmogus, kuris išgalvoja melą prieš Alachą, bet mes
nesame tie, kurie patikės juo!“

39.

(Pranašas) tarė: „Mano Viešpatie, padėk man: nes jie kaltina mane
melavimu.“

40.

(Alachas) tarė: „Jau labai greitai jie tikrai gailėsis!“

41.

Tada Stiprus Šuoras užklupo juos su teisingumu, ir Mes atsikratėme
žmonių, kurie darė bloga, kaip nukritusių lapų šiukšlių! ???

42.

Tada Mes išauginome po jų kitą kartą.

43.

Jokie žmonės negali pagreitinti savo termino, nei jie gali (jį)
atidėti.

44.

Tada Mes siuntėme Mūsų pasiuntinius iš eilės: kiekvieną kartą kai
pas žmones ateidavo jų pasiuntinys, jie apkaltindavo jį melavimu:
todėl Mes privertėme juos sekti vienus kitais (bausmėje): Mes
padarėme juos kaip pasakojimą, (kuris yra pasektas)???: tad lauk su
žmonėmis, kurie nepatikės!???

45.

Tada Mes atsiuntėme Mozę ir jo brolį Aaroną su Mūsų Ženklais ir
akivaizdžiais įgaliojimais,

46.

Pas Faraoną ir jo Vyresniuosius: bet šie elgėsi įžūliai: jie buvo
išdidūs žmonės.

47.

Jie sakė: „Ar mes patikėsime tokiais dviem žmonėmis kaip mes patys?
Ir jų žmonės yra pavaldūs mums!“

48.

Taigi, jie atmetė juos ir tapo vieni tų, kurie buvo sunaikinti.

49.

Ir Mes davėme Mozei Knygą tam, kad jie galėtų gauti vedimą.

50.

Ir Mes padarėme Marijos sūnų ir jo motiną kaip Ženklą: Mes davėme
jiems abiems pastogę aukštoje vietoje, suteikdami ramybę ir saugumą
bei aprūpindami šaltiniais.

51.

Jūs, pasiuntiniai! Mėgaukitės (visais) gerais ir tyrais dalykais, ir
dorai elkitės: nes Aš esu gerai susipažinęs su (viskuo), ką jūs
darote.

52.

Ir iš tiesų ši jūsų Ummah yra viena Ummah, ir Aš esu jūsų Viešpats
ir Puoselėtojas: todėl bijokite manęs (ir niekieno kito).

53.

Bet žmonės suskaldė jų (vienovę) į sektas: kiekviena grupė
džiaugiasi tuo, kas yra su ja.

54.

Bet palikite juos jų painiame išdidume kuriam laikui.

55.

Negi jie galvoja, jog dėl to, kad Mes suteikėme jiems gausiai turto
ir sūnų,

56.

Mes pagreitinsime juos kiekviename gėryje? Ne, jie nesuvokia.

57.

Iš tiesų tie, kurie gyvena jausdami pagarbią savo Viešpaties baimę;

58.

Tie, kurie tiki savo Viešpaties Ženklais;

59.

Tie, kurie nepriskiria (garbindami) savo Viešpačiui partnerių;

60.

Ir tie, kurie išdalija savo labdarą kupinomis baimės širdimis, nes
jie sugrįš pas savo Viešpatį;-

61.

Tai šie yra tie, kurie skuba kiekviename gerame darbe, ir tie, kurie
yra pirmaujantis tarp jų.

62.

Jokiai sielai Mes neužkrovėme naštos didesnės, nei ji gali
išlaikyti: prieš Mus yra įrašas, kuris aiškiai kalba tiesą. Jie
niekada nebus nuskriausti.

63.

Bet jų širdys yra painiame šito išdidume; ir, be šito, yra jų
darbų, kuriuos jie (ir toliau) darys,-

64.

Kol Mes sugriebsime Bausmėje tuos iš jų, kurie gavo gerų šio
pasaulio dalykų, štai, jie dejuos maldaudami!

65.

(Bus pasakyta): „Nedejuokite maldaudami šią dieną; nes jūs tikrai
nesulauksite pagalbos iš Mūsų.“

66.

„Mano Ženklai būdavo kartojami jums, bet jūs nusisukdavote ant savo
kulnų -“

67.

„Išdidūs: kalbėdami nesąmones apie (Koraną), tarsi sekdami
pasakėčias per naktį.“

68.

Negi jie neapsvarsto (Alacho) Žodžio, arba ar atėjo pas juos kas
nors (naujo), kas nebūtų atėjęs pas jų protėvius?

69.

Arba ar jie neatpažįsta savo Pasiuntinio, kad neigia jį?

70.

Arba ar jie sako: „Jis yra apsėstas“? Ne, jis atnešė jiems Tiesą,
bet dauguma jų nekenčia Tiesos.

71.

Jei Tiesa būtų buvusi pagal jų norus, tikrai dangus ir žemė, ir
viskas juose būtų pražuvę. Ne, Mes atsiuntėme jiems jų perspėjimą,
bet jie nusigręžia nuo savo perspėjimo.

72.

Arba ar yra taip, kad tu prašei jų kokio nors atlygio? Bet tavo
Viešpaties atlygis yra geriausias: Jis yra Geriausias iš tų, kurie
duoda išlaikymą.

73.

Bet iš tiesų tu kvieti juos į Tiesų Kelią;

74.

Ir iš tiesų tie, kurie netiki Pomirtiniu Gyvenimu, klysta nuo to
Kelio.

75.

Jei mes suteiktume jiems malonę ir panaikintume vargą, kuris juos
spaudžia, jie atkakliai ir toliau nusidėjinėtų, klaidžiodami
išsiblaškę šen ir ten. 

76.

Mes paskyrėme jiems Bausmę, bet jie nenusižemino prieš savo
Viešpatį, nei jie nuolankiai meldė (Jo)! –

77.

Kol Mes atvėrėme jiems vartus, vedančius į griežtą Bausmę: tada,
štai, jie bus įstumti į neviltį joje!

78.

Tai Jis yra Tas, Kuris sukūrė jums girdėjimo, matymo, jautimo ir
supratimo (gebėjimus): menkos jūsų padėkos!

79.

Ir Jis padaugino jus po žemę, ir pas Jį jūs būsite surinkti atgal.

80.

Tai Jis yra Tas, Kuris duoda gyvybę ir mirtį, ir Jo (nustatytas)
Nakties ir Dienos keitimasis: ar ir tada nesuprasite?

81.

Priešingai, jie sako dalykus, panašius į tai, ką protėviai sakė.

82.

Jie sako: „Ką! Kada mes mirsime ir tapsime dulkėmis ir kaulais, argi
mes iš tikro galėsime būti dar kartą prikelti?“

83.

„Tokie dalykai buvo pažadėti mums ir mūsų tėvams anksčiau! Tai ne
kas kita kaip senolių pasakos!“

84.

Sakyk: „Kam priklauso žemė ir visos būtybės joje? (Sakykite), jei
žinote!“

85.

Jie sakys: „Alachui!“ Sakyk: „Negi vis dar nepriimsite perspėjimo?“

86.

Sakyk: „Kas yra septynių dangų Viešpats ir Didžiojo Sosto Viešpats?“

87.

Jie sakys: „(Jie priklauso) Alachui.“ Sakyk: „Ar tuomet nebijosite.“

88.

Sakyk: „Kas yra tas, kurio rankose yra aukščiausioji valdžia visiems
dalykams, – Kas saugo (visus), bet nėra (niekieno) saugomas?
(Sakykite), jei žinote.“

89.

Jie sakys: „Ji priklauso Alachui.“ Sakyk: „Tad kaip jūs esate
suklaidinti?“

90.

Mes atsiuntėme jiems Tiesą: bet jie iš tikrųjų yra melagiai.

91.

Jokiam sūnui Alachas nedavė pradžios, nei yra kokių nors kitų dievų
su Juo: (jei būtų buvę daug dievų), štai, kiekvienas dievas būtų
pasiėmęs tai, ką jis sukūrė, ir kai kurie būtų žiūrėję iš aukšto į
kitus! Šlovė Alachui! (Jis neturi) (tokių) dalykų, kuriuos jie
priskiria Jam!

92.

Jis žino, kas yra palėpta ir kas yra atvira: žymiai aukščiau yra Jis
už partnerius, kuriuos jie priskiria Jam!

93.

Sakyk: „Mano Viešpatie! Jei Tu parodysi man (per mano gyvenimą) tai,
dėl ko jie yra įspėti,-“

94.

„Tuomet, mano Viešpatie! nepatalpink manęs tarp žmonių, kurie daro
bloga!“

95.

Ir Mes neabejotinai galime parodyti tau (išpildymą) to, dėl ko jie
yra įspėti.

96.

Atremkite blogį tuo, kas yra geriausia: Mes esame gerai susipažinę
su jų sakomais dalykais.

97.

Ir sakyk: „Mano Viešpatie! Aš ieškau prieglobsčio pas Tave nuo
Šėtonų siūlymų.“

98.

„Ir aš ieškau prieglobsčio pas Tave, mano Viešpatie!, kad jie
nepriartėtų prie manęs.“

99.

Kol, kada mirtis ateina pas vieną iš jų, jis sako: „Mano Viešpatie!
Sugrąžink mane atgal (į gyvenimą), -“

100.

„Tam, kad galėčiau būti doras dalykuose, kurių nepaisiau.“ –
„Jokiais būdais! Tai tik jo sakomas žodis.“ – prieš juos yra
Atskyrimas iki Dienos, kada jie bus prikelti.

101.

Tuomet, kada Trimitas bus pučiamas, nebebus jokių santykių tarp jų
tą dieną, nei jie teirausis vienas kito!

102.

Tada tie, kurių (gerų darbų) atsvara bus sunki, – jiems bus
pasisekę.

103.

Bet tie, kurių atsvara bus lengva, bus tie, kurie pražudė savo
sielas; Pragare jie gyvens.

104.

Ugnis degins jų veidus, ir jie ten kęs kančias, iškreiptomis
lūpomis.

105.

„Ar Mano Ženklai nebuvo kartoti jums, o jūs tik nežiūrėjote į juos
kaip į melus?“

106.

Jie sakys: „Mūsų Viešpatie! Mūsų nelaimė užvaldė mus, ir mes tapome
žmonėmis paklydusiais!“

107.

„Mūsų Viešpatie! Ištrak mus iš šito: jei mes kada sugrįšime (į
blogį), tada mes iš tikrųjų būsime nusidėjėliai!“

108.

Jis sakys: „Būkite (gėdingai) įvaryti į tai! Ir nekalbinkite Manęs!“

109.

„Buvo dalis Mano tarnų, kurie melsdavosi: „Mūsų Viešpatie! Mes
tikime; tad atleisk mums ir suteik mums malonę: nes Tu esi
Geriausias iš tų, kurie parodo malonę!““

110.

„Bet jūs elgėtės su jais taip pašaipiai, jog per tą pašaipą jūs
pamiršote Mano Žinią, kol juokėtės iš jų!“

111.

„Aš apdovanojau juos šią dieną už jų kantrybę ir tvirtumą: jie iš
tikrųjų yra tie, kurie pasiekė Palaimą…“

112.

Jis sakys: „Kiek metų jūs praleidote žemėje?“

113.

Jie sakys: „Mes praleidome dieną ar dienos dalį: bet paklausk tų,
kurie skaičiuoja.“

114.

Jis sakys: „Jūs tik trumpam pabuvote, – jei tik būtumėte žinoję!“

115.

„Tad argi jūs manote, jog Mes sukūrėme jus juokais, ir kad jūs
nebūsite sugrąžinti pas Mus (atsiskaityti)?“

116.

Todėl išaukštintas tebūnie Alachas, Karalius, Realybė: nėra jokio
dievo tik Jis, Garbės Sosto Viešpats!

117.

Jei kas nors be Alacho šaukiasi kokio kito dievo, jis neturi jokios
reikšmės iš to; ir jo atsiskaitymas bus tik su jo Viešpačiu! Ir iš
tiesų Netikintieji neklestės

118.

Todėl sakykite: „Mano Viešpatie! Suteik atleidimą ir malonę! Nes Tu
esi Geriausias iš tų, kurie parodo malonę!