22. Al-Hadž

1.

Žmonija! Bijokite savo Viešpaties! Nes (Teismo) Valandos sukrėtimas bus
siaubingas dalykas!

2.

Tą Dieną jūs tai pamatysite, kiekviena žindanti motina pamirš savo
žindomą vaiką ir kiekviena nėščioji pames savo naštą
(neišsivysčiusią): tu pamatysi žmoniją tarsi girtose
riaušėse, tačiau negirtą: bet labai baisi bus Alacho Bausmė.

3.

Ir dar tarp žmonių yra tokių, kurie ginčijasi apie Alachą, be žinių,
ir seka kiekvienu Šėtono užsispyrimu maištaudami!

4.

Apie kurį (Šėtoną) yra paskelbta, kad kas tik atsigręš į jį
draugystei, tą jis paklaidins, ir jis nuves jį į Ugnies Bausmę.

5.

Žmonija! Jei jūs abejojate dėl Prisikėlimo, (apgalvokite),
kad Mes sukūrėme jus iš dulkių, tada iš spermos, tada iš
kraujasiurbiško gumulėlio, tada iš mėsos gabalėlio, iš dalies
suformuoto, iš dalies nesuformuoto, tam, kad Mes galėtume apreikšti
(Savo galią) jums; ir Mes leidžiate tiems, kuriems Mes
norime, ilsėtis įsčiose paskirtą laiką, tada Mes jus išimame (???)
kaip kūdikius, tada (globojame jus), kad jūs pasiektumėte savo
pilnos jėgos amžių; ir kai kurie jūsų yra pakviečiami mirti, o kai
kurie yra grąžinami į silpniausią senatvę, kad jie nieko nežinotų po
to, kai žinojo (daug). Ir (dar), tu matai žemę skurdžią ir negyvą,
tačiau kada Mes išliejame lietaus ant jos, ji pabunda (gyvenimui),
ji išbrinksta ir išleidžia visų rūšių puikių augalų (poromis).

6.

Taip yra, nes Alachas yra Realybė: tai Jis yra Tas, Kuris duoda
gyvybę mirusiam, ir Jis yra Tas, Kuris turi galią visiems dalykams.

7.

Ir iš tikro Valanda ateis: negali būti jokios abejonės dėl to, arba
dėl (fakto), kad Alachas prikels visus, kurie yra kapuose.

8.

Tačiau būna tarp žmonių toks, kuris ginčijasi apie Alachą be žinių,
be vedimo ir be Apšvietimo Knygos,

9.

(Žeminančiai) lenkiantis į savo pusę tam, kad išklaidintų (žmones)
iš Alacho Kelio: jam yra nemalonė šiame gyvenime, o Teismo Dieną Mes
priversime jį pajusti degančios (Ugnies) bausmės skonį.

10.

(Bus pasakyta): „Taip yra dėl darbų, kuriuos tavo rankos skleidė,
nes iš tikro Alacho nėra neteisingas Savo tarnams.“

11.

Yra tarp žmonių tokių, kurie tarnauja Alachui, tarsi būtų ant
krašto: jei gera jiems nutinka, jie yra tuo labai patenkinti; bet
jei išmėginimas ateina pas juos, jie atgręžia savo veidus: jie
pražudo ir šį pasaulį ir Pomirtinį Gyvenimą: tai iš tikrųjų yra
akivaizdi netektis.

12.

Jie šaukiasi tokių dievybių, be Alacho, kurios negali nei pakenkti,
nei būti naudingoms jiems: tai iš tikrųjų yra klydimas toli (iš
Kelio)!

13.

(Galbūt) jie šaukiasi to, kurio žala yra arčiau nei jo nauda: blogis
iš tikrųjų yra patronas, ir blogas kompanionas (pagalbai)!

14.

Iš tiesų Alachas priims tuos, kurie tiki ir daro dorus darbus, į
Sodus, po kuriais upės teka: nes Alachas įvykdo viską, ko Jis
trokšta.

15.

Jei kas galvoja, jog Alachas nepadės jam (Savo Pasiuntiniui) šiame
pasaulyje ir Pomirtiniame Gyvenime, teprisiriša virvę prie lubų ir
pasikaria: tegul tada jis pamato, ar jo planas pašalins tai, kas
(jį) siutina!

16.

Taip Mes atsiuntėme Aiškius Ženklus; ir iš tiesų Alachas veda tą,
kurį Jis nori!

17.

Tie, kurie tiki (Koranu), tie, kurie seka žydų (šventraščiais), ir
sabianai, krikščionys, magianai ir politeistai, – Alachas teis tarp
jų Teismo Dieną: nes Alachas yra visų dalykų liudininkas.

18.

Ar nematai, kad Alachui nusilenkia visi dalykai, kurie danguje ir
ant žemės,- saulė, mėnulis, žvaigždės; kalvos, medžiai, gyvūnai; ir
didžiulis skaičius žmonijos? Bet (taip pat) didžiulis skaičius yra
tokių, kuriems Bausmė yra pagrįstai priklausanti. Ir tokių, kuriuos
Alachas sugėdins, – niekas negali prikelti valandai: nes Alachas
įvykdo viską, ką Jis nori.

19.

Šie du antagonistai ginčijasi vienas su kitu apie savo Viešpatį: bet
tie, kurie neigia (savo Viešpatį),- jiems bus sukirptas Ugnies
drabužis: virš jų galvų bus liejamas verdantis vanduo.

20.

Su juo bus ištirpinta, kas yra jų kūnuose, kaip ir (jų) odos.

21.

Be to dar bus geležies lazdų jiems (bausti).

22.

Kiekvieną kartą kai jie panorės pasprukti nuo to, nuo kančios, jie
bus sulaikyti ten, ir (bus pasakyta): „Paragaukite Degančios
bausmės!“

23.

Alachas įleis tuos, kurie tiki ir daro dorus darbus į Sodus, po
kuriais teka upės: jie bus papuošti ten aukso apyrankėmis ir
perlais: ir jų drabužiai bus iš šilko.

24.

Nes jie buvo vedami (šiame gyvenime) į tyriausią iš kalbų; jie buvo
vedami į Kelią To, Kuris yra Vertas (viso) Šlovinimo.

25.

O tiems, kurie atmetė (Alachą) ir sulaikydavo (žmones) nuo Alacho
Kelio, ir nuo Šventosios Mečetės, kurią Mes padarėme (atvirą)
visiems žmonėms – lygūs yra gyventojas ten ir lankytojas iš šalies –
ir visus, kurių tikslas ten yra neteisėta šventvagystė, juos Mes
priversime pajusti skausmingiausios bausmės skonį.

26.

Štai! Mes nurodėme Abraomui (Šventųjų) Namų vietą (sakydami):
„Nesiek nieko (garbindamas) su Manimi; ir pašventink Mano Namus
tiems, kurie juos apsupa, arba atsistoja, arba nusilenkia, arba guli
kniūbsti (ten maldoje).“

27.

„Ir skelbk Piligriminę Kelionę tarp žmonių: jie ateis pas tave
pėsčiomis ir (raiti) ant kiekvieno kupranugario, sublogusio (dėl
kelionių) per gilius ir tolimus kalnų vieškelius;“

28.

„Kad jie galėtų paliudyti naudą, (suteiktą) jiems, ir aukštinti
Alacho vardą paskirtomis Dienomis, per galvijus, kuriuos Jis suteikė
jiems (aukojimui): tad valgykite iš jų ir maitinkite stokojančius
varguolius.

29.

„Tada leisk jiems užbaigti ritualus, jiems nurodytus, išpildyti jų
įžadus ir (dar kartą) apeiti Senuosius Namus.“

30.

Tokia (yra Piligriminė Kelionė): kas tik gerbia šventus Alacho
ritualus, tam yra gera jo Viešpaties akivaizdoje, Leistini jums
(maistui Piligriminėje Kelionėje) yra galvijai, išskyrus tuos,
paminėtus jums (kaip išimtys): taigi, venkite bjaurasties stabų ir
bjaurasties žodžio, kuris yra neteisingas, –

31.

Būdami tikri tikėjime į Alachą ir niekada nepriskirdami partnerių
Jam: jei kas nors skiria partnerių Alachui, tas yra tarsi būtų
kritęs iš dangaus ir pastvertas paukščių, arba tarsi vėjas būtų
smigęs (kaip paukštis į savo auką) ir nunešęs jį į tolimą vietą.

32.

Tokia (yra jo padėtis): ir kas tik gerbia Alacho Ritualus, (aukojant
gyvūnus), tokia (pagarba) tikrai turėtų eiti iš širdies pamaldumo.

33.

Juose jūs turite naudos paskirtam laikui: galiausiai jų aukojimo
vieta yra netoli Senųjų Namų.

34.

Kiekvienai tautai Mes paskyrėme (aukojimo) ritualus, kad jie galėtų
šlovinti Alacho vardą per išlaikymą, kurį Jis davė jiems iš gyvūnų,
(tinkamų maistui). Tačiau jūsų Dievas yra Vienas Dievas: tad
nusilenkite Jam (Islame): ir perduok gerų žinių tiems, kurie
nusižemina,-

35.

Tiems, kurių širdys, kada Alachas yra paminimas, prisipildo baimės,
kurie rodo kantrų atkaklumą savo varguose, išlaiko reguliarų
meldimąsi ir leidžia (labdaroje) iš to, ką Mes suteikėme jiems.

36.

Aukojamus kupranugarius Mes padarėme jums kaip vienus iš ženklų nuo
Alacho: juose yra (daug) gero jums: tad tarkite Alacho vardą virš
jų, kai jie išsirikiavę (paaukojimui): kada jie yra nugriuvę (po
skerdimo), valgykite iš jų ir maitinkite tokius, (kurie neprašo,
bet) gyvena patenkinti, ir tokius, kurie prašo su tinkamu
nuolankumu: taip Mes padarėme gyvūnus jums pavaldžiais, kad jūs
galėtumėte būti dėkingi.

37.

Tai ne jų mėsa ir ne jų kraujas yra tai, kas pasiekia Alachą: Jis
taip padarė juos pavaldžius jums, kad jūs galėtumėte šlovinti Alachą
už Jo vedimą jums: ir skelbkite Geras Žinias visiems, kurie daro
gerą.

38.

Iš tiesų Alachas gins (nuo blogio) tuos, kurie tiki: iš tiesų,
Alachas nemyli nieko, kas yra neištikimas, nedėkingas.

39.

Tiems, prieš kuriuos karas yra kariaujamas, leidimas yra duotas
(kovoti), nes jie yra nuskriausti; – ir iš tiesų, Alachas yra
Galingiausias jų pagalbai; –

40.

(Jie yra) tie, kurie buvo išvyti iš savo namų nepaisant teisės, –
(dėl jokios priežasties) išskyrus tai, kad jie sako: „Mūsų Viešpats
yra Alachas“. Jei Alachas nebūtų patikrinęs vienos žmonių grupės
pasinaudojant kita, tikrai būtų nugriauti vienuolynai, bažnyčios,
sinagogos ir mečetės, kuriuose Alacho vardas yra gausiai minimas.
Alachas neabejotinai pagelbės tiems, kurie padeda Jo (labui); – nes
iš tiesų Alachas yra Kupinas Jėgos, Aukštas Galioje, (Galintis
priversti vykdyti Savo Valią).

41.

(Jie yra) tie, kurie, jei Mes įkuriame juos šalyje, nustato
reguliarų meldimąsi ir duoda Zakat, reikalauja gero ir draudžia
blogą: nuo Alacho priklauso (visų) reikalų pabaiga ir sprendimas.

42.

Jei jie netiki tavimi, taip elgėsi ir Žmonės prieš juos (su savo
Pranašais),- Nojaus, ‘Ád ir Thamúd Žmonės; 

43.

Ir tie Abraomo bei Loto;

44.

Ir Medianos žmonių Kompanionai; ir Mozė buvo atmestas (tokiu pat
būdu). Bet Aš suteikiau atsikvėpimą Netikintiesiems ir (tik) po to
Aš nubaudžiau juos: bet kokia (siaubinga) buvo Mano bausmė (jiems)!

45.

Kiek gyventojų Mes sunaikinome, kurie buvo linkę į nuodėmę? Jie
nugriuvo ant savo stogų. Ir kiek šulinių glūdi nenaudojami ir
apleisti, bei pilių didingų ir puikiai pastatytų?

46.

Ar jie nekeliauja per kraštą, kad jų širdys (ir protai) galėtų taip
pasisemti išminties ir jų ausys galėtų taip išmokti girdėti? Tikrai
tai ne jų akys yra aklos, bet širdys, kurios yra jų krūtinėse.

47.

Tačiau jie prašo tavęs pagreitinti Bausmę! Bet Alachas neapvils Savo
pažade. Iš tiesų Diena tavo Viešpaties akyse yra kaip tūkstantis
metų jūsų skaičiavimu.

48.

Ir kiek gyventojų aš leidau atsikvėpti, kurie buvo linkę į nuodėmę?
Galiausiai Aš nubaudžiau juos. Pas Mane yra (visų) galutinis taškas.

49.

Sakyk: „Žmonės! Aš esu (atsiųstas) jums tik duoti aiškų įspėjimą:“

50.

„Tiems, kurie tiki ir dorai elgiasi, jiems yra atleidimas ir
išlaikymas dosniausias.“

51.

„Bet tie, kurie kovoja prieš Mūsų Ženklus, kad sužlugdytų juos, –
jie bus Ugnies kompanionai.“

52.

Mes visada siųsdavome tik pasiuntinį ar pranašą prieš tave, kada jis
išreikšdavo norą, Šėtonas įmesdavo (tuštybės) į jo troškimą: bet
Alachas panaikins bet ką (tuščio), ką Šėtonas įmes, ir Alachas
patvirtins (ir įtvirtins) Savo Ženklus: nes Alachas yra kupinas
žinių ir išminties:

53.

Kad Jis galėtų padaryti mintis, įmestas Šėtono, išbandymu tik tiems,
kurių širdyse yra liga ir kurie yra užkietintos širdies: iš tiesų
nusidėjėliai yra atskaloje toli (nuo Tiesos):

54.

Ir kad tie, kuriems žinios buvo suteiktos, galėtų išmokti, kad
(Koranas) yra Tiesa iš tavo Viešpaties, ir kad jie galėtų tikėti ja,
ir jų širdys būtų padarytos nuolankiai (atviros) jai: nes iš tiesų
Alachas yra Vedlys tų, kurie tiki, į Tiesų Kelią.

55.

Tie, kurie atmeta Tikėjimą, nesiliaus būti abejonėje dėl
(Atskleidimo), kol (Teismo) Valanda staigiai juos užklups arba ateis
pas juos skurdžios dienos Bausmė.

56.

Tą Dieną Viešpatavimas bus Alacho: Jis teis tarp jų: taigi tie,
kurie tiki ir daro dorus darbus, bus Džiaugsmo Soduose.

57.

O tiems, kurie  atmeta Tikėjimą ir neigia Mūsų Ženklus, bus
žeminanti Bausmė.

58.

Tiems, kurie palieka savo namus Alacho vardan ir tada yra nužudomi
ar miršta, – tiems Alachas iš tiesų suteiks didelį
Aprūpinimą: tikrai Alachas yra Tas, Kuris suteikia geriausią
Aprūpinimą.

59.

Iš tiesų Jis įleis juos į vietą, kuria jie bus labai patenkinti: nes
Alachas yra Visa Žinantis, Labiausiai Susilaikantis.

60.

Tai (yra taip). Ir jei kas atsiteisė ne daugiau už žalą, jo patirtą,
ir vėl yra nepaprastai užpuolamas, Alachas padės jam: nes Alachas
yra Tas, Kuris sunaikina (nuodėmes) bei (vėl ir vėl) atleidžia.

61.

Tai yra, nes Alachas pakeičia Naktį į Dieną, ir Jis pakeičia Dieną į
Naktį, ir iš tiesų tai Alachas, Kuris girdi ir mato (visus dalykus).

62.

Tai yra, nes Alachas – Jis yra Realybė; o tie be Jo, kurių jie
šaukiasi, – jie yra tik tuščia Melagystė: iš tiesų Alachas yra Jis,
Aukščiausiasis, Didingiausiasis.

63.

Ar nematai, kad Alachas atsiunčia lietų iš dangaus ir tuojau pat
žemė tampa apsidengusi žaluma? Nes Alachas yra Visa Sumanantis, Visa
Žinantis.

64.

Jam priklauso visa, kas yra danguje ir ant žemės: nes iš tiesų
Alachas, – Jis yra neturintis jokių trūkumų, vertas viso šlovinimo.

65.

Argi nematai, kad Alachas padarė pavaldžiais jums (žmonėms) viską,
kas yra ant žemės, ir laivus, kurie plaukia per jūrą pagal Jo
įsakymą? Jis sulaiko dangų nuo griuvimo ant žemės, išskyrus Jam
leidus: nes Alachas yra Maloniausias ir Gailestingiausias žmogui.

66.

Tai Jis, Kuris davė jums gyvybę, privers jus mirti ir dar kartą duos
jums gyvybę: tikrai žmogus yra nedėkingiausias kūrinys!

67.

Kiekvieniems Žmonėms Mes paskyrėme ritualus, kurių jie privalo
laikytis: tad neleisk jiems ginčytis su tavimi apie tai, bet
pakviesk (juos) pas savo Viešpatį: nes tu tikrai esi Teisingame
Kelyje.

68.

Jei jie kivirčijasi su tavimi, sakyk: „Alachas žino geriausiai, kas
yra tai, ką jūs darote.“

69.

„Alachas teis tarp jūsų Teismo Dieną dėl dalykų, kuriuose jūs
nesutariate.“

70.

Argi nežinai, kad Alachas žino viską, kas yra danguje ir ant žemės?
iš tikrųjų viskas yra įrašyta, ir tai yra lengva Alachui.

71.

Tačiau jie garbina, be Alacho, dalykus, dėl kurių jokių įgaliojimų
jiems nebuvo atsiųsta ir apie kuriuos jie (tikrai) neturi jokių
žinių: tiems, kurie nusideda, nėra jokio padėjėjo.

72.

Kada Mūsų Aiškūs Ženklai bus išvardinti jiems, tu pastebėsi
neigimą Netikinčiųjų veiduose! Jie vos nepuola su įtūžiu tų, kurie
vardija Mūsų Ženklus jiems. Sakyk: „Ar pasakyti jums kai ką (žymiai)
blogesnio nei tai? Tai (Pragaro) Ugnis! Alachas pažadėjo ją
Netikintiesiems! Ir blogas yra tas tikslas!“

73.

Žmonės! Čia yra alegorija pateikiama! Tie, kurių, be Alacho, jūs
šaukiatės, negalėtų sukurti (netgi) musės, net jei jie visi kartu
susitiktų šiam tikslui! Ir jei musė pačiuptų ką nors iš jų, jie
neturėtų jokios galios atimti to iš musės. Silpni yra tie, kurie
maldauja ir tie, kurių jie maldauja!

74.

Jie neturi teisės vertinti Alacho, nes Alachas yra Galingas ir
Stiprus.

75.

Alachas renkasi Pasiuntinius iš angelų ir iš žmonių, nes Alachas yra
Tas, Kuris girdi ir mato (visus dalykus).

76.

Jis žino, kas yra prieš juos ir kas yra už jų: ir pas Alachą grįžta
vis reikalai (nusprendimui).

77.

Jūs, kurie tikite! Lenkitės, nusižeminkit ir garbinkite savo
Viešpatį; ir darykite gera; kad jūs galėtumėte klestėti.

78.

Ir kovokite Jo vardan kaip jūs turite kovoti (nuoširdžiai ir
disciplinuotai). Jis pasirinko jus ir nepaskyrė jums jokių sunkumų
religijoje; tai yra jūsų tėvo Abraomo religija. Tai Jis yra Tas,
Kuris pavadino jus musulmonais, tiek anksčiau, tiek šiame
(Atskleidime); kad Pasiuntinys galėtų būti liudininkas jums, o jūs
būti liudininkais žmonijai! Todėl įtvirtinkite reguliarų Meldimąsi,
duokite zakat ir tvirtai laikykitės Alacho! Jis yra jūsų Globėjas –
Geriausias globoti ir Geriausias padėti!