19. Mariam

1.

KAF. HA. JA. AIN. SAD.

2.

(Tai yra) tavo
Viešpat
ie(Visagalio
Allah)
 malonės
priminimas, Jo tarnui Zacharijui.

3.

Kai jis slapta pašaukė savo Viešpatį (Visagalį
Allah).

4.

Jis tarė: “Mano
Viešpatie! iš tiesų mano kaulai nusilpo, galva pražilo, nebuvau
niekada maldoje Tau nelaimingu.

5.

Ir iš tiesų bijojau aš savo artimųjų po manęs, ir žmona mano
nevaisinga, tad suteik man palikuonį nuo Tavęs.

6.

Kuris paveldėtų nuo manęs ir paveldėtų iš Jokūbo giminės (religines
žinias, pranašavimo dovaną)
Padaryk
jį mano Viešpatie maloningu.

7.

(Allah Gailestingojo atsakymas):
O Zakarijau! Iš tiesų pranešame 
(Mes) tau
apie sūnų, kurio vardas bus JAHJA 
(Jonas),
niekam kitam Mes nedavėme tokio vardo 
(prieš
jį).

8.

Jis (Zakarijus) pasakė:
“Mano Viešpatie, iš kur pas mane bus sūnus, jei mano žmona
nevaisinga ir aš jau sulaukiau senyvo amžiaus”.

9.

(Angelas perduodantis Allah žodžius) Pasakė:
Taip pasakė tavo Viešpats: Man tai lengva. Aš sukūriau tave prieš
tai, kai tu buvai niekuo.

10.

(Zakarijus) Pasakė:
Mano Viešpat
ie!
Parodyk man ženklą. 
(Atsakymas) pasakė:
Ženklu bus tau tai, jog tu 
(nesugebėsi) kalbėtis
su žmonėmis tris naktis paeiliui.

11.

(Kai) jis
išėjo iš Michrabo 
(maldos
vieta Šventovėje)
 pas
savo tautą, nurodė jiems šlovinti ir garbinti Allah ryte ir vakare.

12.

(Buvo įsakyta Zakarijaus sūnui) –
O Jahja!- laikykis Rašto 
(Toros) visomis
išgalėmis! Apdovanojome jį įstatymo išmintimi dar jaunystėje.

13.

(Padarėme jį) gailestingu
ir švariu nuo Mūsų, maloningu bei dievobaimingu.

14.

(Buvo jis) paklusniu
savo tėvams, 
(niekada) nebuvo
jis arogantišku ir nedėkingu 
(Alahui,
tėvams).

15.

Ramybė ir taika jam tą dieną, kai jis gimė ir tą dieną, kai mirė ir
tą dieną, kai bus prikeltas (gyvenimui).

16.

(Muhamedai), primink
Knygoje 
(Šv.Korane) Mariam (Marija), kada
ji pasitraukė nuo savo artimųjų į vietą rytuose.

17.

Ji persitvėrė uždanga nuo jų, tad atsiuntėme pas ją Mūsų Dvasią (Angelą
Gabrielių).
 Apsireiškė
jis jai žmogumi 
(su
pilna pagarba jai).

18.

Ji pasakė: iš tiesų! Aš prašau prieglobsčio pas Maloningąjį (Visagalį
Allah)
 nuo
tavęs, jei tu esi dievobaimingas.

19.

(Gabrielius) pasakė:-
Iš tiesų, aš – tavo Viešpaties 
(Gailestingojo
Allah)
 pasiuntinys, (kad
praneščiau)
 tau,
apie dovanojamą sūnų teisingą tau.

20.

(Marija pasakė):
“Iš tiesų, kaip ir iš kur aš turėsiu sūnų, jei manęs nė vienas vyras
niekada nelietė ir niekados aš nebuvau nedora.”

21.

( Pasakė Gabrielius):
“Šitaip pasakė tavo Viešpats 
(Visagalis
Allah)
:
tai lengva Man. Mes padarysime tai, kad jis 
(vaikas
Jėzus)
 būtų
ženklu žmonėms ir palaima nuo Mūsų. Taip buvo reikalas nuspręstas 
(Visagalio
Allah).”

22.

Tad taip ji tapo nėščia ir pasitraukė su juo į atokesnę vietą.

23.

Gimdymo skausmai atvedė ją prie palmės kamieno. Ji pasakė: O kad aš
būčiau prieš tai mirusi ir būčiau užmiršta.

24.

(Gimęs vaikas Jėzus) pakvietė
ją iš po jos. 
(Jėzus
pasakė)
:
Neliūdėk, tavo Viešpats 
(Gailestingasis
Allah)
 padarė
po tavimi upelį.

25.

Papurtyk palmės kamieną, nukris tau šviežios datulės.

26.

Tad valgyk ir gerk, duok ramybę savo akims, o jeigu pamatysi ką nors
iš žmonių pasakyk: iš tiesų pažadėjau aš Gailestingajam (Maloningajam
Allah)
 paninką
ir nesikalbėsiu šiandien ne su vienu žmogumi.

27.

Štai atėjo ji nešdama jį (Jėzų) pas
savo tautą. Jie pasakė: “O Marija! Iš tiesų tu padarei neįtikėtiną
dalyką.”

28.

O Aarono seserie! (šis
Aaronas – tai ne Mozės brolis)
 Tavo
tėvas nebuvo negarbingu žmogumi ir tavo motina nebuvo pasileidėle.

29.

Tada ji parodė į jį. Jie pasakė: “Kaip mes pasikalbėsime su vaiku
lopšyje.”

30.

(Jėzus) pasakė:
Iš tiesų! Aš Allah tarnas. Jis davė man knygą ir padarė mane
pranašu.

31.

Padarė mane palaimintu kur bebūčiau, įsakė man maldą bei Zakiat (labdarą) kol
būsiu gyvas.

32.

(Įsakė) man
paklusti savo motinai 
(Marijai) ir
nesukūrė manęs arogantišku ar nelaimingu.

33.

Tad ramybė ir taika man tą dieną kai aš gimiau ir tą dieną kai
mirsiu ir tą dieną kai būsiu atsiųstas gyvu.

34.

Toks yra Jėzus, Marijos sūnus, tiesos kalba, dėl kurios jie
ginčydamiesi abejoja.

35.

Netinka (Visagaliui
ir Garbingajam)
 Allah’ui
paimti Sau sūnų ir niekada Jis jo neėmė. Šlove ir Garbė Jam Vienam 
(Allah
Šlovingam)
.
Jei jis nusprendė reikalą, iš tiesų Jis sako : Būk! Ir tai bus.

36.

(Jėzus pasakė):
Iš tiesų Allah yra mano Viešpats ir jūsų Viešpats, tad 
(melskitės) garbinkite
tik Jį 
(Vieną).
Toks yra 
(tiesos) tiesus
kelias 
(Allah
religija, Islamo monoteizmas, kurį skelbė visi Allah pranašai).

37.

Tad išsiskyrė sektos tarpusavyje (turima
omenyje krikščionių grupių skirtingos nuomonės, tvirtinimai apie
Jėzų)
.
Baisus liūdesys apims tuos, kurie neįtikėjo 
(nuslėpė
tiesą apie Allah, bei klaidina kitus kai tvirtina, jog Jėzus yra
Allah sūnus)
 prisikėlimo
Didžią dieną.

38.

Kaip aiškiai jie (netikintys
į Allah, pagonys, politeistai)
 pamatys
ir išgirs tą Dieną kai jie ateis pas Mus. Iš tiesų nusikaltėliai 
(kurie
slepia tiesą)
šiandien
aiškiame paklydime.

39.

Tad įspėk juos (O
Muhamedai)
 apie
šią 
(Prisikėlimo,
Teismo dieną)
 liūdesio
dieną, šis reikalas jau nuspręstas, o jie nerūpestingi ir netiki.

40.

Iš tiesų Mes paveldėsime Žemę ir tai kas ant jos, ir pas Mus jie
sugrįš.

41.

Paminėk (Muhamedai) Knygoje (Šv.Korane) Abraomą.
Iš tiesų jis buvo teisuoliu, pranašu.

42.

Kai jis pasakė savo tėvui: O mano tėveli! Kodėl tu garbini tai kas
tavęs negirdi ir nemato, ir negali tau niekuo padėti.

43.

O mano tėveli! Iš tiesų pasiekė mane žinojimas, kuris neatėjo pas
tave, tad sek manim, aš išvesiu tave į tiesų (tiesos) kelią.

44.

Mano tėve! Negarbink Šėtono (stabų,
skulptūrų, kurias žmonės Abraomo laikais išskaptavo iš akmens ir jas
garbindavo)
 iš
tiesų Šėtonas buvo maištininku Maloningajam 
(Visagaliui
Allah)
.

45.

O mano tėveli! Iš tiesų bijau aš, kad palies tave Gailestingojo (Baudžiančiojo
Allah)
 bausmė
ir tapsi Šėtonui draugu 
(pragare).

46.

Jis (tėvas) pasakė:
Ar tu Abraomai atsisakai mano dievų? Jie tu nenustosi, iš tiesų
apmėtysiu aš tave akmenimis. Tad pasitrauk nuo manęs kol esi saugus.

47.

(Abraomas) atsakė:
Ramybė 
(taika) tau!
Aš prašysiu mano Viešpats, kad Jis tau atleistų. Iš tiesų Jis man
yra pats Gailestingiausias, Maloningiausias.

48.

Aš pasitraukiu nuo jūsų ir nuo to ką jūs garbinate vietoj Allah ir
šaukiuosi savo Viešpaties, galbūt aš nebūsiu savo maldose mano
Viešpačiui nelaimingu.

49.

Kada jis pasitraukė nuo jų ir nuo tų kuriuos jie garbino vietoje
Allah, Mes davėm jam Izaoką ir Jokūbą ir kiekvieną iš jų padarėme
pranašu.

50.

Ir Mes apdovanojome juos Gailestingumu ir Malone, padarėme jų kalbas
iškilmingomis (visoms
tautoms, kad kiekvienas atsimintų jų teisingumą ir šlovę).

51.

Primink Knygoje (Šv.
Korane) 
Mozę.
Iš tiesų jis buvo išrinktuoju, pasiuntiniu ir pranašu.

52.

Mes pakvietime jį iš dešinės pusės kalno, ir priartinom jį arčiau
pokalbiui.

53.

Davėme jam (pagalbon) nuo
Mūsų Malonės jo brolį Aaroną pranašu.

54.

Paminėk Knygoje (Šv.Korane) Izmailą.
Iš tiesų jis buvo teisingu savo pažaduose ir buvo jis pasiuntiniu
pranašu.

55.

Ir įsakė savo giminei maldą ir Zakat (labdarą) ir
jo Viešpats buvo patenkintas juo.

56.

Paminėk Knygoje (Šv.Korane) Idrį.
Iš tiesų jis buvo teisiu pranašu.

57.

Mes išaukštinome Jį.

58.

Tai yra tie, kuriuos Allah pagerbė iš pranašų, iš Adomo kartos, ir
iš tų kuriuos Mes atnešėme (išsaugojome
laive)
 su
Nojumi, ir iš Abraomo kartos ir Izraelio, ir iš tų kuriuos Mes
išvedėme į 
(tiesos
kelią)
 ir
išrinkome. Kai skaitomi jiems Maloningojo eilutės 
(Ajos) jie
krenta klūpsčiomis ir nulenkia galvas verkia

59.

(Vėliau) atėję
po jų užmiršo ir paliko maldą 
(tai
nereiškia, kad jie visai nesimeldė, bet turima omenyje jog tai
darydavo kai kada, neteisingai ir ne pastoviai nustatytu laiku).
 Ir
nusekė paskui savo 
(aistras). Jie
bus įmesti į pragarą.

60.

Išskyrus tuos kurie atgailavo ir įtikėjo (Vieninteliu
Allah ir Jo pranašu Muhamedu)
 bei
darė gerus darbus, šie įeis į Rojų ir nebus nuskriausti niekuo.

61.

Edeno Rojus, kurį pažadėjo Gailestingasis Savo tarnams paslapčia (Rojus,
kurio mes negalime dabar pamatyti).
 Iš
tiesų Jo pažadas išsipildo.

62.

Jie negirdės tenai (Rojuje) tuščių
kalbų 
(purvino
melo, velniško šnabždesių),
 išskyrus
tik Taiką 
(Ramybę,
pasveikinimas, palinkėjimas susitikus).
Jiems
ten dovanos skirtos ryte ir vakare

63.

Toks yra Rojus kurį jie paveldės, tai tie iš Mūsų tarnų kurie buvo
dievobaimingais.

64.

Mes (angelai) nenusileidžiame
niekaip kitaip 
(kaip
tik)
 išskyrus
pagal tavo Viešpaties įsakymą 
(O
Muhamedai).
 Jam
priklauso kas yra prieš mus ir už mūsų, ir visa tai kas yra tarp
viso šito, tavo Viešpats niekada nieko nepamiršta.

65.

Dangaus ir Žemės Viešpats ir viso tai kas tarp jų, tad garbink Jį (Vieną) ir
būk kantriu Jo garbinime. Ar tu žinai kažką kitą, kuris Jo vardu
vadintųsi? 
(Aišku,
kad nėra nieko kito Jam prilygstančio, Jis neturi partnerių.)

66.

Sako žmogus (netikintis):
Ar kai aš būsiu miręs ar būsiu prikeltas gyvu?

67.

(Atsakymas):
“O nejaugi žmogus nebeprisimena, kad Mes sukūrėme jį prieš tai, kai
jis buvo niekuo?”

68.

Prisiekiant tavo Viešpačiu (Visagaliu
Allah) 

tiesų 
(be
abejonės)
 Mes
surinksime juos ir šėtonus 
(velnius) visus
kartu, ir iš tiesų Mes atvesime juos prie pragaro, paklupdydami juos
ant kelių.

69.

Paskui iš tiesų Mes išrinksime iš visų sektų (grupių) tuos,
kurie buvo labiausiai maištaujantys Maloningajam 
(Allah).

70.

Iš tiesų Mes žinome apie tuos, kurie yra blogiausi iš jų ir pirmieji
nusipelno patekti tenai 
Pragarą).

71.

Ir nebus nė vieno iš jūsų neapsilankiusio tenai, šis faktas būtinai
įvyksiantis ir tavo Viešpaties jau nuspręstas.

72.

Paskui Mes išgelbėsime tuos kurie bijojo Allah ir buvo Jam
paklusnūs, o piktadarius (kurie
slepia tiesą, pagonys, nusikaltėliai, kurie netiki Visagaliu Allah)
 paliksime
tenai, kad jie maldaus nusižeminę 
(pagalbos).

73.

Kada skaito jiems Mūsų aiškias (Šv.Korano) eilutes,
tie kurie neįtikėjo 
(pasiturintys
arabai tarp pagonių iš Kuraiš genties)
 sako
tiems, kurie įtikėjo 
(silpniems,
vargšams Pranašo Muhamedo pasekėjams, gyvenantiems labai sunkiai)
:
“Kuri iš dviejų grupių 
(t.y
tikintys ir netikintys)
 yra
geresnėje padėtyje ir dėmesio centre 
(pagal
socialinę padėtį).?”

74.

(Atsakymas susimąstymui) kiek (buvusių
praeityje tautų) 
kartų
Mes sunaikinome prieš juos, kurios buvo geresnės už juos pagal turtą
ir pagal išvaizdą?

75.

Sakyk (o
Muhamedai) 
tam
kuris randasi paklydime Maloningasis 
(Allah) prailgins
jam laiką 
(šio
gyvenimo)
 iki
tol, kol jie pamatys tai kas buvo jiems pažadėta. Štai kančios ir
štai Paskutinė Valanda, tada jie sužinos kas yra 
(randasi) blogiausioje
padėtyje ir kas silpnesnis pagal jėgą.

76.

Allah padidina vadovavimąsi tiems, kurie pasirinko tiesos kelią. Tik
pasilikę geri darbai pas tavo Viešpatį yra geriausias apdovanojimas
ir atpildas

77.

Ar tu matei tą kuris neįtikėjo į Mūsų ženklus
Šv.Koraną ir į Muhamedo misiją)
 ir
pasakė: Žinoma man bus duota ir turtų ir vaikų 
(jei
aš būsiu prikeltas dar kartą gyvenimui).

78.

Argi jis sužinojo apie nematomą (pasaulį),
ar sudarė sutartį su Maloninguoju 
(Allah’u)?

79.

Aišku, kad ne! Mes užrašysime viską, ką jisai sako ir padidinsime
jam kančias (pragare).

80.

Mes paveldėsime iš jo (po
mirties)
 viską
apie ką jis kalba 
(turtas
ir vaikus, kuriuos Allah padovanojo žmonėms šiame gyvenime)
 ir
jis ateis pas Mus vienišas.

81.

Tad jie ėmė be (Visagalio) Allah
garbinti kitus dievus, kad jie suteiktų jiems garbę ir galią 
(kad
apsaugotų juos nuo Allah bausmės).

82.

Aišku kad ne! Tie (vadinami
dievai) 
nepriims
jų garbinimo ir taps jų priešais 
(Prisikėlimo
Dieną).

83.

Ar tu nematei, kad Mes atsiuntėm šėtonus (velnius) prieš
netikinčius, kad jie įtrauktų juos į blogį.

84.

Todėl neskubėk jiems priešintis: Mes skaičiuojame jų nustatytą laiką
(gyvenimo
dienos šiame pasaulyje ir laiką per kurį didėja jų nuodėmės ir
blogis).

85.

Tą dieną Mes surinksime dievobaiminguosius pas Maloningąjį
apdovanojimui.

86.

O nusikaltėlius (netikinčius
į Vienintelį Allah)
 nutempsime
į pragarą, kaip ištroškusią bandą prie šaltinio.

87.

Jie negaus ten užtarimo, išskyrus tie, kurie gavo pažadą iš
Maloningojo.

88.

Jie (žydai
ir krikščionys) 
pasakė,
kad Maloningasis 
(Allah) paėmė
sūnų 
(žydai
pasakė, kad Ezra yra Allah sūnus, o krikščionys tvirtina, kad Jėzus
yra Allah sūnus. Arabų pagonys tvirtino, jog Allah turi dukterų –
angelų)
.

89.

Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.

90.

Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai
pavirsti į griuvėsius.

91.

Dėl to, jog jie priskyrė Maloningajam (Allah) sūnų.

92.

Netinka (Garbingajam,
Visagaliui)
 Gailestingajam (Allah) paimti
sūnų.

93.

Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.

94.

Iš tiesų, Jis žino kiekvieną iš jų ir suskaičiavo juos pilnai.

95.

Prisikėlimo Dieną visi jie ateis pas Jį po vieną (atskirai
be pagalbininkų, apsaugos ar gynėjų).

96.

Iš tiesų, tiems kurie įtikėjo
Vienintelį Allah ir Jo pranašo Muhamedo misiją)
 bei
darė gerus darbus, Maloningas 
(Allah) skirs
jiems Savo meilę.

97.

Mes padarėme (Šv.Koraną) lengvą
tavo kalbai 
(o
Muhamedai)
,
kad praneštum gerą žinią dievobaimingiems, ir perspėtum juo 
(Šv.Koranu)užsispyrusius,
netikinčius.

98.

Tad kiek Mes sunaikinome kartų prieš juos! Ar tu gali (O,
Muhamedai)
 surasti
nors vieną iš jų? Ar girdi nors menką jų šnabždesį?