16. Al-Nahl

1.

(Neišvengiamai) įvyks Alacho Įsakymas: tad nesistenkite jo
paskubinti: šlovė Jam, ir Jis yra žymiai aukščiau turėjimo
partnerių, kuriuos jie Jam priskiria!

2.

Jis atsiunčia Savo angelus su Savo Įsakymo įkvėpimu tokiems Savo
tarnams, kokiems Jis pageidauja, (sakydamas): „Įspėk (Žmogų), kad
nėra kito dievo, tik Aš: taigi, atlik savo pareigas Man.“

3.

Jis sukūrė dangų ir žemę su tiesa Jis
yra žymiai aukščiau turėjimo partnerių, kuriuos jie Jam priskiria!

4.

Jis sukūrė žmogų iš spermos lašelio ir štai tas pats (žmogus) tampo
atviru priešininku!

5.

Ir galvijus Jis sukūrė jums, (žmonės): iš jų jūs gaunate šilumos,
ir daugybę naudos, ir jų (mėsą) jūs valgote.

6.

Ir jūs jaučiate pasididžiavimą ir pasigėrėjimą jais, kada genate
juos namo vakare, ir kada lydite juos į ganyklas rytais.

7.

Ir jie gabena jūsų sunkius krovinius į šalis, kurių jūs negalėtume
(kitaip) pasiekti, nebent su nuvargusiomis
sielomis: nes jūsų Viešpats yra iš tikrųjų Geriausias,
Maloningiausias

8.

Ir (Jis) sukūrė arklius, mulus ir asilus jums joti ir kaip
puošmenas; ir Jis sukūrė (kitus) dalykus, apie kuriuos jūs nežinote.

9.

Alachas vienintelis gali parodyti teisingą kelią,
bet yra kelių, kurie nukreipia į šalį; jei Alachas norėtų, Jis
galėtų vesti visus jus.

10.

Tai Jis, Kuris atsiunčia lietaus iš dangaus, iš kurio jūs geriate,
ir dėl kurio (auga) augalija, kuria šeriate savo galvijus.

11.

Su juo Jis duoda jums javų, alyvų, datulių, vynuogių ir visokių
rūšių vaisių: iš tiesų tame yra Ženklas tiems, kurie mąsto.

12.

Jis padarė pavaldžiais jums Naktį ir Dieną;
Saulę ir Mėnulį; ir Žvaigždės yra pajungtos Jo Įsakymu: iš tiesų
tame yra Ženklų žmonėms, kurie yra išmintingi.

13.

Ir dalykus šioje žemėje, kuriuos Jis padidino
įvairiomis spalvomis (ir savybėmis);
iš tiesų tame yra Ženklas žmonėms, kurie yra atidūs.

14.

Tai Jis, Kuris padarė jūrą
pavaldžia, kad jūs galėtumėte valgyti iš jos mėsą, kuri yra šviežia
ir švelni, ir kad jūs galėtumėte išgauti papuošalų dėvėti; ir tu
matai joje laivus, kurie skrodžia bangas, kad (taip) jūs galėtumėte
pasiekti Alacho dosnumo ir kad galėtumėte būti dėkingi.

15.

Ir Jis įkūrė žemėje kalnus, stovinčius tvirtai, nes kitaip ji
drebėtų su jumis; ir upes ir kelius: kad galėtumėte vadovautis;

16.

Ir ženklais, ir kelrodžiais; ir pagal žvaigždes (žmonės) vadovaujasi.

17.

Tad ar Jis kuria taip, kaip tas, kuris nekuria? Ar negavote
perspėjimo?

18.

Jei jūs skaičiuotumėte Alacho malones, niekada negalėtumėte
suskaičiuoti jų: nes Alachas yra Dažnai Atleidžiantis,
Maloningiausias.

19.

Ir Alachas žino, ką jūs slepiate ir ką jūs atskleidžiate.

20.

Tie, kurių jie šaukiasi be Alacho, nieko nesukuria ir patys yra
sukurti.

21.

(Jie yra dalykai) mirę, negyvi: nei jie žino, kada jie bus prikelti.

22.

Jūsų Dievas yra Vienas Dievas: tų, kurie netiki Pomirtiniu Gyvenimu,
širdys atsisako žinoti, ir jie yra pasipūtę.

23.

Neabejotinai Alachas žino, ką jie slepia ir ką jie atskleidžia: iš
tiesų Jis nemyli pasipūtusiųjų.

24.

Kada jiems yra pasakoma: „Ką jūsų Viešpats atskleidė?“,
jie atsako: „Senolių pasakas!“

25.

Kad jie galėtų kelti Teismo Dieną savo pačių naštą pilnai ir (šiek
tiek) naštos tų, kurie neturi žinių, kuriuos jie suklaidino.
O, kokias sunkias naštas jie kels!

26.

Tie, kurie buvo prieš juos, taip pat rengė sąmokslus (prieš Alacho
Kelią): bet Alachas nuėmė jų statinius nuo pagrindų, ir stogas
nukrito ant jų iš viršaus; ir Rūstybė prispaudė juos iš krypčių,
kurių jie nesuvokė.

27.

Tada, Teismo Dieną, Jis apgaubs juos gėda ir sakys: „Kur yra Mano
„partneriai“, dėl kurių jūs ginčydavotės (su tikinčiaisiais)?“ Tie,
apdovanoti žiniomis,
sakys: „Šią Dieną, iš tikrųjų, yra Netikintieji apgaubti Gėda ir
Vargu, –

28.

„(Būtent) tie, kurių gyvybes angelai paėmė
nusidėjimo savo pačių sieloms būsenose.“ Tada
jie mėgintų nusileisti (su apsimetimu): „Mes nepadarėme nieko blogo
(žinodami).“ (Angelai atsakys): „Ne, bet iš tiesų Alachas žino
viską, ką jūs padarėte;“

29.

„Tad ženkite pro Pragaro vartus ten gyventi. Taip blogis iš tikrųjų
yra pasipūtusiųjų būveinė.“

30.

Doriesiems (tada) bus pasakyta: „Ką jūsų
Viešpats atskleidė?“
Jie atsakys: „Viską, kas yra gera.“ Tiems, kurie daro gera, yra gero
šiame pasaulyje, ir Amžinojo Gyvenimo namai, iš tikrųjų netgi
geresni ir puikesni, yra dorųjų Namai, –

31.

Į Amžinybės Sodus jie įžengs: po kuriais tekės (malonios) upės: ten
jie turės viską, ko trokšta: taip Alachas apdovanoja doruosius, –

32.

(Būtent) tuos, kurių gyvybes angelai paėmė tyrumo būsenoje,
sakydami (jiems): „Ramybė jums; įženkite į Sodą, dėl (gero), kurį
padarėte (šiame pasaulyje).“

33.

Ar (nedievobaimingieji) laukia tik pas juos ateisiančių angelų, ar
ateina tavo Viešpaties Įsakymas (dėl jų likimo)?Taip darė tie, kurie
išėjo prieš juos. Bet Alachas jų nesuklaidino: ne, jie suklaidino
savo pačių sielas.

34.

Bet blogiesiems baigiasi taip, kad jų darbai juos užvaldo ir kad
kiekviena (Rūstybė), iš kurios jie šaipėsi, juos apsiaučia.

35.

Netikrų dievų garbintojai sako: „Jei Alachas
būtų taip norėjęs, mes nebūtume garbinę ką nors daugiau nei Jį – nei
mes,
nei mūsų tėvai, – nes mes būtume nustatę kitokių nei Jo uždraudimų.“
Taip elgėsi tie, kurie išėjo prieš juos. Bet kokia yra pranašų
misija, jei ne skelbti Aiškią Žinią?

36.

Nes Mes atsiuntėme kiekvieniems Žmonėms
Pasiuntinį (su
Įsakymu): „Tarnaukite Alachui ir venkite Blogio“: Tarp žmonių buvo
tokių, kuriuos Alachas vedė, ir tokių, kuriems Suklydimas
tapo neišvengiamai (nustatytas). Taigi, keliaukite per žemę ir
matykite, kokia pabaiga buvo tų, kurie neigė (Tiesą).

37.

Jei tu esi susirūpinęs jų vedimu, vis viena Alachas neveda tokių,
kuriuos Jis palieka paklysti, ir niekas negali jiems padėti.

38.

Jie prisiekia savo svariausias priesaikas Alachu,
kad Alachas neprikels tų, kurie miršta: ne, bet tai yra pažadas, iš
tikro Jį (įpareigojantis): bet dauguma žmonijos to nežino.

39.

(Jie privalo būti prikelti) tam, kad Jis galėtų jiems apreikšti
tiesą to, kame jie nesutarė, ir kad Tiesos atmetėjai galėtų suvokti,
kad jie buvo melagiai.

40.

Nes bet kam, ko Mes norėjome, Mes tik pasakėme „Būk“, ir tai yra.

41.

Tiems, kurie palieka savo namus dėl Alacho, po priespaudos
kentėjimo, – Mes
tikrai suteiksime malonius namus šiame pasaulyje; bet iš tiesų
Pomirtinio Gyvenimo atlygis bus didesnis. Jei tik jie suvoktų (tai)!

42.

(Jie yra) tie, kurie kantriai kenčia ir pasitiki savo Viešpačiu.

43.

Ir prieš tave Mes siuntėme ne ką kitą kaip žmones,
kuriems mes suteikėme įkvėpimą: jei jūs to nesuvokiate, klauskite
tų, kurie turi Žinią.

44.

(Mes siuntėme juos) su Aiškiais Ženklais ir Šventraščiais,
ir Mes (taip pat) atsiuntėme tau Žinią; kad tu galėtum aiškiai
paaiškinti tai, kas yra jiems atsiųsta, ir kad jie galėtų pamąstyti.

45.

Ar tuomet tie, kurie rezga blogas (pinkles), jaučiasi saugūs, kad
Alachas nelieps žemei jų praryti arba kad Rūstybė nepagriebs jų iš
pusių, kurias jie menkai suvokia?-

46.

Arba kad Jis nepakvies jų atsiskaityti viduryje jų keliavimo ten
ir atgal, be progos jiems Jį žlugdyti?-

47.

Arba kad Jis nepakvies jų atsiskaityti lėtų nuostolių procesu – nes
tavo Viešpats yra iš tikrųjų pilnas švelnumo ir malonės.

48.

Negi jie nepažvelgia į Alacho kūrybą tarp dalykų, kaip sukasi jų
šešėliai iš dešinės į kairę, nusižemindami prieš Alachą
nuolankiausia maniera?

49.

Ir prieš Alachą nusižemina visa, kas yra danguje bei žemėje, ir
judančios būtybės,
ir angelai: nes niekas nėra išdidus (prieš savo Viešpatį).

50.

Jie visi bijo savo Viešpaties, žymiai
aukštesnio už juos, ir jie daro viską, kas jiems yra įsakyta.

51.

Alachas pasakė: „Nepriimkite (garbinimui) dviejų dievų: nes
Jis yra tik Vienas Dievas: tad bijokite Manęs (ir tik Manęs).“

52.

Jam priklauso viskas, kas yra danguje ir žemėje, ir Jam visada yra
religija: tad ar bijosite kitko nei
Alachas?

53.

Ir jūs turite gerų dalykų tik iš Alacho: ir, be to, kada jūs
paliečia nelaimė, Jam jūs išsisakote dejuodami,

54.

Tačiau, kada Jis pašalina jūsų nelaimę, štai! kai kurie jūsų
atsigręžiate į kitus dievus priskirti juos prie savo Viešpaties-

55.

Parodyti savo nedėkingumo už malones, kurias Mes jiems suteikėme!
Tad mėgaukitės (savo trumpa diena); bet greitai jūs sužinosite (savo
kvailumą)!

56.

Ir jie (netgi) paskiria dalykams, kurių jie nežino, dalį
to, ką Mes suteikėme jų išlaikymui!Prisiekiant Alachu, jūs tikrai
būsite pakviesti atsiskaityti už savo klaidingus išsigalvojimus.

57.

Ir jie priskiria dukteris Alachui!
– Šlovė Jam! – ir jiems, ko jie trokšta!

58.

Kada žinios yra atnešamos vienam iš jų apie mergaitės (gimimą), jo
veidas apsiniaukia ir jis pritvinksta vidinės širdgėlos!

59.

Iš gėdos jis slepiasi nuo savo žmonių dėl
išgirstų blogų žinių! Ar turėtų jis išlaikyti tai (su
pakentimu ir panieka), ar palaidoti tai dulkėse? O! Kokį blogą
(pasirinkimą) jie nusprendžia?

60.

Tiems, kurie netiki Pomirtiniu Gyvenimu, tinka blogio pavidalas:
Alachui tinka aukščiausias pavidalas:
nes Jis yra Aukščiausiasis Galioje, Pilnas Išminties.

61.

Jei Alachas nubaustų žmones už jų nusidėjimus, Jis nepaliktų
(žemėje) nė vienos gyvos būtybės: bet Jis suteikia jiems atokvėpį
nustatytam Laikui: kada jų Laikas baigiasi, jie negali atidėti
(bausmės) nė vienai valandai, lygiai kaip jie negali (nė viena
valanda) jos priartinti.

62.

Jie priskiria Alachui tai, ko jie (patys) nekenčia,
ir jų liežuviai tvirtina melą, kad teisingiausias atlygis yra jiems:
be abejonės jiems yra Ugnis, ir jie bus pirmi paskubinti į ją!

63.

Prisiekiant Alachu, Mes (taip pat) siuntėme (Savo pranašus) Žmonėms
prieš tave; bet Šėtonas padarė taip, kad (nedoriesiems) jų pačių
veiksmai atrodo masinantys: jis yra jų globėjas šiandien, tad
jiems bus tik sunkiausia bausmė.

64.

Ir Mes atsiuntėme tau Knygą, kad tu galėtum paaiškinti jiems tuos
dalykus, dėl kurių jie
nesutaria, ir kad tai turėtų būti vadovu ir malone tiems, kurie
tiki.

65.

Ir Alachas atsiunčia lietų iš dangaus, ir taip suteikia gyvybę žemei
po jos mirties: iš tiesų tame yra Ženklas tiems, kurie klausosi.

66.

Ir iš tiesų galvijuose (taip pat) jūs rasite
pamokomą Ženklą. Iš
to, kas yra jų kūnuose tarp išskyrų ir kraujo, Mes pagaminame jums
gėrimą, pieną, tyrą ir malonų tiems, kurie jį geria.

67.

Ir iš datulių vaisių ir vynmedžių jūs išgaunate stiprų gėrimą bei
sveiką maistą: štai, tame taip pat yra Ženklas tiems, kurie yra
išmintingi.

68.

Ir tavo Viešpats išmokė Bitę lipdyti
savo korio akis kalvose, medžiuose ir (žmogaus) buveinėse;

69.

Tad valgykite visus (žemės) produktus, ir
sekite Tavo Viešpaties lygiais padarytais keliais: iš jų kūnų
išsiskiria įvairiaspalvis gėrimas, kuriame yra gydymo žmonėms: iš
tiesų tame yra Ženklas tiems, kurie mąsto.

70.

Tai Alachas sukuria jus ir atneša jūsų
sieloms mirtį; ir iš jūsų yra tokių, kurie yra sugražinami į kvailą
amžių, todėl jie
nieko nežino, nors prieš tai žinojo (daug): nes Alachas yra
Visažinis, Visagalis.

71.

Alachas suteikė Savo išlaikymo dovanų dosniau vieniems negu kitiems:
labiau apdovanotieji neketina numesti savo dovanų tiems, kuriuos
valdo jų dešinės rankos, kad būtų lygu šiuo atžvilgiu. Ar tada jie
neigs Alacho malones?

72.

Ir Alachas padarė jums partnerius iš jūsų pačių prigimties, ir
padarė jums, iš jų, sūnų ir dukterų, ir vaikaičių, ir suteikė jums
geriausią išlaikymą: ar tada jie tikės tuščiais dalykais ir bus
nedėkingi už Alacho malones?-

73.

Ir garbins kitus negu Alachas, – tokius, kurie neturi jokios
teikiančios galios jų išlaikymui bet kuo, kas yra danguje ar žemėje,
ir net iš viso negali turėti tokios galios?

74.

Neišradinėkite Alachui palyginimų:
nes Alachas žino, ko jūs nežinote.

75.

Alachas pateikia Alegoriją (apie du vyrus: vienas) vergas, kuriam
viešpatauja kitas; jis
neturi jokios rūšies galios; ir (kitas) žmogus, kuriam Mes suteikėme
didelių malonių iš Savęs, ir jis leidžia iš to (gausiai), slapta ir
viešai: argi tiedu lygūs? (Jokiais būdais;) Šlovė Alachui. Bet
dauguma jų nežino.

76.

Alachas pateikia (kitą) Alegoriją apie du vyrus: vienas iš jų
kvailas, be jokios galios; varginanti našta yra jis savo
šeimininkui; kad ir kur jis nukreipia jį, jis neatneša nieko gero: ar
toks žmogus yra lygus su tuo, kuris teisingai įsakinėja ir yra
Tiesiame Kelyje?

77.

Alachui priklauso dangaus ir žemės Nematoma. Ir (Teismo)
Valandos reikalas yra kaip akies mirksnis, ar net greitesnis: nes
Alachas turi galią visiems dalykams.

78.

Tai Jis, Kuris pagimdė jus iš motinų įsčių, kada jūs nieko nežinote;
ir Jis davė jums klausą ir regą, ir protą, ir jausmus: kad
jūs galėtumėte dėkoti (Alachui).

79.

Negi jie nepažvelgia į paukščius, kabančius (ore ir) danguje? Niekas
jų nelaiko, tik Alacho (galia).
Iš tiesų tame yra Ženklų tiems, kurie tiki.

80.

Tai Alachas, Kuris padarė jūsų buveines poilsio ir ramiais namais
jums; ir padarė jums iš gyvūnų odenų (palapines) gyventi, kurios yra
jums tokios lengvos ir (patogios), kada jūs keliaujate ir kada jūs
sustojate (savo kelionėse); o iš jų vilnos, ir jų minkšto
pluošto (tarp vilnos ir plaukų), ir jų plaukų, puikių daiktų ir
dirbinių patogumui (tarnauti jums) kuriam laikui.

81.

Tai Alachas, Kuris padarė iš dalykų, kuriuos Jis sukūrė, to, kas
teikia jums šešėlį; iš
kalvų Jis padarė jums pastogių; Jis padarė jums drabužių apsaugoti
jus nuo karščio ir šarvinius marškinius apsaugoti jus nuo jūsų
(abipusio) smurto. Taip Jis užpildo Savo malones Jums, kad jūs
galėtumėte paklusti Jo Valiai (Islame).

82.

Bet jei jie nusigręžia, tavo pareiga yra tik skelbti Aiškią Žinią.

83.

Jie atpažįsta Alacho malones;
tada jie neigia jas; ir dauguma iš jų yra nedėkingos (būtybės).

84.

Tą Dieną Mes prikelsime iš visų Žmonių Liudininką: tada
joks pasiteisinimas nebus priimamas iš Netikinčiųjų, nei jiems bus
leista pasitaisyti.

85.

Kada nusidėjėliai (iš tikrųjų) pamatys Bausmę, tada
ji niekaip negalės būti sušvelninta, nei tada jie gaus atsikvėpti.

86.

Tada tie, kurie priskyrė partnerius Alachui, pamatys savo
„partnerius“. Jie sakys: „Mūsų Viešpatie! Štai yra mūsų
„partneriai“, kurių mes šaukdavomės be
Tavęs“. Bet jiems bus prikišti jų pačių žodžiai (ir pasakyta): „Iš
tikrųjų jūs esate melagiai!“

87.

Tą dieną jie (atvirai) rodys (savo)
paklusnumą Alachui; ir visi jų išsigalvojimai paliks juos bėdoje.

88.

Tiems, kurie atmetė Alachą ir trukdė (žmonėms) eiti Alacho Keliu –
jiems Mes pridėsime Bausmę prie Bausmės; už tai, kad jie skleisdavo
blogybes.

89.

Tą dieną Mes prikelsime iš visų Žmonių liudininką prieš juos iš jų
pačių tarpo: ir
Mes atvesime tave kaip liudininką prieš šiuos (tavo žmones): ir Mes
atsiuntėme tau Knygą, paaiškinančią visus dalykus, Vadovą, Malonę ir
Geras Žinias Musulmonams.

90.

Alachas įsako teisingumą, gero darymą ir davimą giminėms bei
pažįstamiems, ir Jis draudžia visus nepadorius darbus bei blogį ir
maištą: Jis nurodo jums, kad jūs galėtumėte priimti perspėjimą.

91.

Išpildykite Įsipareigojimą Alachui, kada jūs pradėjote jį, ir
nelaužykite savo priesaikų po to, kai jas patvirtinote; iš tikrųjų
jūs padarėte Alachą savo laiduotoju; nes Alachas žino viską, ką jūs
darote.

92.

Ir nebūkite kaip moteris, kuri nutraukia
nesupintas gijas, verpalus, kuriuos ji verpė, po to, kai šie tapo
stiprūs. Neklaidinkite
savo priesaikomis vieni kitų, net jei viena pusė būtų gausesnė už
kitą: nes Alachas išmėgins jus tuo; ir Teismo Dieną Jis tikrai
paaiškins jums (tiesą) to, dėl ko jūs nesutariate.

93.

Jei Alachas taip būtų panorėjęs, Jis galėjo jus visus padaryti
Tauta: bet Jis palieka klaidžioti tuos,
ką Jis pageidauja, ir Jis veda tuos, ką Jis pageidauja: bet jūs
neabejotinai būsite pakviesti atsiskaityti už visus savo veiksmus.

94.

Ir neduokite priesaikų užsiiminėti apgaulėmis tarp savęs su
pasekme, kad kieno nors koja paslystų po to, kai ji buvo tvirtai
pastatyta, ir jūs turėtume paragauti blogų (pasekmių) dėl sukliudymo
(žmonėms) eiti Alacho Keliu, ir didžiulė Rūstybė užgriūtų jus.

95.

Nei parduokite Įsipareigojimo Alachui už apgailėtiną kainą: nes
Alachas yra žymiai geresnis (laimėjimas) jums, jei tik jūs
žinotumėte.

96.

Kas yra su jumis, privalo išnykti: kas yra su Alachu, išliks. Ir Mes
tikrai suteiksime tiems, kurie kantriai siekia, jų atlygį pagal
geriausius jų veiksmus.

97.

Kiekvienam, kuris elgiasi dorai, vyrui ar moteriai, ir turi
Tikėjimą, iš tiesų, tiems duosime gyvenimą, kuris
yra geras ir tyras, ir Mes suteiksime tokiems jų atlygi pagal
geriausius jų veiksmus.

98.

Kada tu aiškini Koraną,
siek Alacho apsaugos nuo Šėtono, Atstumtojo.

99.

Jokios valdžios neturi jis tiems, kurie tiki ir pasitiki savo
Viešpačiu.

100.

Jo valdžia yra tik tiems, kurie priima jį kaip globėją ir kurie
priskiria partnerių Alachui.

101.

Kada Mes pakeičiame vieną atskleidimą kitu,
– ir Alachas žino geriausiai, ką Jis atskleidžia (etapais), – jie
sako: „Tu esi tik klastotojas“, bet dauguma jų nežino.

102.

Sakyk, Šventoji Dvasia atnešė
atskleidimą iš tavo Viešpaties Tiesoje tam, kad sustiprinti tuos,
kurie tiki, ir kaip Vadovą bei Džiugias Žinias musulmonams.

103.

Mes iš tikrųjų žinome, kad jie sako: „Tai žmogus jį išmokė.“
Liežuvis to, kurį jie piktai nurodo, yra aiškiai svetimas, tuo tarpu
šitai yra gryna ir aiškia arabų kalba.

104.

Tų, kurie netiki Alacho Ženklais, – Alachas neves jų, ir jiems bus
sunki Bausmė.

105.

Tai tie, kurie netiki Alacho Ženklais, klastoja melagystes: tai jie,
kurie meluoja!

106.

Kiekvienam, kuris po tikėjimo Alachu priėmimo kalba Netikėjimą,
– išskyrus prievartos atveju, jo širdžiai išliekant tvirtai Tikėjime
– bet tokiems, kurie atveria krūtinę Netikėjimui, – jiems yra
Rūstybė iš Alacho, ir jų bus baisi Bausmė.

107.

Taip bus, nes jie labiau myli šio pasaulio gyvenimą negu Pomirtinį
Gyvenimą: ir Alachas neves tų, kurie atmeta Tikėjimą.

108.

Jie yra tie, kurių širdis, ausis ir akis Alachas užtaisė ir
jie nekreipia jokio dėmesio.

109.

Be abejonės, Pomirtiniame Gyvenime jie bus nelaimėliai.

110.

Bet iš tiesų tavo Viešpats, – tiems, kurie palieka savo namus po
išbandymų ir persekiojimų, – ir
kurie po to stengiasi ir kovoja Tikėjimo vardan ir kantriai
ištveria, – tavo Viešpats po viso to yra Dažnai Atleidžiantis,
Maloningiausias.

111.

Tą Dieną, kiekviena siela teisins save, ir
kiekvienai sielai bus (pilnai) atlyginta už visus jos veiksmus, ir
su niekuo nebus pasielgta neteisingai.

112.

Alachas pateikia Alegoriją: miestas, besimėgaujantis saugumu ir
ramybe, gausiai iš visur aprūpintas išlaikymu: tačiau jis buvo
nedėkingas už Alacho malones: todėl Alachas privertė jį paragauti
(nepaprasto) alkio ir siaubo, (užklodamas jį ant jo) kaip apdarą (iš
visų pusių) dėl (blogio), kurį jo darė. 
 

113.

Ir atvyko pas juos Pasiuntinys iš jų pačių tarpo, bet jie
neteisingai jį atmetė; todėl, Rūstybė užgriuvo juos netgi viduryje
jų neteisingumo.

114.

Taigi, valgykite iš aprūpinimo, kurį Alachas suteikė jums, leistiną
ir gerą: ir būkite dėkingi už Alacho malones, jei
tai yra Jis, kuriam jūs tarnaujate.

115.

Jis uždraudė jums tik
mirusią mėsą ir kraują, ir kiaulės mėsą, ir bet kokį (maistą), virš
kurio buvo kreipiamasi kitu nei Alacho vardu. Tačiau jei kas yra
verčiamas būtinybės, be sąmoningi nepaklusimo ir neperžengiant
deramų ribų, – tada Alachas yra Dažnai Atleidžiantis,
Maloningiausias.

116.

Bet nesakykite – jokios neteisybės,
kurią jūsų liežuviai gali pasiūlyti, – „tai yra leistina, o tai yra
uždrausta“, tai yra kaip prisikirti Alachui klaidingus dalykus. Nes
tie, kurie priskiria Alachui klaidingus dalykus, niekada neklestės.

117.

Iš tokios melagystės menka nauda; bet jie sulauks sunkiausios
Bausmės.

118.

Žydams Mes uždraudėme tokius dalykus, kuriuos paminėjome tau
anksčiau: Mes
nė kiek nenuskriaudėme jų, bet jie yra linkę skriausti save.

119.

Bet iš tiesų tavo Viešpats tiems, kurie padaro bloga nežinodami, bet
kurie po to gailisi ir pasitaiso, – tavo Viešpats po viso to yra
Dažnai Atleidžiantis, Maloningiausias.

120.

Abraomas iš tikrųjų buvo modelis, dievobaimingai
paklusnus Alachui (ir) tikras tikėjime, ir jis neprijungė Alachui
dievų.

121.

Jis parodė savo dėkingumą už Alacho malones, Kuris pasirinko jį ir
vedė jį Tiesiu Keliu.

122.

Ir Mes davėme jam gero šiame pasaulyje, ir Pomirtiniame Gyvenime
jis bus Dorųjų gretose.

123.

Tada Mes atskleidėme tau: „Sekite Abraomo, Tikro Tikėjime, keliais,
ir jis neprijungė Alachui dievų.“

124.

Šabas buvo (griežtai) paskirtas tik
tiems, kurie nesutiko (kaip dėl jo laikymosi); bet Alachas nuspręs
tarp jų Teismo Dieną, kaip dėl jų skirtumų.

125.

Kvieskite (visus) į tavo Viešpaties Kelią išmintingai ir gražiai
pamokslaujami; ir ginčykitės su jais geriausias ir maloningiausias
būdais: nes tavo Viešpats žino geriausiai, kas nuklydo nuo Jo Tako,
o kas priima vedimą.

126.

Ir jei bausite, tegul jūsų bausmės būna proporcingos žalai, kuri
buvo jums padaryta: bet jei jūs rodysite kantrybę, tai iš tikrųjų
yra geriausia (kryptis)tiems, kurie yra kantrūs.

127.

Ir tu būk kantrus, nes
tavo kantrybė yra tik su pagalba iš Alacho; nei sielvartauk dėl jų:
ir nesikrimsk dėl jų sąmokslų.

128.

Nes Alachas yra su tais, kurie
susivaldo, ir tais, kurie daro gera.