15. Al-Hidžr

1.

A.L.R. Šios Ayats yra Atskleidimo, – Korano, kuris viską paaiškina.  

2.

Dažnai norės tie, kas netiki, kad būtų buvę musulmonais.

3.

Palikite juos vienus valgyti ir mėgautis, ir leiskite (klaidingai)
Vilčiai išblaškyti juos: nes jie greitai sužinos.

4.

Mes niekada nesunaikiname populiacijos, kuriai prieš tai nebūtų
nustatytas ir paskelbtas terminas.

5.

Žmonės negali nei nujausti to Termino, nei atidėti jo.

6.

Jie sako: „O tu, kuriam Žinia yra atskleidžiama! Iš tikrųjų tu esi
pamišęs (arba apsėstas)!“

7.

„Kodėl neatvedi mums angelų, jei jau taip yra, kad tu turi Tiesą?“

8.

Mes nesiunčiame jums angelų, nebent yra pagrįsta priežastis: jei jie
atvyktų (pas nuodėminguosius), tai jokio atokvėpio jie neturėtų!

9.

Mes turime, be abejonės, atsiųsti Žinią; ir neabejotinai Mes
saugosime ją (nuo iškraipymo).

10.

Mes siuntėme pasiuntinius prieš tave iš senųjų sektų:

11.

Bet nebuvo atvykęs pas juos toks pasiuntinys, iš kurio jie nebūtų
šaipęsi.

12.

Netgi tokiam elgesiui Mes leidome įslinkti į nusidėjėlių širdis –

13.

Jie netiki Žinia, toks buvo būdas ir tų, kurie buvo prieš juos.

14.

Netgi jei mes atvertume jiems dangaus vartus, ir jie išbūtų (visą
dieną) pakilę ten,

15.

Jie tik pasakytų: „Mūsų akys buvo apsvaigintos: ne, mes buvome
apkerėti burtais.“

16.

Tai Mes, Kurie išdėliojome žvaigždynus danguje ir padarėme juos
šviesiai matomus (visiems) stebėtojams;

17.

Ir (be to) mes apsaugojome juos nuo bet kokio prakeikto Šėtono.

18.

Tačiau bet kas, pasiekiantis girdėjimą slapta, yra sekamas
liepsningos kometos, ryškios (kad matytum).

19.

Ir žemę Mes išskleidėme (kaip
kilimą); tuoj po pritvirtinome kalnus, tvirtus ir nepajudinamus; ir
tada joje pateikėme visų rūšių dalykų pagal balansą.

20.

Ir mes pateikėme joje pragyvenimo išteklius, – jums ir tiems, už
kurių išlaikymą jūs nesate atsakingi.

21.

Ir ne daiktas, bet jų neišsenkami (šaltiniai ir) lobiai yra pas Mus;
bet Mes atsiunčiame iš to tik reikiamais ir nustatomais kiekiais.

22.

Ir Mes siunčiame vaisingus vėjus, tada priverčiame lietų leistis iš
dangaus, taip (gausiai) teikdami jums vandenį, nors jūs nesate
saugotojai jo atsargų.

23.

Ir iš tiesų tai Mes, Kurie suteikiame gyvybę, ir Kurie
suteikiame Mirtį: tai Mes, Kurie išliekame Paveldėtojais (po to, kai
visa kita praeina)

24.

Mums yra žinomi tie iš jūsų, kurie skuba į priekį, ir tie, kurie
atsilikinėja.

25.

Neabejotinai tai jūsų Viešpats, Kuris surinks juos kartu: nes Jis
yra Tobulai Išmintingas ir Žinantis.

26.

Mes sukūrėme žmogų iš skambančio molio, iš purvo, sulipdyto į formą;

27.

Ir džinų rasę Mes sukūrėme prieš tai iš svilinančio vėjo ugnies.

28.

Štai! Jūsų Viešpats sakė angelams: „Aš ketinu sukurti žmogų iš
skambančio molio, iš purvo, sulipdyto į purvą;“

29.

„Kada aš suformuosiu jį (atitinkamomis proporcijos) ir įkvėpsiu jam
Savo dvasią, suklupkit pagarbiai prieš jį.“

30.

Taip angelai nusižemino, visi kartu:

31.

Tik ne Iblís: jis atsisakė būti tarp tų, kurie nusižemino.

32.

(Alachas) tarė: „O Iblís! Dėl kokios priežasties tu nesi tarp tų,
kurie nusižemino?“

33.

(Iblís) tarė: „Aš ne toks, kad nusižeminčiau prieš žmogų, kurį tu
sukūrei iš skambančio molio, iš purvo, sulipdyto į formą.“

34.

(Alachas) tarė: „Tada nešdinkis iš čia; nes tu esi atstumiamas,
prakeikiamas.“

35.

„Ir Prakeikimas bus ant tavęs iki Teismo Dienos.“

36.

(Iblís) tarė: „O mano Viešpatie! Tada suteik man atokvėpį iki
Dienos, kada (mirusieji) bus prikelti.“

37.

(Alachas) tarė: „Atokvėpis yra tau suteikiamas –

38.

„Iki Paskirto Laiko Dienos.“

39.

(Iblís) tarė: „O mano Viešpatie! Todėl, kad tu mane suklaidinai, aš
(suteršiu) teisingą matymą tų, kas yra žemėje, ir aš visus juos
klaidinsiu, –

40.

„Išskyrus Tavo pasirinktus tarnus tarp jų,“

41.

(Alachas) tarė: „Tai man yra tiesus kelias.“

42.

„Mano tarnams tu neturėsi jokios valdžios, išskyrus tiems, kurie
patys suklysta ir seka tavimi.“

43.

Ir iš tiesų, Pragaras yra pažadėtas kaip būveinė jiems visiems!

44.

Į jį yra 7 Vartai: kiekvienam tų Vartų yra paskirta (atskira
nusidėjėlių) klasė.

45.

Teisingieji (bus) tarp Sodų ir (skaidraus tekančio vandens) fontanų.

46.

(Jų pasveikinimas bus); „Įženkite čia, kur Ramybė ir Saugumas.“

47.

Ir Mes pašalinsime iš jų širdžių bet kokį tykantį sužeidimo pojūtį;
(jie bus) broliai (džiugiai) sutinkantys vienas kitą ant ištiestų
sofų.

48.

Joks nuovargio pojūtis nepalies jų, nei jie bus (kada nors)
paprašyti išeiti.

49.

Pasakykite Mano tarnams, kad iš tiesų Aš esu Dažnai Atleidžiantis,
Gailestingiausias;

50.

Ir kad Mano Bausmė bus iš tiesų sunkiausia Bausmė.

51.

Papasakok jiems apie Abraomo svečius.

52.

Kada jie įžengė į jo akiratį ir tarė: „Ramybė!“ Jis tarė: „Mes
bijome jūsų!“

53.

Jie tarė: „Nebijok! Mes suteiksime tau gerų žinių apie sūnų,
apdovanotą žinojimu.“

54.

Jis tarė: „Jūs suteikiate man tokių gerų žinių, nors ir senatvė jau
pačiupo? Apie, tada, yra jūsų geros žinios?“

55.

Jie tarė: „Mes iš tikrųjų tau suteikiame gerų žinių; tad neprarask
vilties!“

56.

Jis tarė: „Ir kas nusivilia savo Viešpaties malone, tas tik
suklysta.“

57.

Abraomas tarė: „Kokiais tada reikalais jūs (atkeliavote), o (Alacho)
Pasiuntiniai?“

58.

Jie tarė: „Mes buvo atsiųsti pas žmones, kurie yra (giliai)
nuodėmėje,“

59.

„Išskyrus Lút šalininkus: juos mes neabejotinai (esame įpareigoti)
apsaugoti (nuo žalos), – visus –

60.

„Išskyrus jo žmoną, kuri, mes buvome įtikinti, bus tarp tų,
atsiliks.“

61.

Galiausiai, kada pasiuntiniai atvyko pas Lút šalininkus,

62.

Jis tarė: „Jūs atrodote neeiliniai žmonės.“

63.

Jie tarė: „Taip, mes atvykome pas tave pabaigti to, dėl ko jie
abejoja.“

64.

„Mes atvykome pas tave su Tiesa ir mes tikrai sakome tiesą.“

65.

„Tad keliauk naktį su savo namiškiais, kada dalis nakties (dar bus
likusi), ir pats keliauk už jų: te nė vienas iš jūsų neatsigręžia,
bet keliauja toliau, kur jums yra įsakyta.“

66.

Ir Mes padarėme žinomą šį įsaką jam, kad paskutiniai likusieji iš tų
(nusidėjėlių) turėtų būti sunaikinti iki ryto.

67.

Miesto gyventojai (beprotiškai) apsidžiaugė (jaunuolio žiniomis).

68.

Lút tarė: „Jie yra mano svečiai: nepadarykite man gėdos:“

69.

„Bet bijokite Alacho ir neužtraukite man gėdos.“

70.

Jie tarė: „Negi mes tau neuždraudėme (kalbėti) visiems be išimties?“

71.

Jis tarė: „Yra mano dukterų, (kurias galima vesti), jei jūs norite
(taip) elgtis.“

72.

Iš tiesų, greta tavo gyvenimo, (o Pranaše) audringai apsvaigę, jie
klaidžioja išsiblaškę, ten ir atgal.

73.

Bet (galingas) Šuoras užklupo juos saulei tekant,

74.

Ir Mes apvertėme (miestus) aukštyn kojom, ir lijo ant jų siera,
sunki kaip degtas molis.

75.

Štai! Tame yra Ženklų tiems, kurie ženklus supranta.

76.

Ir (miestai) buvo teisiai ant vieškelio.

77.

Štai! Tame yra Ženklas tiems, kurie tiki!

78.

Ir Girios Kompanionai taip pat buvo nusidėjėliai;

79.

Todėl Mes pareikalavome atsiskaitymo iš jų. Jie abu buvo ant atviro
vieškelio, aiškiai matomi.

80.

Uolėtojo Ruožo Kompanionai taip pat atmetė pasiuntinius:

81.

Mes atsiuntėme jiems Mūsų Ženklus, bet jie užsispyrusiai gręžėsi nuo
jų.

82.

Iš kalnų jie išsikirto (savo) rūmus, (jausdamiesi) saugūs.

83.

Bet (galingas) Šuoras pagriebė juos ryte,

84.

Ir jokio naudos jiems nebuvo iš viso to, ką jie darė (su tokiu
meistriškumu ir rūpesčiu)!

85.

Mes sukūrėme dangų, žemę ir viską, kas yra tarp jų, tik dėl teisingų
tikslų. Ir Valanda neabejotinai aušta, (kada tai bus paskelbta). Tad
dovanokite (bet kokias žmogiškas kaltes) su maloningu atleidimu.

86.

Nes iš tiesų tai yra Jūsų Viešpats, Kuris yra Visa ko Kūrėjas, viską
Žinantis.

87.

Ir Mes suteikėme jums Septynias Dažnai kartojamas (Eilutes) ir
Didįjį Koraną.

88.

Nevargink savo akių (ilgesingai žiūrėdamas) į tai, ką Mes suteikėme
tam tikroms jų klasėms, nei sielvartauk dėl jų: bet
(švelniai) nuleiskite savo sparną Tikintiesiems.

89.

Ir sakyk: „Aš iš tikrųjų esu tas, kuris atvirai įspėja ir be jokio
dviprasmiškumo, – “

90.

(Dėl tokios rūstybės), kurią Mes siunčiame tiems, kurie padalino
(Šventraštį į savavališkas dalis), –

91.

(Taip pat tiems), kurie sudraskė Koraną į skutus (kaip jie
pageidavo).

92.

Todėl per tavo Viešpatį Mes tikrai pakviesime juos atsiskaityti,

93.

Už jų visus darbus.

94.

Todėl atvirai išdėstyk tai, kas ta įsakyta, ir nusigręžk nuo tų, kas
jungia prie Alacho klaidingus dievus.

95.

Nes Mes esame pakankama tau prieš tuos, kurie tyčiojasi.-

96.

Tuos, kurie prie Alacho dar priima kitą dievą: bet greitai jie
sužinos.

97.

Mes iš teisų žinome, kokia prislėgta yra tavo širdis dėl to, ką jie
sako.

98.

Bet aukštink maldas savo Viešpačiui ir būk iš tų, kurie nusižemina
garbindami.

99.

Ir tarnauk savo Viešpačiui iki išauš tau Valanda, kuri yra Tikra.