14. Ibrahim

1.

Alif. Liam. Ra. Atsiuntėme tau Knygą, kad išvestum žmones iš tamsybių į
šviesą su jų Viešpačio pagalba. Į Galingojo, Šlovingojo kelią.

2.

Į Allaho nustatytą
kelią,
 Kuriam
priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje. Bėda 
laukia netikinčiųjų,
nuo baisios bausmės 
Pragare.

3.

Kurie teikė pirmenybę pasaulietiškam gyvenimui vietoj Paskutinio ir
nukreipė kitus nuo Allaho nustatyto
kelio bei  
iškreipė
jį. Jie-giliame paklydime.

4.

Atsiuntėme kiekvieną pranašą, kuris kalbėjo savo tautai jos kalba,
kad išaiškintų jiems. Allah suklaidina ką panori ir veda tiesiu
keliu ką panori. Jis-Galingas, Išmintingas.

5.

Pasiuntėme Mozę su Mūsų ženklais liepdami:“-Išvesk
savo tautą iš tamsybių į šviesą ir primink jiems apie Allaho 
išbandymo dienas!“
Iš tiesų, tame ženklai kiekvienam kantriam, dėkojančiam.

6.

Kai Mozė pasakė savo tautai:“-Prisiminkite Allaho malonę skirtą
jums, kai Jis išgelbėjo jus nuo Faraono žmonių. Jie kankino jus
kankinančia bausme, papjaudami jūsų sūnus ir palikdami gyvomis
moteris. Tai buvo didelis išbandymas jums nuo Viešpačio jūsų.

7.

(Prisiminkite kai vieną kartą Mozei) pranešė jūsų Viešpats:“-Jei jūs
būsite dėkingi 
viską, 

būtinai padauginsiu jums 

malonės, 
o
jeigu nepatikėsite, iš ties Mano bausmė baisi.“

8.

Mozė pasakė:“-Jeigu jūs ir visi kas ant žemės taptų netikinčiais,
tai Allah yra Turtingas,Šlovingas.“

9.

Nejaugi nepasiekė jūsų žinia apie tuos, kurie gyveno dar prieš jus,-
apie Nojaus tautą, Ado bei Samūdo istorija, apie
tuos, kurie atėjo po jų. Niekas
visko apie
juos nežino, išskyrus Allah. Pas juos ateidavo pranašai su ženklais,
tačiau jie užsidengdavo rankomis burnas ir sakydavo:“-Iš ties mes
netikime tuo, su kuo jūs pasiųsti, bei abejojame tuo, į ką mus
kviečiate.“

10.

Jų pranašai sakydavo:“-Ar abejojate Allahu, dangaus aukštybių ir
žemės Sutvėrėju?! Jis kviečia jus, kad atleistų jums nuodėmes ir
atidėtų jumsatsiskaitymą iki
nustatyto laiko.“ 
 Jie
atsakydavo:“-Jūs tokie pat žmonės, kaip ir mes bei norite nukreipti
mus nuo to, ką garbino mūsų tėvai. Pateikite mums aiškų įrodymą!”

11.

Jiems pranašai pasakydavo:“-Mes tokie pat žmonės kaip ir jūs, tačiau
Allah pamalonina iš Savo vergų, ką panori. Mes negalime pateikti
jums įrodymo savarankiškai, išskyrus
tik su Allaho leidimu. Tad tegu tikintys pasikliauja Allahu.

12.

Kodėl gi mums nepasikliauti Allahu, juk Jis išvedė mus į
vadovavimosi kelią! Mes būsime kantriais, tad tegu pasikliaujantys
pasikliauja Allahu!

13.

Tie, kurie neįtikėjo pasakė savo pranašams:“-Mes išvarysime jus iš
mūsų žemės, arba grįžkite į mūsų religiją.“ Jų Viešpats apreiškė
jiems:“-Būtinai pražudysime neteisinguosius.

14.

Pas apgyvendinsime jus šioje žemėje po jų. Tai skirta tiems, kas
bijo susitikimo su Manim ir bijo Mano pažado grėsmingo.“

15.

Laimėjo pranašai, o
pražuvo kiekvienas engėjas užsispyręs.

16.

Kurio po to laukia Pragaras. Jį girdys ten supuvusiu vandeniu.

17.

Gers gurkšniais jį ir sunkiai galės praryti. Mirtis apsups jį iš
visų pusių, tačiau jisai nemirs. Nes jo laukia baisios kančios.

18.

Darbai tų, kurie nepatikėjo savo Viešpačiu, panašūs į pelenų krūvą,
kuriuos nupūtė stiprus vėjas audringą dieną. Jie nesugebės
pasinaudoti tuo, ką įgijo šiame
gyvenime. 
Tai
ir yra gilus paklydimas.

19.

Ar tu nematai, juk iš ties Allah sukūrė dangaus aukštybes ir žemę
dėl tiesos.Jei Jis panorės, tai paims jus pakeičiant nauju kūriniu.

20.

Allahui tai nesunku padaryti.

21.

(Teismo dieną) visi stos prieš Allahą, tada pasakys silpnieji tiems,
kurie pasididžiavo:“-Iš ties mes pasekėme jumis, gal jūs galite
padėti mums išsigelbėti nuo Allaho bausmės?“ Anie atsakys:“-Jei būtų
Allah išvedęs mus į tiesos
kelią, 
mes
būtumėm išvedę ir jus, tačiau dabar tas pats mums, ar gailėsimės, ar
kentėsime, nėra vietos mums pasislėpti.“

22.

Kai reikalas buvo nulemtas, šėtonas tarė:“-Iš tiesų, Allah pažadas
tiesa, ir aš jums pažadėjau, tačiau neištesėjau duoto žodžio. Pas
mane nebuvo galios ant jūsų, aš tik pakviečiau jus, o jūs paklausėte
manęs. Todėl nekeikite manęs, o keikite patys save. Aš negaliu
padėti jums, o jūs negalite padėti man. Aš nepripažįstu to, jog jūs
priskyrėte mane bendrininku Allahui prieš
tai.Iš ties neteisingiems paruošta skaudi bausmė.“

23.

Tie, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus bus įvesti į Rojaus sodus,
kuriuose teka upės. Jie liks ten amžinai su Allaho leidimu. Jiems
pasveikinimas tenai-taika!

24.

Ar nematai kokius Allah pateikė palyginimus pavyzdžiais, geras
žodis, kaip geras medis, kurio šaknys stiprios, o šakos kyla dangun.

25.

Jis duoda vaisių kas kart, laiku, su jo Viešpaties pagalba. Pateikia
Allah palyginimus žmonėms, gal jie prisimins ir
susimąstys!

26.

O blogas žodis, kaip blogas medis, kurį iš žemės išrovė, neskirta
jam įsitvirtinti.

27.

Allah sustiprina tikinčius tvirtu žodžiu šiame gyvenime ir
Paskutiniame. O neteisiuosius suklaidina, Allah daro ką panori.

28.

Ar nematei tų, kurie iškeitė Allaho malonę į netikėjimą bei įstūmė
savo tautą pražutin,

29.

Pragaran į kurį jie pateks. Kokia bjauri pasilikimo vieta!

30.

Jie prilygino Allahui bendrininkus, kad nukreiptų žmones nuo Jo
kelio. Sakyk:“-Mėgaukitės, iš ties jūsų kelias veda Ugnin.“

31.

O Mano vergams, kurie įtikėjo pasakyk, kad jie atliktų maldą ir
aukotų iš to, kuo apdovanojome juos, prieš tai, kol neatėjo ta
diena, kai nebus prekybos ir draugystės.

32.

Allah, Kuris sukūrė dangaus aukštybes ir žemę. Atsiuntė iš dangaus
vandenį ir išaugino juo vaisius jums pragyvenimui. Padarė jums
pavaldžiais laivus, kurie plaukia jūra Jo valia, padarė jums upes.

33.

Įtvirtino jums saulę ir mėnulį, kurie juda paeiliui.Įtvirtino jums
naktį ir dieną.

34.

Davė jums viską ko prašėte Jo. O jei paskaičiuotumėt Allaho malones,
tai nesuskaičiuotumėte jų. Iš tiesų, žmogus-neteisingas ir
nedėkingas.

35.

Prisiminkit,kai
Abraomas prašė:“-Mano Viešpatie, padaryk šią šalį saugia, apsaugok
mane ir mano sūnus nuo stabų garbinimo.

36.

Mano Viešpatie, iš ties jie suklaidino daugelį žmonių. Kas pasekė
manim, tas mano pasekėjas, o kas nepakluso man, tai juk Tu esi
Atleidžiantis, Gailestingas!

37.

Mano Viešpatie, aš apgyvendinau savo palikuonis slėnyje, kur nėra
augalų, šalia Tavo garbinimui pastatyto namo. Mūsų Viešpatie, kad
jie atliktų maldą. Padaryk žmonių širdis linkstančias į juos,
apdovanok juos vaisiais, gal jie bus dėkingi.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.