13. Ar-Ra’d

1.

A.L.M.R Šios eilutės yra Knygos: tai, kas buvo atskleista tau tavo
Viešpaties, yra Tiesa; bet dauguma žmonių netiki.

2.

Alachas yra Tas, Kuris iškėlė dangų be jokių atramų,
kaip jūs galite matyti; tada Jis įsikūrė Soste. Jis pavergė saulę ir
mėnulį. Kiekvienas jų juda (savo keliu) nustatytais terminais. Jis
reguliuoja visus reikalus, detaliai aiškindamas Ženklus, kad jūs
galėtumėte tvirtai tikėti susitikimu su savo Viešpačiu.

3.

Ir tai Jis, Kuris paskleidė žemę, ir išdėstė joje tvirtai stovinčius
kalnus ir (tekančias) upes: ir kiekvienos rūšies vaisių jis padarė
poromis, du ir du: Jis užtraukė Naktį kaip šydą ant Dienos. Štai, iš
tiesų šiuose dalykuose yra Ženklų tiems, kurie atidžiai žiūri!

4.

Ir žemėje yra (skirtingų, nors ir) gretimų ruožų, ir vynmedžių sodų,
ir laukų, užsėtų javais, ir palmių – augančių iš bendrų šaknų, ar
kitaip: palaistytų tuo pačiu vandeniu; kai kuriuos iš jų Mes netgi
padarėme puikesnius už kitus maistui. Štai, iš tiesų šiuose
dalykuose yra Ženklų tiems, kurie supranta!

5.

Jei tu stebiesi (jų tikėjimo stoka), nesuprantamas yra jų pasakymas:
„Kada mes esame (faktiškai) dulkės, ar tada mes iš tikrųjų būsime
atgaivinti sukūrime?“ Jie yra tie, kurie neigia savo Viešpatį! Jie
yra tie, kurių kaklai bus pakinkyti į (vergijos) jungą: jie bus
Ugnies Kompanionai, (amžiams) ten įsikūrę!

6.

Jie reikalauja paskatinti blogį labiau nei gėrį, netgi atvykus
įvykdyti prieš juos (daug) įspėjamųjų bausmių! Bet iš tiesų tavo
Viešpats yra kupinas atleidimo žmonijai už jų nuodėmes, ir (taip
pat) tavo Viešpats iš tiesų yra griežtai baudžiantis.

7.

Ir Netikintieji sako: „Kodėl jam neatsiunčiamas Ženklas iš jo
Viešpaties?“ Bet tu iš tiesų perspėji, ir esi vedlys visiems
žmonėms.

8.

Alachas žino, ką kiekvienos patelės (įsčios) gimdo, kiek įsčios turi
nepritekti (savo laiko ar skaičiaus) arba viršyti. Kiekvienas
daiktas su Juo yra (tinkamame) santykyje.

9.

Jis žino Nematoma ir tai, kas yra atvira: Jis yra Didis,
Aukščiausiasis.

10.

Tas pats (Jam), ar bet kuris iš jūsų slepia savo kalbą ar skelbia ją
atvirai; ar jis glūdi, paslėptas nakties, ar eina į priekį dieną.

11.

Kiekvieną (tokį asmenį) seka (angelai) prieš ir už jo; jie saugo jį
pagal Alacho įsakymą. Iš tiesų niekada Alachas nepakeis žmonių
sąlygų, iki kol jie patys keis tai, kas yra juose, bet kada Alachas
panorės nubausti žmones, nebus nei jokio atšaukimo, nei jie nesuras
jokios apsaugos, išskyrus Jį.

12.

Tai Jis, Kuris rodo tau žaibus baimės ir vilties vardan: tai Jis,
Kuris suburia sunkius debesis su (palaistančiu) lietumi!

13.

Ne, griaustinis atkartoja Jo garbinimus, ir taip pat su
pagarba elgiasi angelai: Jis sviedžia triukšmingus žaibus ir tuoj po
to Jis smogia, kur tik Jis pageidauja… Netgi tuo tarpu, kai tie
(žmonės) ginčijasi dėl Alacho, Jis yra Stiprus Galioje.

14.

Jam skirtos maldos yra tinkamos ir teisingos. Visi kiti, kurių jie
šaukiasi šalia Jo, negirdi jų daugiau, kai jie tiesia savo rankas,
kad vanduo pasiektų jų burnas, bet jis nepasiekia jų: nes maldos tų,
kurie neturi tikėjimo, yra ne kas kita kaip bergždžios maldos.

15.

Viskas, kas yra danguje ir žemėje, nusižemina prieš Alachą –
geranoriškai – arba nelauktai patiems sau: taip daro jų
šešėliai rytais ir vakarais.

16.

Sakyk: „Kas yra Viešpats bei dangaus ir žemės Išlaikytojas?“ Sakyk:
„(Tai) Alachas.“ Sakyk: „Ar tu priimsi (garbinimui) saugotojus,
kitus nei Jis, tokius kurie neturi jokios galios nei gėriui, nei
žalai?“ Sakyk: „Ar aklieji yra lygūs tiems, kurie mato? Arba tamsos
gelmės lygios Šviesai? Arba ar jie priskiria Alachui partnerius,
kurie (ką nors) sukūrė, kaip Jis sukūrė, dėl to, kad kūryba atrodo į
juos panaši?“ Sakyk: „Alachas yra visa ko Kūrėjas: Jis yra
Vienatinis, Aukščiausiasis ir Nenugalimas.“

17.

Jis atsiunčia vandens iš dangaus, ir kanalai teka, kiekvienas pagal
savo matą: bet srovė nusineša putą, kuri iškyla į paviršių. Netgi iš
tos (rūdos), kurią jie kaitina ugnyje, kad pasidarytų papuošalų ar
rakandų, panašiai atsiranda putų. Taip Alachas (alegorijomis) parodo
Tiesą ir netiesą. Nes vandens puta išnyksta, kaip ir susidariusi
puta yra išmetama; tuo tarpu tai, aks gera žmonijai, lieka žemėje.
Taip Alachas pateikia alegorijas.

18.

Tiems, kas atliepia savo Viešpačiui, yra (visi) geri dalykai. Bet
tie, kurie Jam neatliepia, – netgi jei jie turėtų viską, kas yra
danguje ar žemėje ir dar daugiau, – bergždžiai jie siūlytų tai kaip
išpirką. Jiems atpildas bus baisus: jų buveinė bus Pragaras, –
koksai kančios lopšys!

19.

Tada ar yra tas, kuris žino, kad tai, kas buvo atskleista tau tavo
Viešpaties, yra Tiesa, lygus su tuo, kuris yra aklas? Tai tie,
kuriems suteiktas supratimas, kad gautų perspėjimą: –

20.

Tie, kurie pildo Alacho Palikimą ir nelaužo savo garbės žodžio;

21.

Tie, kurie sujungia tuos dalykus, kuriuos Alachas yra įsakęs
sujungti, laikosi savo Viešpaties, jausdami pagarbą ir baisaus
atpildo baimę;

22.

Tie, kurie yra kantrūs ir atkaklūs siekdami savo Viešpaties
pritarimo; nustato reguliarias maldas; atidavinėja (dovanas), kurias
Mes skyrėme jų išlaikymui, slaptai ir atvirai; ir atlygina Blogį
geru: tokiems galutinis pasiekimas yra (Amžini) Namai, –

23.

Nesibaigiančios palaimos sodai: jie įžengs ten, lygiai kaip ir
teisieji tarp jų tėvų, jų sutuoktinių ir jų palikuonių, ir angelai
atvers jiems visus vartus (sveikindami).

24.

„Ramybė tau už tai, kad atkakliai ir kantriai siekei! Dabar kokie
puikūs yra galutiniai Namai!“

25.

Bet tie, kurie laužo Alacho Palikimą, po to, kai sulaužo savo garbės
žodį, ir suskaldo į gabalus tuos dalykus, kuriuos Alachas yra įsakęs
sujungti, ir daro šalyje piktadarystes; – ant jų krenta Prakeikimas;
jiems yra baisūs Namai!

26.

Alachas padidina arba duoda pagal (griežtą) matą Išlaikymą, (kurį
Jis suteikia) visiems, kam tik pageidauja. Pasauliečiai džiaugiasi
šio pasaulio gyvenimu: bet šio pasaulio gyvenimas yra tik mažytė
ištaiga palyginus su Pomirtiniu Gyvenimu.

27.

Netikintieji sako: „Kodėl jam neatsiunčiamas Ženklas iš jo
Viešpaties?“ Sakyk: „Iš tiesų Alachas palieka klaidžioti tuos,
kuriuos Jis nori; bet Jis veda pas Save tuos, kurie atsigręžia į Jį
atgailaudami, -“

28.

Tie, kurie tiki, ir kurių širdys randa pasitenkinimą prisimindamos
Alachą: nes be abejonės prisimindamos Alachą širdys randa
pasitenkinimą.

29.

„Tiems, kas tiki ir užsiima teisingumu, yra (kiekviena) palaima ir
graži (galutinio) sugrįžimo vieta.“

30.

Todėl Mes atsiuntėme tave tarp Žmonių, prieš kuriuos (prieš daug
laiko) (kiti) Žmonės (veikė ir) atsisveikino su šiuo pasauliu; tam,
kad tu galėtum atpasakoti jiems, ką Mes atsiuntėme tau per įkvėpimą;
tačiau jie atmeta (Jį), Maloningiausią! Sakyk: „Jis yra mano
Viešpats! Nėra kitų dievų, tik Jis! Juo aš pasitikiu ir į Jį
gręžiuosi!“

31.

Jie būtų Koranas, kuriuo kalnai būtų judinami ar žemė būtų
suskaldoma gabalais, ar mirusieji pakalbinami, (tai jis būtų
vienintelis!) Bet iš tiesų, Įstatymas yra Alacho visame kame! Negi
Tikintieji nežino, kad jei Alachas panorėtų, Jis galėtų atvesti visą
žmoniją (į Teisingumą)? Bet Netikintieji, – niekada negandos
nenustos pulti jų už jų (blogus) darbus ar apsigyventi netoli jų
namų, kol Alacho pažadas įvyks, nes iš tiesų Alachas nesulaužys Savo
pažado.

32.

Prieš tave iš (daugelio) pasiuntinių buvo šaipomasi: bet Aš daviau
Netikintiesiems atsikvėpti ir galiausiai Aš nubaudžiau juos: tada
koks (baisus) buvo Mano atpildas!

33.

Tai ar Jis, Kuris prižiūri kiekvieną sielą ir (žino) viską, ką ji
daro, (yra panašus į kitus)? Ir visgi jie prisiskiria partnerių
Alachui. Sakyk: „Bet įvardinkite juos! Ar tu informuosi Jį kažkuo,
ko Jis nežino žemėje, ar tai bus (tik) žodžių žaismas?“ Ne! Tiems,
kurie netiki, jų išsigalvojimai atrodo patrauklūs, bet jie yra tokiu
būdu atitraukti nuo Kelio. Ir tų, kuriuos Alachas paklaidina, niekas
negali vesti.

34.

Jiems yra Bausmė šio pasaulio gyvenime, tačiau iš tiesų sunkesnė yra
Pomirtinio Gyvenimo Bausmė: ir jie neturi jokių gynėjų nuo Alacho.

35.

Sodo alegorija, kuri yra pažadėta teisingiesiems! – Po juo teka
upės: iš to nesibaigiantys yra vaisiai ir paunksmė jame: tokia yra
pabaiga Teisingųjų; o Netikinčiųjų Pabaiga yra Ugnis.

36.

Tie, kuriems Mes atidavėme Knygą, džiaugiasi tuo, kas buvo
atskleista jiems: tačiau tarp klanų yra tokių, kurie dalį to atmeta.
Sakyk: „Aš liepiau garbinti Alachą, ir nepriskirti Jam jokių
partnerių. Jo aš šaukiuosi ir pas Jį yra mano sugrįžimas.“

37.

Todėl Mes atskleidėme tai, kad būtų autoritetingas sprendimas arabų
kalba. Jei sektum jų (tuščiais) troškimais po žinių, kurios pasiekė
tave, tada nerastum nei sergėtojo, nei gynėjo nuo Alacho.

38.

Mes siuntėme pranašus prieš tave ir paskyrėme jiems žmonas ir
vaikus: ir niekada nebuvo pasiuntinio paskirtis atnešti Ženklą,
išskyrus kai Alachas tai leido (ar įsakė). Nes kiekvienam periodui
yra paskyrimas.

39.

Alachas užstoja arba patvirtina tai, ką Jis pageidauja: su Juo yra
Knygos Motina.

40.

Arba Mes parodysime tau (per tavo gyvenimo trukmę) dalį to, ką Mes
pažadėjome jiems, arba pasiimsime pas Save tavo sielą (anksčiau nei
viskas bus užbaigta). Tavo pareiga yra padaryti taip, kad (Žinia)
pasiektų juos: Mūsų dalis yra pašaukti juos atsiskaityti.

41.

Negi jie nemato, kad Mes palaipsniui mažiname žemę nuo jos tolimųjų
kraštų? (Kur) Alachas įsako, ten niekas negali atšaukti Jo įsakymo.
Jis yra Greitas kviečiant atsiskaityti.

42.

Tie, prieš jus, (taip pat) regzdavo intrigas; bet visuose dalykuose
kartu veikia Alachas. Jis žino kiekvienos sielos poelgius: ir
greitai Netikintieji sužinos, kas gaus Namus pabaigoje.

43.

Netikintieji sako: „Tu joks pasiuntinys.“ Sakyk: „Pakankamas
liudininkas tarp manęs ir jūsų yra Alachas bei tie, kas turi Knygos
žinių.“