10. Junus

1.

A. L. R. Čia
yra Išminties Knygos Ayat.

2.

Ar žmonėms kelia nuostabą, kad Mes atsiuntėme Savo įkvėpimą žmogui
iš jų tarpo? – kad jis įspėtų žmoniją (dėl jų pavojaus) ir perduotų
gerų žinių Tikintiesiems, kad prieš savo Viešpatį turi gerų veiksmų,
kurie juos paaukštino. (Bet) Netikintieji sako: „Tai iš tikrųjų yra
akivaizdus burtininkas.“

3.

Iš tiesų jūsų Viešpats yra Alachas, kuris sukūrė dangų ir žemę per
šešias Dienas, tada Jis įsikūrė Soste, reguliuodamas ir valdydamas
visus dalykus. Joks užtarėjas (negali maldauti Jo), išskyrus tuomet,
kada Jo leidimas (buvo gautas). Tai yra Alachas jūsų Viešpats; todėl
Jam tarnaukite; negi negavote perspėjimo?

4.

Pas Jį bus jūsų sugrįžimas – visų jūsų. Alacho pažadas yra tikras ir
patikimas. Tai Jis, Kuris pradėjo kūrimo procesą ir pakartojo jį,
kad Jis galėtų teisingai apdovanoti tuos, kurie tiki ir dorai
elgiasi; bet tie, kurie atmeta Jį, turės verdančio skysčio
gurkšnius ir sunkią Bausmę, nes jie atmetė Jį.

5.

Tai Jis, Kuris privertė saulę būti šviečiančia šlove ir mėnulį būti
(grožio) šviesa, ir atmatavo tam tarpsnius, kad jūs galėtumėte
žinoti metų skaičių ir skaičiuoti (laiką). Alachas sukūrė tai tik
teisingai ir dorai. (Taip) Jis paaiškina Savo Ženklus detaliai
tiems, kurie žino.

6.

Iš tiesų, Nakties ir Dienos kaitoje ir visame, ką Alachas sukūrė,
danguje ir žemėje, yra Ženklai tiems, kurie Jo bijo.

7.

Tiems, kurie nededa vilčių susitikti su Mumis, bet yra patenkinti ir
pasitenkinę Dabartiniu gyvenimu, ir tiems, kurie nepaiso Mūsų
Ženklų, –

8.

Jų būveinė yra Pragaras dėl jų užsitarnauto (blogio).

9.

Tuos, kurie tiki ir dorai elgiasi, – jų Viešpats ves juos dėl jų
Tikėjimo: po jais Palaimos Soduose tekės upės.

10.

(Tokia bus) jų malda ten: „Šlovė Tau, Alachai!“ ir „Ramybės“ bus jų
pasveikinimas ten, o jų maldos pabaiga bus: „Šlovė Alachui,
Puoselėtojui ir Pasaulių Išlaikytojui!“

11.

Jei Alachas pagreitintų žmonėms blogį (kurį jie užsitarnavo) kaip
jie mielai pagreitintų gėrį, – tada iš karto pasibaigtų jų
atokvėpis. Bet mes paliekame tuos, kurie nededa vilčių susitikti su
Mumis, jų piktnaudžiavime, aklai klajojančius linksmybėse.

12.

Kada bėda paliečia žmogų, jis skundžiasi Mums (visokiose pozose) –
gulėdami ar sėdėdami, ar stovėdami. Bet kada Mes pašaliname jo bėdą,
jis keliauja savo keliu tarsi niekada nebūtų Mums skundęsis dėl
palietusios jį bėdos! Taip nusidėjėlių darbai atrodo teisingi jų
akyse!

13.

Kartos prieš jus buvo sunaikintos, kada darė nuodėmes: jų
Pasiuntiniai atėjo pas juos su Aiškiais Ženklais, bet jie
nepatikėdavo! Taip Mes atsilyginame tiems, kurie daro nuodėmes!

14.

Tada Mes padarėme jus žemės paveldėtojais po jų pažiūrėti, kaip jūs
elgsitės!

15.

Bet kada Mūsų Aiškūs Ženklai yra jiems
pakartojami, tie, kurie nededa vilčių su Mumis susitikti, sako:
„Atgabenk mums kitą Koraną
arba pakeisk jį.“ Sakyk: „Ne man jį keisti: aš tik seku tuo, kas yra
man atskleista: jei aš nepaklusčiau savo Viešpačiui, turėčiau pats
bijoti (ateisiančios) Didžiosios Dienos Bausmės.“

16.

Sakyk: „Jei Alachas būtų taip panorėjęs, aš nebūčiau jums to
pakartojęs, nei Jis būtų padaręs tai žinoma jums. Visą gyvenimą
prieš tai aš buvau tarp jūsų: ar tada nesuprasite?“

17.

Kas padaro daugiau skriaudos negu sukurti melą prieš Alachą arba
neigti Jo Ženklus? Bet niekada neklestės tie, kurie nusideda.

18.

Jie tarnauja be Alacho tiems, kas negali jų nuskriausti, nei duoti
jiems naudos, o jie sako: „Šie yra mūsų protėviai su Alachu.“ Sakyk:
„Ar jūs iš tikrųjų informuojate Alachą apie kažką, ko Jis nežino,
danguje ir žemėje? – Šlovė Jam! Ir Jis yra žymiai aukščiaus
partnerius, kuriuos jie priskiria (Jam)!“

19.

Žmonija buvo tik viena tauta, bet (vėliau) išsiskyrė. Argi nebuvo
Žodžio, kuris buvo paskelbtas prieš tai tavo Viešpaties, kad jų
skirtumai būtų nustatyti tarp jų.

20.

Jie sako: „Kodėl jam nėra atsiunčiamas Ženklas iš jo Viešpaties?“
Sakyk: „Nematoma yra tiktai Alachui (žinoma). Tad laukite: aš taip
pat lauksiu su jumis.“

21.

Kada Mes leidžiame žmonijai paragauti malonės po to, kai vargas juos
paliečia, štai! jie sąmokslauja prieš Mūsų Ženklus! Sakyk:
„Greitesnis už planą yra Alachas!“ Iš tiesų, Mūsų pasiuntiniai
užfiksuoja visas pinkles, kurias jūs rezgate!

22.

Jis yra Tas, Kuris įgalina jus keliauti skersai ir išilgai žeme ir
vandeniu; kol kada jūs netgi įlipote į laivus; – jie plaukė su jais
su palankiu vėju ir džiūgavo dėl to; tada pakilo smarkus vėjas ir
bangos plakė juos iš visų pusių, ir jie galvojo, kad yra
triuškinami: jie meldėsi Alachui, nuoširdžiai siūlydami (savo)
pareigą Jam, sakydami: „Jei Tu mus išgelbėsi nuo šito, mes tikrai
parodysime savo dėkingumą!“

23.

Bet kada Jis išgelbėja juos, štai! jie akiplėšiškai nusideda žemėje
nepaisydami teisingumo! Žmonija! Jūsų akiplėšiškumas yra prieš jūsų
pačių sielas, – mėgavimasis Dabartiniu gyvenimu: galiausiai, pas Mus
yra jūsų sugrįžimas, ir Mes parodysime jums tiesą viso to, ką jūs
padarėte.

24.

Dabartinis gyvenimas panašus į lietų, kurį Mes atsiunčiame iš
dangaus: dėl jo maišymosi išauga žemės vaisiai – kurie teikia maisto
žmonėms ir gyvūnams: (jie auga), kol žemė tampa apdengta savo
auksiniais papuošalais ir išsipuošta (grožyje): žmonės, kuriems ji
priklauso, galvoja, kad jie turi visas tvarkymosi galias jai:
pasiekia ją Mūsų įsakymas nakčia ar diena, ir Mes paverčiame ją kaip
derliaus nuimtą, tarsi ji nebūtų klestėjusi praeitą dieną! Taip Mes
paaiškiname Ženklus detaliai tiems, kurie mąsto.

25.

Bet Alachas kviečia į Ramybės Namus:[1413] Jis
veda, ką pageidauja, į Kelią, kuris yra tiesus.

26.

Tiems, kurie elgiasi dorai, yra geras
(atlygis) – taip, daugiau (nei priklauso)! Jokia tamsa, joks
pažeminimas neapgaubs jų veidų!
Jie yra Sodo Kompanionai; jie gyvens ten (per amžius)!

27.

Bet tiems, kurie užsitarnavo blogį, bus blogas atlygis: negarbė
apgaubs jų (veidus): jokio gynėjo jie neturės nuo Alacho (rūstybės):
jų veidai bus apgaubti, taip sakant, Nakties tamsos gelmės
lopiniais: jie yra Ugnies Gyventojai: jie gyvens ten (per amžius)!

28.

Vieną Dieną Mes surinksime juos visus kartu. Tada Mes sakysime
tiems, kurie priskyrė (Mums) dievų: „Į savo vietas! Jus ir jus
priskyrė kaip „partnerius“.“ Mes atskirsime juos, ir  jų
„partneriai“ sakys: „Tai ne mus jie garbino!“

29.

„Pakankamas yra Alachas būti liudininku tarp mūsų ir jūsų: mes
tikrai nieko nežinojome apie tai, kad jūs mus garbinate!“

30.

Kiekviena siela pamatys prieš tai atsiųstų darbų (vaisius): jie bus
sugrąžinti pas Alachą, jų teisėtą Viešpatį, o jų išsigalvotos
melagystės paliks juos bėdoje.

31.

Sakyk: „Kas yra tas, kuris išlaiko jus (gyvenime) iš dangaus ir iš
žemės? Arba kas yra tas, kuris turi galią girdėjimui ir matymui? Ir
kas yra tas, kuris išveda gyvą iš mirusio ir mirusį iš gyvo? Ir kas
yra tas, kuris valdos ir reguliuoja visus dalykus?“ Jie greitai
atsakys: „Alachas“. Sakyk: „Ar tada neparodysite (Jam) pamaldumo?“

32.

Toks yra Alachas, jūsų tikras Viešpats: be Tiesos, kas (lieka), jei
ne suklydimas? Tad kaip jūs nusigręžiate?

33.

Toks yra tavo Viešpaties Žodis, parodęs tiesą prieš tuos kurie
maištauja: iš tiesų jie nepatikės.

34.

Sakyk: „Iš jūsų „partnerių“, ar gali kuris duoti pradžia kūrybai ir
tai pakartoti?“ Sakyk: „Tai Alachas, Kuris duoda pradžia kūrybai ir
ją pakartoja: tad kaip jūs esate nuklaidinti (nuo tiesos)?“

35.

Sakyk: „Ar yra iš jūsų „partnerių“ tokių, kurie gali duoti kokio
nors vedimo į Tiesą?“ Sakyk: „Tai Alachas, Kuris duoda vedimą į
Tiesą. Tad ar Tas, Kuris duoda vedimą į Tiesą, yra vertesnis sekimo,
ar tas, kuris (pats) neranda vedimo, kol nėra vedamas? Tad kas tada
yra su jumis? Kaip jūs sprendžiate?“

36.

Bet dauguma jūsų seka tik spėjimu: iš tikro Spėjimas gali būti
bevertis prieš Tiesą. Iš tiesų Alachas gerai žino, ką jie daro.

37.

Šis Koranas nėra toks, koks gali būti sukurtas kieno nors kito nei
Alachas; priešingai, jis yra patvirtinimas (atskleidimų), kurie
atėjo anksčiau, ir pilnesnis paaiškinimas Knygos – kame nėra jokių
abejonių – iš Pasaulių Viešpaties.

38.

Arba ar jie sako: „Jis suklastojo tai“? Sakyk: „Tada sukurkite Surą,
panašią į tai, ir kvieskitės (į pagalbą) viską, ką galite, be
Alacho, jei kalbate tiesą!“

39.

Ne, jie kaltina melu tuos, kurių žinių jie negali suprasti, netgi
prieš tai, kol paaiškinimas pasiekia juos: taip kaltino melu tie,
kurie buvo prieš juos, bet pažiūrėkite, koks buvo galas tų, kurie
blogai elgėsi!

40.

Iš jų yra tokių, kurie tiki, ir tokių, kurie ne: ir tavo Viešpats
žino geriausiai tuos, kurie siekia piktadarystės.

41.

Jei jie kaltina tave melu, sakyk: „Mano darbas man, o jūsų jums!Jūs
nesate atsakingi už tai, ką aš darau, o aš už tai, ką darote jūs!“

42.


Tarp jų yra tokių, kurie (apsimeta) besiklausantys tavęs: bet tu
negali priversti kurčiųjų girdėti, – net jeigu jie yra be supratimo

43.

Ir tarp jų yra tokių, kurie žiūri į tave: bet tu negali vesti
aklųjų, – net jeigu jie nepamatys?

44.

Iš tiesų Alachas nė kiek nesielgs neteisingai su žmogumi: tai žmogus
skriaudžia savo paties sielą.

45.

Ir tą dieną, kada Jis surinks juos kartu: (tai bus) tartum jie būtų
pralaukę tik dienos valandą: jie pažins vienas kitą: neabejotinai
pražuvę bus tie, kurie neigė susitikimą su Alachu ir atsisakė
priimti tikrą vedimą.

46.

Nepaisant to, ar Mes parodysime tau (suvoktą tavo gyvenimo metu)
dalį to, ką Mes pažadėjome jiems, – ar Mes paimsime tavo sielą
(prieš tai), – bet kuriuo atveju pas Mus yra jų sugrįžimas:
galiausiai Alachas yra liudininkas visko, ką jie daro.

47.

Kiekvienai tautai (buvo atsiųstas) Pasiuntinys: kada jų
Pasiuntinys ateis (prieš juos), tarp jų bus nuspręsta teisingai, ir
jie nebus nuskriausti.

48.

Jie sako: „Kada šis pažadas išsipildys, – jei kalbi tiesą?“

49.

Sakyk: „Aš neturiu jokios galios jokiai savo skriaudai ar naudai,
išskyrus kaip Alachas nori. Visiems Žmonėms yra paskirtas terminas:
kada jų terminas pasiekiamas, nė valandos atidėjimo jie negali
sukelti, nė (valandos) paankstinti.“

50.

Sakyk: „Ar suprantate, – jei Jo bausmė ateitų pas jus nakčia ar
diena, – kurią jos dalį norėtų Nusidėjėliai pagreitinti?“

51.

„Ar tada pagaliau patikėtumėte, kada ji iš tikro įvyktų? (Tada bus
pasakyta:) „Ak! Dabar? O jūs (anksčiau) norėjote ją pagreitinti!““

52.

„Galiausiai nusidėjėliams bus pasakyta: „Paragaukite ilgalaikės
bausmės! Jūs gausite tik atpildą už tai, ko užsitarnavote!““

53.

Jie siekia būti tavęs informuoti: „Ar tai tiesa?“ Sakyk: „Taip! Dėl
mano Viešpaties meilės! Tai yra tikra tiesa! Ir jūs negalite jos
sužlugdyti!“

54.

Kiekviena siela, kuri nusidėjo, jei turėtų viską, kas yra žemėje,
būtų linkusi atiduoti viską kaip išpirką: jie skelbtų (savo)
atgailą, kada pamatytų Bausmę: bet teismas tarp jų bus teisingas, ir
jokia skriauda nebus jiems padaryta.

55.

Ar tai nėra (pavyzdys), kad Alachui priklauso viskas, kas yra
danguje ir žemėje? Ar tai nėra (pavyzdys), kad Alacho pažadas yra
neabejotinai tikras? Tačiau dauguma jų nežino.

56.

Tai Jis, Kuris duoda gyvybę ir Kuris ją atima, ir pas Jį visi jūs
būsite sugrąžinti.

57.

Žmonija! Pas jus atėjo perspėjo iš jūsų Viešpaties ir jūsų širdžių
(ligų) gydymas, – o tiems, kurie tiki, Vedimas ir Malonė.

58.

Sakyk: „Alacho Dosnume. Ir Jo Malonėje, – tame jie džiaugsis“: tai
yra geriau negu (turtas), kurį jie kaupia.

59.

Sakyk: „negi nematote, kokius dalykus Alachas atsiuntė jums
išlaikymui? Tačiau kai kuriuos to dalykus jūs laikote uždraustais ir
(kai kuriuos dalykus) leistinais.“ Sakyk: „Ar Alachas iš tikrųjų
leido jums, ar jūs išgalvojate (dalykų) priskirti Alachui?“

60.

Ir ką galvoja tie, kurie kūrė melus prieš Alachą, Teismo Dieną? Iš
tiesų Alachas yra kupinas Dosnumo žmonijai, bet dauguma yra
nedėkingi.

61.

Kad ir kokį reikalą tu spręstum, ir kad ir kokią tu deklamuotum iš
Korano, – ir kad ir kokį darbą jūs (žmonija) darytumėte, – Mes esame
to Liudininkai, kada jūs esate ten giliai įnikę. Nei yra paslėptas
nuo Viešpaties (net ir) atomo svoris žemėje ar danguje. Ir
mažiausias, ir didžiausias tų dalykų yra įrašyti aiškiame Įraše.

62.

Štai! iš tiesų Alacho draugams nėra jokios baimės, nei jie
sielvartaus;

63.

Tiems, kurie tiki ir (pastoviai) saugosi nuo blogio; –

64.

Jiems yra Džiugios Žinios Dabartiniame gyvenime ir Pomirtiniame
Gyvenime: jokio pasikeitimo negali būti Alacho žodžiuose. Tai iš
tikrųjų yra aukščiausias Triumfas

65.

Te jų kalbos nekelia tau sielvarto: nes visa galia ir garbė
priklauso Alachui: tai Jis, Kuris girdi ir žino (visus dalykus).

66.

Štai! iš tiesų Alachui priklauso visi kūriniai danguje ir žemėje. Ką
seka tie, kurie garbina kaip Jo „partnerius“ kitus negu Alachas? Jie
seka niekuo kitu kaip spėjimu, ir jie nedaro nieko kito kaip
meluoja.

67.

Jis yra Tas, Kuris padarė jums Naktį, kad jūs galėtumėte tada
pailsėti, ir Dieną, kad padaryti (jums) daiktus matomais. Iš tiesų
tame yra Ženklų tiems, kurie klausosi (Jo Žinios).

68.

Jie sako: „Alachas pradėjo gyvybę sūnui“ – Šlovė Jam! Jis yra
Savarankiškas! Jis yra visi dalykai danguje ir žemėje! Jokio
pagrindo jūs tam neturite! Sakote apie Alachą tai, ko nežinote?

69.

Sakyk: „Tie, kurie išgalvoja melus prieš Alachą, niekada neklestės.“

70.

Mažas malonumas šiame pasaulyje! – ir tada pas Mus bus jų
sugrįžimas. Tada Mes priversime juos paragauti sunkiausios Bausmės
už jų netikėjimą.

71.

Papasakok jiems Nojaus istoriją. Štai! jis tarė savo Žmonėms: „Mano
Žmonės, ar būtų sunku jūsų (nuomone), kad pasilikčiau (su jumis) ir
priminčiau (jums) Alacho Ženklus, – tačiau aš pasitikiu Alachu. Tad
susitarkite dėl savo plano ir tarp Jūsų Partnerių, kad jūsų planas
nebūtų jums tamsus ir abejotinas. Tada priimkite savo nuosprendį man
ir neduokite man jokio atokvėpio.“

72.

Bet jei jūs nusigręžiate, (pasvarstykite): „Jokio atlygio aš
neprašiau iš jūsų: mano atlygis yra tiktai tiesiai iš Alacho, ir man
buvo įsakyta būti vienu iš tų, kurie paklūsta Alacho Valiai
(Islame).“

73.

Jie atmetė jį, bet Mes išgelbėjome jį ir tuos, kas buvo su juo,
Arkoje, ir Mes leidome jiems paveldėti (žemę), tuo tarpu
nuskandinome tuos, kurie atmetė Mūsų Ženklus. Tad supraskite, koks
galas buvo tų, kurie buvo įspėti, (bet to nepaisė)!

74.

Tada po jo Mes siuntėme (daug) pasiuntinių jų Žmonėms: jie atgabeno
jiems Aiškių Ženklų, bet jie nepatikėdavo tuo, ką jie jau iš anksto
buvo atmetę. Taip Mes užrakinam nusidėjėlių širdis.

75.

Tada po jų Mes atsiuntėme Mozę ir Aaroną pas Faraoną ir jo
vyriausiuosius su Mūsų Ženklais. Bet jie buvo pasipūtę: jie buvo
nedori žmonės.

76.

Kada Tiesa iš Mūsų pasiekė juos, jie tarė: „Tai iš tikrųjų yra
akivaizdūs burtai!“

77.

Mozė tarė: „Sakote (tai) apie Tiesą, kada ji (iš tikrųjų) jus
pasiekė? Ar burtai yra (panašūs į) tai? Bet burtininkai neklestės.“

78.

Jie sakė: „Ar tu atvykai pas mus nugręžti mus nuo kelių, kuriais
sekė mūsų tėvai, – tam, kad tu ir tavo brolis turėtumėte didybę
šalyje? Bet mes jumis nepatikėsime!“

79.

Faraonas tarė: „Atveskite man visus gerai nusimanančius
burtininkus.“

80.

Kada burtininkai atėjo, Mozė tarė jiems: „Meskite, ką (norite)
mesti!“

81.

Kada jie metė, Mozė tarė: „Ką jūs padarėte yra burtai: Alachas
tikrai padarys juos neturinčiais jokio efekto: nes Alachas nėra
palankus tiems, kurie daro blogybes.“

82.

„Ir Alachas Savo Žodžiais įrodo ir įtvirtina Tiesą, tačiau
Nusidėjėliai labai gali jos nekęsti!“

83.

Bet niekas nepatikėjo Moze, išskyrus keletas jo Žmonių vaikų, nes
jie bijojo Faraono ir jų vyresniųjų, kad jie nepersekiotų jų; ir
tikrai Faraonas buvo galingas žemėje ir tas, kuris peržengė visas
ribas.

84.

Mozė sakė: „Mano žmonės! Jei jūs (tikrai) tikite Alachu, tada Juo
pasitikėkite, jei jūs atiduodate (savo valią Jam).“

85.

Jie sakė: „Alachu mes pasitikime. Mūsų Viešpats nepadarys mūsų
išbandymu tiems, kurie naudoja priespaudą;“

86.

„Ir išgelbėk mus per Savo Malonę nuo tų, kurie atmeta (Tave).“

87.

Mes įkvėpėme Mozę ir jo brolį šia Žinia: „Suteikite būstus savo
Žmonėms Egipte, paverskite savo būstus į garbinimo vietas ir
įtvirtinkite pastovias maldas: ir perduokite Džiugias Žinias tiems,
kurie tiki!“

88.

Mozė meldėsi: „Mūsų Viešpatie! Tu iš tikrųjų suteikei Faraonui ir jo
Vyresniesiems prabangą ir turtą Dabarties gyvenime, ir taip, Mūsų
Viešpatie, jie nuklaidino (žmones) iš Tavo Kelio. Sudarkyk, Mūsų
Viešpatie, jų turto bruožus ir atsiųsk kietumą į jų širdis, nes jie
nepatikės, kol nepamatys sunkios Bausmės.“

89.

Alachas tarė: „Priimta yra jūsų malda, (Moze ir Aaronai)! Tad
stovėkite tiesūs ir nesekite keliu tų, kurie nežino.“

90.

Mes vedėme Izraelio Vaikus per jūra: Faraonas ir jo kariuomenė
supykę įžūliai juos sekė. Galų gale, apimtas potvynio, jis tarė: „Aš
tikiu, kad nėra jokio dievo išskyrus Tą, Kuriuo Izraelio Vaikai
tiki: aš esu vienas tų, kuri priima (Alachą Islame).“

91.

(Jam buvo pasakyta:) „Ak, dabar! – bet šiek tiek anksčiau tu
maištavai! – ir tu darei blogybes bei (smurtavai)!“

92.

„Šią dieną Mes išsaugosime tave tavo kūne, kad tu galėtum būti
Ženklu tiems, kurie ateis po tavęs! Bet iš tiesų, dauguma žmonijos
yra nepaisantys Mūsų Ženklų!“

93.

Mes įkurdinome Izraelio Vaikus garbingoje gyvenamojoje vietoje ir
teikėme jiems geriausią išlaikymą: Po to, kai jiems buvo suteiktos
žinios, buvo taip, kad puolė į schizmas. Iš tiesų Alachas Teismo
Dieną teis juos kaip schizmas tarp jų.

94.

Jei tu abejotum tuo, ką Mes tau atskleidėme, tada paklausk tų, kurie
skaitė Knygą prieš tave: Tiesa iš tikrųjų atėjo pas tave iš tavo
Viešpaties: todėl jokiu būdu nebūk iš tų, kurie abejoja.

95.

Nei būk iš tų, kurie atmeta Alacho Ženklus, arba tu būsi iš tų,
kurie pražus

96.

Tie, prieš kuriuos tavo Viešpaties Žodis buvo įvykdytas, nepatikėtų

97.

Netgi jei visi Ženklai būtų jiems parodyti, iki kol jie (patys)
pamatė Sunkią Bausmę.

98.

Jei tik būtų buvęs miestelis (tarp tų, kuriuos Mes įspėjome), kuris
būtų tikėjęs, – taip jo Tikėjimas būtų atnešęs jam naudos, –
išskyrus Jonos Žmones? Kada jie tikėjo, Mes panaikinome jiems
Negarbės Bausmę Dabartiniame gyvenime ir leidome jiems mėgautis
(savo gyvenimu) kurį laiką.

99.

Jei tokia būtų buvusi tavo Viešpaties Valią, jie būtų visi įtikėję,
– visi, kurie yra žemėje! Tad ar tu priversi žmoniją patikėti prieš
jos valią!

100.

Jokia siela negali tikėti, išskyrus pagal Alacho Valią, ir Jis
paskirs bjaurastį tiems, kurie nesupras.

101.

Sakyk: „Štai visa, kas yra danguje ir žemėje“; bet jokie Ženklai,
nei Įspėjantieji neatneš naudos tiems, kurie netiki

102.

Tada ar jie tikisi (ko nors) kito nei panašaus į tai, (kas nutiko)
dienomis žmonių, kurie išėjo prieš juos? Sakyk: „Tada laukite: nes
Aš taip pat lauksiu su jumis.“

103.

Galų gale Mes išgelbėjame Savo pasiuntinius ir tuos, kurie tiki:
taip Mums yra tinkama, kad Mes išgelbėtume tuos, kurie tiki!

104.

Sakyk: „O, jūs, žmonės! Jei abejojate mano religija, (štai!) aš
negarbinu kitų nei Alachas, ką jūs garbinate! Bet aš garbinu Alachą
– Kuris paims jūsų sielas (mirštant): man yra įsakyta būti
Tikinčiųjų (gretose),“

105.

„Ir toliau (taip): atgręžk savo veidą į Religiją su tikru pamaldumu,
ir niekada jokiais būdais nebūk vienu iš Netikinčiųjų;“

106.

„Nei šaukis ko nors kito nei Alachas; – tokie negali nei duoti tau
naudos, nes nuskriausti tavęs: jei šauksies, štai! tu tikrai būsi
tarp tų, kurie nusideda.“

107.

Jei Alachas paliečia tave su žala, nėra nieko, kas galėtų tai
pašalinti, tik Jis: jei Jis paskiria tau kažkiek naudos, nėra nieko,
kas galėtų sulaikyti Jo malonę: Jis leidžia jai pasiekti bet kurį
Savo tarną, kokį tik Jis pageidauja. Ir jis yra Dažnai
Atleidžiantis, Maloningiausias.

108.

Sakyk: „O, jūs, žmonės! Dabar Tiesa jus pasiekė iš jūsų Viešpaties!
Tie, kurie priima vedimą, taip daro savo pačių sielų labui; tie,
kurie nuklysta, daro taip savo pačių prapulčiai: ir aš nesu
(paskirtas) jums tvarkyti jūsų reikalų.“

109.

Sek tau atsiųstu įkvėpimu ir būk kantrus ir pastovus, kol Alachas
nuspręs: nes Jis yra Geriausias nuspręsti