9. TEVBE

1.

Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm
minel müşrikın

2.

Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu
enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın

3.

Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi
yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh fe
in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in tevelleytüm fa’lemu enneküm
ğayru mu’cizillah ve beşşirillezıne keferu bi azabin elım

4.

İllellezıne ahettüm minle müşrikıne sümme lem
yenkusuküm şey’ev ve lem yüzahiru aleyküm ehaden fe etimmu ileyhim
ahdehüm ila müddetihim innellahe yühıbbül müttekıyn

5.

Fe izenselehal eşhürul hurumü faktülül
müşrikıne hayüs vecedtümuhüm ve huzuhüm vahsuruhüm vak’udu lehüm
külle mersad fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe hallu
sebılehüm innellahe ğafurur rahıym

6.

Ve in ehadüm minel müşrikınestecarake fe
ecirhü hatta yesmea kelamellahi sümme eblığhu me’meneh zalik bi
ennehüm kavmül la ya’lemun

7.

Keyfe yekunü lil müşrikıne ahdün ındellahi ve
ınde rasulihı illellezıne ahettüm ındel mescidil haram fe mestekamu
leküm festekıymu lehüm innellahe yühıbbül mütekeyın

8.

Keyfe ve iy yazheru aleyküm la yerkubu fiküm
illevve la zimmeh yürduneküm bi efvahihim ve te’ba kulubühüm ve
ekseruhüm fasikun

9.

İşterav ve ayatillahi semenen kalılen fe
saddu an sebılih innehüm sae ma kanu ya’melun

10.

La yerkubune fı mü’minın illev ve la zimmeh
ve laike hümül mu’tedun

11.

Fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate
fe ıhvanüküm fid dın ve nüfassılül ayati le kavmiy ya’lemun

12.

Ve in nekesu eymanehüm mim ba’di ahdihim ve
taanu fı dıniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm
leallehüm yentehun

13.

Ela tükatilune kavmen nekesu eymanehüm ve
hemmu bi ıhracir rasuli ve hüm bedeuküm evvele merrah e tahşevnehüm
fellahü ehakku en tahşevhü in küntüm mü’minın

14.

Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve
yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü’minın

15.

Ve yüzhib ğayza kulubihim ve yetubüllahü ala
mey yeşa’ vallahü alımün hakım

16.

Em hasibtüm en tütraku ve lemma
ya’lemillahüllezıne cahedu minküm ve lem yetehızu min dunillahi ve
la rasulihı ve lel mü’minıne velıceh vallahü habırum bi ma ta’melun

17.

Ma kane lil müşrikıne ey ya’müru
mesacidellahi şahidıne ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat
a’malühüm ve fin nari hüm halidun

18.

İnnema ya’müru mesacidellahi men amene
billahi vel yvmil ahıri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe
illallahe fe asa ülaike ey yekunu minel mühtedın

19.

E cealtüm sikayetel hacci ve ımaratel
mescidil harami ke men amen billahi vel yevmil ahıri ve cahede fı
sebılillah la yestevune ındellah vallahü la yehdil kavmez zalimın

20.

Ellezıne amenu ve haceru ve cahdu fı
sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim a’zamü deracetem ındellah ve
ülaike hümül faizun

21.

Yübeşşiruhüm rabbühüm bi rahmetim minhü ve
rıdvaniv ve cennatil lehüm fıha neıymüm mükıym

22.

Halidıne fıha ebeda innellahe ındehu ecrun
azıym

23.

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu abaeküm
ve ıhvaneküm evliyae inistehabbül kküfra alel ıman ve mey
yetevellehüm minküm fe ülaike hümüz zalimun

24.

Kul in kane abaüküm ve ebnaüküm ve ıhvanüküm
ve ezvacüküm ve aşıratüküm ve emvalü nıkteraftümuha ve ticaratün
tahşevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve
rasulihı ve cihadin fı sebılihı fe terabbesu hatta ye’tiyallahü bi
emrih vallahü la yehdil kavmel fasikıyn

25.

Le kad nasarakümüllahü fı mevatıne kesırativ
ve yevme hıneynin iz a’cebetküm kesratüküm fe lem tuğni anküm şey’ev
ve dakat aleykümül erdu bi ma rahubet sümme velleytüm müdbirın

26.

Sümme enezlellahü sekınetehu ala rasulihı ve
alel mü’minıne ve enzele cünudel lem teravha ve azzebellezıne keferu
ve zalike cezaül kafirın

27.

Sümme yetubüllahü min ba’di zalike ala mey
yeşa’ vallahü ğafurur rahıym

28.

Ya eyyühellezıne amenu innemel müşrikun
necesün fe la yakrabül mescidel haram ba’de amihim haza ve in hıftüm
ayleten fe sevfe yuğnıkümüllahü min fadlihı in şa’ innellahe alımün
hakım

29.

Katilüllezıne la yü’minune billahi ve la bil
yevmil ahıri ve la yühürrimune ma harremallahü ve rasulühu ve la
yedınune dınel hakkı minellezıne utül kitübe hatta yu’tul cizyete ay
yediv vehüm sağırun

30.

Ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin
nesaral mesıhubnüllah zalike kavlühüm bi efvahaham yüdahiune
kavlellezıne keferu min kabl katellehümullahü enna yü’fekun

31.

İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min
dunillahi vel mesıhabne meryem ve ma ümiru illa li ya’büdu ilahev
vahıda la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşrikun

32.

Yürıdune ey yutfiu nurallahi bi efvahihim ve
ye’bellahü illa ey yütimme nurahu ve lev kerihel kafirun

33.

Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil
hakkı li yuzhirahu aled dıni küllihı ve lev kerihel müşrikun

34.

Ya eyyühellezıne amenu inne kesıram minel
ahbari ver ruhbani le ye’külune emvalen nasi bil batıli ve yesuddune
an sebılillah vellezıne yeknizunez zehebe vel fiddate ve la
yünfikuneha fı sebılillahi fe beşşirhüm bi azabin elım

35.

Yevme yuhma aleyha fı nari cehenneme fe tükva
biha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhuruhüm haza ma keneztüm li
enfüsiküm fe zuku ma küntüm teknizun

36.

İnne ıddeş şühuri ındellahisna aşera şehran
fı kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatüm hurum
zaliked dınül kayyimü fe la tazlimu fıhinne enfüseküm ve katilül
müşrikıne kaffeten kema yükatiluneküm kaffeh va’lemu ennallahe meal
müttekıyn

37.

İnnemen nesıü ziyadetün fil küfri yüdallü
bihillezıne keferu yühıllünehu amev ve yüharrimunehu amel li yüvatıu
ıddete ma harramellahü fe yühıllu ma harremellah züyyine lehüm suü
a’malihim vallahü la yehdil kavmel kafirın

38.

Ya eyyühellezıne amenu ma leküm iza kıyle
lekümünfiru fı sebılillahis sakaltüm ilel ard e radıytüm bil hayatid
dünya minel ahırah fe ma metaul hayatid dünya minel ahırah fe ma
metaul hayatid dünya fil ahırati illa kalıl

39.

İlla tenfiru yüazzibküm azaben elımev ve
yestebdil kavmen ğayraküm ve la teduruhu şey’a vallahü ala külli
şey’in kadır

40.

İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz
ahracehüllezıne keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li
sahıbihı la tahzen innallahe meana fe enzelellahü sekınetehu aleyhi
ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezıne keferus
süfla ve kelimetüllahi hiyel ulya vallahü azızün hakım

41.

İnfiru hıfafev ve sikalev ve cahidu bi
emvaliküm ve enfüsiküm fı sebılillah zaliküm hayrul leküm in küntüm
ta’lemun

42.

Lev kane aradan karıbev ve seferan kasıdel
lettebeuke ve lakim beudet aleyhimüş şükkah ve se yahlifune billahi
levisteta’na le haracna meaküm yühlikune enfüsehüm vallahü ya’lemü
innehüm le kazibun

43.

Afallahü ank li me ezinte lehüm hatta
yetebeyyene lekellezıne sadeku ve ta’lemel kazibın

44.

La yeste’zinükellezıne yü’minune billahi vel
yevmil ahıri ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim vallahü alımüm
bil müttekıyn

45.

İnnema yeste’zinükellezıne la yü’minune
billahi vel yevmil ahıri vertabet kulubühüm fe hüm fı raybihim
yeteraddedun

46.

Ve lev eradül huruce le eaddu lehu uddetev ve
lakin kerihellahümbiasehüm fe sebbetahüm ve kıylek’udu meal kaıdın

47.

Lev haracu fıküm ma zaduküm illa habalev ve
le evdau hılaleküm yebğunekümül fitneh ve fıküm semmaune lehüm
vallahü alımüm biz zalimın

48.

Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu
lekel ümura hatta cael hakku ve zahera emrullahi vehüm karihun

49.

Ve minhüm mey yekulü’zel lı ve la teftinnı e
la fil fitneti sekatu ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirın

50.

İn tüsıbke hasenetün tesü’hüm ve in tüsıbke
müsıybetüy yekulu kad ehazna emrana min kablü ve yetevellev vehüm
ferihun

51.

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena
hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun

52.

Kul hel terabbesune bina illa ıhdel husneyeyn
ve nahnü neterabbesu biküm ey yüsıybekümüllahü bi azabim min ındihı
ev bi eydına fe terabbesu inna meaküm müterabbisun

53.

Kul enfiku tav’an ev kerhel len yütekabbele
minküm inneküm küntüm kavmen fasikıyn

54.

Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm
illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihı ve la ye’tunes salate
illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun

55.

Fe la tü’cibke emvalühüm ve la evladühüm
innema yürıdüllahü li yüazzibehüm biha fil hayatid dünya ve tezheka
enfüsühm ve hüm kafirun

56.

Ve yahlifune billahi innehüm le minküm ve ma
hüm minküm ve lakinnehüm kavmüy yefrakun

57.

Lev yecidune melceen ev meğaratin ev
müddehalel le vellev ileyhi vehüm yecmehun

58.

Ve minhüm mey yelmizüke fis sadekat fe in
u’tu minha radu ve il lem yu’tav minha iza hüm yeshatun

59.

Ve lev ennehüm radu ma atahümlahü ve rasulühu
ve kalu hasbünallahü se yü’tınellahü min fadlihı ye rasulühu inna
ilallahi rağıbun

60.

İnnemas sadekatü lil fükarai vel mesakıni vel
amilıne aleyha vel müellefeti kulubühüm ve firrikabi vle ğarimıne ve
fı sebılillahi vebnis sebıl ferıdatem minallah vallahü alımün hakım

61.

Ve minhümüllezıne yü’zunen nebiyye ve
yekulune hüve üzün kul üzünü hayril leküm yü’minü billahi ve yü’minü
lil mü’minıne ve rahmetül lillezıne amenu minküm vellezıne yü’zune
rasulellahi lehüm azabün elım

62.

Yahlifune billahi leküm li yürduküm vallahü
ve rasulühu ehakku ey yürduhü in kanu mü’minın

63.

E lem ya’lemu ennehu mey yühadidillahe ve
rasulehu fe enne lehu nara cehenneme haliden fıha zalikel hızyül
azıym

64.

Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim
suratün tünebbiühüm bi ma fı kulubihim kulistehziu innellahe
muhricüm ma tahzerun

65.

Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna
nehudu ve nel’ab kul e billahi ve ayatihı ve rasulihı küntüm
testehziun

66.

La ta’teziru kad kefartüm ba’de ımaniküm in
na’fü an taifetim minküm nüazzib taifetem bi ennehüm kanu mücrimın

67.

El münafikun vel münafikatü ba’duhüm min ba’d
ye’mürune bil münkeri ve yenhevne anil ma’rufi ve yakbidune
eydiyehüm nesüllahe fe nesiyehüm innel münafikıyne hümül fasikun

68.

Veadellahül münafikıyne vel münafikati vel
küffara nara cehenneme halidıne fıha hiye hasbühüm ve leanehümüllah
ve lehüm azabüm mükıym

69.

Kellezıne min kabliküm kanu eşedde minküm
kuvvetev ve eksera emvalev ve evlada festemteu bi halakıhim
festemta’tüm bi halaıküm kemestem teallazıne min kabliküm bi
halakıhüm ve hudtüm kellezı hadu ülaike habitat a’malühüm fid dünya
vel ahırah ve ülaike hümül hasirun

70.

E lem ye’tihim nebüllezıne min kablihim kavmi
nuhıv ve adiv ve semude ve kavmi ibrahıme ve ashabi medyene vel
mü’tefikat etethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanellahü li
yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

71.

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü
ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes
salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se
yerhamühümüllah innellaha azızün hakım

72.

Veadellahül mü’minıne vel mü’minati cennatin
tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve mesakine teyyibeten fı
cennati adn ve rıdvanüm minallahi ekber zalike hüvel fevzül azıym

73.

Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel
münafikıyne vağluz aleyhim ve me’vahüm cehennem ve bi’sel mesıyr

74.

Yahlifune billahi ma kalu ve le kad kalu
kelimetel küfri ve keferu ba’de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu
ve ma nekamu illa en ağnahümüllahü ve rasulühu min fadlih fe iy
yetubu yekü hayral lehüm ve iy yetevellev yüazzibhümüllahü azaben
elımen fid dünya vel ahırah ve ma lehüm fil erdı miv veliyyiv ve la
nasıyr

75.

Ve minhüm men ahedellahe le in atana min
fadlihı le nessaddekanne ve le nekunenne mines salihıyn

76.

Felemma atahüm min fadlihı behılu bihı ve
tevellev ve hüm mu’ridun

77.

Fe a’kabehüm nifakan fı kulubihim ila yevmi
yelkavnehu bi ma ahlefüllahe ma veaduhü ve bi ma kanu yekzibun

78.

E lem ya’lemu ennellahe ya’lemü sirrahüm ve
necvahüm ve ennellahe allamül ğuyub

79.

Ellezıne yelmizunel mütteavviıyne minel
mü’minıne fis sadekati vellezıne la yecidune illa cühdehüm fe
yesharune minhüm sehırallahü minhüm ve lehüm azabün elım

80.

İstağfir lehüm ev la testağfir lehüm in
testağfir lehüm seb’ıyne merraten fe ley yağfirallahü lehüm zalike
bi ennehüm keferu billahi ve rasulih vallahü la yehdil kavmel
fasikıyn

81.

Ferihal mühallefune bi mak’adihim hılafe
rasulillahi ve kerehu ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim fı
sebılillahi ve kalu la tenfiru fil harr kul naru cehenneme eşddü
harra lev kanu yefkahun

82.

Fel yadhaku kalılev vel yebku kezıra cezaem
bi ma kanu yeksibun

83.

Fe ir raceakellahü ila taifetim minhüm
feste’zenuke lil huruci fe kul len tahrucu meıye ebedev ve len
tükatilu meıye adüvva inneküm radıytüm bil kuudi evvele merratin
fak’udu meal halifın

84.

Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev
ve la tekum ala kabrih innehüm keferu billahi ve rasulihı ve matu ve
hüm fasikun

85.

Ve la tu’cibke emvalühüm ve evladühüm innema
yürıdüllahü ey yüazzibehüm biha fid dünya ve tezheka enfüsühüm ve
hüm kafirun

86.

Ve iza ünzilet suratün en aminu billahi ve
cahidu mea rasulihiste’zeneke ülüt tavli minhüm ve kalu zerna neküm
meal kaıdın

87.

Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala
kulubihim fehüm la yefkahun

88.

Lakinir rasulü vellezıne amenu meahu cahedu
bi emvalihim ve enfüsihim ve ülaike lehümül hayratü ve ülaikehümül
müflihun

89.

Eaddellahü lehüm cennati tecrı min tahtihel
enharu halidıne fıha zalikel fevzül azıym

90.

Ve cael müazzirune minel a’rabi li yü’zene
lehüm ve kaadellezıne kezebüllahe ve rasuleh se yüsıybüllezıne
keferu minhüm azabün elım

91.

Leyse aled duafai ve la alel merda ve la
alellezıne la yecidune me yünfikune haracün iza nesahu lillahi ve
rasulih ma alel muhsinıne min sebıl vallahü ğafurur rahıym

92.

Ve la alellezıne iza ma etevke li tahmilehüm
kulte la ecidü ma ahmilüküm aleyhi tevellev ve a’yünühüm tefıdu
mined dem’ı hazenen ella yecidu ma yünfikun

93.

İnnemes sebılü alellezıne yeste’zinuneke ve
hüm ağniya’ radu bi ey yekunu meal havalifi ve tabeallahü ala
kulubihim fehüm la ya’lemun

94.

Ya’tezirune ilyküm iza raca’tüm ileyhim kul
la ta’teziru len nü’mine leküm kad nebbeenellahü min ahbariküm ve se
yerallahü ameleküm ve rasulühu sümme türaddune ila alimil ğaybi veş
şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun

95.

Se yahlifune billahi leküm izenkalebtüm
ileyhim li tu’ridu anhüm fe a’ridu anhüm innehüm ricsüv ve me’vahüm
cehennem cezaem bi ma kanu yeksibun

96.

Yahlifune leküm li terdav anhüm fe in terdav
anhüm fe innellahe la yerda anil kavmil fasikıyn

97.

El a’rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu
ella ya’lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alımün hakım

98.

Ve minel a’rabi mey yettehızü ma yünfiku
mağramev ve yeterabbesu bikümüd devair aleyhim dairatüs sev’ vallahü
semıun alım

99.

Ve minel a’rabi mey yü’minü billahi vel
yevmil ahıri ve yettehızü ma yünfiku kurubatin ındellahi ve
salevatir rasul ela inneha kurbetül lehüm se yüdhılühümüllahü fı
rahmetih innellahe ğafurur rahıym

100.

Ves sabikunel evvelune minel mühacirıne vel
ensari vellezınettebeuhüm bi ıhsanir radıyallahü anhüm ve radu anhü
ve eadde lehüm cennatin tecrı tahtehel enharu halidıne fıha ebeda
zalikel fevzül azıym

101.

Ve mimmen havleküm minel a’rabi münafikun ve
min ehlil medıneti meradu alen nifakı la ta’lemühüm nahnü na’lemühüm
se nüazzibühüm merrateyni sümme yüraddune ila azabin azıym

102.

Ve aharuna’terafu bi zünubbihim haletu amelen
salihav ve ahara seyyia asellahü ey yetube aleyhim innellahe ğafurur
rahıym

103.

Huz min emvalihim sadekaten tütahhiruhüm ve
tüzekkıhim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenül lehüm vallahü
semıun alım

104.

E lem ya’lemu ennellahe hüve yakbelüt tevbete
an ıbadihı ve ye’huzüs sadekati ve ennellahe hüvet tevvabür rahıym

105.

Ve kulı’melu fe se yerallahü ameleküm ve
rasulühu vel mü’minun ve se türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti
fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun

106.

Ve aharune mürcevne li emrillahi imma
yüazzibühüm ve imma yetubü aleyhim vallahü alımün hakım

107.

Vellezınettehazu mesciden dırarav ve küfrav
ve tefrıkam beynel mü’minıne ve irsadel li men habellahe ve rasulehu
min kabl ve le yahlifünne in eradna illel husna vallahü yeşhedü
innehüm le kazibun

108.

La tekum fıhi ebeda le mescidün üssise alet
takva min evveli yevmin ehakku en tekume fıh fıhi ricalüy yühıbbune
ey yetetahheru vallahü yühıbbül müttahhirın

109.

E fe men essese bünyanehu ala katva minallahi
ve rıdvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin
fenhara bihı fı nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimın

110.

La yezalü bünyanühümlezı benev rıbeten fı
kulubihim illa en tekattaa kulubühüm yallahü alımün hakım

111.

İnnellaheştera minel mü’minıne enfüshehüm ve
emvalehüm bi enne lehümül cenneh yükatilune fı sebılillahi fe
yaktülune ve yuktelune va’den aleyhi hakkan fit tevrati vel incıli
vel kur’an ve men evfa bi ahdihı festebşiru bi bey’ıkümlezı bay’tüm
bih ve zalike hümvel fevzül azıym

112.

Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner
rakiunes sacidunel amirune bil ma’rufi ven nahune anil mümkeri vel
hafizune li hududillah ve beşşiril mü’minın

113.

Ma kane lin nebiyyi vellezıne amenu ey
yestağfiru lil müşrikıne velev kanu ülı kurba mim ba’di ma tebeyyene
lehüm ennehüm ashabül cehıym

114.

Ve ma kanestiğfaru ibrahıme li ebıhi illa am
mev’ıdetiv veadeha iyyah felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvül
lilhahi teberrae minh inne ibrahıme le evvahün halım

115.

Ve ma kanellahü li yüdılle kavmem ba’de iz
hedahüm hatta yübeyyine lehüm ma yettekun innellahe bi külli şey’in
alım

116.

İnnellahe lehu mülküs semavati vel ard yuhyı
ve yümıt ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

117.

Le kad tabellahü alen nebiyyi vel mühacirıne
vel ensarillezınettebeuhü fı saatil usrati mim ba’di ma kade yezığu
kulubü ferıkım minhüm sümme tabe aleyhim innehu bihim raufür rahıym

118.

Ve ales selasetillezıne hulifu hatta iza
dakat aleyhimül erdu bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve
zannu el la melcee minallahi illa ileyh sümme tabe aleyhim li yetubu
innellahe hüvet tevvabür rahıym

119.

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kunu meas
sadikıyn

120.

Ma kane li ehlil medıneti ve men havlehüm
minel a’rabi ey yetehallefu ar rasulillahi ve la yerğabu bi
enfüsihim an nefsih zalike bi ennehüm la yüsıybühüm zameüv ve la
nesabü v ve la mahmesatün fı sebılillahi ve la yetaune mevtıey
yeğıyzul küffara ve la yenalune min adüvvin neylen illa kütibe lehüm
bihı amelün salıh innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın

121.

Ve la yünfikune nefekaten sağıyratev ve la
kebıratev ve la kebıratev ve la yaktaune vadiyen illa kütibe lehüm
li yecziyehümullahü ahsene ma kanu ya’melun

122.

Ve ma kanel mü’minune li yenfiru kaffeh fe
lev la nefera min külli firkatim minhüm taifetül li yetefekkahu fid
dıni ve li yünziru kavmehüm iza raceu ileyhim leallehüm yahzerun

123.

Ya eyyühellezıne amenu katilüllezıne
yaluneküm minel küffari vel yecidu fıküm ğılzah va’lemu ennallahe
meal müttekıyn

124.

Ve iza ma ünzilet zuratün fe minhüm mey
yekulü eyyüküm zadethü hazihı ımana fe emmellezıne amenu fe zadethüm
ımanev vehüm yestebşirun

125.

Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe
zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun

126.

E ve la yeravne ennehüm yüftenune fı külli
amim merraten ev merrateyni sümme la yetubune ve la hüm yezzekkerun

127.

Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba’duhüm ila
ba’d hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi
ennehüm kavmül la yefkahun

128.

Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün
aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym

129.

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe
illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym