98. BEYYİNE

1.

Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi
velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh

2.

Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3.

Fiha kütübün kayyimeh

4.

Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min
ba’di ma caethümül beyyineh

5.

Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne
lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike
diynülkayyimeh

6.

İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi
velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm
şerrülberiyyeh

7.

İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike
hüm hayrülberiyyeh

8.

Cezaühüm ‘ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy
min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve
radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh