90. BELED

1.

La uksimü bilhazelbeledi.

2.

Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3.

Ve validin ve ma velede.

4.

Lekad halaknel’insane fiy kebedin.

5.

Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.

6.

Yekulü ehlektü malen lübeden.

7.

Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8.

Elem nec’al lehu ‘ayneyni.

9.

Ve lisanen ve şefeteyni.

10.

Ve hedeynahünnecdeyni.

11.

Felaktehamel’akabete.

12.

Ve ma edrake mel’akabetü.

13.

Fekkü rekabetin.

14.

Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.

15.

Yetiymen za makrebetin.

16.

Ev miskiynen za metrebetin.

17.

Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav
bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18.

Ola-ika as-habu almaymanati

19.

Velleziyne keferu biayatina hüm
ashabülmeş’emeti.

20.

‘Aleyhim narün mü’sadetün.