8. ENFAL

1.

Yes’eluneke anil enfal kulil enfalü lillahi ver
rasul fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy’ullahe ve rasulehu in
küntüm mü’minın

2.

İnnemel mü’minunellezıne iza zükirallahü
vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve
ala rabbihim yetevekkelun

3.

Ellezıne yükıymunes salate ve mimma
razaknahüm yünfikun

4.

Ülaike hümül mü’minine hakka lehüm deracatün
ınde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerım

5.

Kema ahraceke rabbüke mim beytike bil hakkı
ve inne ferıkam minel mü’minıne le karihun

6.

Yücadiluneke fil hakkı ba’de ma tebeyyene
keennema yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun

7.

Ve iz yeıdükümüllahü ıhdet taifeteyni enneha
leküm ve teveddune enne ğayra zatiş şevketi tekunü leküm ve
yürıdüllahü ey yühıkkal hakka bi kelimatihı ve yaktaa dabiral
kafirın

8.

Li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev
kerihel mücrimun

9.

İz testeğıysune rabbeküm festecabe leküm ennı
mümiddüküm bi elfim minel melaiketi mürdifın

10.

Ve ma cealehüllahü illa büşra ve li tatmeinne
bihı kulubüküm ve men nasru illa min ındillah innellahe azızün hakım

11.

İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve
yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihı ve yüzhibe
anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil
akdam

12.

İz yuhıy rabbüke ilel melaiketi ennı meaküm
fe sebbitüllezıne amenu seülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be
fadribu fevkal a’nakı vadribu minhüm külle benan

13.

Zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasuleh ve
mey yüşakıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedıdül ıkab

14.

Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirıne azaben
nar

15.

Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytümüllezıne
keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar

16.

Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa
müteharrifel li kıtalin ev mütehayyizen ila fietin fe kad bae bi
ğadabim minellahi ve me’vahü cehennem ve bi’sel mesıyr

17.

Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm
ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel
mü’minıne minhü belaen hasena innellahe semıun alım

18.

Zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirın

19.

İn testeftihu fekad caekümül feth ve in
tentehu fe hüve hayrul leküm ve in teudu neud ve len tuğniye anküm
fietüküm şey’ev ve lev kesürat ve ennellahe meal mü’minın

20.

Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve
rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun

21.

Ve la tekunu kellezıne kalu semı’na ve hüm la
yesmeun

22.

İnne şerrad devabbi ındellahis summül
bükmüllezıne la ya’kılun

23.

Ve lev alimellahü fıhim hayral le esmeahüm ve
lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu’ridun

24.

Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi v lir
rasuli iza deaküm lima yühyıküm va’lemu ennellahe yehulü beynel
mer’i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun

25.

Vetteku fitnetel la tüsıybennellezıne zalemu
minküm hassah va’lemu ennellahe şedıdül ıkab

26.

Vesküru iz entüm kalılüm müsted’afune fil
erdı tehafune ey yetehattafekümün nasü fe avaküm ve eyyedeküm bi
nasrihı ve razekaküm minet tayyibati lealleküm teşkürun

27.

Ya eyyühellezıne amenu la tehunüllahe ver
rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm ta’lemun

28.

Va’lemu ennema emvalüküm ve evladüküm
fitnetüv ve ennellahe ındehu ecrun azıym

29.

Ya eyyühellezıne amenu in tettekullahe yec’al
leküm fürkanev ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm vallahü
zül fadlil azıym

30.

Ve iz yemküru bikellezıne keferu li yüsbituke
ev yaktüluke ev yuhricuk ve yemkürune ve yemkürullah vallahü hayrul
makirın

31.

Ve iza tütla alehim ayatüna kalu kad semı’na
lev neşaü le kulna misle haza in haza illa esatıyrul evvelın

32.

Ve iz kalüllahümme in kane haza hüvel hakka
min ındike fe emtır aleyna hıcaratem mines semai evi’tina bi azabin
elım

33.

Ve ma kanellahü li yüazzibehüm ve ente fıhim
ve ma kanellahü müazzibehüm ve hüm yestağfirun

34.

Ve ma lehüm ella yüazzibehümüllahü ve hüm
yesuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaeh in evliyaühu
illel müttekune ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

35.

Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev
ve tasdiyeh fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun

36.

İnnellezıne keferu yünfikune emvalehüm li
yesuddu an sebılillah fe seyünfikuneha sümme tekunü aleyhim hasraten
sümme yuğlebun vellezıne keferu ila cehenneme yuhşerun

37.

Li yemizellahül habise minet tayyibi ve
yec’alel habıse ba’dahu ala ba’dın fe yerkümehu cemıan fe yec’alehu
fı cehennem ülaike hümül hasirun

38.

Kul lillezıne keferu iy yentehu yuğfer lehüm
ma kad selef ve iy yeudu fe kad medat sünnetül evvelın

39.

Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve
yekuned dınü küllühu lillah fe inintehev fe innellahe bi ma
ya’melune besıyr

40.

Ve in tevellev fa’lemu ennellahe mevlaküm
nı’mel mevla ve nı’men nesıyr

41.

Va’lemu ennema ğanimtüm min şey’in fe enne
lillahi humüsehu ve lir rasuli ve lizil kurba vel yetama vel
mesakıni vebnis sebıli in küntüm amentüm billahi ve ma enzelna ala
abdina yevmel fürkani yevmel tekal cem’an vallahü ala külli şey’in
kadır

42.

İz entüm bil udvetid dünya ve hüm bil udvetil
kusva ver rakbü esfele minküm ve lev tevaadtüm lahteleftüm fil mıadi
ve lakil li yakdıyellahü emran kane mef’ulel li yehlike men heleke
am beyyinetiv ve yahya men hayye am beyyineh ve innellahe le semıun
alım

43.

İz yürıkehümüllahü fı menamike kalıla ve lev
erakehüm kesıral le feşiltüm ve le tenaza’tüm fil emri ve
lainnellahe sellem innehu alımüm bi zatis sudur

44.

Ve iz yürıkümuhüm izil tekaytüm fı a’yüniküm
kalılev ve yükallilüküm fı a’yünihim li yakdıyellahü emran kane
mef’ula ve ilellahi türceul ümur

45.

Ya eyyühellezıne amenu iza lekıytüm fieten
fesbütu veskürullahe kesıral lealleküm tüflihun

46.

Ve etıy’ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe
tefşelu ve tezhebe rıhuküm vasbiru innellahe meas sabirın

47.

Ve la tekunu kellezıne haracu min diyarihim
betarav ve riaen nasi ve yesuddune an sebılillah vallahü bi ma
ya’melune mühıyt

48.

Ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm ve
kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve innı carul leküm felemma
teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale innı berıüm minküm innı
era ma la teravne innı ehafüllah vallahü şedıdül ıkab

49.

İz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim
meradun ğarra haülai dınühüm ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe
azızün hakım

50.

Ve lev tera iz yeteveffellezıne keferul
melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm ve zuku azabel harıyk

51.

Zalike bima kaddemet eydıküm ve ennellahe
leysi bi zallamil lil abıd

52.

Kede’bi ali fir’avne vellezıne min kablihim
keferu bi ayatillahi fe ehazehümüllahü bi zünubihim innellahe
kaviyyün şedıdül ıkab

53.

Zalike bi ennellahe lem yekü müğayyiran
nı’meten en’ameha ala kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve
ennellahe semıun alım

54.

Kede’bi ali fir’avne vellezıne min kablihim
kezzebu bi ayati rabbihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve ağrakna ale
fir’avn ve küllün kanu zalimın

55.

İnne şerrad devabbi ındellahillezıne keferu
fehüm la yü’minun

56.

Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune
ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun

57.

Fe imma teskafennehüm fil harbi fe şerrid
bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun

58.

Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fembiz
ileyhim ala seva’ innellahe la yühıbbül hainın

59.

Ve la yahsebennellezıne keferu sebeku innehüm
la yu’cizun

60.

Ve eıddu lehüm mesteta’tüm min kuvvetiv ve
mir ribatıl hayli türhibune bihı adüvvellahi ve adüvveküm ve aharıne
min dunihim la ta’lemunehüm allahü ya’lemühüm ve ma tünfiku min
şey’in fı sebılillahi yüveffe ileyküm ve entüm la tuzlemun

61.

Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve
tevekkel alellah innehu hüves semıul alım

62.

Ve iy yürıdu ey yahdeuke fe inne hasbekellah
hüvellezı eyyedeke bi nasrihı ve bil mü’minın

63.

Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil
erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe
beynehüm innehu azızün hakım

64.

Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahü ve
menittebeake minel mü’minın

65.

Ya eyyühen nebiyyü harridıl mü’minıne alel
kıtal iy yeküm minküm işrune sabirune yağlibu mieteyn ve iy yeküm
minküm mietüy yağlibu elfem minellezıne keferu bi ennehüm kavmül la
yefkahun

66.

El ane haffefellahü anküm ve alime enne fıküm
da’fa fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn ve iy
yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah vallahü meas sabirın

67.

Ma kane li nebiyyin ey yekune lehu esra hatta
yüshıne fil ard türıdune aradad dünya vallahü yürıdül ahırah vallahü
azızün hakım

68.

Lev la kitabüm minellahi sebeka lemesseküm
fıma ehaztüm azabün azıym

69.

Fe külu mimma ğanimtüm halalen teyyibev
vettekullah innellahe ğafurur rahıym

70.

Ya eyyühen nebiyyü kul limen fı eydıküm minel
esra iy ya’lemillahü fı kulubiküm hayray yü’tiküm hayram mimma ühıze
minküm ve yağfir leküm vallahü ğafurur rahıym

71.

Ve iy yürıdu hıyaneteke fe kad hanüllahe min
kablü fe emkene minhüm vallahü alımün hakım

72.

İnnelezıne amenu ve haceru ve cahedu bi
emvalihim ve enfüsihim fı sebılillahi vellezıne avev ve nesaru
ülaike ba’duhüm evliyaü ba’d vellezıne amenu ve lem yühaciru ma
leküm miv velayetihim min şey’in hatta yühaciru ve inistensaruküm
fid dıni fe aleykümün nasru illa ala kavmim beyneküm ve beynehüm
mısak vallahü bi ma ta’melune besıyr

73.

Vellezıne keferu ba’duhüm evliyaü ba’d illa
tef’aluhü tekün fitnetün fel erdı ve fesadün kebır

74.

Vellezıne amenu ve haceru ve cahedu fı
sebilillahi vellezıne avev ve nesaru ülaike hümül mü’minune hakka
lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım

75.

Vellezıne amenu mim ba’dü ve haceru ve cahedu
meaküm fe ülaike minküm ve ülül erhami ba’duhüm evla bi ba’dın fı
kitabillah innellahe bi külli şey’in alım