7. ARAF

1.

Elif lam mim sad

2.

Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fı sadrike
haracüm minhü li tünzira bihı ve zikra lil mü’minın

3.

İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la
tettebiu min dunihı evliya’ kalılem ma tezekkerun

4.

Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha
be’süna beyaten ev hüm kailun

5.

Fe ma kane da’vahüm iz caehüm be’süna illa en
kalu inna künna zalimın

6.

Fe le nes’elennellezıne ürsile ileyhim ve le
nes’elennel murselın

7.

Fe le nekussanne aleyhim bi ılmiv ve ma künna
ğaibın

8.

Vel veznü yevmeizinil hakk fe men sekulet
mevazınühu fe ülaike hümül müflihun

9.

Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne
hasiru enfüsehüm bima kanu bi ayatina yazlimun

10.

Ve le kad mekkennaküm fil erdı ve cealna
leküm fıha meayiş kalılem ma teşkürın

11.

Ve le kad halaknaküm sümme savvernaküm sümme
kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs lem yeküm
mines sacidın

12.

Kale ma meneake ella tescüde iz emartük kale
ene hayrum minhhalaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn

13.

Kale fehbıt minha fe ma yekunü leke en
tetekebbera fıha fahruc inneke mines sağırın

14.

Kale enzırnı ila yevmi yüb’asun

15.

Kale inneke minel münzarın

16.

Kale fe bima ağveytenı le ak’udenne lehüm
sıratakel müstekıym

17.

Sümme le atiyennehüm mim beyni eydıhim ve min
halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidü ekserahüm
şakirın

18.

Kalehruc minha mez’umem medhura le men
tebiake minhüm le emleenne cehenneme minküm ecmeıyn

19.

Ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe
küla min haysü şi’tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna
minez zalimın

20.

Fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma
mavuriye anhüma min sev’atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an
hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidın

21.

Ve kasemehüma innı leküma le minen nasıhıyn

22.

Fe dellahüma bi ğurur fe lemma zakaş şecerate
bedet lehüma sev’atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakıl
cenneh ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve
ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın

23.

Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem
tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın

24.

Kalehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv ve leküm
fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

25.

Kale fıha tahyevne ve fıha temutune ve menha
tuhracun

26.

Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey
yüvarı sev’atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr zalike min
ayatillahi leallehüm yezzekkerun

27.

Ya benı ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema
ahrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhüma libasehüma li
yüriyehüma sev’atihima innehu yeraküm hüve ve kabılühu min haysü la
teravnehüm inna cealneş şeyatıyne evliyae lillezıne la yü’minun

28.

Ve iza fealu fahışeten kalu vecedna aleyha
abaena ballahü emerana biha kul innellahe la ye’müru bil fahşa’ e
tekulune alellahi ma la ta’lemun

29.

Kul emera rabbı bil kıstı ve ekıymu vücuheküm
ınde külli mescidiv bedeeküm teudun

30.

Ferıkan heda ve ferıkan hakka aleyhimüd
dalaleh innehümüt tehazüş şeyatıyne evliyae min dunillahi ve
yahsebune ennehüm mühtedun

31.

Ya benı ademe huzu zıneteküm ınde külli
mescidiv ve külu veşrabu ve la tüsrifu innehu la yühıbbül müsrifın

32.

Kul men harrame zınetellahilletı ahrace li
ıbadihı vet tayyibati miner rızk kul hiye lillezıne amenu fil
hayatid dünya halisatey yevmel kıyameh kezalike nüfassılül ayati li
kavmiy ya’lemun

33.

Kul innema harrame rabbiyel fevahışe ma
zahera minha ve ma betane vel isme vel bağye bi ğayril hakkı ve en
tüşriku billahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve en tekulu alellahi
ma la ta’lemun

34.

Ve li külli ümmetin ecel fe iza cae eclühüm
la yeste’hırune saatev ve la yestakdimun

35.

Ya benı ademe imma ye’tiyenneküm rusülüm
minküm yekussune aleyküm ayatı fe menitteka ve asleha fe la havfün
aleyhim ve la hüm yahzenun

36.

Vellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu anha
ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

37.

Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben
ev kezzebe bi ayatih ülaike yenalühüm nesıybühüm minel kitab hatta
iza caethüm rusülüna yeteveffevnehüm kalu eyne ma küntüm ted’une min
dunillah kalu dallu anna ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu
kafirın

38.

Kaledhulu fı ümemin kad halet min kabliküm
minel cinni vel insi fin nar küllema dehalet ümmetül leanet uhteha
hatta ized daraku fıha cemıan kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai
edalluna fe atihim azaben dı’fem minen nar kale li küllin dı’füv ve
lakil la ta’lemun

39.

Ve kalet ulahüm li uhrahüm fe ma kane leküm
aleyna min fadlin fe zukul azabe bima küntüm teksibun

40.

İnnellezıne kezzebu bi ayatina vestekberu
anha la tüfettehu lehüm ebvabüs semai ve la yedhulunel cennete hatta
yelicel cemelü fı semmil hıyad ve kezalike neczil mücrimın

41.

Lehüm min cehenneme mihadüv ve min fevkıhüm
ğavaş ve kezalike necziz zalimın

42.

Vellezıne amenu ve amilus salihati la
nükellifü nefsen illa vüs’aha ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun

43.

Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin tecrı
min tahtihimül enhar ve kalül hamdü lillahillezı hedana li haza ve
ma künna li nehtediye lev la en hedanellah le kad caet rusülü
rabbina bil hakk ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha bima küntüm
ta’melun

44.

Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad
vecedna ma veadena rabbüna hakkan fe hel vecedtüm ma veade rabbüküm
hakka kalu neam fe ezzene müezzinüm beynehüm el la’netüllahi alez
zalimın

45.

Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve
yebğuneha ıveca ve hüm bil ahırati kafirun

46.

Ve beynehüma hıcab ve alel a’rafi ricalüy
ya’rifune küllem bisımahüm ve nadev ashabel cenneti en selamün
aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatmeun

47.

Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari
kalu rabbena la tec’alna meal kavmiz zalimın

48.

Ve nada ashabül a’rafi ricaley ya’rifunehüm
bisımahüm kalu ma ağna anküm cem’uküm ve ma küntüm testekbirun

49.

E haülaillezıne aksemtüm la yenalühümüllahü
bi rahmeh üdhulül cennete la havfün aleyküm ve la entüm tahzenun

50.

Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efıdu
aleyna minel mai ev mimma razekakümüllah kalu innellahe harramehüma
alel kafirın

51.

Ellezınettehazu dınehüm lehvev ve leıbev ve
ğarrathümül hayatüd dünya fel yevme nensahüm kema nesu likae
yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun

52.

Ve le kad ci’nahüm bi kitabin fassalnahü ala
ılmin hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun

53.

Hel yenzurune illa te’vıleh yevme ye’tı
te’vılühu yekulüllezıne nesuhü min kablü kad caet rusülü rabbina bil
hakk fe hel lena min şüfeae fe yeşfeu lena ev nüraddü fe na’mele
ğayrallezı künna na’mel kad hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu
yefterun

54.

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel
erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara
yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi
emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın

55.

Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la
yühıbbül mu’tedın

56.

Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü
havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın

57.

Ve hüvellezı yürsilür riyaha büşram beyne
yedey rahmetih hatta iza ekallet sehaben sikalen suknahü li beledim
meyyitin fe enzelna bihil mae fe ahracna bihı min küllis semerat
kezalike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun

58.

Vel beledüt tayyibü yahrucü nebatühu bi izni
rabbih vellezı habüse la yahrucü illa nekida kezalike nüsarrifül
ayati li kavmiy yeşkürun

59.

Le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya
kavmı’büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh innı ehafü aleyküm azabe
yevmin azıym

60.

Kalel meleü min kavmihı inna li nerake fı
dalalim mübın

61.

Kale ya kavmi leyse bı dalaletüv ve lakinnı
rasulüm mir rabbil alamın

62.

Übelliğuküm risalati rabbı ve ensahu leküm ve
a’lemü minellahi ma la ta’lemun

63.

E ve acibtüm en caeküm zikrüm mir rabbiküm ve
li tetteku ve lealleküm türhamun

64.

Fe kezzebuhü fe enceynahü vellezıne meahu fil
fülki ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavmen amın

65.

Ve ila adin ehahüm huda kale ya
kavmı’büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

66.

Kalel meleüllezıne keferu min kavmihı inna le
nerake fı sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibın

67.

Kale ya kavmi leyse bı sefahetüv ve lakinnı
rasulüm mir rabbil alemın

68.

Übelliğuküm risalati rabbı ve ene leküm
nasıhun emın

69.

E ve acibtüm en caeküm zikrum mir rabbiküm
ala racülim minküm li yünziraküm vezküru iz cealeküm hulefae mim
ba’di kavmi nuhıv ve zadeküm fil halkı bestah fezküru alaellahi
lealleküm tüflihun

70.

Kalu eci’tena li na’büdellahe vahdehu ve
nezera ma kane ya’büdü abaüna fe’tina bima teıdüna in künte mines
sadikıyn

71.

Kale kad vekaa aleyküm mir rabbiküm ricsüv ve
ğadab e tücadilunenı fı esmain semmeytümuha entüm ve abaüküm ma
nezzelellahü biha min sültan fentezıru innı meaküm minel müntezırın

72.

Fe enceynahü vellezıne meahü bi rametim minna
ve kata’na dabirallezıne kezzebu bi ayatina ve ma kanu mü’minın

73.

Ve ila semude ehahüm saliha kale ya
kavmi’büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir
rabbiküm hazihı nakatüllahi leküm ayeten fe zeruha te’kül fı
erdıllahi ve la temessuha vi suin fe ye’huzeküm azabün elım

74.

Vezküru iz cealeküm hulefae mim ba’di adiv ve
bevveeküm fil erdı tettehızune min sühuliha kusurav ve tenhıtunel
cibale büyuta fezküru alaellahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın

75.

Kalel meleül lezınestekberu min kavmihı
lillezınes tud’ıfu li men amene minhüm eta’lemune enne saliham
murselüm mir rabbih kalu inna bima ürsile bihı mü’minun

76.

Kalellezınestekberu inna billezı amentüm bihı
kafirun

77.

Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve
kalu ya salihu’tina bima teıdüna in künte minel murselın

78.

Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim
casimın

79.

Fe tevella anhüm va kale ya kavmi le kad
eblağtüküm risalete rabbı ve nesahtü leküm ve lakil la tühıbbunen
nasıhıyn

80.

Ve lutan iz kale li kavmihı ete’tunel
fahışete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemın

81.

İnneküm le te’tuner ricale şehvetem min dunin
nisa’ bel entüm kavmüm müsrifun

82.

Ve ma kane cevabe kavmihı illa en kalu
ahricuhüm min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun

83.

Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kanet
minel ğabirın

84.

Ve emtarna aleyhim metara fenzur keyfe kane
akıbetül mücrimın

85.

Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya
kavmı’büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir
rabbiküm fe evfül keyle vel mızane ve la tebhasün nase eşyaehüm ve
la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha zaliküm hayrul leküm in küntüm
mü’minın

86.

Ve la tak’udu bi külli sıratın tuıdune ve
tesuddune an sebılillahi men amene bihı ve tebğuneha ıveca vezküru
iz küntüm kalılen fe kesseraküm venzuru keyfe kane akıbetül müfsidın

87.

Ve in kane taifetüm minküm amenu billezı
ürsiltü bihı ve taifetül lem yü’minu fasbiru hatta yahkümellahü
beynena ve hüve hayrul hakimın

88.

Kalel meleüllezınestekberu min kavmihı le
nuhricenneke ya şüaybü vellezıne amenu meake min karyetina ev
leteudünne fı milletina kale e ve lev künna karihın

89.

Kadifterayna alellahi keziben in udna fı
milletiküm ba’de iz neccanellahü minha ve ma yekunü lena en neude
fıha illa ey yeşaellahü rabbüna vesia rabbüna külle şey’in ılma
alellahi tevekkelna rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı
ve ente hayrul fatihıyn

90.

Ve kalel meleüllezıne keferu min kavmihı le
initteba’tüm şüayben inneküm izel le hasirun

91.

Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fı darihim
casimın

92.

Ellezıne kezzebu şüayben ke el lem yağnev
fıhellezıne kezzebu şüayben kanu hümül hasirın

93.

Fe tevella anhüm ve akle ya kavmi le kad
eblağtüküm risalati rabbı ve nesahtü leküm fe keyfe asa ala kavmin
kafirın

94.

Ve ma erselna fı karyetim min nebiyyin illa
ehazna ehleha bil be’sai ved darrai leallehüm yeddaraun

95.

Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete
hatta afev ve kalu kad messe abaenad darraü ves serraü fe ehaznahüm
bağtetev ve hüm la yeş’urun

96.

Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav le
fetahna aleyhim berakatim mines semai vel erdı ve lakin kezzebu fe
ehaznahüm bima kanu yeksibun

97.

E fe emine ehlül kura ey ye’tiyehüm be’süna
beyatev ve hüm naimun

98.

E ve emine ehlül kura ey ye’tiyehüm be’süna
duhav ve hüm yel’abun

99.

E fe eminu mekrallah fe la ye’menü mekrallahi
illel kavmül hasirun

100.

E ve lem yehdi lillezıne yerisunel erda mim
ba’di ehliha el lev neşaü esabnahüm bi zünubihim ve natbeu ala
kulubihim fe hüm la yesmeun

101.

Tilkel kura nekussu aleyke min embaiha ve le
kad caethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanu li yü’minu bima
kezzebu min kabl kezalike yatbeullahü ala kulubil kafirın

102.

Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev
vecedna ekserahüm le fasikıyn

103.

Sümme beasna mim ba’dihim musa bi ayatina ila
fir’avne ve meleihı fe zalemu biha fenzur keyfe kane akıbetül
müfsidın

104.

Ve kale musa ya fir’avnü innı rasulüm mir
rabbil alemın

105.

Hakıykun ala el la ekule alellahi illel hakk
kad ci’tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meıye benı israıl

106.

Kale in künte ci’te bi ayetin fe’ti biha in
künte mines sadikıyn

107.

Fe elka asahü fe iza hiye su’banüm mübın

108.

Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin
nazırın

109.

Kalel meleü min kavmi fir’avne inne haza le
sahırun alım

110.

Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm fe maza
te’mürun

111.

Kalu ercih ve ehahü ve ersil fil medaini
haşirın

112.

Ye’tuke bi külli sahırin alım

113.

Ve caes seharatü fir’avne kalu inne lena le
ecran in künna nahnül ğalibın

114.

Kale neam ve inneküm le minel mükarrabın

115.

Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en
nekune nahnül mülkıy

116.

Kale elku fe lemma elkav seharu a’yünen nasi
vesterhebuhüm ve cau bi sıhrin azıym

117.

Ve evhayna ila musa en elkı asak fe iza hiye
telkafü ma ye’fikın

118.

Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melun

119.

Fe ğulibu hünalike venkalebu sağırın

120.

Ve ülkıyes seharatü sacidın

121.

Kalu amenna bi rabbil alemın

122.

Rabbi musa ve harun

123.

Kale fir’avnü amentüm bihı kable en azene
leküm inne haza le mekrum mekertümuhü fil medıneti li tuhricu minha
ehleha fe sevfe ta’lemun

124.

Le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min
hılafin sümme le üsallibenneküm ecmeıyn

125.

Kalu inna ila rabbina münkalibun

126.

Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati
rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena
müslimın

127.

Ve kalel meleü min kavmi fir’avne e etezru
musa ve kavmehu li yüfsidu fil erdı ve yezerake ve alihetek kale
senükattilü ebnaehüm ve nestahyı nisaehüm ve inna fevkahüm kahirun

128.

Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru
innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ıbadih vel akıbetü lil
müttekıyn

129.

Kalu uzına min kabli en te’tiyena ve mim
ba’di ma ci’tena kale asa rabbüküm ey yühlike adüvveküm ve
yestahlifeküm fil erdı fe yenzura keyfe ta’melun

130.

Ve le kad ehazna ale fir’avne bis sinıne ve
naksım mines semerati leallehüm yezzekkerun

131.

Fe iza caethümül hasenetü kalu lena hazih ve
in tüsıbhüm seyyietüy yettayyeru bi musa ve mem meah e la innema
tairuhüm ındellahi ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

132.

Ve kalu mehma te’tina bihı min ayetil li
tesharana biha fe ma nahnü leke bi mü’minın

133.

Fe erselna aleyhimüt tufane vel cerade vel
kummele ved dafadia ved deme ayatim müfessalatin festekberu ve kanu
kavmem mücrimın

134.

Ve lemma vekaa aleyhimür riczü kalu ya
mused’u lena rabbeke bima ahide ındek le in keşefte annar ricze le
nü’minenne leke ve le nürsilenne meake benı israıl

135.

Felemma keşefna anhümür ricze ila ecelin hüm
baliğuhü iza hüm yenküsun

136.

Fentekamna minhüm fe ağraknahüm fil yemmi bi
ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilın

137.

Ve evrasnel kavmellezıne kanu yüstad’afune
meşarikal erdı ve meğaribehelletı barakna fıha ve temmet kelimetü
rabbikel husna ala benı israıle bima saberu ve demmerna ma kane
yesneu fir’avnü ve kavmühu ve ma kanu ya’rişun

138.

Ve cavezna bi benı israilel bahra fe etev ala
kavmiy ya’küfune ala asnamil lehüm kalu ya musec’al lena ilahen kema
lehüm aliheh kale inneküm kavmün techelun

139.

İnne haülai mütebberum ma hüm fıhi ve batılüm
ma kanu ya’melun

140.

Kale eğayrallahi ebğıyküm ilahev ve hüve
feddaleküm alel alemın

141.

Ve iz enceynaküm min ali fir’avne yesumuneküm
suel azab yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm
belaüm mir rabbiküm azıym

142.

Ve vaadna musa selasıne leyletev ve etmemnaha
bi aşrin fe temme mıkatü rabbihı erbeıyne leyleh ve kale musa li
ehıyhi harunahlüfnı fı kavmı ve aslıh ve la tettebı’ sebılel
müfsidın

143.

Ve lemma cae musa li mıkatina ve kelemehu
rabbühu kale rabbi erinı enzir ileyk kale len teranı ve lakininzur
ilel cebeli fe inistekarra mekanehu fe sevfe teranı felemma tecella
rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve harra musa saıka felemma efaka
kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minın

144.

Kale ya musa innistafeytüke alen nasi bi
risalatı ve bi kelamı fe huz ma ateytüke ve küm mineş şakirın

145.

Ve ketebna lehufil elvahı min külli şey’im
mev’ızatev ve tefsıylel li külli şey’ fe huzha bi kuvvetiv ve’mür
kavmeke ye’huzha bi ahseniha seürıküm daral fasikıyn

146.

Seasrifü an ayatiyellezıne yetekebberune fil
erdı bi ğayril hakk ve iy yerav külle ayetil la yü’minu biha ve iy
yerav sebıler rüşdi la yettehızuhü sebıla ve iy yerav sebılel ğayyi
yettehızuhü sebıla zalike bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha
ğafilın

147.

Vellezıne kezzebu bi ayatina ve likail
ahırati habitat a’malühüm hel yüczevne illa ma kanu ya’melun

148.

Vettehaze kavmü musa mim ba’dihı min
huliyyihim ıclen cesedel lehu huvar e lem yerav ennehu la
yükellimühüm ve la yehdıhim sebıla ittehazuhü ve kanu zalimın

149.

Ve lemma sükıta fı eydıhim ve raev ennehül
kad dallu kalu leil lem yerhamna rabbüna ve yağfir lena lenekunenne
minel hasirın

150.

Ve lemma racea musa ila kavmihı ğadbane
esifen kale bi’sema haleftümunı mim ba’dı e aciltüm emra rabbiküm ve
elkal elvaha ve ehaze bi ra’si ehıyhi yecürrühu ileyh kalebne ümme
innel kavmestad’afunı ve kadu yaktülunenı fe la tüşmit biyel a’dae
ve la tec’alnı meal kavmiz zalimın

151.

Kale rabbığfir lı ve li ehıy ve edhılna fı
rahmetike ve ente erhamür rahımın

152.

İnnellezınet tehazül ıcle seyenalühüm ğadabüm
mir rabbihim ve zilletün fil hayatid dünya ve kezalike neczil
müfterın

153.

Vellezıne amilüs seyyiati sümme tabu mim
ba’diha ve amenu inne rabbeke mim ba’diha le ğafurur rahıym

154.

Ve lemma sekete am musel ğadabü ehazel elvah
ve fı nüshatiha hüdev ve rahmetül lillezıne hüm li rabbihim yerhebun

155.

Vahtara musa kavmehu seb’ıyne racülel li
mıkatina felemma ehazethümür racfetü kale rabbi lev şi’te ehlektehüm
min kablü ve iyyay e tühliküna bima feales süfehaü minna in hiye
illa fitnetük tüdıllü biha men teşaü ve tehdı men teşa’ ente
veliyyüna fağfir lena verhamna ve nete hayrul ğafirın

156.

Vektüb lena fı hazihid dünya hazenetev ve fil
ahırati inna hüdna ileyk kale azabı üsıybü bihı men eşa’ ve rahmetı
vesiat külle şey’ fe seektübüha lillezıne yettekune ve yü’tunez
zekate vellezıne hüm bi ayatina yü’minun

157.

Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel
ümmiyyellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli
ye’müruhüm bil ma’rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yühıllü lehümüt
tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise ve yedau anhüm ısrahüm vel
ağlalelletı kanet aleyhim fellezıne amenu bihı ve azzeruhü ve
nesaruhü vetteveun nurallezı ünzile meahu ülaike hümül müflihun

158.

Kul ya eyyühen nasü innı rasulüllahi ileyküm
cemıanillezı lehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hüve yuhyı
ve yümıtü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezı
yü’minü billahi ve kelimetihı vettebiuhü lealleküm tehtedun

159.

Ve min kavmi musa ümmetüy yehdune bil hakkı
ve bihı ya’dilun

160.

Ve katta’nahümüsnetey aşrate esbatan ümema ve
evhayna ila musa izisteskahü kavmühu enıdrib bi asakel hacer
fembeceset minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm
ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül menne ves selva
külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu
enfüsehüm yazlimun

161.

Ve iz kıyle lehümüskünu hazihil kayete ve
külu minha haysü şi’tüm ve kulu hıttatüv vedhulül babe sücceden
nağfirleküm hatıy’atiküm senezıdül muhsinın

162.

Fe beddelellezıne zalemu minhüm kavlen
ğayrallezı kıyle lehüm fe erselna aleyhim riczem mines semai bima
kanu yazlimun

163.

Ves’elhüm anil karyetilletı kanet hadıratel
bahr iz ya’dune fis sebti iz te’tıhim hıytanühüm yevme sevtihim
şürraav ve yevme la yesbitune la te’tıhim kezalike nebluhüm bima
kanu yefsükun

164.

Ve iz kalet ümmetüm minhüm lime teızune
kavmenillahü mühlikühüm ev müazzibühüm azaben şedıda kalu ma’ziraten
illa rabbiküm ve leallehüm yettekun

165.

Felemma nesu ma zükkiru bihı enceynellezıne
yenhevne anis sui ve ehaznellezıne zalemu bi azabim beısim bima kanu
yefsükun

166.

Felemma atev amma nühu anhü kulna lehüm kunu
kıradetem hasiın

167.

Ve iz teezzene rabbüke le yeb’asenne aleyhim
ila yevmil kıyameti mey yesumühüm suel azab inne rabbeke le serıul
ıkab ve innehu le ğafurur rahıym

168.

Ve katta’nahüm fil erdı ümema minhümüs
salihune ve minhüm dune zalike ve belevnahüm bil hasenati ves
seyyiati leallehüm yarciun

169.

Fe halefe mim ba’dihim hayfüv verisül kitabe
ye’huzune arada hazel edna ve yekulune se yuğferulena ve iy ye’tihim
aradum mislühu ye’huzuh e lem yü’haz aleyhim mısakul kitabi el la
yekulü alellahi illel hakka ve derasu ma fıh ved darul ahıratü
hayrul lillezıne yettekun e fela ta’kılun

170.

Vellezıne yümessikune bil kitabi ve ekamüs
salah inna la nüdıy’u ecral muslihıyn

171.

Ve iz netaknel cebel fevkahüm keennehu
zulletüv ve zannu ennehu vakıum bihım huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv
vezküru ma fıhi lealleküm tettekun

172.

Ve iz ehaze rabbüke mim benı ademe min
zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi
rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna künna an
haza ğafilın

173.

Ev tekulu innema eşrake abaüna min kablü ve
künna zürriyyetem mim ba’dihim e fetühliküna bima fealel mübtılun

174.

Ve kezalike nüfessılül ayati ve leallehüm
yarciun

175.

Vetlü aleyhim nebeellezı ateynahü ayatina
feneseleha minha fe etbeahüş şeytanü fe kane minel ğavın

176.

Ve lev şi’na le rafa’nahü biha ve lakinnehu
ahlede ilel erdı vettebea hevah fe meselühu ke meselil kelb in
tahmil aleyhi yelhes ev tetrukhü yelhes zalike meselül kavmillezıne
kezzebu bi ayatina faksusıl kasasa leallehüm yetefekkerun

177.

Sae meselenil kavmüllezıne kezzebu bi ayatina
ve enfüsehüm kanu yazlimun

178.

Mey yehdillahü fe hüvel mühtedı ve mey yudlil
fe ülaike hümül hasirun

179.

Ve le kad zera’na li cehenneme kesıram minel
cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a’yünül la
yübsırune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha ülaike kel en’ami
bel hüm edall ülaike hümül ğafilun

180.

Ve lillahil esmaül husna fed’uhü biha ve
zerullezıne yülhıdune fı esmail seyüczevne ma kanu ya’melun

181.

Ve mimmen halakna ümmetüy yehdune bil hakku
ve bihı ya’dilun

182.

Vellezine kezzebu bi ayatina senestedricühüm
min haysü la ya’lemun

183.

Ve ümlı lehüm inne keydı metın

184.

E ve lem yetefekkeru ma bi sahıbihim min
cinneh in hüve illa nezırum mübın

185.

E ve lem yenzuru fı melekutis semavati vel
erdı ve ma halekallahü min şey’iv ve en asa ey yekune kadıkterabe
ecelühüm fe bi eyyi hadısim ba’dehu yü’minun

186.

Mey yudlilillahü fe la hadiye leh ve
yezeruhüm fı tuğyanihim ya’mehun

187.

Yes’eluneke anis saati eyyane mürsaha kul
innema ılmüha ınde rabbı la yücellıha lil vaktiha illa hu sekulet
fis semavati vel ard la te’tıküm illa bağteh yes’eluneke keenneke
hafiyyün anha kul innema ılmüha ındellahi ve lakinne ekseran nasi la
ya’lemun

188.

Kul la emlikü li nefsı nef’av ve la darran
illa ma şaellah ve lev küntü a’lemül ğaybe lesteksertü minel hayr ve
ma messeniyes suü in ene illa nezıruv ve beşırul li kavmiy yü’minun

189.

Hüvellezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve
ceale minha zevceha li yesküne ileyha felemma teğaşşaha hamelet
hamlen hafıfen fe merrat bih felemma eskalet deavellahe rabbehüma
lein ateytina salihal lenekunenne mineş şakirın

190.

Felemma atahüma salihan ceala lehu şürakae
fıma atahüma fe tealellahü amma yüşrikun

191.

E yüşrikune ma la yahlüku şey’ev ve hüm
yuhlekun

192.

Ve la yestetuy’une lehüm nasra v ve la
enfüsehüm yensurun

193.

Ve in ted’uhüm ilel hüda la yettebiuküm
sevaün aleyküm e deavtümuhüm em entüm samitun

194.

İnnellezıne ted’une min dunillahi ıbadün
emsalüküm fed’uhüm felyestecıbu leküm in küntüm sadikıyn

195.

E lehüm ercülüy yemşune biha em lehüm eydiy
yebtışune biha em lehüm a’yünüy yübsırune biha em lehüm azanüy
yesmeune biha kulid’u şürakaeküm sümme kıduni fela tünzırun

196.

İnne veliyyiyallahüllezı nezzelel kitabe ve
hüve yetevelles salihıyn

197.

Vellezıne ted’une min dunihı la yestetıy’une
nasraküm ve la enfüsehüm yensurun

198.

Ve in ted’uhüm ilel hüda la yesmeu ve terahüm
yenzurune ileyke ve hüm la yübsırun

199.

Huzil afve ve’mür bil urfi ve a’rıd anil
cahilın

200.

Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun
festeız billah innehu semiun alım

201.

İnnellezınettekav iza messehüm taifüm mineş
şeytani tezekkeru fe izahüm mübsırun

202.

Ve ıhvanühüm yemüddunehüm fil ğayyi sümme la
yuksırun

203.

Ve iza lem te’tihim bi ayatin kalu lev
lectebeyteha kul innema ettebiu ma yuha ileyye mir rabbı haza
besairu mir rabbiküm ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yü’minun

204.

Ve iza kuriel kur’anü festemiu lehu ve ensıtu
lealleküm türhamun

205.

Vezkür rabbeke fı nefsike tedardruav ve
hıyfetev ve dunel cehri minel ğafilın

206.

İnnellezıne ınde rabbike la yestekbirune an
ıbadetihı ve yüsebbihune hu ve lehu yescüdun