76. İNSAN

1.

Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun
şey’en mezkura.

2.

İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin
nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra.

3.

İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma
kefura.

4.

İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen
ve se’ıyren.

5.

İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane
mizacuha kafura

6.

Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha
tefciyra.

7.

Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane
şerruhu mustetıyren.

8.

Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve
yetiymen ve esiyren.

9.

İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu
minkum cezaen ve la şukuren.

10.

İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen
kamtariyren.

11.

Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve
lakkahum nadreten ve sururen.

12.

Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13.

Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne
fiyha şemsen ve la zemheriyren.

14.

Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet
kutufuha tezliylen.

15.

Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve
ekvabin kanet kavariyle.

16.

Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

17.

Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha
zencebiylen.

18.

‘Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

19.

Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza
reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren.

20.

Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken
kebiyren.

21.

‘Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve
istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben
tahuren.

22.

İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum
meşkuren.

23.

İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane
tenziylen.

24.

Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum
asimen ev kefuren.

25.

Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26.

Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen
taviylen.

27.

İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune
veraehum yevmen sekıylen.

28.

Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza
şi’na beddelna emsalehum tebdiylen.

29.

İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila
rabbihi sebiylen.

30.

Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe
kane ‘aliymen hakiymen.

31.

Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne
e’adde lehum ‘azaben eliymen.