74. MÜDDESSİR

1.

Ya eyyuhelmuddessiru.

2.

Kum feenzir.

3.

Ve rabbeke fekebbir.

4.

Ve siyabeke fetahhir.

5.

Verrucze fehcur.

6.

Ve la temnun testeksiru.

7.

Ve lirabbike fasbir.

8.

Feiza nukıre fiynnakuri.

9.

Fezalike yevmeizin yevmun ‘asiyrun.

10.

‘Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.

11.

Zernuy ve men halaktu ve hıyden.

12.

Ve ce’altu lehu malen memduden.

13.

Ve beniyne şuhuden.

14.

Ve mehhedtu lehu temhiyden.

15.

Summe yatme’u en eziyde.

16.

Kella innehu kane liayatina ‘aniyden.

17.

Seurhikuhu sa’uden.

18.

İnnehu fekkere ve kaddere.

19.

Fekutile keyfe kaddere.

20.

Summe kutile keyfe kaddere.

21.

Summe nezare.

22.

Summe ‘abese ve besere.

23.

Summe edbere vestekbere.

24.

Fekale in haza illa sıhrun yu’seru.

25.

İn haza illa kavlulbeşeri.

26.

Seusliyhi sekare.

27.

Ve ma edrake ma sekaru.

28.

La tubkıy ve la tezeru.

29.

Levvahatun lilbeşeri.

30.

‘Aleyha tis’ate ‘aşere.

31.

Ve ma ce’alna ashabennari illa melaiketen ve
ma ce’alna ‘ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu
liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve
la yertabelleziyne utulkitabe velmu’minune ve liyekulelleziyne fiy
kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen
kezalike yudillullahu men yeşa’u ve ma ya’lemu cunude rabbike illa
huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.

32.

Kella velkameri.

33.

Velleyli iz edbede.

34.

Vessubhı iza esfere.

35.

İnneha leıhdelkuberi.

36.

Neziyren lilbeşeri.

37.

Limen şae minkum en yetekaddeme ev
yeteahhare.

38.

Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.

39.

İlla ashabelyemiyni.

40.

Fiy cennatin yetesaelune.

41.

‘Anilmucrimiyne.

42.

Ma selekekum fiy sekare.

43.

Kalu lem neku minelmusalliyne.

44.

Ve lem neku nut’ı mulmiskiyne.

45.

Ve kunna nehudu me’alhaidıyne.

46.

Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.

47.

Hatta etanelyekıynu.

48.

Fema tenfe’uhum şefa’atuşşafi’ıyne.

49.

Fema lehum ‘anittezkireti mu’ridıyne.

50.

Keennehum humurun mustenfiretun.

51.

Ferret min kasveretin.

52.

Bel yuriydu kullumriin minhum en yu’ta
suhufen muneşşereten.

53.

Kella bella yehafunel’ahırete.

54.

Kella innehu tezkiretun.

55.

Femen şae zekerehu.

56.

Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve
ehluttakva ve ehlulmağfireti.