73. MÜZZEMMİL

1.

Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2.

Kumilleyle illa kaliylen.

3.

Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4.

Ev zid ‘aleyhi ve rettililkur’ane tertiylen.

5.

İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıylen.

6.

İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat’en ve
akvemu kıylen.

7.

İnne leke fiynnehari sebhan taviylen. İnne
leke fiynnehari sebhan taviylen.

8.

Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi
tebtiylen.

9.

Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve
fettehızhu vekiylen.

10.

Vasbir ‘ala ma yekulune vehcurhum hecren
cemiylen.

11.

Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna’meti ve
mehhilhum kaliylen.

12.

İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13.

Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azaben eliymen.

14.

Yevme tercuful’ardu velcibalu ve
kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15.

İnna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleykum
kema erselna ila fir’avne resulen.

16.

Fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen
vebiylen.

17.

Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen
yec’alulvildane şiyben.

18.

Essemau munfetırun bihi kane va’duhu
mef’ulen.

19.

İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila
rabbihi sebiylen.

20.

İnne rabbeke ya’lemu enneke tekumu edna min
suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne
me’ake vallahu yukaddirulleyle vennehare ‘alime en len tuhsuhu
fetabe ‘aleykum fakreu ma teyessere minelkur’ani ‘alime en seyekunu
minkum merda ve aharune yadribune fiyl’ardı yebteğune min fadlillahi
ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve
ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma
tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ‘ındallahi huve hayren ve
a’zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.