72. CİNN

1.

Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni
fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.

2.

Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike
birabbina ehaden.

3.

Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze
sahıbeten ve la veleden.

4.

Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi
şetatatan.

5.

Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu
‘alellahi keziben.

6.

Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune
biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

7.

Ve ennehum zannu kema zanentum en len
yeb’asallahu ehaden.

8.

Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet
haresen şediyden ve şuhuben.

9.

Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı
femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.

10.

Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen
fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.

11.

Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike
kunna taraika kıdeden.

12.

Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı
ve len nu’cizehu hereben.

13.

Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen
yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.

14.

Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune
femen esleme feulaike teharrev reşeden.

15.

Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.

16.

Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum
maen ğadekan.

17.

Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri
rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden.

18.

Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi
ehaden.

19.

Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu
yekunune ‘aleyhi libeden.

20.

Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi
ehaden.

21.

Kul inniy la emliku lekum darran ve la
reşeden.

22.

Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve
len ecide min dunihi multehaden.

23.

İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men
ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha
ebeden.

24.

Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men
ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden.

25.

Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu
lehu rabbiy emeden.

26.

‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden.

27.

İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku
min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.

28.

Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbuhim ve
ebata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.