70. MEARİC

1.

Seele sailun bi’azabin vakı’ın.

2.

Lilkafirne leyse lehu dafi’un.

3.

Minallahi ziylme’arici.

4.

Ta’ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin
kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.

5.

Fasbir sabren cemiylen.

6.

İnnehum yerevnehu be’ıyden.

7.

Ve nerahu kariyben.

8.

Yevme tekunussema’u kelmuhli.

9.

Ve tekunulcibalu kel’ıhni.

10.

Ve la yes’elu hamiymun hamiymen.

11.

Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy
min ‘azabi yevmeizin bibeniyhi.

12.

Ve sahıbetihi ve ehıyhi.

13.

Ve fasıyletihilletiy tu’viyhi.

14.

Ve men fiyl’ardı cemiy’an summe yunciyhi.

15.

Kella inneha leza.

16.

Nezza’aten lişşeva.

17.

Ted’u men edbere ve tevella.

18.

Ve cema’a feev’a.

19.

İnnel’insane hulika helu’an.

20.

İza messehuşşerru cezu’an.

21.

Ve iza messehulhayru menu’an.

22.

İllelmusalliyne.

23.

Elleziynehum ‘ala salatihim daimune.

24.

Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma’lumun.

25.

Lissaili velmahrumi.

26.

Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.

27.

Velleziyne hum min ‘azabi rabbihim muşrikune.

28.

İnne ‘azabe rabbihim ğayru me’munin.

29.

Velleziyne hum lifurucihim hafizune.

30.

İlla ‘ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum
feinnehum ğayru melumiyne.

31.

Femenibteğa verae zalike feulaike
humul’adune.

32.

Velleziyne hum liemanatihim ve ‘ahdihim
ra’une.

33.

Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.

34.

Velleziyne hum ‘ala salatihim yuhafizune.

35.

Ulaike fiy cennatin mukremune.

36.

Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı’ıyne.

37.

Anilyemiyni ve ‘anişşimali ‘ıziyne.

38.

Eyatme’u kullumriin minhum en yudhale cennete
na’ıymin.

39.

Kella inna halaknahum mimma ya’lemune.

40.

Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna
likadirune.

41.

Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu
bimesbukıyne.

42.

Fezerhum yehudu ve yel’adune.

43.

Yevme yahrucune minel’ecdasi sira’an
keennehum ila nusubin yufidune.

44.

Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zilletun
zalikelyevmulleziy kanu yu’adune.