6. ENAM

1.

Elehümdü lillahillezı halekas semavati vel erda
ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya’dilun

2.

Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada
ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun

3.

Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya’lemü
sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü ma teksibun

4.

Ve ma te’tıhim min ayetim min ayati rabbihim
illa kanu anha mu’ridıyn

5.

Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm fe
sevfe ye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

6.

E lem yerav kem ehlekna min kablihim min
karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae
aleyhim midrara ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm
bi zünubihim ve enşe’na mim ba’dihim karnen aharın

7.

Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe
lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın

8.

Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek ve lev
enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun

9.

Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev
ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

10.

Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe
haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

11.

Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane
akıbetül mükezzibın

12.

Kul li mem ma fis semavati vel ard kul lillah
ketebe ala nefsihir rahmeh le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la
raybe fıh ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun

13.

Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar ve
hüves semıul alım

14.

Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris
semavati vel erdı ve hüve yut’ımü ve la yüt’am kul innı ümirtü en
ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın

15.

Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin
azıym

16.

Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve
zalikel fevzül mübın

17.

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife
lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır

18.

Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül
habır

19.

Kul eyyü şey’in ekberu şehadeh kulillahü
şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur’anü li ünziraküm
bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra
kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma
tüşrikun

20.

Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema
ya’rifune ebnaehüm ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü’minun

21.

Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben
ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun

22.

Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü
lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez’umun

23.

Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu
vallahi rabbina ma künna müşrikın

24.

Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle
anhüm ma kanu yefterun

25.

Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala
kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav
külle ayetil la yü’minu biha hatta iza cauke yücadiluneke
yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın

26.

Ve hüm yenhevne anhü ve yen’evne anh ve iy
yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun

27.

Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya
leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel
mü’minın

28.

Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev
ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun

29.

Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma
nahnü bi meb’usın

30.

Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e
leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima
küntüm tekfürun

31.

Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah hatta
iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha
ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun

32.

Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv ve
leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fe la ta’kılun

33.

Kad na’lemü innehu le yahzünükellezı yekulune
fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi
yechadun

34.

Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe
saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li
kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselın

35.

Ve in kane kebüra aleyke ı’raduhüm fe
inisteta’te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe
te’tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la
tekunenne minel cahilın

36.

İnnema yestecıbüllezıne yesmeun vel mevta
yeb’asühümüllahü sümme ileyhi yürceun

37.

Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir
rabbih kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne
ekserahüm la ya’lemun

38.

Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy
yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi
min şey’in sümme ila rabbihim yuhşerun

39.

Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün
fiz zulümat mey yeşeillahü yudlilh ve mey yeşe’yec’alhü ala sıratım
müstekıym

40.

Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev
etetkümüs saatü e ğayrallahi ted’un in küntüm sadikıyn

41.

Bel iyyahü ted’une fe yekşifü ma ted’une
ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun

42.

Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe
ehaznahüm bil be’sai ved darrai leallehüm yetedarraun

43.

Fe lev la iz caehüm be’süna tedarrau ve lakin
kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya’melun

44.

Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim
ebvabe külli şey’ hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe
iza hüm müblisun

45.

Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu vel
hamdü lillahi rabbil alemın

46.

Kul eraeytüm in ehazellahü sem’aküm ve
ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye’tıküm bih
ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun

47.

Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten
ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun

48.

Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve
münzirın fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm
yahzenun

49.

Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül
azabü bi ma kanu yefükun

50.

Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la
a’lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha
ileyy kul hel yestevil a’ma vel besıyr e fe la tetefekkerun

51.

Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila
rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm
yettekun

52.

Ve la tatrudillezıne yed’une rabbehüm bil
ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh ma aleyke min hısabihim min şey’iv
ve ma min hısabike aleyhim min şey’in fe tatrudehüm fe tekune minez
zalimın

53.

Ve kezalike fetenna ba’dahüm bi ba’dıl li
yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi
a’leme biş şakirın

54.

Ve iza caekellezıne yü’minune bi ayatina fe
kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men
amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba’dihı ve asleha fe
ennehu ğafurur rahıym

55.

Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne
sebılül mücrimın

56.

Kul innı nühıtü en a’büdellezıne ted’une min
dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel
mühtedın

57.

Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve
kezzebtüm bih ma ındı ma testa’cilune bih inil hukmü illa lillah
yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın

58.

Kul lev enne ındı ma testa’cilune bihı le
kudiyel emru beynı ve beyneküm vallahü a’lemü biz zalimın

59.

Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa
hu ve ya’lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa
ya’lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la
yavisin illa fı kitabim mübın

60.

Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve
ya’lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb’asüküm fıhi li yukda ecelüm
müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm
ta’melun

61.

Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü
aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna
ve hüm la yüferritun

62.

Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la
lehül hukmü ve hüve esraul hasibın

63.

Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel
bahri ted’unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihı le
nekunenne mineş şakirın

64.

Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli
kerbin sümme entüm tüşrikun

65.

Kul hüvel kadiru ala ey yeb’ase aleyküm
azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve
yüzıka ba’daküm be’se ba’d ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm
yefkahun

66.

Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk kul
lestü aleyküm bi vekıl

67.

Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta’lemun

68.

Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe
a’rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih ve imma yünsiyennekeş
şeytanü fe la tak’ud ba’dez zikra meal kavmiz zalimın

69.

Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min
şey’iv ve lakin zikra leallehüm yettekun

70.

Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve
lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm
bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy’ ve in
ta’dil külle adlil la yü’haz minha ülaikellezıne übsilu bima kesebu
lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun

71.

Kul e ned’u min dunillahi ma la yenfeuna ve
la yedurruna ve nüraddü ala a’kabina ba’de iz hedanellahü
kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed’unehu
ilel hüde’tina kul inne hüdellahi hüvel hüda ve ümirna li nüslime li
rabbil alemın

72.

Ve en ekıymüs salate vettekuh ve hüvellezı
ileyhi tuhşerun

73.

Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil
hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme
yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakımül habır

74.

Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü
asnamen aliheh innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın

75.

Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati
vel erdı ve li yekune minel mukının

76.

Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale
haza rabbı felemma efele kale la ühıbbül afilın

77.

Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı
felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid
dallın

78.

Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı
haza ekber felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun

79.

İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras
semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın

80.

Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunnı fillahi
ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey’a
vesia rabbı külle şey’in ılma e fe la tetezekkerun

81.

Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune
enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana fe
eyyül ferıkayni ehakku bil emn in küntüm ta’lemun

82.

Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi
zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun

83.

Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala
kavmih nefeu deracatim men neşa’ inne rabbeke hakımün alım

84.

Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen
hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve
süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil
muhsinın

85.

Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm
mines salihıyn

86.

Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve
küllen faddalna alel alemın

87.

Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim
vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym

88.

Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min
ıbadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya’melun

89.

Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme
ven nübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel
leysu biha bi kafirun

90.

Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih
kul la es’elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemın

91.

Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma
enzelellahü ala beşerim min şey’ kul men enzelel kitabellezı cae
bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec’alunehu karatıyse tübduneha ve
tuhfune kesıra ve ullimtüm ma lem ta’lemu entüm ve la abaüküm
kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel’abun

92.

Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm
müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha
vellezıne yü’minune bil ahırati yü’minune bihı ve hüm ala salatihim
yühafizun

93.

Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben
ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey’üv ve men kale seanzilü
misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti
vel melaiketü basitu eydıhim ahricu enfüseküm elyevme tüczevne
azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an
ayatihı testekbirun

94.

Ve le kad ci’tümuna furada kema halaknaküm
evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma
nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka’ le kad
tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez’umun

95.

İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül
hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe
enna tü’fekun

96.

Falikul ısbah ve cealel leyle sekenev veş
şemse vel kamera husbana zalike takdırul azızil alım

97.

Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu
biha fı zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy
ya’lemun

98.

Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe
müstekarruv ve müstevda’ kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun

99.

Ve hüvellezı enzele mines semai maa fe
ahracna bihı nebate külli şey’in fe ahracna minhü hadıran nuhricü
minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal’iha kınvanün daniyetüv
ve cennatim min a’nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra
müteşabih ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen’ıh inne fı zaliküm
le ayatil li kavmiy yü’minun

100.

Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm
ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm sübhanehu ve teala
amma yesıfun

101.

Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu
veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey’ ve hüve bi
külli şey’in alım

102.

Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu
haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’iv vekıl

103.

La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar
ve hüvel latıyfül habır

104.

Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara
fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz

105.

Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu
deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya’lemun

106.

İttebı’ ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe
illa hu ve a’rıd anil müşrikın

107.

Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake
aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl

108.

Ve la tesübbüllezıne yed’une min dunillahi fe
yesübbullahe advem bi ğayri ılm kezalike zeyyenna likülli ümmetin
amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu
ya’melun

109.

Ve askemu billahi cehde eymanihim le in
caethüm ayetül le yü’minünne biha kul innemel ayatü ındellahi ve ma
yüş’ıruküm enneha iza caet la yü’minun

110.

Ve nükallibü ef’idetehüm ve ebsarahüm kema
lem yü’minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya’mehun

111.

Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve
kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey’in kubülem ma kanu
li yü’minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun

112.

Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven
şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba’duhüm illa ba’dın zuhrufel kavli
ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

113.

Ve li tesğa ileyhi ef’idetüllezıne la
yü’minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm
mukterifun

114.

E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı
enzele ileykümül kitabe müfassala vellezıne ateynahümül kitabe
ya’lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne
minel mümterın

115.

Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla la
mübeddile li kelimatih ve hüves semıul alım

116.

Ve in tütı’eksera men fil erdı yüdılluke an
sebılillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun

117.

İnne rabbeke hüve a’lemü mey yedıllü an
sebılil ve hüve a’lemü bil mühtedın

118.

Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm
bi ayatihı mü’minın

119.

Ve maleküm ella te’külu mimma zükirasmüllahi
aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm
ileyh ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm inne
rabbeke hüve a’lemü bil mu’tedın

120.

Ve zeru zahiral ismi ve batıneh innellezıne
yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun

121.

Ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi
aleyhi ve innehu lefısk ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim
li yücadiluküm ve in eta’tümuhüm inneküm le müşrikun

122.

E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna
lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi
haricim minha kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya’melun

123.

Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira
mücrimıha li yemküru fıha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma
yeş’urun

124.

Ve iza caethüm ayetün kalu len nü’mine hatta
nü’ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a’lemü haysü yec’alü
risaleteh seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün
şedıdüm bima kanu yemkürun

125.

Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah
sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdılehu yec’al sadrahu dayyikan
haracen ke ennema yessa’adü fis sema’ kezalike yec’alüllahür ricse
alellezıne la yü’minun

126.

Ve haza sıratu rabbike müstekıyma kad
fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun

127.

Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve
veliyyühüm bima kanu ya’melun

128.

Ve yevme yahşurühüm cemıa ya ma’şeral cinni
kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi
rabbenestemtea ba’duna bi ba’dıv ve belağna ecelenellezı eccelte
lena kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah inne rabbeke
hakımün alım

129.

Ve kezalike nüvellı ba’daz zalimıne ba’dam
bima kanu yeksibun

130.

Ya ma’şeral cinni vel insi e lem ye’tiküm
rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae
yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya
ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın

131.

Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi
zulmiv ve ehlüha ğafilun

132.

Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma
rabbüke bi ğafilin amma ya’melun

133.

Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa’
yüzhibküm ve yestahlif mim ba’diküm ma yeşaü kema enşeeküm min
zürriyyeti kavmin aharın

134.

İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu’cizın

135.

Kul ve kavmı’melu ala mekanetiküm innı amil
fe sevfe ta’lemune men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz
zalimun

136.

Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel
en’ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za’mihim ve haza li
şürakaina fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah ve ma kane
lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim sae ma yahkümun

137.

Ve kezalike zeyyene li kesırim minel
müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu
aleyhim dınehüm ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

138.

Ve kalu hazihı en’amüv ve harsün hıcr la
yat’amüha illa men neşaü bi za’mihim ve en’amün hurrimet zuhuruha ve
en’amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh seyeczıhim bima
kanu yefterun

139.

Ve kalu ma fı butuni hazihil en’ami halisatül
li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm
fıhi şüraka’ seyeczıhim vasfehüm innehu hakımün alım

140.

Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi
ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu
ve ma kanu mühtedın

141.

Ve hüvellezı enşee cennatim ma’ruşativ ve
ğayra ma’ruşativ ven nahle vez zer’a muhtelifen ükülühu vez zeytune
ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihı iza
esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu innehu la
yühıbbül müsrifın

142.

Ve minel en’ami hamuletev ve ferşa külu mimma
razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm
mübın

143.

Semaniyete ezvac mined da’nisneyni ve minel
ma’zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in
küntüm sadikıyn

144.

Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul
azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül
ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü
mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm
innellahe la yehdil kavmez zalimın

145.

Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen
ala taımiy yat’amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev
lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih
fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym

146.

Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür ve
minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet
zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalike cezeynahüm bi
bağyihim ve inna lesadikun

147.

Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv
vasiah ve la yüraddü be’sühu anil kavmil mücrimın

148.

Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma
eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey’ kezalike kezzebellezıne
min kablihim hatta zaku be’sena kul hel ındeküm min ılmin fe
tuhricuhü lena in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun

149.

Kul fe lillahil huccetül baliğah fe lev şae
le hedaküm ecmeıyn

150.

Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune
ennellahe harrame haza fe in şehidu fe la teşhed meahüm ve la
tettebı’ ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü’minune bil
ahırati ve hüm bi rabbihim ya’dilun

151.

Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm
ella tüşriku bihı şey’a ve bil valideyni ıhsana ve la taktülu
evladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül
fevahışe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülün nefselletı
harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta’kılun

152.

Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya
ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kıst la
nükellifü nefsen illa vüs’aha ve iza kultüm fa’dilu ve lev kane za
kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihı lealleküm
tezekkerun

153.

Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve
la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zaliküm vassaküm
bihı lealleküm tettekun

154.

Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı
ahsene ve tefsıylel likülli şey’iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi
likai rabbihim yü’minun

155.

Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün
fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun

156.

En tekulu innema ünzilel kitabü ala
taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın

157.

Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le
künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve
rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha
seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun

158.

Hel yenzurune illa en te’tiyehümül melaiketü
ev ye’tiye rabbüke ev ye’tiye ba’du ayati rabbik yevme ye’tı ba’du
ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev
kesebet fı ımaniha hayra kulintezıru inna müntezırun

159.

İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal
leste minhüm fı şey’ innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima
kanu yef’alun

160.

Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha ve
men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun

161.

Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym
dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

162.

Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve
mematı lillahi rabbil alemın

163.

La şerıke leh ve bi zalike ümirtü ve ene
evvelül müslimın

164.

Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü
külli şey’ ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha ve la teziru
vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm
bima küntüm fıhi tahtelifun

165.

Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea
ba’daküm fevka ba’dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm inne
rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym