69. HAKKA

1.

Elhakkatu.

2.

Melhakkatu.

3.

Ve ma edrake melhakkatu.

4.

Kezzebet semudu ve ‘adun bilkari’ati.

5.

Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

6.

Ve emma ‘adun feuhliku birıyhın sarsarin
‘atiyetin.

7.

Sahhareha ‘aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete
eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar’a keennehum a’cazu nahlin
haviyetin.

8.

Fehel tera hehum min bakıyetin.

9.

Ve cae fir’avnu ve men kablehu velmu’tefikatu
bilhatıeti.

10.

Fe’asav resule rabbihim feehazehum ahzeten
rabiyeten.

11.

İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

12.

Linec’aleha lekum tezkireten ve te’ıyeha uzunun
va’ıyetun.

13.

Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

14.

Ve humiletil’ardu velcibalu fedukketa dekketen
vahıdeten.

15.

Feyevmeizin veka’atilvakı’atu.

16.

Venşakkatissema’u fehiye yevmeizin vahiyetun.

17.

Velmeleku ‘ala ercaiha ve yahmilu ‘arşe rabbike
fevkahum yevmeizin semaniyetun.

18.

Yevmeizin tu’radune la tahfa minkum hafiyetun.

19.

Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu
haumu’krau kitabiyeh.

20.

İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

21.

Fehuve fiy ‘ıyşetin radıyetin.

22.

Fiy cennetin ‘aliyetin.

23.

Kutufuha daniyetun.

24.

Kulu veşrebu heniyen bima esleftum
fiyl’eyyamilhaliyeti.

25.

Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya
leyteniy lem ute kitabiyeh.

26.

Ve lem edri ma hısabiyeh.

27.

Ya leyteha kanetilkadıyete.

28.

Ma ağna ‘anniy maliyeh.

29.

Heleke ‘anniy sultaniyeh.

30.

Huzuhu feğulluhu .

31.

Summel cehıyme salluhu.

32.

Summe fiy silsi letin zer’uha seb’une zira’an
feslukuhu.

33.

İnnehu kane la yu’minu billahil’a zıymi.

34.

Ve la yehuddu ‘ala ta’amil miskiyni.

35.

Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

36.

Ve la ta’amun illa min ğısliynin.

37.

La ye’kuluhu illelhatıune.

38.

Fela uksimu bima tubsırune.

39.

Ve ma la tubsırune.

40.

İnnehu lekavlu resulin keriymin.

41.

Ve ma huve bikavli şa’ırin kaliylen ma tu’minune.

42.

Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

43.

Tenziylun min rabbil’alemiyne.

44.

Velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyli.

45.

Leehazna minhu bilyemiyni.

46.

Summe lekata’na minhulvetiyne.

47.

Fema minkum min ehadin ‘anhu haciziyne.

48.

Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

49.

Ve inna lena’lemu enne minkum mukezzibiyne.

50.

Ve innehu lehasretun ‘alelkafiriyne.

51.

Ve innehu lehakkulyakıyni.

52.

Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.