68. KALEM

1.

Nun velkalemi ve ma yesturune.

2.

Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3.

Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4.

Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5.

Fesetubsıru ve yubsırune.

6.

Bieyyikumulmeftunu.

7.

İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an
sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8.

Fela tutı’ılmukezzibiyne

9.

Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10.

Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11.

Hemmazin meşşain binemiymin.

12.

Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13.

‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14.

En kane za malin ve beniyne.

15.

İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale
esatıyrulevveliyne.

16.

Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17.

İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti
iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18.

Ve la yestesnune.

19.

Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum
naimune.

20.

Feasbehat kessariymi.

21.

Fetenadev musbihıyne.

22.

Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23.

Fentaleku ve hum yetehafetune.

24.

En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25.

Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26.

Felemma reevha kalu inna ledallune.

27.

Bel nahnu mahrumune.

28.

Kale evsetuhum elem ekul lekum levha
tusebbihune.

29.

Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30.

Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31.

Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32.

‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna
ila rabbina rağıbune.

33.

Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu
lev kanu ya’lemune.

34.

İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin
ne’ıymi.

35.

Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36.

Ma lekum keyfe tahkumune.

37.

Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38.

İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39.

Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila
yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40.

Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41.

Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in
kanu sadikıyne.

42.

Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne
ilessucudi fela yestetıy’une.

43.

Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve
kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44.

Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi
senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45.

Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46.

Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin
muskalune.

47.

Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48.

Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun
kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49.

Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi
lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50.

Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51.

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke
biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52.

Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.