67. MÜLK

1.

Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli
şey’in kadiyrun.

2.

Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum
eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.

3.

Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma
tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min
futurin.

4.

Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib
ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.

5.

Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve
ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri.

6.

Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu
cehenneme ve bi’selmasıyru.

7.

İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye
tefuru.

8.

Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye
fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.

9.

Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve
kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.

10.

Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna
fiy ashabisse’ıyri.

11.

Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan
liashabisse’ıyri.

12.

İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum
mağfiretun ve ecrun kebiyrun.

13.

Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu
‘aliymun bizatissuduri.

14.

Ela ya’lemu men haleka ve
huvelletıyfulhabiyru.

15.

Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu
fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.

16.

Eemintum men fiyssemai en yahsife
bikumul’arda feiza hiye temuru.

17.

Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum
hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.

18.

Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe
kane nekiyri.

19.

Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve
yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in
basıyrun.

20.

Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum
min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.

21.

Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu
bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.

22.

Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda
emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.

23.

Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale
lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.

24.

Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi
tuhşerune.

25.

Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum
sadikıyne.

26.

Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene
neziyrun mubiynun.

27.

Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne
keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.

28.

Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye
ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.

29.

Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi
tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.

30.

Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen
ye’tiykum bimain me’ıynin.