66. TAHRİM

1.

Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu ma ehallellahu
leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun.

2.

Kad feredallahu lekum tehıllete eymanikum
vallahu mevlakum ve luvel’alıymulhakıymu.

3.

Ve iz eserrennebiyyu ila ba’dı ezvacihi
hadiysen felemma nebbeet bihi ve ezharehullahu ‘aleyhi ‘arrefe
ba’dahu ve a’reda ‘anba’dın felemma nebbeeha bihi kalet men enbeeke
haza kale nebbeeniyel’aliymulhabiyru.

4.

İn tetuba ilillahi fekad sağat kulubukuma ve
in tezahera ‘aleyhi feinnallahe huve mevlahu ve cibriylu ve
salihulmu ‘miniyne velmelaiketu ba’de zalike zahiyrun.

5.

‘Asa rabbuhu in tallakakune en yubdilehu
ezvacen hayren minkunne muslimatin mu’munatin kanitatin taibatin
‘abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.

6.

Ya eyyuhelleziyne amenu kuenfusekum ve
ehliykum naren ve kuduhennasu velhıcaretu ‘aleyha melaiketun ğulazın
şidadin la ya’sunallahe ma emerehum ve yef’alune ma yu’merune.

7.

Ya eyyuhelleziyne keferu la ta’tezirulyevme
innema tuczevne ma kuntum ta’melune.

8.

Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi
tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire ‘ankum seyyiatikum ve
yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel’enharu yevme la
yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me’ahu nuruhum yes’a beyne
eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir
lena inneke ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

9.

Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare
velmunafikıyne vağluz ‘aleyhim ve me’vahum cehennemu ve
bi’selmasıyru.

10.

Dareballahu meselen lilleziyne keferumreete
nuhın vemreete lutin kaneta tahte ‘abdeyni min ‘ıbadina salihayni
fehanetahuma felem yuğniya ‘anhuma minallahi şey’en ve
kıyledhulennare me’addahiliyne.

11.

Ve da reballahu meselen lilleziyne
amenumreete fir’avne iz kalet rabbibni liy ‘ındeke beyten
fiylcenneti ve necciniy min fir’avne ve ‘amelihi ve necciniy
minelkavmizzalimiyne.

12.

Ve meryemebte ‘ımranelletiy ahsanet ferceha
fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve
kutubihi ve kanet minelkanitıyne.