65. TALAK

1.

Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae
fetallikuhunne li’ıddetihinne ve ahsıl’ıddete vettekullahe rabbekum la
tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye’tiyne bifahışetin
mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete’adde hududallahi fekad
zaleme nefsehu la tedriy le’allellahe yuhdisu ba’de zalike emren.

2.

Feiza belağne ecelehunne feemsikuhunne
bima’rufin ev farikuhunne bima’rufin ve eşhidu zevey ‘adlin minkum
ve ekıymuşşehadete lillahi zalikum yu’azu bihi men kane yu’minu
billahi velyevmil’ahıri ve men yettekıllahe yec’al lehu mahrecen.

3.

Ve yerzukhu min haysu la yahtesibu ve men
yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad
ce’alallahu likulli şey’in kadren.

4.

Vellaiy yeisne minelmehıydı min nisaikum
inirtebtum fe’ıddetuhunne selasetu işhurin vellaiy lem yehıdne ve
ulatul’ahmali eceluhunne en yeda’ne hamlehunne ve men yettekıllhe
yec’al lehu min emrihi yusren.

5.

Zalike emrullahi enzelehu ileykum ve men
yettekıllahe yukeffir ‘anhu seyyiatihi ve yu’zum lehu ecren.

6.

Eskinuhunne min haysu sekentum min vucdikum
ve la tudarruhunne litudayyiku ‘aleyhinne ve in kunne ulati hamlin
feenfiku ‘aleyhinne hatta yeda’ne hamlehunne fein erda’ne lekum
featuhunne ucurehunne ve’temiru beynekum bima’rufin ve in te’asertum
feseturdı’u lehu uhra.

7.

Liyunfık zu se’a tin min se’atihi ve men
kudire ‘aleyhi rizkuhu felyunfık mimma atahıllahu la yukellifullahu
nefsen illa ma ataha seyec’alullahu ba’de ‘usrin yusren.

8.

Ve keeyyin min karyetin ‘atet ‘an emri
rabbiha ve rusulihi fehasebnaha hısaben şediyden ve ‘azzebnaha
‘azaben nukren.

9.

Fezakat vebale emriha ve kane ‘akıbetu emriha
husren.

10.

E’addallahu lehum ‘azaben şediyden
fettekullahe ya ulil’elbabi ellizyne amenu kad enzelallahu ileykum
zikren.

11.

Resulen yetlu ‘aleykum ayatillahi
mubeyyinatin liyuhricelleziyne amenu ve ‘amilussalihati
minezzulumati ilennuri ve men yu’min billahi ve ya’mel salihan
yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha ebeden
kad ahsenallahu lehu rizkan.

12.

Allahulleziy haleka seb’a semavatin ve
minel’ardı mislehunne yetenezzelul’emru beynehunne lita’lemu
ennallahe kad ehata bikulli şey’in ‘ılmen.